Karta BOZP pro profesi: Mechanik zařízení elektronických komunikací

Vydáno: 26 minut čtení

Operátor CNC vykonává práci zejména v průmyslových objektech a halách, kdy se během práce převážně pohybuje ve vnitřních prostorách firmy. Občasně se může pohybovat také ve skladovacích objektech a jiných prostorách. Hlavním pracovní náplní je čtení a použití technických podkladů, stanovení pracovních postupů, určení parametrů řezu a sestavení nástrojů a materiálů pro pracovní proces, seřízení obráběcích strojů a výrobních procesu na požadované tolerance atd.

Stručný výčet prováděných pracovních činností

 • Montáž, řízení montáže, oživování nebo zabezpečování technického provozu komunikačních zařízení včetně diagnostických systémů.
 • Zabezpečování technického provozu komunikačních zařízení včetně provádění údržby a oprav.
 • Provádění přepojovacích a propojovacích prací na rozvodech podle rozpisů, včetně vedení příslušné dokumentace a kontrola
  a nastavování úrovní signálů na komunikačních zařízeních bez komplexního vyhodnocování zjištěných hodnot.
 • Instalace, uvedení do provozu, údržba a opravy přenosových zřízení, vedení příslušné dokumentace.
 • Diagnostika, lokalizace závad a opravy modulů digitálních telekomunikačních zařízení v servisním středisku.
 • Montáž nebo samostatné zajišťování a oprav koncových zařízení pro přenos dat, technického provozu přenosových multiplexních zařízení, přenosových linkových traktů včetně diagnostických systémů, technického provozu napáječů s automatickou regulací
 • Zajišťování technického provozu radiotelefonní spojové sítě, montáž televizních převáděčů včetně oživování a nastavování technických parametrů apod.

Charakteristika místa výkonu práce

Charakteristickým místem výkonu práce jsou zejména vnitřní pracoviště (všechny prostory budov, kde dochází k montáži, demontáži, údržbě, opravám, kontrolám, revizím a oživování komunikačních rozvodů a zařízení). Práce bývá nezřídka vykonávána i ve venkovním prostředí (v závislosti na umístění daného zařízení). K nejčastěji používaným pracovním pomůckám patří ruční nářadí, měřící a diagnostické přístroje. Často se jedná o práci ve výškách. Pracovní činnosti probíhají jednak ve vymezené pracovní době, ale také v případě mimořádných událostí formou pracovní pohotovosti.

Kvalifikační požadavky

Nejvhodnější přípravu pro tuto pracovní pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik telekomunikační techniky, vhodné je i střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik elektronických zařízení, případně i střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru aplikovaná elektronika nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru telekomunikace.

Relevantní mimořádné provozní události

 • Úraz pracovníka v důsledku účinků mechanických rizik (uklouznutí na podlaze, pořezání, bodnutí, odření, naražení prstů, sevření, vtažení, namotání, zasažení odlétnuvší částicí, látkou pod tlakem, odhození, zavalení, poražení, pád břemene na pracovníka).
 • Úraz pracovníka v důsledku pádu z výšky při nepoužití vhodného OOPP.
 • Úraz pracovníka následkem zasažení elektrickým proudem.
 • Poškození pohybového aparátu pracovníka v důsledku opakovaného zaujímání nepřijatelných anebo podmíněně přijatelných pracovních poloh při práci anebo provádění fyzicky namáhavých pracovních operací (přenášení břemen, zvedání konstrukčních částí, dlouhodobé držení ručního nářadí bez přestávky apod.).
 • Poškození zdraví pracovníka vlivem dlouhodobé expozice hluku.
 • Nespecifické zdravotní obtíže vznikající v důsledku dlouhodobého působení neionizujícího záření a elektromagnetického pole.
 • Poškození zdraví pracovníka v důsledku dlouhodobého působení zátěže chladem nebo teplem.
 • Požár nebo výbuch v důsledku např. poruchy na elektrickém zařízení (zkrat, přehřátí elektrického vedení apod.).

Základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům

 • Práci smí vykonávat jen zdravotně a odborně způsobilí pracovníci.
 • Seznámení pracovníků se všemi relevantními riziky spojenými s výkonem práce a s faktory pracovních podmínek a opatřeními přijatými proti jejich nežádoucímu působení na lidské zdraví.
 • Proškolení pracovníků vykonávající práce ve výšce o postupech pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou, o způsobu řešení mimořádných událostí a o používání zajišťovacích prostředků.
 • Proškolení pracovníků v poskytování předlékařské první pomoci.
 • Seznámení pracovníků s umístěním prostředků první pomoci
  a hasebních prostředků, jakož i způsobem přivolání pomoci.
 • Používání výhradně stanovených a vhodných OOPP.
 • Používání pouze určených a nepoškozených technických zařízení, pomůcek a nářadí v souladu s pokyny od výrobce.
 • Dodržování schválených technologických a pracovních postupů.
 • Pravidelný úklid a čištění pracovního místa a používaných nářadí/zařízení.
 • Zákaz kouření nebo manipulace s ohněm na všech pracovištích a při činnostech se zvýšeným rizikem vzniku požáru/výbuchu.
 • Pracovní činnosti, při kterých hrozí nebezpečí výbuchu, požáru, zasažení el. proudem apod., provádět výhradně v rámci systému povolování prací (práce pod dohledem, dozorem, příkaz B apod.).
Rizikové faktory: Doporučené kategorie práce: Výsledné zařazení do kategorie práce a přijatá opatření pro minimalizaci zdravotních rizik (doplňte):
☐ Prach 1-2-3-4  
☐ Chemické látky 1-2-3-4  
☒ Hluk 1-2-3-4  
☐ Vibrace 1-2-3-4  
☒ Fyzická zátěž 1-2-3  
☒ Pracovní poloha 1-2-3  
☒ Zátěž teplem 1-2-3-4  
☒ Zátěž chladem 1-2-3  
☐ Psychická zátěž 1-2-3  
☒ Neionizující záření a elektromagnetická pole 2-3  
☒ Zraková zátěž 1-2-3  
☐ Práce s biologickými činiteli 2-3-4  
☐ Zvýšený tlak vzduchu 2-3-4  

Četnost periodických lékařských prohlídek

 • Pro kategorii 2: 1x za 4 let (osoby mladší 50 let), resp. 1x za 2 roky (osoby starší 50 let);
 • Pro kategorii 2R: 1x za 2 roky; Pro práci v noci: 1x za 6 měsíců;
 • Pro práci, jejíž součástí je riziko ohrožení zdraví: 1x za 4 roky, nebo 1x za 2 roky (osoby starší 50 let).

Základní právní předpisy, které se týkají výkonu práce (v platném znění)

Zákon č. 262/2006 Sb. § 101-106
Zákon č. 309/2006 Sb. § 2, 4, 5
NV č. 101/2005 Sb. § 3, 4, Příloha č. 1 body: 2.1, 9
NV č. 361/2007 Sb. § 3, 6, 24, 26, 28, 34
NV č. 495/2001 Sb. § 3-5
NV č. 362/2005 Sb. § 3, 4, Příloha, část II
NV č. 378/2001 Sb. § 3-4
NV č. 375/2017 Sb.  
Vyhláška č. 50/1978 Sb.  
Vyhláška č. 73/2010 Sb.  
Vyhláška č. 48/1982 Sb. § 194-201, 205
Vyhláška č. 432/2003 Sb.  

Seznam nebezpečí

  Ohrožená část těla Hodnocení rizik
Hlava Horní končetiny Dolní končetiny Různé N P MR
(NxP)
Seznam nebezpečí lebka sluch zrak dýchací orgány obličej celá hlava ruce/prsty
/zápěstí
paže chodidlo nohy (části) pokožka trup/břicho
/záda
vnitřní část těla celé tělo
Mechanické nebezpečí
Padající předměty                                  
Odletující částice X   X                            
Ostré hrany             X X                  
Pohybující se části zařízení             X                    
Pohybující se předměty                                  
Kluzký / nestabilní povrch                 X                
Špičaté předměty             X X                  
Látky pod tlakem nebo za sníženého tlaku                                  
Zvířata                                  
Chemické nebezpečí
Nebezpečné plyny a páry                                  
Nebezpečné kapaliny                                  
Nebezpečné pevné látky                                  
Aerosol, kouř                                  
Nedostatek kyslíku                                  
Nebezpečné odpady                                  
Biologická nebezpečí
Patogenní látky                                  
Alergeny                                  
Živočišné jedy (toxiny)                                  
Mikroorganizmy (viry, bakterie)                                  
Paraziti                                  
Hmyz                                  
Elektrická nebezpečí
Elektrický oblouk           X X X           X      
Živé části           X X X           X      
Statická elektřina             X X                  
Elektromagnetické pole                           X      
Elektrický zkrat             X X           X      
Blesk, atmosférická elektřina                           X      
Nebezpečí záření
Optické záření (IČ, VIS a UV)     X                            
Nízkofrekvenční el-mag záření     X                            
Vysokofrekvenční el-mag záření     X                            
Neionizující záření (IR, UV, laser)                                  
Ionizující záření                                  
Tepelná nebezpečí
Sálavé teplo                                  
Konvektivní teplo                                  
Kontakt s horkou kapalinou                                  
Kontakt s horkým plynem                                  
Kontakt s taveninou                                  
Kontakt s horkým povrchem                                  
Plamen                           X      
Výbuch                                  
Kontakt s chladnou kapalinou                                  
Kontakt s chladným plynem                                  
Kontakt s chladným povrchem                                  
Sníh, led, tříšť             X   X                
Nebezpečí hluku
Vysoce impulsní hluk                                  
Proměnný hluk   X                              
Vysokofrekvenční hluk                                  
Ultrazvuk                                  
Infrazvuk a nízkofrekvenční hluk                                  
Nebezpečí vibrací
Vibrace přenášená na ruce                                  
Vibrace způsobující kmitání v horní části páteře a hlavy                                  
Vibrace přenášené na celé tělo                                  
Ergonomické nebezpečí
Vysoká teplota vzduchu                           X      
Nízká teplota vzduchu                           X      
Nízká/vysoká vlhkost vzduchu                                  
Nízká úroveň osvětlení     X                            
Oslňující světlo                                  
Blikání, stroboskopické jevy                                  
Příliš malé vizuální detaily     X                            
Nevhodná výška pracovní roviny     X                 X          
Nedostatečná výška pracoviště                           X      
Omezený pracovní prostor                           X      
Ztížený průchod                           X      
Nepřijatelná pracovní poloha             X X       X          
Nevhodné dosahové vzdálenosti             X X                  
Monotónní činnost                                  
Vnucené pracovní tempo                                  
Trvalé sledování obrazovek                                  
Ruční manipulace                                  
- s nářadím             X X                  
- s břemeny                       X          
- s vozíky                                  

Metodologie pro vyhodnocení rizik

Pravděpodobnost  
Lze očekávat (stává se často) 10
Je to možné 6
Ne příliš obvyklé, ale možné 3
Ne příliš pravděpodobné, ale již se někde stalo 1
Možné, ale nepravděpodobné, ještě se nestalo 0,5
Prakticky nemožné 0,2
Vyloučené 0,1
Následky (závažnost)  
Katastrofa (mnoho SÚ, nebo škoda přes 100 mil. Kč) 100
Závažná havárie (několik SÚ, nebo škoda přes 10 mil. Kč) 40
Havárie (jeden SÚ, nebo škoda přes 1 mil. Kč) 15
Vážná nehoda (těžký úraz, nebo škoda přes 100 tis. Kč) 7
Nehoda (úraz bez trvanlivých následků, nebo škoda přes 10 tis. Kč) 3
Porucha (drobná poranění, nebo škoda nad 1 tis. Kč) 1
Poznámka: SÚ = smrtelný úraz  
Mira rizika (MR) Úroveň rizika Kategorie přijatelnosti Priorita opatření
=> 160 velmi vysoké riziko nepřijatelné riziko Přerušit provoz ihned nebo přijmout opatření ke snížení rizika
48 až 159 vysoké riziko
20 až 47 významné riziko podmíněně přijatelné riziko Opatření ke snížení rizika přijmout bez zbytečného odkladu
8 až 19 zvýšené riziko
3,1 až 7 mírné riziko přijatelné riziko Opatření ke snížení rizika provést podle pořadí významnosti
<= 3 zanedbatelné riziko

Doporučený rozsah osobních ochranných pracovních prostředků

Doporučený rozsah osobních ochranný pracovních prostředků Požadavek na shodu s normou Orientační životnost (měs.)
Pro ochranu hlavy
☐ ochranná přilba / průmyslová přilba s vysokým stupněm ochrany EN 397-A1, EN 14052+A1 PV
☒ průmyslová přilba chránící při nárazu hlavou EN 812 24
☐ ochrana proti skalpování   24
☐ ochrana hlavy proti teplu a plameni (kukla) EN ISO 11612 24
☐ ochranná pokrývka hlavy proti slunečnímu záření nebo prachu   12
☐ ochrana pokrývka hlavy proti chladu EN 342 24
Pro ochranu sluchu
☒ zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky EN 352-2 PO
☐ mušlové chrániče sluchu EN 352-1 12
☐ akustické přilby (tzv. protihlukové přilby)   24
☐ mušlové chrániče sluchu, které lze připojit k ochranným přilbám EN 352-3 12
☐ chrániče sluchu s přijímačem nebo s interkomem EN 352-4,-5,-6 PV
Pro ochranu očí a obličeje
☒ ochranné brýle EN 166 12
☐ ochranné brýle proti rentgenovému, laserovému, UV, IČ a VIS záření EN 169, EN 170, EN 171, EN 172, EN 379+A1, EN 175 12
☐ ochranné obličejové štíty EN 166, EN 1731 12
☐ svářečské kulky a štíty (štíty s držadlem, kulky s upínacím náhlavním páskem nebo kukly na ochranné přilby) EN 166, EN 175, EN 379+A1 24
Pro ochranu dýchacích orgánů
☐ filtrační polomasky (respirátory) / filtrační polomasky s integrovanou vrstvou aktivního uhlí EN 149+A1 PO
☐ masky s filtry proti částicím, parám, plynům s vhodnou lícnicovou částí EN 405+A1, EN 140, EN 136, EN 143 PO
☐ izolační dýchací přístroje s přívodem vzduchu EN 137, EN 138, EN 14593-1;2, EN 14594 36
☐ prostředky na ochranu dýchacích orgánů včetně snímatelné svářečské kukly EN 12941+A1 / EN 12942 PV
Pro ochranu rukou a paží
☒ rukavice na ochranu před mechanickými riziky nebo proti pořezu EN 420+A1, EN 388, EN 381-1, EN 1082-1,-2 PO až 3
☐ rukavice na ochranu před vibracemi EN ISO 10819 6
☐ rukavice na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli EN 374-1,-2,-3,-4 PO až 2
☒ rukavice na ochranu před elektřinou EN 60903-ed, EN 12477+A1, EN 16350 3 až 6
☐ rukavice na ochranu před teplem nebo ohněm EN 407, EN 12477+A1 3 až 6
☒ rukavice na ochranu před nízkými teplotami EN 511 3 až 6
☐ rukavice na ochranu před ionizujícím zářením a radioaktivním látkám EN 421 24
☐ palcové rukavice EN 420+A1, EN 388 2
☐ ochranné návleky na prsty   1
☐ ochranné rukávy, náloketníky, zápěstní řemínky (nátepníky) EN 1082-1,-2 6 až 24
☐ ochranné rukavice pro práce ve vlhkém, mokrém nebo znečišťujícím prostředí EN 420+A1 PO
Pro ochranu nohou
☒ obuv polobotková, kotníčková, poloholeňová a vysoká, zejména do vlhkého prostředí EN ISO 20 347, EN ISO 20 345 24
☐ obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou EN ISO 20 345, EN ISO 20 346 12 až 24
☐ obuv, kterou lze rychle vyzout   12
☐ obuv s podešví odolnou proti žáru (perko) EN ISO 20 349 12
☒ obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv s protiskluznou podešví EN ISO 20 345 9 až 24
☐ obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv odolná proti vibracím EN ISO 20 345 12
☒ obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv antistatická EN ISO 20 345 12
☐ obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv tepelně izolační EN ISO 20 345 6
☐ obuv chránící před chemickými látkami EN 13832-2,-3 6 až 12
☐ ochranná obuv pro obsluhu přenosných řetězových pil EN ISO 17249 ed.2 12
☐ ochrana nohou proti pořezání (kamaše) EN ISO 381-5 6 až 12
☐ chrániče kolen EN 14404+A1 12
☐ chrániče nártu EN 13277 12
☐ vyměnitelné podešve (odolné proti žáru, propíchnutí nebo potu) EN ISO 20345 24 až 36
Pro ochranu trupu a břicha
☐ ochranné vesty, kabáty, zástěry na ochranu před mechanickými riziky nebo proti pořezu EN ISO 13998, EN 381-11 24 až 48
☐ ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před rozstříknutým roztaveným kovem EN ISO 9185 24
☐ ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli EN 14605+A1 6 až 12
☐ ochranné vesty, kabáty a zástěry proti chladu EN 342 24 až 36
☐ vyhřívané vesty   36 až 72
☐ ochranné zástěry proti vodě   18
☐ záchranné plovací vesty EN ISO 12402-6+A1 24 až 48
☐ zástěry na ochranu před rentgenovým zářením EN 61331-3 24 až 36
☐ bederní pásy, protektory   24 až 36
Prostředky pro prevenci pádů
☐ úplná výstroj pro prevenci pádů včetně veškerých doplňků EN 353-1, EN 354, EN 361, EN 362, EN 795 12
☐ brzdné zařízení pohlcující kinetickou energii včetně veškerých nezbytných doplňků EN 355, EN 360, EN 363 PV
☐ prostředky pro polohování těla EN 358 PV
Ochranné oděvy
☒ ochranné pracovní oděvy (dvojdílné, kombinézy) EN ISO 13688, EN 342, EN 343+A1, EN 381-5,-11, EN 1149-5, EN ISO 20471+A1, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034+A1 6 až 24
☐ oděvy poskytující ochranu před strojním zařízením a ručním nářadím (proti bodnutí, pořezání apod.) EN 381 12
☐ oděvy na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli EN 14605+A1 12 až 24
☐ oděvy na ochranu před nebezpečnými mikroorganismy EN 14126 JP
☐ oděvy chránící před rozstřikem roztaveného kovu nebo infračerveným zářením EN 348, EN ISO 11612, EN ISO 6942 PO až 24
☐ oděvy odolné proti žáru a ohni EN 116111, EN ISO 11612, EN 1486, EN ISO 14116 6 až 24
☒ oděvy proti chladu EN 342, EN 343+A1, EN14058 36
☐ oděvy proti vodě s impregnací (nepromokavé) EN 342, EN 343+A1, EN 14058, EN 14360, EN ISO 15027-1 12 až 24
☐ oděvy na ochranu před ionizujícím zářením EN 1073-1,2 36
☐ oděvy na ochranu před kontaminací radioaktivními částicemi EN 1073-2 JP
☒ oděvy na ochranu proti statické elektřině a elektrickému oblouku EN 1149-1,2,3,5, EN 61482-1-2 12
☐ oděvy prachotěsné a proti kapalným aerosolům EN 14605+A1, EN ISO 13982-1; EN 13034+A1 JP
☐ oděvy plynotěsné EN 943, EN 14126 PV
☒ oděvy a doplňky s vysokou viditelností z retroreflexních a fluorescenčních materiálů EN ISO 20471 6 až 24

PV - Podle určení výrobce
PO - Po opotřebení (u ochrany dýchacích orgánů do nasycení filtračního média)
JP - Pro jednorázové použití

Pokyny pro zajištění bezpečnosti práce

Práce na elektrickém zařízení

Pokyny pro bezpečnou práci:

 • Před zahájením prací na el. zařízení nebo v jeho blízkosti nutno provést vyhodnocení pracovních rizik a přijmout vhodná bezpečnostní opatření.
 • Vystavit Příkaz B (písemný doklad o souboru technicko-organizačních opatření pro zajištění BOZP na el. zařízeních nebo v jejich blízkosti) v případě, že se jedná o některou z níže uvedených prací:
  • zajištění a odjištění pracoviště pro práce bez napětí na zařízení VN, VVN a ZVN;
  • pro práce na zařízení VN, VVN a ZVN, na částech pod napětím nebo v blízkosti částí pod napětím;
  • pro práce na zařízení MN a NN v případě, že se nacházejí ve společných prostorách se zařízením VN, VVN a ZVN a hrozí-li nebezpečí od těchto zařízení;
  • pro práce na zařízení MN a NN v případě, že je nebezpečí indukce od zařízení VN, VVN a ZVN (křížení, souběhy apod.);
  • pro práce na vypnutých, ale jinak nezajištěných zařízeních VN, VVN a ZVN.
 • Stanovit vhodné pracovní postupy a pokyny pro obsluhu a práci na el. zařízení a pro činnost nebo pobyt v jejich blízkosti, a to v souladu s požadavky normy ČSN EN 50110-1 ed. 3.
 • Pracovníci musí být před zahájením prací seznámeni s riziky, přijatými opatřeními a pracovními postupy (resp. s Příkazem B).
 • Při práci s elektrickým zařízením je nutno pracovat vždy s maximálním soustředěním, s rozmyslem a bez časového tlaku.
 • Opravy, seřizováni, údržba a čištění zařízení se provádí pouze tehdy, pokud je zařízení odpojeno od přívodu energie; zařízení se musí odpojit ze všech stran možného napájení a zabezpečit jej proti opětovnému nechtěnému zapnutí.
 • Před zahájením práce je nutné prověřit stav zařízení – vypnutí elektrického napájení, uzemnění, zkratování a oddělení živých částí.
 • Všechny osoby pracující na el. zařízení musí postupovat podle místních provozních bezpečnostních předpisů, pracovních postupů a pokynů.
 • Při přerušení práce a odchodu z pracoviště, kdy pracoviště nemůže být trvale pod kontrolou, musí být před zahájením prací stav bez napětí opět ověřen. Rozpracované el. zařízení musí být označeno cedulkou „Mimo provoz“ a „Nezapínej!“.
 • Při práci na el. zařízení musí být pracoviště zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.

Zakázané práce:

 • Používat při práci poškozené OOPP nebo pracovní pomůcky a technická zařízení.
 • Používat technická zařízení a nářadí v rozporu s návodem k použití.
 • Provádění činností na elektrickém zařízení osobami, které nesplňují předepsanou kvalifikaci, stanovenou vyhláškou č. 50/1978 Sb.
 • Provádět montáž, demontáž, údržbu anebo opravy elektronických zařízení v rozporu s pokyny výrobce.
 • Bezdůvodně odstraňovat ochranné kryty a bezpečnostní prvky el. zařízení.
 • Pracovat ve venkovním prostředí za bouřky, resp. za podmínek, kdy nelze zajistit ochranu proti nežádoucím účinkům atmosférické elektřiny.

Provádění pracovní činnosti ve výškách

Pokyny pro bezpečnou práci:

 • Před zahájením práce v místech ležících ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m, je nutno provést zajištění proti možnému pádu. Ochrana proti pádu se musí zajistit přednostně pomocí technické konstrukce (ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytné lešení, ohrazení nebo sítě, lešení nebo pracovní plošiny).
 • Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu s návodem na montáž a demontáž, obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá.
 • V případě, že nelze použít prostředky kolektivní ochrany, nebo jejich použití není účelné, musí být práce ve výškách zajištěna osobním jištěním pracovníků ochrannými bezpečnostními postroji s příslušenstvím: postroje, tlumiče a zachycovače pádu, pracovní polohovací a kotvící prvky. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu musí být určen v technologickém postupu.
 • Žebřík smí být používán při pracovní činnosti, pokud je jeho použití opodstatněné a účelné, případně, kdy místní podmínky použití jiných prostředků neumožňují. Žebříky musejí splňovat níže uvedené technické požadavky:
  • musí být zhotoveny z takových materiálů, aby bezpečně snesly požadované zatížení, a musí mít jednotnou vzdálenost příčlí nejvíce 0,33 m;
  • dvojité žebříky musí být opatřeny zajišťovacími řetízky, táhly a kováním;
  • výsuvné pojízdné žebříky musí být opatřeny samočinně působící brzdou, brzdou posuvných kol. sklonoměrem, vodováhou a podpěrami;

Zakázané práce:

 • Provádění práce ve výškách při nepříznivých povětrnostních podmínkách, kdy musí být práce přerušena.
 • Pohyb pracovníků po nestabilních konstrukcích a plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení bezpečné proti prolomení.
 • Používat technicky nezpůsobilé nebo poškozené žebříky.
 • Používat při práci na žebříku vibrační nářadí nebo jiné nebezpečné nástroje (např. přenosné řetězové pily, pneumatické nářadí, vrtačky apod.).

Práce s ručním a elektrickým nářadím

Pokyny pro bezpečnou práci:

 • Pro danou pracovní činnost musí být použito vhodné a nepoškozené nářadí, před každým jeho použitím je nutno jej zkontrolovat. Poškozené nářadí musí být ihned opraveno nebo vyměněno.
 • Nářadí musí být pečlivě a pravidelně udržováno. Je nutno jej čistit a dbát na to, aby bylo vždy suché a řádně ukládáno.
 • Při používání nářadí se řídit pokyny výrobce a provádět jeho pravidelnou kontrolu, údržbu a revize ve stanovených lhůtách.
 • V případě práce s nářadím, při jehož činnosti dochází k odletu částic (např. ruční brusky, vrtačky, vzduchové pistole aj.), je nutné zamezit vstupu nepovolaných osob do ohroženého pracovního prostoru. V opačném případě musí být práce přerušeny.
 • Vždy je nutno používat stanovené OOPP, např. ochranné brýle a dobře padnoucí rukavice, které jsou vhodné k ochraně před nebezpečími spojenými s jednotlivými pracemi.

Zakázané práce:

 • S nářadím je zakázáno zacházet nešetrně (např. s ním házet, manipulovat s ním tahem za přívodní elektrický kabel, přetěžovat je apod.).
 • Používat poškozené nářadí (poškozené rukojeti, pracovní nástroje, kryty, izolace apod.).
 • Používat nářadí k účelům, pro které nebylo navrženo, konstruováno nebo dimenzováno.
 • Ponechávat nářadí bez dozoru odpovědné osoby.
 • Pracovat s nářadím, které nesplňuje podmínky pro použití v prostředí, kde je nebezpečí vznícení plynu, par nebo výbušného prachu.

Karta BOZP ke stažení

Poznámka
Tato karta BOZP je pouze základním východiskem pro praktické uplatňování zásad prevence rizik na pracovištích a neřeší uvedenou problematiku vyčerpávajícím způsobem.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby

Související články

Karta BOZP pro profesi: Manipulant interní logistiky v automobilovém průmyslu
Karta BOZP pro profesi: Kosmetička a vizážistka
Karta BOZP pro profesi: Pečovatelka dětí, chůva
Karta BOZP pro profesi: Zubní lékař
Karta BOZP pro profesi: Kominík
Karta BOZP pro profesi: Veterinární lékař – veterinární asistent
Karta BOZP pro profesi: Manipulant interní logistiky v automobilovém průmyslu
Karta BOZP pro profesi: Řidič silniční osobní dopravy
Karta BOZP pro profesi: Lékař
Karta BOZP pro profesi: Potápěč
Karta BOZP pro profesi: Kameník
Karta BOZP pro profesi: Zedník
Karta BOZP pro profesi: Řidič motorových vozíků
Karta BOZP pro profesi: Programátor
Karta BOZP pro profesi: Operátor poštovního provozu
Karta BOZP pro profesi: Zahradník
Karta BOZP pro profesi: Provozní zámečník
Karta BOZP pro profesi: Knihovník
Karta BOZP pro profesi: Řezník a uzenář
Karta BOZP pro profesi: Pekař
Karta BOZP pro profesi: Pracovník odpadového hospodářství

Související otázky a odpovědi

Úklidové služby
DPP a práce bez rizika - vstupní prohlídka
Čištění cisteren na pitnou vodu
Lékařská periodická prohlídka
Vstupní zdravotní prohlídka
Tlakové nádoby na plyny
Kryty na topení v mateřské škole
Krácení dovolené, pracovní úraz
Pracovní úraz
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Lékařská prohlídka zaměstnance
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Odmítnutí testování na přítomnost covid-19
Testování a očkování v sociálních službách
Povinnost zaměstnance podrobit se testování na covid-19
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy