50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Schválený:
50/1978 Sb.
VYHLÁŠKA
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu
ze dne 19. května 1978
o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Změna: 98/1982
Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a rozšíření dozoru státní báňské správy, stanoví v dohodě s Českou odborovou radou a ostatními ústředními orgány:
I. oddíl
Úvodní ustanovení
 
§ 1
(1) Vyhláška stanoví stupně odborné způsobilosti (dále jen "kvalifikace") pracovníků, kteří se zabývají obsluhou1) elektrických zařízení nebo prací1) na nich (dále jen "činnost"), projektováním těchto zařízení, řízením činnosti nebo projektování elektrických zařízení v organizacích, které vyrábějí, montují, provozují nebo projektují elektrická zařízení, nebo provádějí na elektrických zařízeních činnost dodavatelským způsobem; dále stanoví podmínky pro získání kvalifikace a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti s kvalifikací.
(2) Za elektrická zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení, u nichž může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku elektrickým proudem, a zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.
 
§ 2
Pracovníci uvedení v § 1 odst. 1 musí být tělesně a duševně způsobilí2) a musí splňovat podmínky stanovené touto vyhláškou.
II. oddíl
Kvalifikace pracovníků
 
§ 3
Pracovníci seznámení
(1) Pracovníci seznámení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními3) a upozorněni na možné ohrožení těmito zařízeními.
(2) Seznámení a upozornění podle odstavce 1 provede organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti a pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky seznámenými.
 
§ 4
Pracovníci poučení
(1) Pracovníci poučení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem.
(2) Organizace je povinna stanovit obsah seznámení a dobu školení s ohledem na charakter a rozsah činnosti, kterou mají pracovníci uvedení v odstavci 1 vykonávat, a zajistit ověřování znalostí těchto pracovníků ve lhůtách, které předem určí.
(3) Seznámení, školení, upozornění a ověření znalostí podle odstavců 1 a 2 provede pro obsluhu elektrických zařízení organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti, a půjde-li o práci na elektrických zařízeních, pracovník s některou z kvalifikací uvedených v § 5 až 9; pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky poučenými.
 
§ 5
Pracovníci znalí
(1) Pracovníci znalí jsou ti, kteří mají ukončené odborné vzdělání uvedené v příloze 2 a po zaškolení složili zkoušku v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1.
(2) Zaškolení a zkoušku uvedené v odstavci 1 je povinna zajistit organizace. Obsah a délku zaškolení stanoví organizace s ohledem na charakter a rozsah činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat. Dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky jejich přezkoušení.
(3) Zaškolení provede organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat. Zkoušení nebo přezkoušení podle odstavce 2 provede organizací pověřený pracovník s některou z kvalifikací uvedených v § 6 až 9; pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky znalými.
 
§ 6
Pracovníci pro samostatnou činnost
(1) Pracovníci pro samostatnou činnost jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří
a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v § 5 odst. 1,
b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1,
c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1 znalosti potřebné pro samostatnou činnost.
(2) Zkoušku uvedenou v odstavci 1 je povinna zajistit organizace; dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro samostatnou činnost.
(3) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít některou z kvalifikací uvedených v § 7 až 9. Komise o tom pořídí zápis, podepsaný jejími členy.
 
§ 7
Pracovníci pro řízení činnosti
(1) Pracovníci pro řízení činnosti jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří
a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v § 6 odst. 1 nebo v § 5 odst. 1,
b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1,
c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1 znalosti potřebné pro řízení činnosti.
(2) Zkoušku uvedenou v odstavci 1 je povinna zajistit organizace; dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro řízení činnosti.
(3) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít kvalifikaci uvedenou v § 8 nebo 9. Komise o tom pořídí zápis, podepsaný jejími členy. O termínu a místě konání zkoušek nebo přezkoušení prokazatelně uvědomí organizace příslušný orgán dozoru4) alespoň čtyři týdny před jejich konáním.
 
§ 8
Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu
(1) Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří
a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v § 7 odst. 1 nebo v § 6 odst. 1,
b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1,
c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1 znalosti potřebné pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem.
(2) Pracovníci pro řízení provozu jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří
a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v § 7 odst. 1 nebo v § 6 odst. 1,
b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1,
c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1 znalosti potřebné pro řízení provozu.
(3) Zkoušky uvedené v odstavcích 1 a 2 je povinna zajistit organizace; dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníků pro řízení provozu.
(4) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená alespoň tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně dva členové musí mít kvalifikaci uvedenou v odstavci 1 nebo v § 9. Komise pořídí o zkoušení nebo přezkoušení zápis, podepsaný jejími členy. O termínu a místě konání zkoušek nebo přezkoušení prokazatelně uvědomí organizace příslušný orgán dozoru alespoň čtyři týdny před konáním zkoušky nebo přezkoušení. V téže lhůtě uvědomí i příslušnou organizační složku (závod) organizace pro rozvod elektrické energie,5) půjde-li o pracovníky pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem nebo o pracovníky pro řízení provozu elektrických odběrných zařízení připojených přímo na zařízení veřejného rozvodu elektřiny.
 
§ 9
Pracovníci pro provádění revizí
(1) Pracovníci pro provádění revizí elektrických zařízení (dále jen "revizní technici") jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří mají ukončené odborné vzdělání uvedené v přílohách 1 a 2, praxi uvedenou v příloze 1 a na žádost organizace složili zkoušku před některým z příslušných orgánů dozoru.
(2) Pro provádění zkoušek a přezkoušení revizních techniků platí zvláštní předpisy vydané příslušnými orgány dozoru.
 
§ 10
Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování
(1) Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování jsou ti, kteří mají odborné vzdělání a praxi určené zvláštními předpisy6) a složili zkoušku ze znalosti předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a z předpisů souvisejících s projektováním.7)
(2) Zkoušku uvedenou v odstavci 1 je povinna zajistit projektující organizace; dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro samostatné projektování a pracovníků pro řízení projektování.
(3) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená alespoň tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít kvalifikaci uvedenou v odstavci 1 nebo v § 8 nebo 9. Komise pořídí o zkoušení nebo přezkoušení zápis, podepsaný jejími členy. O termínu a místě konání zkoušek nebo přezkoušení prokazatelně uvědomí organizace příslušný orgán dozoru alespoň čtyři týdny před jejich konáním. V téže lhůtě uvědomí i příslušný závod organizace pro rozvod elektrické energie, půjde-li o pracovníky pro řízení projektování nebo pracovníky, kteří projektují elektrická odběrná zařízení určená pro přímé připojení na zařízení veřejného rozvodu elektřiny.
 
§ 11
Kvalifikace ve zvláštních případech
(1) Absolventi vysoké školy elektrotechnické a absolventi přírodovědecké fakulty oboru fyziky, kteří pracují jako asistenti v laboratořích škol všech stupňů, se považují na svých pracovištích za pracovníky pro řízení činnosti, pokud složili zkoušku v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1. Jejich znalosti musí být ověřovány přezkoušením nejméně jednou za tři roky.
(2) Pracovníci vědeckých, výzkumných a vývojových ústavů, kteří mají vysokoškolské vzdělání, v rámci výuky složili zkoušky z elektrotechniky, elektroniky nebo fyziky, nebo složili závěrečnou zkoušku z elektrotechniky nebo jaderné fyziky na střední odborné škole a kteří vykonávají experimentální práci na vymezených vědeckých, výzkumných nebo vývojových pracovištích, se považují za pracovníky pro samostatnou činnost, pokud složili po zaškolení zkoušku v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1. Jejich znalosti musí být ověřovány nejméně jednou za tři roky.
(3) Učitelé, kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím, se považují pro tuto činnost za pracovníky pro samostatnou činnost; musí však být v používání zařízení prokazatelně zaškoleni a jejich znalosti bezpečnostních předpisů souvisejících s jejich činností musí být ověřovány přezkoušením nejméně jednou za tři roky.
(4) Zkoušení nebo přezkoušení pracovníků uvedených v odstavcích 1 až 3 provede tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít některou z kvalifikací uvedených v § 7 až 9. Komise o tom pořídí zápis podepsaný jejími členy. Komisi ustavuje vedoucí organizace.
III. oddíl
Společná ustanovení
 
§ 12
Povinnosti organizace
(1) Organizace jsou povinny zajišťovat trvalé zvyšování odborné úrovně pracovníků uvedených v této vyhlášce, soustavné doplňování jejich znalostí v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a techniky, zejména v oblasti předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, včetně technických norem, souvisejících s jejich činností.
(2) Organizace smí pověřovat činností, řízením činnosti, samostatným projektováním nebo řízením projektování a prováděním revizí jen pracovníky, kteří mají odpovídající kvalifikaci ve smyslu této vyhlášky.
(3) Organizace, která pověřuje nejvýše dva pracovníky činností vyžadující kvalifikaci nejméně podle § 5, musí zajistit, aby alespoň jeden z nich měl kvalifikaci nejméně podle § 6.
(4) Organizace, která pověřuje více než dva pracovníky činností vyžadující kvalifikaci nejméně podle § 5, musí zajistit, aby alespoň jeden z nich měl kvalifikaci podle § 7. Pro vedení všech pracovníků s kvalifikací nejméně podle § 5, je organizace povinna ustanovit vedoucího, popřípadě i jeho zástupce. Tito pracovníci musí mít kvalifikaci podle § 8.
(5) Projektující organizace je povinna ustanovit pracovníka, který odpovídá za řízení projektování, popřípadě i jeho zástupce. Tito pracovníci musí mít kvalifikaci podle § 10.
(6) Organizace musí zajistit, aby učňové elektrotechnických oborů a zaškolovaní pracovníci prováděli na elektrických zařízeních jen takovou činnost, která odpovídá jejich postupně nabývaným odborným znalostem, a vždy pod vedením určeného pracovníka s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti.
 
§ 13
Zápočet doby praxe
(1) Do doby praxe potřebné pro nabytí některé z kvalifikací uvedených v § 6 až 9 se započítává doba montáží, údržbové nebo jiné provozní praxe na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí.8)
(2) Do doby praxe potřebné pro nabytí některé z kvalifikací uvedených v § 7 až 9 se započítává také doba praxe získaná při technické kontrole nebo při revizích elektrických zařízení.
(3) Do doby praxe potřebné pro nabytí některé z kvalifikací uvedených v § 7 a 8 se započítává také doba praxe získaná při projektování elektrických zařízení, je-li doplněna praxí podle odstavce 1 v trvání nejméně jednoho roku.
(4) Do doby praxe potřebné pro nabytí kvalifikace uvedené v § 9 se započítává také polovina doby praxe získané při projektování elektrických zařízení, je-li doplněna praxí podle odstavce 1 v trvání nejméně jednoho roku.
(5) Doba praxe uvedená v odstavcích 1 až 4, získaná před více než pětiletým přerušením, se započítává do celkové doby praxe jen polovinou.
 
§ 14
Zkoušky a přezkoušení
(1) Předmětem zkoušek a přezkoušení jsou:
a) předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,9) které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit,
b) místní pracovní a technologické postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, příkazy, směrnice a návody k obsluze, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit,
c) teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci, zejména při úrazech elektrickým proudem.
(2) Ke zkouškám nebo přezkoušení pracovníků přizve organizace zástupce základní organizace Revolučního odborového hnutí, který má při zkouškách nebo přezkoušení podle § 6 až 8, 10 a 11 oprávnění člena zkušební komise.
(3) Výsledek zkoušek nebo přezkoušení se hodnotí dvěma stupni známek (vyhověl nebo nevyhověl).
(4) Při nevyhovujícím výsledku mohou být zkoušky nebo přezkoušení pracovníků opakovány v termínech určených organizací. Do úspěšného vykonání zkoušek nebo přezkoušení mohou být tito pracovníci pověřováni jen činností, která odpovídá jejich znalostem prokázaným při zkoušce nebo přezkoušení.
(5) Při změně pracovního poměru pracovníka rozhodne organizace o rozsahu jeho zkoušky, popřípadě potvrdí platnost dosavadního osvědčení.
(6) Pracovníci, kteří přeruší činnost na dobu delší než tři roky, se musí znovu podrobit zkoušce v plném rozsahu.
(7) Nemůže-li organizace pověřit svého pracovníka provedením zkoušky nebo přezkoušení, nebo zajistit ustavení vlastní zkušební komise, zajistí provedení zkoušky nebo přezkoušení pracovníkem nebo zkušební komisí jiné organizace.
 
§ 15
Osvědčení
(1) Organizace vydá pracovníkům uvedeným v § 6 až 8 a v § 10, kteří složili zkoušku, osvědčení, jehož vzor je uveden v příloze 3.
(2) Pracovníkům uvedeným v § 9 vydá osvědčení příslušný orgán dozoru s uvedením druhu a napětí elektrického zařízení a třídy objektu.10)
(3) Organizace je povinna vést evidenci vydaných osvědčení přístupnou příslušným orgánům dozoru.
(4) Pracovník, kterému bylo vydáno osvědčení, je povinen je předložit na požádání příslušným orgánům dozoru.
IV. oddíl
Přechodná a závěrečná ustanovení
 
§ 16
(1) Pracovníci, kterým bylo vydáno osvědčení pro řízení dílčích montážních a udržovacích prací na elektrických zařízeních podle vyhlášky č. 95/1961 Sb., se považují za pracovníky s kvalifikací uvedenou v § 7, pokud řídící činnost nepřerušili na dobu delší než dva roky.
(2) Pracovníci, kterým bylo vydáno osvědčení pro řízení ucelené montážní nebo údržbové činnosti podle vyhlášky uvedené v odstavci 1 v organizacích, které provádějí činnost na elektrických zařízeních dodavatelským způsobem, se považují za pracovníky s kvalifikací uvedenou v § 8, pokud řídící činnost nepřerušili na dobu delší než dva roky.
(3) Pracovníci, kterým bylo vydáno osvědčení pro řízení dílčích montážních a udržovacích prací na elektrických zařízeních podle vyhlášky uvedené v odstavci 1 a kteří byli organizací pověřeni ve smyslu § 4 odst. 1 uvedené vyhlášky jako pracovníci odpovědní za provádění těchto prací, se považují za pracovníky s kvalifikací uvedenou v § 8, pokud tuto činnost nepřerušili na dobu delší než dva roky.
(4) Organizace musí zajistit nové přezkoušení a vydání nového osvědčení pracovníkům uvedeným v odstavcích 1 až 3 nejpozději do tří let ode dne jejich zkoušky nebo posledního přezkoušení.
 
§ 17
(1) Osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení vydaná před 1. lednem 1979 platí do 30. 6. 1983.
(2) Organizace jsou povinny žádost o vydání nového osvědčení pro své pracovníky podat nejpozději do 31. 12. 1982.
(3) Pracovníka přihlašuje na zkoušku organizace (§ 9), se kterou je v pracovním poměru.
(4) Osvědčení vydaná před 1. lednem 1979 orgány státní báňské správy zůstávají v platnosti, pokud se oprávnění pracovníci podrobili přezkoušení před příslušným orgánem státní báňské správy do 30. června 1983.
 
§ 18
Výjimky z požadavků na odborné vzdělání a praxi uvedených v této vyhlášce může povolit ve zvlášť odůvodněných případech příslušný orgán dozoru, a to na žádost organizace, popřípadě na žádost příslušného ústředního úřadu nebo orgánu.
 
§ 19
Zrušuje se vyhláška č. 95/1961 Sb., o podmínkách odborné způsobilosti pro provádění a řízení montáže a údržby elektrických zařízení, hromosvodů a antén.
 
§ 20
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979.
Předseda Českého úřadu bezpečnosti práce:
Dr. Bartík v.r.
Předseda Českého báňského úřadu:
Pastorek v.r.
 
Příl.1
Nejkratší praxe požadovaná pro pracovníky uvedené
a) v § 6
  činnost             vzdělání      praxe11)
na elektrických do 1000 V  vyučení, SO, ÚSO, VŠ   1 rok
zařízeních    nad 1000 V vyučení, SO, ÚSO, VŠ   2 roky
na hromosvodech       zaškolení        6 měsíců
               vyučení, SO, ÚSO, VŠ   3 měsíce

b) v § 7
  činnost             vzdělání      praxe11)
na elektrických do 1000 V  vyučení,         2 roky
zařízeních          SO, ÚSO, VŠ       1 rok
         nad 1000 V vyučení         3 roky
               SO, ÚSO, VŠ       2 roky
na hromosvodech       zaškolení        1 rok
               vyučení, SO ÚSO, VŠ   6 měsíců

c) v § 8
  činnost             vzdělání      praxe
na elektrických do 1000 V  vyučení, SO       6 roků
zařízeních          ÚSO           4 roky
               VŠ            2 roky
         nad 1000 V vyučení, SO       7 roků
               ÚSO           5 roků
               VŠ            3 roky
na hromosvodech       vyučení         2 roky
               SO, ÚSO, VŠ       6 měsíců

d) v § 9
  činnost             vzdělání      praxe12)
                        v objektech třídy
                        A   B   C
na elektrických strojů   vyučení, SO    4   7   -
zařízeních    přístrojů  ÚSO        3   5   5
        a rozvaděčů  VŠ        2   3   3

        do 1000 V   vyučení, SO    7   9   -
        včetně    ÚSO        5   7   7
        hromosvodů  VŠ        3   5   5

        bez omezení  vyučení, SO    8   9   -
        napětí včetně ÚSO        6   7   7
        hromosvodů  VŠ        4   5   5

na hromosvodech       vyučení, SO    3   5   5
               ÚSO, VŠ      1   2   2
 
Příl.2
Odborné vzdělání
Za ukončené odborné vzdělání (§ 5 odst. 1) se považuje
a) vyučení v oborech
Číselný znak   název učebního oboru
21-68-2     důlní elektromontér
26-81-2     elektromontér rozvodných zařízení
26-82-2     provozní elektromontér
26-83-2     elektromechanik
26-85-2     montér spojových zařízení
26-86-2     mechanik elektronických zařízení
26-87-2     elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích
         zařízení
26-88-2     spojový montér
26-89-2     spojový mechanik
26-90-2     mechanik dálkových spojů
26-92-2     mechanik měřicích a regulačních přístrojů
24-20-2     montér výtahů
Číselný znak   experimentální čtyřleté učební obory s maturitou
26-87-4,2:01   elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích
         zařízení
24-53-4,2:04   mechanik letadlových přístrojů
26-92-4,2:04   mechanik měřicích a regulačních přístrojů
24-41-4,2:03   mechanik programově řízených strojů
26-83-4,2:02   elektromechanik
26-86-4,2:03   mechanik elektronických zařízení
42-75-4,2:02   mechanik zemědělské techniky (pro živočišnou
         výrobu)
28-89-2 :08   spojový mechanik (mechanička)
26-88-2 :09   spojový mechanik pro spojovací sítě
21-68-4,2:02   důlní elektromontér
Číselný znak   experimentální tříleté učební obory bez maturity
26-89-2:07    mechanik telekomunikačních spojovacích zařízení
26-89-2:06    montér sdělovacích sítí
b) dosažení středního odborného vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání v oboru elektrotechniky
c) úspěšné absolvování vysoké školy studijního směru elektrotechnika
 
Příl.3
k vyhlášce č. 50/1978 Sb.
Evidenční číslo

              OSVĚDČENÍ

............................ nar................................
  (jméno a příjmení)        (datum a místo)

bydliště ........................................................
v pracovním poměru u ............................................
             (název a adresa organizace)
odborné vzdělání ...............................................*)
praxe ..........................................................*)
vykonal dnešního dne s úspěchem zkoušku podle §     vyhl. č.
50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice a může být
pověřen:
    1. činností pracovníka znalého s vyšší kvalifikací
  a) pro samostatnou činnosti (§ 6 vyhl.)**)
    na ........................................................
     (el.zařízení přísl.druhu a napětí podle § 13 odst.1
     vyhl.)
  b) pro řízení činnosti (§ 7 vyhl.)**) na .....................
                       [viz písm.a)]
  c) pro řízení
    1. činnosti na ............................................
            [viz písm.a)]
    prováděné dodavatelským způsobem (§ 8 vyhl.)**)
    2. provozu (§ 8 vyhl.)**) .................................
                  [viz písm.a)]

2. a) samostatným projektováním (§ 10 vyhl.**) ..................
                        [viz bod 1 písm.a)]
  b) řízením projektování (§ 10 vyhl.)**) ......................
                        [viz bod 1 písm.a)]

Datum ......................    ...............................
                    Razítko organizace
                  a podpis odpovědného pracovníka
1) ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních.
2) Směrnice ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZd, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směrnic ministerstva zdravotnictví ČSR č. 17/1970 Věst. MZd ČSR, o změnách v posuzování zdravotní způsobilosti k práci, a metodické opatření č. 19/1970 Věst. MZd ČSR, o posuzování dočasné neschopnosti k práci.
3) ČSN 34 3108 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickými
4) Příslušným orgánem dozoru se rozumějí orgány dozoru uvedené v § 1 a § 3 odst. 2 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.
5) Např. rozvodný závod Středočeských energetických závodů, n.p. Praha.
6) Vyhláška č. 88/1976 Sb., o oprávnění k projektové činnosti.
7) Např. zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláška č. 104/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací, vyhláška č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb.
8) Např. kabelová vedení, venkovní vedení, trakční vedení, rozvodny, napájecí stanice, elektrická zařízení pracovních strojů, elektrická zařízení vozidel, elektrická zařízení zdvihacích zařízení, zařízení nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí, elektrická zabezpečovací a spojovací zařízení a hromosvody.
9) § 272 zákoníku práce.
10) ČSN 34 3800 Revize elektrických zařízení a hromosvodů. Třída A - objekty bez nebezpečí výbuchu nebo s nebezpečím výbuchu v prostorách pomocných, třída B - objekty s nebezpečím výbuchu, třída C - objekty podléhající dozoru orgánu státní báňské správy.
11) Z celkové praxe musí být absolvován alespoň jeden rok na elektrických zařízeních příslušného druhu a napětí (§ 13 odst. 1). Pokud je požadovaná praxe pro činnost na hromosvodech kratší než 1 rok, stačí tato kratší praxe.
12) Z celkové praxe musí být absolvována alespoň polovina u elektrických zařízení, u kterých je požadována nejvyšší odborná kvalifikace pro provádění revizí. Je-li tato polovina delší než dva roky, stačí tyto dva roky.
*) Podle předložených podkladů.
**) Nehodící se škrtněte.