Karta BOZP pro profesi: Pokrývač

Vydáno: 25 minut čtení

Charakteristickým místem výkonu práce pokrývače jsou zejména staveniště a venkovní pracoviště na plochých a šikmých střechách (všechny místa, kde dochází k pokládání, upevňování, opravám a rozebírání střešní krytiny a izolačních materiálů). Práce může být vykonávána i ve vnitřních prostorech budov, např. podkroví, při zhotovování tepelných izolací a hydroizolací střešní konstrukce, při přípravných pracích nebo při montáži střešních oken a střešních prostupů.

Stručný výčet prováděných pracovních činností

 • Čtení stavebních výkresů a technické dokumentace pro pokrývání střešních konstrukcí.
 • Stanovení technologických a pracovních postupů, prostředků, materiálů a metod s ohledem na druh střešní konstrukce a vhodnosti podkladu.
 • Výpočet ploch střech a výpočet spotřeby krytin, izolačních a spojovacích materiálů.
 • Upravování a opravování podkladu pod střešní krytiny.
 • Ruční montáž, demontáž a opravy střešních krytin s ohledem na druh použité krytiny a typ střešní konstrukce.
 • Ruční rozebírání, vytřiďování a opravy skládaných krytin všech druhů. Ruční a strojní upravování rozměrů a tvarů krytin.
 • Zhotovování jednoduchých pracovních a ochranných lešení.
 • Zhotovování tepelných izolací a hydroizolací střešního pláště. Montáž střešních oken a střešních prostupů.

Charakteristika místa výkonu práce

Charakteristickým místem výkonu práce jsou zejména staveniště a venkovní pracoviště na plochých a šikmých střechách (všechny místa, kde dochází k pokládání, upevňování, opravám a rozebírání střešní krytiny a izolačních materiálů). Práce může být vykonávána i ve vnitřních prostorech budov, např. podkroví, při zhotovování tepelných izolací a hydroizolací střešní konstrukce, při přípravných pracích nebo při montáži střešních oken a střešních prostupů. Práce je z povahy věci vykonávána téměř vždy ve výškách, a to na rovných, šikmých i strmých plochách. Práce je často vykonávána v prostředí se ztíženými pracovními podmínkami (prach, vlhko, teplo, chlad). K nejčastěji používaným pracovním pomůckám patří ruční nářadí, elektrické ruční nářadí, jednoduchá pracovní a ochranná lešení.

Kvalifikační požadavky

Nejvhodnější přípravu pro tuto pracovní pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru pokrývač, vhodné je i nižší střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru pokrývačské práce.

Relevantní mimořádné provozní události

 • Úraz pracovníka v důsledku účinků mechanických rizik:
  • pád z výšky, propadnutí střešní konstrukcí, zřícení stavby;
  • sklouznutí na šikmém pracovišti střechy;
  • uklouznutí na krytině nebo izolaci;
  • zakopnutí na nerovném povrchu staveniště;
  • pořezání, odření, naražení horních i dolních končetin;
  • pád materiálu nebo břemene na pracovníka.
 • Úraz pracovníka následkem zasažení elektrickým proudem.
 • Poškození pohybového aparátu v důsledku opakovaného zaujímání nepřijatelných anebo podmíněně přijatelných pracovních poloh při práci anebo provádění fyzicky namáhavých pracovních operací (přenášení břemen, zvedání konstrukčních částí, dlouhodobé používání ručního nářadí apod.).
 • Poškození zdraví pracovníka vlivem dlouhodobé expozice hluku při vrtání, broušení, lámání materiálu střešní krytiny.
 • Poškození zdraví pracovníka v důsledku dlouhodobého působení zátěže chladem nebo teplem (prochladnutí, omrznutí, úpal, úžeh).
 • Poškození zdraví pracovníka v důsledku mimořádných povětrnostních podmínek (bouřka, kroupy, vítr, mlha).
 • Požár nebo výbuch při natavování asfaltových pásů.
 • Poškození zdraví vlivem nebezpečných vlastností chemických látek a směsí (např. lepidel pro lepení hydroizolačních folií, asfaltových pásů apod.)

Základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům:

 • Práci smí vykonávat jen zdravotně a odborně způsobilé osoby.
 • Seznámení pracovníků se všemi relevantními riziky spojenými s výkonem práce a s faktory pracovních podmínek a opatřeními přijatými proti jejich nežádoucímu působení na lidské zdraví.
 • Seznámení pracovníků s charakterem místa výkonu práce, s pracovními postupy, zákazy, příkazy, dohodnutými signály, umístěním prostředků první pomoci a hasebních prostředků, jakož i způsobem přivolání pomoci
 • Školení pracovníků o právních a ostatních předpisech BOZP.
 • Školení pracovníků vykonávající práce ve výšce o pracovních postupech, vyprošťovacích postupech při mimořádných událostech a o používání osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu.
 • Používání výhradně stanovených a vhodných OOPP a kontrola jejich používání.
 • Používání pouze určených a nepoškozených technických zařízení, pomůcek a nářadí v souladu s provozní dokumentací.
 • Dodržování stanovených technologických a pracovních postupů.
 • Pravidelný úklid a čištění pracovního místa a používaných nářadí.
 • Vymezení ohroženého prostoru pod pracemi ve výšce a jeho zajištění.
 • Zákaz práce a pohybu osob pod břemenem při jeřábové manipulaci.
 • Zákaz práce za extrémních povětrnostních podmínek a za zhoršené viditelnosti.
Rizikové faktory: Doporučené kategorie práce: Výsledné zařazení do kategorie práce a přijatá opatření pro minimalizaci zdravotních rizik (doplňte):
☒ Prach 1-2-3-4  
☒ Chemické látky 1-2-3-4  
☐ Hluk 1-2-3-4  
☐ Vibrace 1-2-3-4  
☒ Fyzická zátěž 1-2-3  
☒ Pracovní poloha 1-2-3  
☒ Zátěž teplem 1-2-3-4  
☒ Zátěž chladem 1-2-3  
☐ Psychická zátěž 1-2-3  

Související dokumenty

Související články

Karta BOZP pro profesi: Pečovatelka dětí, chůva
Karta BOZP pro profesi: Zubní lékař
Karta BOZP pro profesi: Kominík
Karta BOZP pro profesi: Veterinární lékař – veterinární asistent
Karta BOZP pro profesi: Mechanik zařízení elektronických komunikací
Karta BOZP pro profesi: Kosmetička a vizážistka
Karta BOZP pro profesi: Manipulant interní logistiky v automobilovém průmyslu
Karta BOZP pro profesi: Řidič silniční osobní dopravy
Karta BOZP pro profesi: Lékař
Karta BOZP pro profesi: Potápěč
Karta BOZP pro profesi: Kameník
Karta BOZP pro profesi: Zedník
Karta BOZP pro profesi: Řidič motorových vozíků
Karta BOZP pro profesi: Programátor
Karta BOZP pro profesi: Operátor poštovního provozu
Karta BOZP pro profesi: Zahradník
Karta BOZP pro profesi: Provozní zámečník
Karta BOZP pro profesi: Knihovník
Karta BOZP pro profesi: Řezník a uzenář

Související pracovní situace

Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)

Související otázky a odpovědi

Úklidové služby
DPP a práce bez rizika - vstupní prohlídka
Čištění cisteren na pitnou vodu
Lékařská periodická prohlídka
Vstupní zdravotní prohlídka
Tlakové nádoby na plyny
Kryty na topení v mateřské škole
Krácení dovolené, pracovní úraz
Pracovní úraz
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Lékařská prohlídka zaměstnance
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Odmítnutí testování na přítomnost covid-19
Testování a očkování v sociálních službách
Povinnost zaměstnance podrobit se testování na covid-19
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy