73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

Schválený:
73/2010 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 15. března 2010
o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 7b odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 124/2000 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb.:
 
§ 1
Tato vyhláška
a) stanoví vyhrazená elektrická technická zařízení1) (dále jen „zařízení“), jejich zařazení do tříd a skupin a bližší podmínky jejich bezpečnosti,
b) se nevztahuje na zdravotnické prostředky podle zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů2),
c) byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů, ve znění směrnice 98/48/ES.
 
§ 2
(1) Zařízeními jsou zařízení
a) pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace,
b) určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.
(2) Zařazení zařízení do tříd a skupin je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce.
 
§ 3
Bližší podmínky bezpečnosti zařízení jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
 
§ 4
Zrušuje se:
a) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 151/1969 Sb., kterou se určují vyhrazená technická zařízení.
b) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
c) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 553/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
d) Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 159/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.
 
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2010.
Ministr:
JUDr. Šimerka v. r.
 
Příloha 1
Zařazení zařízení do tříd a skupin
(K § 2 odst. 2)
 

------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
Zařízení  Skupina A  Zařízení určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 
třídy I.  Skupina B  Zařízení pracovišť z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných 
            působením vnějších vlivů; nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat 
            z projektové dokumentace
      Skupina C  Zařízení v prostorách pro léčebné účely a ve zdravotnických zařízeních
      Skupina D  Zařízení ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob
      Skupina E  Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, 
            pokud jsou součástí zařízení uvedených ve skupinách A až D 
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
Zařízení  Skupina A  Zařízení užívaná k výrobě, přeměně, přenosu, rozvodu nebo užití elektrické 
třídy II.        energie s napěťovými převody vysokého napětí (vn), velmi vysokého napětí 
            (vvn) nebo zvláště vysokého napětí (zvn) se jmenovitým výkonem nad 5 MW
      Skupina B  Zařízení o napětí nad 1000 V střídavých a 1500 V stejnosměrných nesloužící 
            pro veřejný rozvod podle energetického zákona s přenášeným výkonem větším 
            než 1 MW
      Skupina C  Zařízení určená pro použití v prostředí s nebezpečím požáru
      Skupina D  Zařízení neuvedená ve třídě I. s proudem a napětím převyšujícím bezpečné 
            hodnoty podle příslušných technických norem
      Skupina E  Zařízení silničních vozidel s vestavěným elektrickým vybavením a zařízení 
            sloužící k připojení těchto vozidel na parkovištích a v kempech
      Skupina F  Zařízení v objektech pro přechodné ubytování fyzických osob
      Skupina G  Zařízení prozatímních stavenišť a zařízení ve stavbách, ve kterých jsou 
            prováděny bourací práce
      Skupina H  Zvláštní a prozatímní zařízení určená k používání na výstavištích, 
            v lunaparcích, v prozatímních scénických zařízeních, při dočasných 
            kulturních a zábavních akcích, prozatímní zařízení pro zvukové a obrazové 
            přenosy
      Skupina I  Zařízení v zemědělských stavbách
      Skupina J  Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny 
            neuvedená ve třídě I. skupině E
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
 
Příloha 2
Bližší podmínky bezpečnosti zařízení
(K § 3)
1. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou provádět montáž, opravy, revize a zkoušky zařízení na základě oprávnění3) vydaného organizací státního odborného dozoru.
2. Žádost k vydání oprávnění podle bodu 1, kromě náležitostí podle § 37 odst. 2 správního řádu, obsahuje:
a) druh a rozsah požadovaného oprávnění podle následujícího členění:
 
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
                    DRUH
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
A   Zařízení v objektech bez nebezpečí výbuchu 
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
B   Zařízení v objektech s nebezpečím výbuchu 
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
                    ROZSAH
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
E1X  Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
E2X  Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1, 5 kV stejnosměrného
-------------------------------------------------------------------------------     ------------------------
E3X  Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
E4X  Vyjmenovaná zařízení z položky podle E2X 
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
Poznámka: X představuje oprávnění ve vztahu k druhu zařízení podle A nebo B, anebo pro oprávnění 
k druhu zařízení podle A i oprávnění k druhu zařízení podle B
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
b) podmínky potřebného technického vybavení k činnosti, pro kterou se oprávnění požaduje, nezbytné údaje o odborných předpokladech fyzických osob.
3. U zařízení musí být před jeho uvedením do provozu osvědčena jeho bezpečnost v rozsahu a za podmínek stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci4) a v souladu s technickou dokumentací; osvědčení provádí revizní technik s platným osvědčením příslušného druhu a rozsahu podle jiného právního předpisu5).
4. Zahájení montáže zařízení třídy I. oznamuje osoba uvedená v bodu 1 bez zbytečného odkladu organizací státního odborného dozoru.
5. Zařízení třídy I. lze uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska6) organizace státního odborného dozoru.
6. Zpráva o revizi obsahuje zejména
a) určení druhu revize, identifikaci a rozsah zařízení,
b) data zahájení, ukončení, vypracování a předání revizní zprávy,
c) jméno, popřípadě jména a příjmení, podpis a evidenční číslo revizního technika,
d) soupis provedených úkonů, použitých přístrojů a zjištěných závad nebo neshod,
e) další údaje z hlediska stavu bezpečnosti zařízení,
f) závěrečné zhodnocení bezpečnosti zařízení.
7. Splnění požadavků bezpečnosti se považuje za splněné u výrobků, které jsou výrobky stanovenými k posuzování shody podle jiného právního předpisu7).
1) § 6b zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 123/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3) § 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4) § 349 odst. 1 zákoníku práce.
5) Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.
6) § 6a odst. 1 písm. a) zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7) Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení.