Karta BOZP pro profesi: Lékař

Vydáno: 25 minut čtení

Místem výkonu práce lékaře jsou pracoviště lůžkové péče, ambulance a příjmová pracoviště, operační a porodní sály, přístrojová pracoviště, laboratorní pracoviště a ostatní specifická pracoviště, který se nacházejí zejména v zařízení léčebně-preventivní péče, v lůžkových zařízení, v zařízeních pro poskytování pracovnělékařských služeb, ve zvláštních dětských zařízeních a v zařízeních dopravní a záchranné služby.

Stručný výčet prováděných pracovních činností

 • v závislosti na druhu způsobilosti (odborná způsobilost, specializovaná způsobilost, zvláštní specializovaná způsobilost) poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační, dispenzární a paliativní péče ve stanoveném rozsahu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění
 • vykonávání revizní, metodické, koncepční, výzkumné a vzdělávací činnosti v oblasti zdravotnictví
 • provádění vzdělávací, posudkové a řídící činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb
 • vedení podrobných lékařských záznamů a dokumentace v závislosti na druhu poskytované péče

Charakteristika místa výkonu práce

Charakteristickým místem výkonu práce jsou pracoviště lůžkové péče (akutní a následné), ambulance a příjmová pracoviště, operační a porodní sály, přístrojová pracoviště, laboratorní pracoviště a ostatní specifická pracoviště, který se nacházejí zejména v zařízeních léčebně-preventivní péče (ordinace praktických a odborných lékařů, společné složky laboratoře, RTG, RHC apod.), v lůžkových zařízeních (nemocnice, odborné léčebné ústavy), v zařízeních pro poskytování pracovnělékařských služeb, ve zvláštních dětských zařízeních (kojenecké ústavy, dětské domovy, apod.) a v zařízeních dopravní a záchranné služby.

Kvalifikační požadavky

Nejvhodnějším stupněm a oborem vzdělání je magisterský studijní program v oboru všeobecné lékařství. Dalšími povinnými požadavky na kvalifikační způsobilost k výkonu pracovní pozice lékaře jsou odborná způsobilost podle § 4, specializovaná způsobilost podle § 5 a zvláštní specializovaná způsobilost podle § 21e zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. V neposlední řadě je povinným kvalifikačním požadavkem i členství v České lékařské komoře, které opravňuje k výkonu lékařského povolání na území ČR podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.

Relevantní mimořádné provozní události

 • Uklouznutí, podvrtnutí nebo upadnutí na komunikacích, schodištích, chodbách, v laboratořích, operačních sálech a ošetřovnách, při manipulaci s pacienty, apod.
 • Poranění páteře a určitých svalových skupin při ruční manipulaci s pacienty (nedodržování hmotnostních limitů).
 • Bodné, řezné rány, škrábnutí o nástroje a nářadí (bodnutí jehlou, pořezání skalpelem).
 • Popálení a opaření při kontaktu s horkými látkami a předměty.
 • Úraz elektrickým proudem při práci s elektrickými zařízeními
  a přístroji.
 • Nebezpečí ionizujícího a neionizujícího záření (RTG, laser, radiodiagnostika, nukleární medicína).
 • Ohrožení rizikovými faktory při práci s chemickými látkami (poleptání), zejména v laboratořích.
 • Ohrožení biologickými činiteli (viry, bakterie, plísně, endoparaziti, buněčné kultury) při odběru a manipulaci s nebezpečným biologickým materiálem, odpady a možnost nákazy.
 • Zranění způsobená pacienty (např. psychiatrické léčebny).
 • Nebezpečí výbuchu při manipulaci s tlakovými lahvemi medicinálních plynů a požáru hořlavých směsí.

Základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům

 • Školení o právních a ostatních předpisech BOZP, interních předpisech
  a pokynech zaměstnavatele.
 • Odpovídající odborná kvalifikace a zdravotní způsobilost.
 • Seznámení se všemi relevantními riziky spojenými s výkonem práce, přijatými opatřeními proti jejich nežádoucímu působení na lidské zdraví a se stanovenými pracovními postupy, seznámení s požadavky, vyplývajícími se zvláštních právních předpisů (zdravotnických).
 • Pravidelné kontroly a revize technického stavu zařízení, přístrojového vybavení a kontroly nástrojů.
 • Školení o zásadách správné praxe při manipulaci s pacienty.
 • Školení o správné manipulaci a nakládání s chemickými látkami,
  biologickými činiteli a odpady.
 • Přidělování odpovídajících a funkčních osobních ochranných pracovních prostředků, jednorázových pomůcek, hygienických potřeb, pomůcek k léčebným a diagnostickým výkonům, ochranných pracovních oděvů, rukavic, ochranných brýlí, příp. štítů a školení o jejich správném užívání.
 • Preventivní očkování proti stanoveným infekčním onemocněním.
 • Pravidelný úklid a čištění všech pracovišť.
 • Dodržování zásad protipožární a protivýbuchové prevence.
Rizikové faktory: Doporučené kategorie práce: Výsledné zařazení do kategorie práce a přijatá opatření pro minimalizaci zdravotních rizik (doplňte):
☐ Prach 1-2-3-4  
☒ Chemické látky 1-2-3-4  
☐ Hluk 1-2-3-4  
☐ Vibrace 1-2-3-4  
☒ Fyzická zátěž 1-2-3  
☒ Pracovní poloha 1-2-3  
☐ Zátěž teplem 1-2-3-4  
☐ Zátěž chladem 1-2-3  
☒ Psychická zátěž 1-2-3  
☒ Neionizující záření a elektromagnetická pole 2-3  
☒ Zraková zátěž 1-2-3  

Související dokumenty

Související pracovní situace

Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Karta BOZP pro profesi: Řidič silniční osobní dopravy
Karta BOZP pro profesi: Administrativní pracovník
Karta BOZP pro profesi: Letecký sestavář – nýtař
Karta BOZP pro profesi: Dlaždič – asfaltér
Karta BOZP pro profesi: Dělník v dřevozpracující výrobě
Karta BOZP pro profesi: Pedikérka
Karta BOZP pro profesi: Učitel odborného výcviku střední školy
Karta BOZP pro profesi: Zubní lékař
Karta BOZP pro profesi: Kominík
Karta BOZP pro profesi: Veterinární lékař – veterinární asistent
Karta BOZP pro profesi: Manipulant interní logistiky v automobilovém průmyslu
Karta BOZP pro profesi: Potápěč
Karta BOZP pro profesi: Kameník
Karta BOZP pro profesi: Zedník
Karta BOZP pro profesi: Operátor řídicího centra
Karta BOZP pro profesi: Operátor CNC strojů
Karta BOZP pro profesi: Instalatér-topenář
Karta BOZP pro profesi: Opravář zemědělských strojů
Karta BOZP pro profesi: Stojvedoucí
Karta BOZP pro profesi: Lešenář - montážník
Karta BOZP pro profesi: Operátor poloautomatických strojů v automobilovém průmyslu

Související otázky a odpovědi

Úklidové služby
Lékařská prohlídka zaměstnance
Krácení dovolené, pracovní úraz
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Plnění tlakových lahví
Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti
DPP a práce bez rizika - vstupní prohlídka
Čištění cisteren na pitnou vodu
Lékařská periodická prohlídka
Vstupní zdravotní prohlídka
Tlakové nádoby na plyny
Kryty na topení v mateřské škole
Délka pracovní doby
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost