294/2015 Sb. , kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Schválený:
294/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 27. října 2015,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
Změna: 84/2016 Sb.
Změna: 509/2021 Sb.
Změna: 386/2023 Sb.
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 5 odst. 1 písm. d), § 10 odst. 5, § 43 odst. 6, § 45 odst. 6, § 56 odst. 8, § 62 odst. 5, § 63 odst. 2, § 65 odst. 3, § 66 odst. 3, § 67 odst. 1 a 11, § 68 odst. 3, § 75 odst. 7, § 78 odst. 5 a § 79 odst. 9 zákona:
 
ČÁST PRVNÍ
ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
 
HLAVA I
DOPRAVNÍ ZNAČKY
Díl 1
Svislé dopravní značky
Oddíl 1
Obecná ustanovení o svislých dopravních značkách
 
§ 1
Provedení svislých dopravních značek
(1) Stálé dopravní značky se upevňují na sloupky, budovy nebo jiné konstrukce pevně spojené se zemí.
(2) Červené a bílé pruhy na sloupku (stojánku), na němž je umístěna přenosná dopravní značka, mají šířku 100 až 200 mm a retroreflexní provedení.
(3) Proměnné dopravní značky jsou značky, jejichž provedení se může měnit. Barevné provedení proměnných dopravních značek může být odlišné od stálých dopravních značek, a to tak, že podklad proměnných dopravních značek je tmavý a nápisy, symboly a ohraničení světlé.
(4) Pro zdůraznění významu a zlepšení viditelnosti lze svislou dopravní značku umístit na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu. Takový podklad nelze použít v kombinaci se světelnými signály.
 
§ 2
Umístění svislých dopravních značek
(1) Svislé dopravní značky se umísťují tak, aby byly pro účastníky provozu na pozemních komunikacích, pro které jsou určeny, včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné.
(2) Svislé dopravní značky se umísťují při pravém okraji pozemní komunikace nebo nad vozovkou; pro zdůraznění jejich významu mohou být značky nacházející se při pravém okraji pozemní komunikace zopakovány i při levém okraji pozemní komunikace.
(3) Svislé dopravní značky „Stezka pro chodce“, „Konec stezky pro chodce“, „Stezka pro cyklisty“, „Konec stezky pro cyklisty“, „Stezka pro chodce a cyklisty společná“, „Konec stezky pro chodce a cyklisty společné“, „Stezka pro chodce a cyklisty dělená“, „Konec stezky pro chodce a cyklisty dělené“, „Stezka pro jezdce na zvířeti“, „Konec stezky pro jezdce na zvířeti“ a svislé dopravní značky zónové (konec zóny) lze, je-li to vhodné, umístit pouze při levé straně pozemní komunikace na rub jiné z uvedených dopravních značek.
(4) Značky upravující zastavení nebo stání se umísťují při tom okraji vozovky nebo pozemní komunikace, k němuž se vztahují.
(5) Stálé značky ani jejich konstrukce nesmějí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru určené pro provoz vozidel.
(6) Je-li nutné v zájmu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na místo s omezením, zákazem nebo příkazem předem upozornit z větší vzdálenosti, použije se odpovídající svislá dopravní značka doplněná dodatkovou tabulkou „Vzdálenost“, pro označení místa na odbočující pozemní komunikaci dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (dále jen „předběžná značka“).
(7) Svislá dopravní značka, z níž vyplývá povinnost zastavit vozidlo, musí být umístěna tak, aby byl řidič s přihlédnutím k místním podmínkám schopen vozidlo bezpečně zastavit. Není-li možné tento požadavek dodržet, použije se také předběžná nebo jiná vhodná značka.
(8) Sloupky nebo stojany přenosných dopravních značek mohou být v odůvodněných případech umístěny výjimečně i na vozovce.
(9) Na dopravních značkách a jejich sloupcích, stojanech nebo konstrukcích nesmí být vyznačeno nebo umístěno nic, co nesouvisí s dopravní značkou, dopravním zařízením nebo zařízením pro dopravní informace.
 
§ 3
Platnost svislých dopravních značek
(1) Svislá dopravní značka umístěná vedle pozemní komunikace platí pro celou pozemní komunikaci v daném směru jízdy s výjimkou značky upravující zastavení nebo stání, která platí jen pro tu stranu pozemní komunikace, u níž je umístěna.
(2) Svislá dopravní značka umístěná nad vozovkou platí pro celou vozovku v daném směru jízdy. Je-li však nad vyznačeným jízdním pruhem umístěna zákazová nebo příkazová značka, platí jen pro jízdní pruh, nad nímž je umístěna.
(3) Zákaz, omezení nebo příkaz je ukončen nejbližší křižovatkou nebo příslušnou dopravní značkou.
(4) Platnost zákazu, omezení nebo příkazu vyjádřeného přenosnou dopravní značkou umístěnou na vozidle, které označuje pohyblivé pracoviště tvořené pomalu se pohybujícím vozidlem nebo skupinou vozidel, končí 100 m ve směru jízdy za tímto vozidlem nebo za posledním vozidlem skupiny, jedná-li se o skupinu vozidel.
(5) Značky upravující přednost „Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací“, „Hlavní pozemní komunikace“, „Konec hlavní pozemní komunikace“, „Dej přednost v jízdě!“, „Dej přednost v jízdě tramvaji!“ a „Stůj, dej přednost v jízdě!“ platí pro nejbližší křižovatku.
(6) Platnost zónové dopravní značky je ukončena značkou informující o jejím konci, není-li stanoveno jinak. Dopravní značka "Stezka pro chodce", "Stezka pro cyklisty", "Stezka pro chodce a cyklisty společná", "Stezka pro chodce a cyklisty dělená" nebo "Stezka pro jezdce na zvířeti" ukončuje platnost jiné z těchto dopravních značek.
(7) Platnost informativních značek označujících parkoviště končí 5 m před hranicí nejbližší křižovatky, není-li způsob a uspořádání dovoleného stání vyznačen vodorovnými dopravními značkami nebo není-li platnost informativních značek označujících parkoviště ukončena jiným způsobem. Vjezd na místa ležící mimo pozemní komunikace nebo výjezd z nich platnost těchto dopravních značek přerušuje.
(8) Neplatnost dopravní značky nebo její části, která vyplývá z přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, lze vyjádřit
a) škrtnutím oranžovo-černým pruhem (pruhy) nebo překrytím červeným křížem; tímto způsobem však nesmí být vyjádřena neplatnost svislé dopravní značky upravující přednost, nebo
b) jiným způsobem, například zakrytím nebo demontáží činné plochy značky.
Oddíl 2
Zvláštní ustanovení o svislých dopravních značkách a jejich rozdělení
 
§ 4
Výstražné značky
(1) Výstražné značky se zpravidla umísťují před označovaným místem mimo obec ve vzdálenosti 100 až 250 m, v obci 50 až 100 m. Není-li možné z vážných důvodů stanovené rozmezí vzdálenosti dodržet, doplní se výstražná dopravní značka o dodatkovou tabulku „Vzdálenost“ s udáním skutečné vzdálenosti k označovanému místu. Na stezce pro cyklisty a stezce pro chodce a cyklisty lze tuto vzdálenost zkrátit.
(2) Provedení, význam, popřípadě užití výstražných značek je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce.
 
§ 5
Značky upravující přednost
Provedení, význam, popřípadě užití značek upravujících přednost je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
 
§ 6
Zákazové značky
(1) Zákazové značky se umísťují u místa, odkud zákaz nebo omezení platí, popřípadě kde končí. Značku lze pro zdůraznění opakovat i v průběhu platnosti zákazu nebo omezení.
(2) Provedení, význam, popřípadě užití zákazových značek je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
 
§ 7
Příkazové značky
(1) Příkazové značky se umísťují u místa, kde příkaz začíná, popřípadě končí.
(2) Provedení, význam, popřípadě užití příkazových značek je uvedeno v příloze č. 4 k této vyhlášce.
 
§ 8
Informativní značky
(1) Informativní značky se rozdělují na informativní značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.
(2) Informativní značky zónové označují začátek nebo konec oblasti, ve které platí příslušná ustanovení pravidel provozu na pozemních komunikacích vyplývající z právního předpisu.
(3) Barevné provedení informativních značek směrových se může od jejich vyobrazení dle této vyhlášky lišit v závislosti na druhu cíle nebo kategorii pozemní komunikace, k níž značky směřují nebo na níž se nacházejí. Pro dálnice se používá podklad v barvě zelené, pro ostatní pozemní komunikace v barvě modré nebo bílé.
(4) Provedení, význam, popřípadě užití informativních značek je uvedeno v příloze č. 5 k této vyhlášce.
 
§ 9
Dodatkové tabulky
Provedení, význam, popřípadě užití dodatkových tabulek je uvedeno v příloze č. 6 k této vyhlášce.
 
§ 10
Určené symboly
(1) Na svislých dopravních značkách je možné pro doplnění, upřesnění nebo jako náhradu textové informace použít určený symbol. Na informativních značkách, dodatkových tabulkách a zařízeních pro provozní informace je možné použít i jiný vhodný obecně srozumitelný symbol.
(2) Provedení, význam, popřípadě užití určených symbolů je uvedeno v příloze č. 7 k této vyhlášce.
Díl 2
Vodorovné dopravní značky
 
§ 11
Obecná ustanovení k vodorovným dopravním značkám
(1) Vodorovné dopravní značky se vyznačují na vozovku nebo jinou zpevněnou část pozemní komunikace.
(2) Přechodné vodorovné dopravní značky vyjadřující čáry nebo šipky nebo označující přechody pro chodce nebo jízdní pruhy pro cyklisty jsou provedeny žlutou nebo oranžovou barvou. Mohou být provedeny také v podobě obrysu příslušné vodorovné dopravní značky.
(3) Dočasná neplatnost vodorovných dopravních značek se vyznačuje přeškrtnutím žlutými nebo oranžovými čarami.
 
§ 12
Rozdělení vodorovných dopravních značek
(1) Vodorovné dopravní značky se rozdělují na podélné čáry, příčné čáry, šipky, označení stání a parkovišť, označení zastávek a zákazů zastavení a stání, ostatní vodorovné dopravní značky.
(2) Označení stání a parkovišť se užívají k vyznačení uspořádání zastavení a stání a popřípadě stanovení způsobu stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace nebo uspořádání prostoru parkoviště.
(3) Provedení, význam, popřípadě užití vodorovných dopravních značek je uvedeno v příloze č. 8 k této vyhlášce.
 
HLAVA II
SVĚTELNÉ A AKUSTICKÉ SIGNÁLY
 
§ 13
Světelné signály
(1) Světelné signály pro chodce musí být doplněny příslušným akustickým signálem.
(2) Druhy, provedení, význam, popřípadě užití světelných signálů je uvedeno v příloze č. 9 k této vyhlášce.
 
§ 14
Akustické signály
(1) Akustické signály informují osoby se zrakovým postižením o aktuálním světelném signálu na křižovatkách a přechodech pro chodce řízených světelnými signály. V místech křížení dráhy s pozemní komunikací akustické signály informují o aktuálním světelném signálu dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel.
(2) Akustické signály na přechodech pro chodce mají zvuk tikání nebo krátkých tónů o frekvenci 450 až 550 Hz.
(3) Zařízení pro akustickou signalizaci musí umožňovat osobě se zrakovým postižením, která přistupuje k místu (stožáru) s akustickou signalizací, bezpečně rozlišit, je-li v jejím směru chůze signál pro chodce se znamením „Stůj!“ nebo signál pro chodce se znamením „Volno“.
(4) „Signál pro chodce se znamením Stůj!“, „Signál pro chodce a cyklisty se znamením Stůj!“ a „Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel“ jsou vyjádřeny akustickým signálem. Fáze červeného světelného signálu je navěštěná akustickým signálem o kmitočtu 1,5 Hz (1,5 tepů za sekundu). Na světelném přejezdovém zabezpečovacím zařízení je zvuk akustického signálu o oktávu vyšší.
(5) „Signál pro chodce se znamením Volno“ a „Signál pro chodce a cyklisty se znamením Volno“ jsou vyjádřeny akustickým signálem. Fáze zeleného světelného signálu je navěštěná akustickým signálem o kmitočtu 8 Hz (8 tepů za sekundu). Na světelném přejezdovém zabezpečovacím zařízení je zvuk akustického signálu o oktávu vyšší.
 
HLAVA III
DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
 
§ 15
(1) Dopravními zařízeními jsou
a) dopravní zařízení uvedená v příloze č. 10 této vyhlášky,
b) odrazky, které se umísťují v barvě oranžové vpravo a v barvě bílé vlevo ve směru jízdy,
c) odrazové zrcadlo,
d) zábradlí, svodidla, vodicí stěna, vodicí práh, vodicí obrubník,
e) dopravně bezpečnostní zařízení, kterými jsou zejména tlumiče nárazu a zařízení pro dopravně bezpečnostní informace.
(2) Pro umísťování dopravních zařízení se použijí ustanovení o umísťování svislých dopravních značek. Dopravní zařízení mohou být umístěna také při levém okraji pozemní komunikace.
(3) Druhy, provedení, význam, popřípadě užití některých dopravních zařízení je uvedeno v příloze č. 10 k této vyhlášce.
 
HLAVA IV
ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE
 
§ 16
(1) Pro umísťování zařízení pro provozní informace se použijí ustanovení o umísťování svislých dopravních značek. Zařízení pro provozní informace mohou být umístěna také při levém okraji pozemní komunikace.
(2) Druhy, provedení, význam, popřípadě užití zařízení pro provozní informace je uvedeno v příloze č. 11 k této vyhlášce.
 
ČÁST DRUHÁ
VÝJIMKY Z OMEZENÍ JÍZDY NĚKTERÝCH VOZIDEL
 
§ 17
Žádost o udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel
Žádost o udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel obsahuje
a) jméno, příjmení a obvyklé bydliště fyzické osoby nebo, je-li žadatelem právnická osoba, její obchodní firmu (název), identifikační číslo (bylo-li jí přiděleno) a sídlo,
b) územní rozsah, popřípadě trasu pohybu vozidla, a dobu požadované výjimky,
c) účel a zdůvodnění výjimky,
d) státní poznávací značku, druh, tovární značku a typ vozidla, jehož se má výjimka týkat,
e) jméno, příjmení a trvalý pobyt nebo obchodní firmu (název), identifikační číslo (bylo-li mu přiděleno) a sídlo provozovatele vozidla, není-li sám žadatelem,
f) podpis žadatele, popřípadě otisk jeho razítka.
 
ČÁST TŘETÍ
OZNAČOVÁNÍ OSOB, VĚCÍ A VOZIDEL VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH
 
§ 18
Podrobnosti o označení překážky provozu na pozemních komunikacích
(1) Způsob a rozsah označení překážky provozu na pozemní komunikaci volí její původce, popřípadě vlastník nebo správce pozemní komunikace s přihlédnutím k poloze a charakteru překážky, stupni možného ohrožení a dopravnímu významu dotčené pozemní komunikace.
(2) Policista nebo strážník obecní policie může na překážku provozu na pozemní komunikaci po dobu nezbytně nutnou k zajištění bezpečnosti provozu upozornit vozidlem vybaveným zvláštním výstražným světlem modré barvy, popřípadě jiným vhodným způsobem.
 
§ 19
Vzor a způsob užití oděvních doplňků s označením z retroreflexního materiálu
(1) Oděvními doplňky jsou blůza, kabát, tričko, vesta nebo kalhoty fluorescenční žluté nebo fluorescenční oranžovo-červené barvy doplněné retroreflexními pásy (dále jen „výstražný oděv“). Retroreflexní pásy a fluorescenční plochy musí být na výstražném oděvu vhodně umístěny a provedeny v dostatečné ploše. Tyto podmínky jsou splněny, odpovídá-li výstražný oděv požadavkům příslušné harmonizované evropské normy1).
(2) Vzory výstražných oděvů jsou vyobrazeny v příloze č. 12 k této vyhlášce.
 
§ 20
Označení osob oprávněných zastavovat vozidla
(1) Osoba vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace nebo k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, jsou-li tyto činnosti vykonávány při zachování provozu na dotčené části pozemní komunikace, musí mít na sobě oblečen výstražný oděv.
(2) Osoba pověřená obecním úřadem obce s rozšířenou působností k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení (dále jen „pověřená osoba“) musí mít na sobě oblečen výstražný oděv „Označení pověřené osoby zajišťující bezpečný přechod dětí a školní mládeže“ nebo „Vesta“.
(3) Osoba uvedená v povolení zvláštního užívání pozemní komunikace spočívajícího v pořádání sportovní, kulturní, náboženské, zábavní nebo obdobné akce podle zákona o pozemních komunikacích musí mít na sobě oblečen výstražný oděv.
(4) Osoba uvedená v povolení zvláštního užívání podle zákona o pozemních komunikacích jako doprovod při přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných nákladů musí mít na sobě oblečen výstražný oděv.
 
§ 21
Speciální označení vozidel a osob
(1) Speciální označení vozidel, vyobrazení a význam je uvedeno v příloze č. 13 k této vyhlášce.
(2) Speciální označení osoby nevidomé je bílá hůl, označení osoby hluchoslepé je hůl s bílými a červenými pruhy o šířce 100 mm. Bílá hůl i hůl s bílými a červenými pruhy musí být opatřena nejméně jedním reflexním bílým pruhem šířky 50 mm a nejméně souvislá třetina její délky musí mít průměr nejméně 12 mm.
 
§ 22
Označení sedadel vybavených zádržným systémem
(1) U vozidla kategorie M2 nebo M32) registrovaného v České republice, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, musí být viditelně pro každé sedadlo umístěn výrazně zobrazený piktogram, který může být v horní části doplněn textem „PŘIPOUTEJTE SE“.
(2) Základní plocha piktogramu je kruh modré barvy a symbol postavy, který je proveden barvou bílou. Průměr kruhu piktogramu nesmí být menší než 7,5 cm. Vzor piktogramu je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce.
 
ČÁST ČTVRTÁ
ŘÍZENÍ PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
 
§ 23
Pokyny při řízení provozu na pozemních komunikacích
(1) Pokyny policisty při řízení provozu na pozemních komunikacích jsou
a) „Stůj!“,
b) „Pozor!“,
c) „Volno!“,
d) „Zrychlit jízdu!“,
e) „Zpomalit jízdu!“.
(2) Vyobrazení postojů a pokynů policisty při řízení provozu na pozemních komunikacích je uvedeno v příloze č. 14 k této vyhlášce.
 
§ 24
Výstroj a označení příslušníka vojenské pořádkové služby
(1) Příslušník vojenské pořádkové služby je při řízení provozu na pozemních komunikacích ustrojen ve vojenském stejnokroji, doplněném výstražnou vestou žluté barvy se dvěma vodorovnými a dvěma svislými retroreflexními pásy o šířce minimálně 50 mm. Provedení vesty musí odpovídat zvláštnímu technickému předpisu1).
(2) Při řízení provozu na pozemních komunikacích užívá příslušník vojenské pořádkové služby dopravní zařízení „Směrovka“ nebo „Zastavovací terč pro policisty“.
 
§ 25
Pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních komunikacích
(1) Pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních komunikacích obsahuje
a) jméno, příjmení a funkci osoby, která pověření příslušníka vydala,
b) hodnost, jméno a příjmení příslušníka vojenské pořádkové služby pověřeného řízením provozu na pozemních komunikacích,
c) určení místa nebo úseku pozemní komunikace, na kterém je příslušník vojenské pořádkové služby pověřen řízením provozu na pozemních komunikacích,
d) datum a dobu, po kterou je příslušník vojenské pořádkové služby pověřen řízením provozu na pozemních komunikacích,
e) konkrétní úkol k řízení provozu na pozemních komunikacích,
f) dobu platnosti pověření příslušníka,
g) datum vydání, podpis osoby, která pověření příslušníka vydala, a otisk razítka.
(2) Vzor pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních komunikacích je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce.
 
§ 26
Pověření osoby k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže
(1) Pověření osoby k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení vydané obecním úřadem obce s rozšířenou působností obsahuje
a) jméno a příjmení, datum a místo narození pověřené osoby,
b) místo na pozemní komunikaci, kde je pověřená osoba oprávněna zajišťovat bezpečný přechod dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci,
c) dobu, ve které je pověřená osoba oprávněna zajišťovat bezpečný přechod dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci,
d) dobu platnosti pověření obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
e) jméno a příjmení, funkci a podpis osoby vydávající pověření obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
f) otisk razítka obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
(2) Vzor pověření osoby k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci je uveden v příloze č. 16 k této vyhlášce.
 
ČÁST PÁTÁ
PŘECHODNÉ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
 
§ 27
Přechodné ustanovení
Dopravní značky a dopravní zařízení umístěné přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, které svým provedením této vyhlášce neodpovídají, pozbývají platnosti uplynutím dne 31. prosince 2025.
 
§ 28
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
2. Vyhláška č. 153/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
3. Vyhláška č. 176/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb.
4. Vyhláška č. 193/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
5. Vyhláška č. 507/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
6. Vyhláška č. 202/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
7. Vyhláška č. 91/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
8. Vyhláška č. 247/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
9. Vyhláška č. 290/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 
ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
 
§ 29
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Ministr:
Ing. Ťok v. r.
 
Příloha 1
Výstražné dopravní značky
      
      


      
 
Příloha 2
Značky upravující přednost
     

 
Příloha 3
Zákazové značky
      


      


      


 
Příloha 4
Příkazové značky
      


 
Příloha 5
Informativní značky
I. Informativní značky zónové
      
      


      


II. Informativní značky provozní
      


_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha byla změněna vyhláškou č. 386/2023 Sb..
Za položku č. IP 13e se vkládá nová položka č. IP 13f:Položka č. IP 32 zní:III. Informativní značky směrové
      _________________ 
Pozn. ASPI: Příloha byla změněna vyhláškou č. 386/2023 Sb..
Položka č. IS 20 zní:IV. Informativní značky jiné
      _________________ 
Pozn. ASPI: Příloha byla změněna vyhláškou č. 386/2023 Sb., za položku č. IJ 14c se vkládá nová položka č. IJ 15: 
Příloha 6
Dodatkové tabulky
      


_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha byla změněna vyhláškou č. 386/2023 Sb., položka č. E 13 zní: 
Příloha 7
Určené symboly
      
      


      

_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha byla změněna vyhláškou č. 386/2023 Sb..
Položka č. 211 zní:Za položku č. 228 se vkládá nová položka č. 229:Za položku č. 406 vkládá nová položka č. 407: 
Příloha 8
Vodorovné dopravní značky
      _________________ 
Pozn. ASPI: Příloha byla změněna vyhláškou č. 84/2016 Sb.
Položky č. V 8b a V 8c zní:


_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha byla změněna vyhláškou č. 509/2021 Sb., v položce V 1a za slovo „objíždění“ vkládají slova „ , předjíždění cyklisty".
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha byla změněna vyhláškou č. 386/2023 Sb..
Položka č. V 14 zní:Položka č. V 16 zní: 
Příloha 9
Světelné signály
      

 
Příloha 10
Dopravní zařízení
      _________________ 
Pozn. ASPI: Příloha byla změněna vyhláškou č. 386/2023 Sb., za položku č. Z 8c se vkládá nová položka č. Z 8d: 
Příloha 11
Zařízení pro provozní informace
      


 
Příloha 12
Příklady vyobrazení výstražných oděvů
      


 
Příloha 13
Speciální označení vozidel a parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
      

_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha byla změněna vyhláškou č. 509/2021 Sb., označení položky "O 5" se nahrazuje označením "O 5a" a vkládá se nová položka O 5b:_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha byla změněna vyhláškou č. 386/2023 Sb., za položku č. O 5b se vkládá nová položka č. O 5c: 
Příloha 14
Vyobrazení pokynů policisty při řízení provozu na pozemních komunikacích
      

 
Příloha 15
Vzor pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních komunikacích
      


 
Příloha 16
Vzor pověření obecního úřadu obce s rozšířenou působností
      

Vybraná ustanovení novel
Čl.II vyhlášky č. 386/2023 Sb.
Přechodné ustanovení
Dopravní značky podle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, umístěné přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, které neodpovídají vyhlášce č. 294/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstávají v platnosti do 31. prosince 2034.
1) ČSN EN ISO 20471:2013. Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky.
2) Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.