Karta BOZP pro profesi: Pečovatelka dětí, chůva

Vydáno: 25 minut čtení

Pečovatelka a chůva zajištuje individuální péči o svěřené děti včetně přípravy programu pro ně. Práci vykonává zejména ve vnitřních prostorech, které jsou uzpůsobeny pro péči o děti. Vybrané práce, jako např. doprovázení dětí a mimoškolní aktivity jsou vykonávány na veřejně přístupných venkovních prostorách.

Stručný výčet prováděných pracovních činností

 • Zajištění individuální výchovné péče o svěřené dítě včetně zajištění odpovídajícího dohledu.
 • Pečování o nemocné dítě v domácím prostředí.
 • Příprava a servírování zdravého stravování.
 • Prohlubování a upevňování osobních hygienických a stravovacích návyků přiměřených věku dítěte.
 • Zajištění vhodných pohybových a hudebních her pro děti, rozvíjení výtvarných a kulturních dovedností přiměřené věku dítěte.
 • Podpora při učení a trénování rozumových a řečových schopností.
 • Zajišťování a doprovázení dětí na školní a mimoškolní aktivity.
 • Zajišťování dodržování denního a klidového režimu dítěte.

Charakteristika místa výkonu práce 

Charakteristickým místem výkonu práce jsou vnitřní prostory v domácnosti klienta. Práce může být vykonávána také v prostorách uzpůsobených pro péči o děti, jakými dětské koutky v hotelích, nákupních centrech, zařízeních předškolního vzdělávání apod. Některé práce, jako například doprovázení dětí na školní a mimoškolní aktivity, vyzvedávání dětí apod., jsou vykonávány ve veřejně přístupných venkovních prostorách.

Kvalifikační požadavky

Nejvhodnější přípravu pro tuto pracovní pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče, předškolní a mimoškolní pedagogika, výchova dětí předškolního nebo mladšího školního věku případně osobní a provozní služby.

Relevantní mimořádné provozní události

 • Úraz pracovníka spojený s pracovním prostorem (v důsledku zakopnutí, uklouznutí a pádu při chůzi po schodech nebo na komunikacích).
 • Úraz zaměstnance v důsledku účinků mechanických rizik (ostré hrany, špičaté předměty, hrubý nebo nerovný povrch).
 • Úraz pracovníka v důsledku přípravy jídla – popálení o horký povrch nebo plamen.
 • Zásah elektrickým proudem při poruše elektrického zařízení.
 • Blízký kontakt chůvy při ošetřování nemocného dítěte infekční nemocí.
 • Fyzické napadení (dítětem, rodičem dítěte) nebo napadení zvířetem chovaným v domácnosti klienta (zejm. pes, kočka aj.).
 • Poškození muskuloskeletálního systému (např. poranění zad následkem nesprávné manipulace s břemeny včetně zvedání dětí).
 • Zranění zaměstnance při provádění pohybových aktivit.
 • Srážka s dopravním prostředkem při pohybu ve venkovním prostředí.
 • Duševní nebo emotivní zhroucení v důsledku zvýšené psychické zátěže

Základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům

 • Práci smí vykonávat jen osoby s odbornou a zdravotní způsobilostí pro danou činnost a osoby se zdravotním průkazem pracovníka v potravinářství dle zákona č. 258/2000 Sb.
 • Školení o právních a ostatních předpisech v oblasti BOZP a PO.
 • Seznámení s rizikovými faktory a opatřeními proti jejich působení.
 • Proškolení o zásadách poskytování předlékařské první pomoci.
 • Znalost základních pravidel bezpečnosti práce s dětmi v jednotlivých oblastech vykonávané činnosti, znalost základních pravidel při péči o nemocné dítě (prevence šíření infekčních onemocnění), znalosti pravidel bezpečnosti silničního provozu.
 • Seznámení zaměstnanců s pracovními postupy, zákazy, příkazy, umístěním prostředků první pomoci a hasebních prostředků, jakož i způsobem přivolání pomoci.
 • Používání pouze určených a nepoškozených technických zařízení, pomůcek, pohybového a sportovního náčiní (vč. jízdních kol, odrážedel, koloběžek) a jejich důsledná kontrola před jejich použitím.
 • Technická zařízení, pracovní pomůcky a pohybové a sportovní náčiní používat výlučně v souladu s návodem výrobce. • Dodržování pravidel bezpečnosti silničního provozu.
Rizikové faktory: Doporučené kategorie práce: Výsledné zařazení do kategorie práce a přijatá opatření pro minimalizaci zdravotních rizik (doplňte):
☐ Prach 1 - 2 - 3 - 4  
☐ Chemické látky 1 - 2 - 3 - 4  
☒ Hluk 1 - 2 - 3 - 4  
☐ Vibrace 1 - 2 - 3 - 4  
☒ Fyzická zátěž 1 - 2 - 3  
☒ Pracovní poloha 1 - 2 - 3  
☐ Zátěž teplem 1 - 2 - 3 - 4  
☐ Zátěž chladem 1 - 2 - 3  
☒ Psychická zátěž 1 - 2 - 3  
☐ Neionizující záření a elektromagnetická pole 2 - 3  
☐ Zraková zátěž 1 - 2 - 3  
☒ Práce s biologickými činiteli 2 - 3 - 4  
☐ Zvýšený tlak vzduchu 2 - 3 - 4  

Četnost periodických lékařských prohlídek

Četnost periodických lékařských prohlídek (dle vyhlášky č. 79/2013 Sb.):

 • Pro kategorii 1: 1x za 6 let (osoby ml

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související články

Karta BOZP pro profesi: Operátor řídicího centra
Karta BOZP pro profesi: Zedník
Karta BOZP pro profesi: Kameník
Karta BOZP pro profesi: Operátor poloautomatických strojů v automobilovém průmyslu
Karta BOZP pro profesi: Správce objektu
Karta BOZP pro profesi: Vrtač
Karta BOZP pro profesi: Gumař – plastikář
Karta BOZP pro profesi: Letecký sestavář – nýtař
Karta BOZP pro profesi: Dlaždič – asfaltér
Karta BOZP pro profesi: Dělník v dřevozpracující výrobě
Karta BOZP pro profesi: Pedikérka
Karta BOZP pro profesi: Učitel odborného výcviku střední školy
Karta BOZP pro profesi: Zubní lékař
Karta BOZP pro profesi: Kominík
Karta BOZP pro profesi: Operátor CNC strojů
Karta BOZP pro profesi: Instalatér-topenář
Karta BOZP pro profesi: Opravář zemědělských strojů
Karta BOZP pro profesi: Stojvedoucí
Karta BOZP pro profesi: Lešenář - montážník
Karta BOZP pro profesi: Farmaceut
Karta BOZP pro profesi: Sestra pro péči o pacienty v klinických oborech

Související otázky a odpovědi

Smluvní pokuta za porušení BOZP
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Výpis ze zdravotní dokumentace jako daňově uznatelný náklad
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
DPP - vstupní prohlídka
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Chemické záchody na pracovišti
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
DPP a práce bez rizika - vstupní prohlídka
Čištění cisteren na pitnou vodu
Lékařská periodická prohlídka
Vstupní zdravotní prohlídka
Tlakové nádoby na plyny
Kryty na topení v mateřské škole
Krácení dovolené, pracovní úraz
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR