Karta BOZP pro profesi: Potápěč

Vydáno: 26 minut čtení

Potápěč vede, organizuje a zodpovídá za pracovníky provádějící různé potápěčské práce, práce ve zvýšeném tlaku vzduchu, práce ve zvýšeném tlaku okolního prostřední - hyperbarické práce, nebo který tyto práce přímo vykonává a zajišťuje.

Stručný výčet prováděných pracovních činností

 • Řízení, organizace a zajištění bezpečnosti a kvality potápěčských prací, prací ve zvýšeném tlaku vzduchu a prací ve zvýšeném tlaku okolního prostředí - hyperbarické práce.
 • Realizace pracovního úkolu a technologického postupu potápěčských prací, prací ve zvýšeném tlaku vzduchu a prací ve zvýšeném tlaku okolního prostředí - hyperbarických prací.
 • Zajištění a vymezení bezpečného pracoviště pro provádění potápěčských prací, prací ve zvýšeném tlaku vzduchu, prací ve zvýšeném tlaku okolního prostředí - hyperbarických prací.
 • Sestavení pracovní skupiny v odpovídajícím počtu pracovníků s odpovídající kvalifikací.
 • Určení vhodné techniky a výstroje a kontrola jejího stavu před každým použitím.
 • Určení a kontrola komunikačního systému před každým použitím.
 • Zajištění bezpečnostních a dalších předpisů a prokazatelné seznámení pracovníků s těmito předpisy před zahájením potápěčských prací, nebo prací ve zvýšeném tlaku okolního prostředí - hyperbarických prací.
 • Zabezpečení pracoviště vytápěným uzavřeným prostorem pro odpočinek od nepříznivých vlivů práce, dle zvláštního předpisu.
 • Odborné práce při řešení krizových situací na vodě, pod vodou, nebo při povodních.
 • Vedení příslušné dokumentace provedených prací.
 • Průzkum, revize, mapování, kontrola a dokumentace objektů pod vodou.
 • Potápěčské práce v prostředí bez volné hladiny, v uzavřených prostorách a pod ledem.

Charakteristika místa výkonu práce

Potápěč vede, organizuje a zodpovídá za pracovníky provádějící různé potápěčské práce, práce ve zvýšeném tlaku vzduchu, práce ve zvýšeném tlaku okolního prostředí - hyperbarické práce, nebo který tyto práce přímo vykonává a zajišťuje.

Kvalifikační požadavky

Kvalifikace formou školního vzdělání není stanovena. Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání nebo specializace. Oborem profesní kvalifikace je Potápěč pracovní (69-014-H).

Relevantní mimořádné provozní události

 • Úraz pracovníka spojený s pracovním prostorem při provádění průzkumu, prohlídek a kontrol, pořizování foto a video dokumentace a při provádění diagnostiky ponořených objektů.
 • Úraz pracovníka v důsledku provádění potápěčských prací prostřednictvím strojního zařízení (vrtání, řezání, pálení, svařování, montážní práce, apod.)
 • Riziko přehřátí při potápění ve vodě nad 20°C.
 • Riziko tepelné ztráty a poškození zdraví při překročení doby pro pobyt pod vodou.
 • Poranění těla při ručním odstraňování naplavenin a vyzvedávání větších předmětů (např. kmenů, kamenů, větví)
 • Ohrožení života při vzniku dekompresní nemoci potápěčů.
 • Poškození zdraví při působení podtlaku nebo přetlaku (barotrauma).
 • Ohrožení života při dosažení vyšší koncentrace dusíku (hloubková dusíková narkóza) a při intoxikaci kyslíkem při potápění ve větších hloubkách.
 • Poškození zdraví při práci v uzavřených prostorách, pod ledem a v podzemí bez možnosti přímého vynoření.
 • Riziko poškození zdraví při provádění opakovaných ponorů během směny v hloubkách nad 9 m.
 • Utonutí pracovníka při závadě na výstroji nebo jejího poškození.  

Základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům

 • Práci smí vykonávat pouze osoby s příslušnou odbornou a zdravotní způsobilostí pro danou činnost.
 • Prokazatelné seznámení pracovníků s rizikovými faktory a opatřeními proti jejich působení.
 • Zajištění prokazatelného školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech BOZP, seznámení se stanoveným technologickým a pracovním postupem před zahájením potápěčských prací.
 • Dbát na zajištění každého sestupu potápěče jistícím potápěčem nad hladinou.
 • Dbát na dodržování stanovených podmínek pro potápění a určení potápěčské výstroje, přístrojů a osobních ochranných pracovních prostředků.
 • Dodržovat stanovený způsob dorozumívání a spojení s potápěčem pod hladinou určenými technickými prostředky.
 • Veškeré pomůcky a vybavení používat pouze ke stanoveným účelům; před zahájením výkonu práce nutno provést jejich kontrolu.
 • Provádění pravidelných revizí, kontrol a prohlídek přístrojů, zařízení, a pomůcek s cílem zajištění bezpečnosti při jejich používání a provozu.
 • Dbát na dodržování zásady přítomnosti minimálně tří odborně způsobilých osob pro provádění potápěčských prací (vedoucí potápěč, potápěč a jistící potápěč, apod.)
Rizikové faktory: Doporučené kategorie práce: Výsledné zařazení do kategorie práce a přijatá opatření pro minimalizaci zdravotních rizik (doplňte):
☐ Prach 1-2-3-4  
☐ Chemické látky 1-2-3-4  
☐ Hluk 1-2-3-4  
☒ Vibrace 1-2-3-4  
☒ Fyzická zátěž 1-2-3  
☒ Pracovní poloha 1-2-3  
☒ Zátěž teplem 1-2-3-4  
☒ Zátěž chladem 1-2-3  
☒ Psychická zátěž 1-2-3  

Související dokumenty

Související články

Odborná způsobilost pro pracovní potápění
Karta BOZP pro profesi: Operátor poloautomatických strojů v automobilovém průmyslu
Karta BOZP pro profesi: Správce objektu
Karta BOZP pro profesi: Vrtač
Karta BOZP pro profesi: Gumař – plastikář
Karta BOZP pro profesi: Letecký sestavář – nýtař
Karta BOZP pro profesi: Dlaždič – asfaltér
Karta BOZP pro profesi: Dělník v dřevozpracující výrobě
Karta BOZP pro profesi: Pedikérka
Karta BOZP pro profesi: Učitel odborného výcviku střední školy
Karta BOZP pro profesi: Jeřábník
Karta BOZP pro profesi: Deratizér
Karta BOZP pro profesi: Zlatník – klenotník – hodinář
Karta BOZP pro profesi: Operátor kryogenního otryskávání (deburring)
Karta BOZP pro profesi: Prodavač zboží v kamenné prodejně
Karta BOZP pro profesi: Pracovník výroby mléčných produktů
Karta BOZP pro profesi: Radiologický asistent
Karta BOZP pro profesi: Pracovník terénní pečovatelské služby
Karta BOZP pro profesi: Fyzioterapeut
Karta BOZP pro profesi: Strojník obsluhy stavebních strojů

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související otázky a odpovědi

Úklidové služby
DPP a práce bez rizika - vstupní prohlídka
Čištění cisteren na pitnou vodu
Lékařská periodická prohlídka
Vstupní zdravotní prohlídka
Tlakové nádoby na plyny
Kryty na topení v mateřské škole
Krácení dovolené, pracovní úraz
Pracovní úraz
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Lékařská prohlídka zaměstnance
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Odmítnutí testování na přítomnost covid-19
Testování a očkování v sociálních službách
Povinnost zaměstnance podrobit se testování na covid-19
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy