Karta BOZP pro profesi: Zedník

Vydáno: 27 minut čtení

Zedník pracuje zejména na staveništích a venkovních pracovištích novostaveb i stávajících staveb. Práce může být vykonávána i ve vnitřních prostorách budov při zdění nosných i nenosných příček a zdí vnitřních konstrukcí z pórobetonových tvárnic a cihel včetně povrchových úprav, osazování prefabrikátů montovaných vodorovných konstrukcí, překladů a schodišť a provádění omítek a jejich opravy. jsou zejména staveniště a venkovní pracoviště novostaveb i stávajících staveb. Práce může být vykonávána i ve vnitřních prostorách budov při zdění nosných i nenosných příček a zdí vnitřních konstrukcí z pórobetonových tvárnic a cihel včetně povrchových úprav, osazování prefabrikátů montovaných vodorovných konstrukcí, překladů a schodišť a provádění omítek a jejich opravy.

Stručný výčet prováděných pracovních činností

 • Návrh a uplatňování pracovních postupů, materiálů a pomůcek pro zdění nosných stěn, příček, omítkářských a zednických prací.
 • Zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů a příček, včetně osazování a zazdívání zárubní.
 • Nahazování, štukování a omítání ploch.
 • Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých maltových a betonových směsí.
 • Betonování stavebních konstrukcí z betonu a železobetonu.
 • Obsluha strojních zařízení.

Charakteristika místa výkonu práce

Charakteristickým místem výkonu práce jsou zejména staveniště a venkovní pracoviště novostaveb i stávajících staveb. Práce může být vykonávána i ve vnitřních prostorách budov při zdění nosných i nenosných příček a zdí vnitřních konstrukcí z pórobetonových tvárnic a cihel včetně povrchových úprav, osazování prefabrikátů montovaných vodorovných konstrukcí, překladů a schodišť a provádění omítek a jejich opravy. Práce je z povahy věci vykonávána v úrovni podlahy, ale často také ve výškách, a to na dočasných stavebních konstrukcí, pomocných lešení i žebřících. Práce je často vykonávána v prostředí se ztíženými pracovními podmínkami (prach, vlhko, teplo, chlad, nepříznivé povětrnostní podmínky). K nejčastěji používaným pracovním pomůckám patří ruční nářadí (ruční pila, kladiva, zednické lžíce, zednické naběračky, špachtle, škrabáky, štětky, hladítka), elektrické ruční nářadí (elektrické míchadlo, přímá pila, úhlová bruska, vrtačka), stavební kolečko, jednoduchá pracovní a ochranná lešení, příp. osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu z výšky.

Kvalifikační požadavky

Nejvhodnější přípravu pro tuto profesi poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, případně i nižší střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru zednické práce nebo nižší střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru stavební práce.

Relevantní mimořádné provozní události

 • Úraz pracovníka v důsledku účinků mechanických rizik:
  (pád z výšky, propadnutí nezpevněnou podlahou, uklouznutí, zakopnutí, pořezání, odření, naražení horních i dolních končetin, pád materiálu nebo břemene na pracovníka, řezné a tržné rány od ostrých částí nářadí, zasažení očí odletujícími částicemi ad.).
 • Úraz pracovníka následkem zasažení elektrickým proudem od ručního elektrického nářadí.
 • Poškození pohybového aparátu v důsledku opakovaného zaujímání nepřijatelných anebo podmíněně přijatelných pracovních poloh nebo provádění fyzicky namáhavých pracovních operací (přenášení břemen, zvedání konstrukčních částí, dlouhodobé používání ručního nářadí apod.).
 • Poškození zdraví pracovníka vlivem dlouhodobé expozice hluku při vrtání, broušení, lámání cihel a tvárnic.
 • Poškození zdraví pracovníka v důsledku dlouhodobého působení zátěže chladem nebo teplem (prochladnutí, omrznutí, úpal, úžeh).
 • Poškození zdraví pracovníka v důsledku mimořádných povětrnostních podmínek (bouřka, kroupy, vítr, mlha).
 • Požár nebo výbuch při používání elektrického nářadí s možností iniciace horkým povrchem nebo mechanickou jiskrou v prostředí s výbušnou koncentrací nebo v prostředí s hořlavými materiály.
 • Poškození zdraví vlivem nebezpečných vlastností chemických látek a směsí (např. malty, betonu, lepidel, tmelů apod.)

Základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům

 • Práci smí vykonávat jen zdravotně a odborně způsobilé osoby.
 • Seznámení pracovníků se všemi relevantními riziky spojenými s výkonem práce a s faktory pracovních podmínek a opatřeními přijatými proti jejich nežádoucímu působení na lidské zdraví.
 • Seznámení pracovníků s charakterem místa výkonu práce, s pracovními postupy, zákazy, příkazy, dohodnutými signály, umístěním prostředků první pomoci a hasebních prostředků, jakož i způsobem přivolání pomoci
 • Školení pracovníků o právních a ostatních předpisech BOZP.
 • Školení pracovníků vykonávající práce ve výšce o pracovních postupech, vyprošťovacích postupech při mimořádných událostech a o používání osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu.
 • Používání výhradně stanovených a vhodných OOPP.
 • Používání pouze určených, vhodných a nepoškozených technických zařízení, pomůcek a nářadí v souladu s návodem výrobce.
 • Dodržování stanovených technologických a pracovních postupů.
 • Pravidelný úklid a čištění pracovního místa a používaných nářadí.
 • Vymezení ohroženého prostoru pod pracemi ve výšce a jeho zajištění.
 • Stanovení a dodržování koordinačních opatření na pracovišti, kde vykonávají práci a činnosti i zaměstnanci jiného zaměstnavatele.
 • Zákaz práce a pohybu osob pod břemenem při jeřábové manipulaci.
 • Zákaz práce za extrémních povětrnostních podmínek a za zhoršené viditelnosti.
Rizikové faktory: Doporučené kategorie práce: Výsledné zařazení do kategorie práce a přijatá opatření pro minimalizaci zdravotních rizik (doplňte):
☒ Prach 1-2-3-4  
☒ Chemické látky 1-2-3-4  
☒ Hluk 1-2-3-4  
☒ Vibrace 1-2-3-4  
☒ Fyzická zátěž 1-2-3  
☒ Pracovní poloha 1-2-3  
☒ Zátěž teplem 1-2-3-4  
☒ Zátěž chladem 1-2-3  
☐ Psychická zátěž 1-2-3  

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související články

Karta BOZP pro profesi: Kameník
Karta BOZP pro profesi: Potápěč
Karta BOZP pro profesi: Lékař
Karta BOZP pro profesi: Operátor poloautomatických strojů v automobilovém průmyslu
Karta BOZP pro profesi: Správce objektu
Karta BOZP pro profesi: Vrtač
Karta BOZP pro profesi: Gumař – plastikář
Karta BOZP pro profesi: Letecký sestavář – nýtař
Karta BOZP pro profesi: Dlaždič – asfaltér
Karta BOZP pro profesi: Dělník v dřevozpracující výrobě
Karta BOZP pro profesi: Pedikérka
Karta BOZP pro profesi: Učitel odborného výcviku střední školy
Karta BOZP pro profesi: Pečovatelka dětí, chůva
Karta BOZP pro profesi: Zubní lékař
Karta BOZP pro profesi: Kominík
Karta BOZP pro profesi: Operátor řídicího centra
Karta BOZP pro profesi: Operátor CNC strojů
Karta BOZP pro profesi: Instalatér-topenář
Karta BOZP pro profesi: Opravář zemědělských strojů
Karta BOZP pro profesi: Stojvedoucí
Karta BOZP pro profesi: Lešenář - montážník
Karta BOZP pro profesi: Farmaceut
Karta BOZP pro profesi: Sestra pro péči o pacienty v klinických oborech

Související otázky a odpovědi

Smluvní pokuta za porušení BOZP
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Výpis ze zdravotní dokumentace jako daňově uznatelný náklad
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
DPP - vstupní prohlídka
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Chemické záchody na pracovišti
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
DPP a práce bez rizika - vstupní prohlídka
Čištění cisteren na pitnou vodu
Lékařská periodická prohlídka
Vstupní zdravotní prohlídka
Tlakové nádoby na plyny
Kryty na topení v mateřské škole
Krácení dovolené, pracovní úraz
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR