220/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Schválený:
220/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 21. června 2011,
kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. I
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 135/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 2 větě druhé se slova „pevnou částkou“ nahrazují slovy „procentní sazbou z průměrné mzdy“.
2. V § 8 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Je-li však jednatel společnosti s ručením omezeným současně společníkem téže společnosti s ručením omezeným, je účasten pojištění z těchto činností jen jednou.“.
3. § 15 zní:
 
㤠15
(1) V období od 30. září 2011 do 31. prosince 2014 se výpočtový základ stanoví z osobního vyměřovacího základu (§ 16) tak, že
a) do částky první redukční hranice se počítá 100 %,
b) z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se v období od 30. září 2011 do 31. prosince 2011 počítá 29 %, v roce 2012 se počítá 28 %, v roce 2013 se počítá 27 % a v roce 2014 se počítá 26 %,
c) z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se v období od 30. září 2011 do 31. prosince 2011 počítá 13 %, v roce 2012 se počítá 16 %, v roce 2013 se počítá 19 % a v roce 2014 se počítá 22 %,
d) z částky nad třetí redukční hranici se v období od 30. září 2011 do 31. prosince 2011 počítá 10 %, v roce 2012 se počítá 8 %, v roce 2013 se počítá 6 % a v roce 2014 se počítají 3 %.
(2) V období po roce 2014 se výpočtový základ stanoví z osobního vyměřovacího základu (§ 16) tak, že
a) do částky první redukční hranice se počítá 100 %,
b) z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 26 %,
c) k částce nad druhou redukční hranici se nepřihlíží.
(3) V období od 30. září 2011 do 31. prosince 2014 činí první redukční hranice 44 % průměrné mzdy, druhá redukční hranice činí 116 % průměrné mzdy a třetí redukční hranice činí 400 % průměrné mzdy. V období po roce 2014 činí v kalendářním roce první redukční hranice 44 % průměrné mzdy a druhá redukční hranice činí 400 % průměrné mzdy. Částky redukčních hranic se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
(4) Za průměrnou mzdu se pro účely tohoto zákona považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu; vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Průměrná mzda stanovená pro kalendářní rok podle věty první však nesmí být nižší než průměrná mzda stanovená pro bezprostředně předcházející kalendářní rok.
(5) Při stanovení výpočtového základu podle odstavců 1 až 4 se použijí redukční hranice platné pro rok přiznání důchodu.“.
4. V § 16 odst. 4 písm. f) se slova „studia uvedené v § 5 odst. 1 písm. m), a jde-li o stanovení osobního vyměřovacího základu pro výpočet invalidního důchodu, též doby“ zrušují.
5. V § 17 odst. 2 a odst. 4 větě druhé se slova „vláda nařízením“ nahrazují slovy „prováděcí právní předpis“.
6. V § 17 odst. 2 se slova „rok nesmí“ nahrazují slovy „rok se zjišťuje tak, aby byl zachován srovnatelný způsob zjišťování průměrné mzdy v předchozím období, a nesmí“.
7. V § 17 odst. 4 se na konci věty první doplňují slova „ ; průměrná měsíční mzda se zjišťuje tak, aby byl zachován srovnatelný způsob zjišťování průměrné měsíční mzdy v předchozím období“.
8. V § 18 odstavec 1 zní:
„(1) Rozhodným obdobím pro stanovení osobního vyměřovacího základu je období, které začíná kalendářním rokem bezprostředně následujícím po roce, v němž pojištěnec dosáhl 18 let věku, a končí kalendářním rokem, který bezprostředně předchází roku přiznání důchodu, pokud se dále nestanoví jinak.“.
9. V § 18 se odstavec 5 zrušuje.
10. V § 31 odstavec 1 zní:
„(1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku, jestliže získal dobu pojištění stanovenou podle § 29 odst. 1 nebo 3 a do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše
a) 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let,
b) 5 roků, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let.“.
11. V § 32 odst. 2 větě první se číslo „1968“ nahrazuje číslem „1977“ a ve větě druhé se slova „podle této přílohy“ zrušují.
12. V § 32 odstavec 3 zní:
„(3) U pojištěnců narozených po roce 1977 se důchodový věk stanoví tak, že se k věku 67 let přičte takový počet kalendářních měsíců, který odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi rokem narození pojištěnce a rokem 1977. Ustanovení odstavce 2 věty druhé zde platí obdobně.“.
13. V § 33 odstavec 1 zní:
„(1) Výše základní výměry starobního důchodu činí 9 % průměrné mzdy měsíčně.“.
14. V § 34 odst. 4 větě první se slova „podle § 37 odst. 1“ zrušují.
15. V § 36 odst. 1 písm. a) se číslo „720“ nahrazuje číslem „360“.
16. V § 36 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,“.
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).
17. V § 41 odstavec 1 zní:
„(1) Výše základní výměry invalidního důchodu činí 9 % průměrné mzdy měsíčně.“.
18. V § 42 odst. 3 se slova „pro invaliditu třetího stupně kryto“ nahrazují slovem „kryto“.
19. V § 50 odst. 4 se slovo „pěti“ nahrazuje slovem „dvou“.
20. V § 50 odst. 5 se věta druhá zrušuje.
21. V § 51 odstavec 1 zní:
„(1) Výše základní výměry vdovského a vdoveckého důchodu činí 9 % průměrné mzdy měsíčně.“.
22. V § 53 odstavec 1 zní:
„(1) Výše základní výměry sirotčího důchodu činí 9 % průměrné mzdy měsíčně.“.
23. V § 54 odst. 3 se slova „Procentní výměra a základní výměra“ nahrazují slovy „Základní výměra důchodu se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru a procentní výměra“.
24. V § 56 odst. 2 větě první se za slova „zdravotního stavu“ vkládají slova „anebo nepředložení nálezů ošetřujících lékařů nebo nesdělení údajů o dosaženém vzdělání, zkušenostech a znalostech a o předchozích výdělečných činnostech“.
25. V § 56 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Byla-li výplata invalidního důchodu zastavena pro nedostavení se pojištěnce ke kontrolní lékařské prohlídce nebo nepodrobení se vyšetření zdravotního stavu anebo nepředložení nálezů ošetřujících lékařů nebo nesdělení údajů o dosaženém vzdělání, zkušenostech a znalostech a o předchozích výdělečných činnostech a zjistí-li se, že u pojištěnce došlo ke snížení stupně invalidity již před zastavením výplaty invalidního důchodu, náleží tento důchod ve výši odpovídající novému stupni invalidity ode dne zastavení jeho výplaty. Zjistí-li se, že u pojištěnce došlo ke snížení stupně invalidity až po zastavení výplaty invalidního důchodu, náleží tento důchod ve výši odpovídající novému stupni invalidity ode dne, od kterého došlo ke snížení stupně invalidity.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
26. § 57 se zrušuje.
27. V § 58 se na konci textu věty třetí doplňují slova „ ; to však neplatí, dojde-li v důsledku změny stupně invalidity ke snížení výše invalidního důchodu a nová výše invalidního důchodu je nižší než starobní důchod, který se podle věty první nevyplácí, anebo zanikne-li nárok na důchod, který se podle věty první vyplácí“.
28. V § 59 odst. 2 se slova „§ 34 odst. 2, § 35 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 34 odst. 2 až 4“.
29. V § 61a odst. 1 se za slova „věku 65 let“ vkládají slova „nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let“.
30. V § 61a se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Pro účely souběhu nároků na výplatu důchodů podle § 59 odst. 1 se na starobní důchod, na který vznikl nárok podle odstavce 1, hledí jako na dosavadní invalidní důchod.“.
31. § 67 zní:
 
㤠67
(1) Vyplácené důchody se zvyšují v závislosti na růstu indexu spotřebitelských cen (dále jen „růst cen“) a na růstu mezd. Vyplácenými důchody se rozumí důchody přiznané ode dne, který spadá do období před kalendářním měsícem, do něhož spadá den, od něhož se důchody zvyšují.
(2) Základní výměry a procentní výměry vyplácených důchodů se zvyšují od splátky důchodu splatné v lednu (dále jen „pravidelný termín“).
(3) Procentní výměry vyplácených důchodů se zvyšují mimo pravidelný termín (dále jen „mimořádný termín“), pokud v období pro zjišťování růstu cen stanoveném podle odstavce 4 dosáhl růst cen aspoň 5 %. V mimořádném termínu se vyplácené důchody zvyšují od splátky důchodu splatné v pátém kalendářním měsíci následujícím po kalendářním měsíci, v němž růst cen dosáhl aspoň 5 %.
(4) Období pro zjišťování růstu cen se stanoví tak, že prvním měsícem tohoto období je kalendářní měsíc následující po posledním kalendářním měsíci období pro zjišťování růstu cen použitého při předchozím zvýšení procentní výměry důchodů, a posledním měsícem tohoto období je při zvýšení důchodů
a) v pravidelném termínu srpen kalendářního roku, který o jeden rok předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá pravidelný termín zvýšení důchodů,
b) v mimořádném termínu kalendářní měsíc, v němž růst cen dosáhl aspoň 5 %.
(5) Jestliže podmínka pro zvýšení důchodů v mimořádném termínu byla splněna v červenci nebo v srpnu, zvýší se důchody pouze v pravidelném termínu s tím, že posledním měsícem období pro zjišťování růstu cen je srpen.
(6) Růst cen se stanoví jako procentní přírůstek indexu spotřebitelských cen v posledním měsíci období stanoveného pro zjišťování růstu cen oproti tomuto indexu v kalendářním měsíci, který bezprostředně předchází prvnímu kalendářnímu měsíci tohoto období s tím, že tento růst se stanoví se zaokrouhlením na jedno platné desetinné místo a podíl pro jeho stanovení činí vždy nejméně 1. Výpočet růstu cen se provádí z originálních bazických úhrnných indexů spotřebitelských cen (životních nákladů) za domácnosti celkem zjištěných Českým statistickým úřadem.
(7) Základní výměry vyplácených důchodů se zvyšují tak, aby výše základní výměry důchodu činila 9 % průměrné mzdy s tím, že výše základní výměry se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru.
(8) Procentní výměry vyplácených důchodů se při zvýšení důchodů v pravidelném termínu zvýší o tolik procent zaokrouhlených s přesností na jedno platné desetinné místo nahoru, aby u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry důchodu a částky zvýšení procentní výměry důchodu odpovídal zvýšení průměrného starobního důchodu stanoveného ve výši součtu růstu cen podle odstavce 6 a jedné třetiny růstu reálné mzdy zaokrouhlené s přesností na jedno platné desetinné místo. Procentní výměry vyplácených důchodů se však nezvýší, pokud se v důsledku zvýšení základní výměry důchodu podle odstavce 7 zvýší výše průměrného starobního důchodu alespoň o tolik procent, kolik činí procento zvýšení stanovené ve větě první.
(9) Procentní výměry vyplácených důchodů se při zvýšení důchodů v mimořádném termínu zvýší o tolik procent, kolik činí růst cen podle odstavce 6.
(10) Zvýšení procentní výměry důchodu se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
(11) Průměrný starobní důchod se zjišťuje podle údajů České správy sociálního zabezpečení jako průměrná výše všech starobních důchodů, které byly vyplaceny za poslední kalendářní měsíc období pro zjišťování růstu cen podle odstavce 4, s výjimkou starobních důchodů, které se vyplácejí v nižší výši pro souběh s jiným důchodem podle § 59, a starobních důchodů podle § 29 odst. 2, popřípadě starobních důchodů podle předpisů platných před 1. lednem 2010 přiznávaných za dobu pojištění kratší než 25 roků.
(12) Období pro zjišťování růstu reálné mzdy se stanoví tak, že prvním rokem tohoto období je kalendářní rok následující po posledním kalendářním roce období pro zjišťování růstu reálné mzdy použitého při předchozím zvýšení důchodů, při kterém bylo přihlédnuto k růstu reálné mzdy, a posledním rokem tohoto období je kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá termín zvýšení důchodů. Pokud je ve stanoveném období podíl pro stanovení růstu reálné mzdy podle odstavce 13 nižší než 1, přihlédne se k růstu reálné mzdy až při tom zvýšení důchodů, při kterém je tento podíl vyšší než 1.
(13) Růst reálných mezd se stanoví v procentech po zaokrouhlení na jedno platné desetinné místo podle podílu, v jehož čitateli je podíl všeobecného vyměřovacího základu za poslední kalendářní rok období pro zjišťování růstu reálné mzdy a všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který bezprostředně předchází prvnímu kalendářnímu roku tohoto období, a ve jmenovateli je podíl průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za domácnosti celkem vypočteného z originálních bazických indexů spotřebitelských cen zjištěných Českým statistickým úřadem za poslední kalendářní rok tohoto období a uvedeného průměrného ročního indexu za kalendářní rok, který bezprostředně předchází prvnímu kalendářnímu roku tohoto období.
(14) Zvýšení procentní výměry vyplácených důchodů v mimořádném termínu náleží i k důchodům přiznávaným v tom kalendářním roce, v němž byly zvýšeny procentní výměry vyplácených důchodů v mimořádném termínu.
(15) Zvýšení důchodů stanoví prováděcí právní předpis; jde-li o zvýšení důchodů v pravidelném termínu, stanoví se zvýšení důchodů do 30. září kalendářního roku, který o jeden rok předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá pravidelný termín zvýšení důchodů, a jde-li o zvýšení důchodů v mimořádném termínu, stanoví se zvýšení důchodů do 50 dnů od posledního dne kalendářního měsíce, v němž růst cen dosáhl aspoň 5 %.“.
32. V § 71 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Věta první neplatí v případě, vznikl-li nárok na invalidní důchod po 31. prosinci 2011.“.
33. V § 107 odst. 1 písm. a) se slova „před rokem 1996“ nahrazují slovy „před rokem 2010“.
34. V § 107 se odstavce 2 a 3 zrušují.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.
35. V § 108 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Ministerstvo práce a sociálních věcí vydá vyhlášku k provedení § 17 odst. 2 a 4 a § 67 odst. 15.“.
Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.
36. V § 108 odst. 2 se vkládají nová písmena a) a b), která znějí:
„a) výši částek redukčních hranic stanovených podle § 15 pro příslušné období,
b) výši základní výměry důchodu stanovenou podle § 33 odst. 1, § 41 odst. 1, § 51 odst. 1, § 53 odst. 1 a § 54 odst. 3 pro kalendářní rok,“.
Dosavadní písmena a) až d) se označují jako písmena c) až f).
37. Příloha k zákonu zní:
 
„Příloha k zákonu č. 155/1995 Sb.
Důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936 až 1977
 

+----------+---------- -------------------------------------------------------+
| Rok   |          Důchodový věk činí u              |
| narození |                                 |
|     |                                 |
|     +---------- +------------------------------------------------------+
|     |  mužů  |       žen s počtem vychovaných dětí      |
|     |      +----------+----------+----------+----------+----------+
|     |      |  0   |  1   |   2  | 3 a 4 | 5 a více |
+----------+---------- +----------+----------+----------+----------+----------+
| 1936   | 60r+2m  |  57r  |  56r  |  55r  |  54r  |  53r  |
| 1937   | 60r+4m  |  57r  |  56r  |  55r  |  54r  |  53r  |
| 1938   | 60r+6m  |  57r  |  56r  |  55r  |  54r  |  53r  |
| 1939   | 60r+8m  | 57r+4m |  56r  |  55r  |  54r  |  53r  |
| 1940   | 60r+10m | 57r+8m | 56r+4m |  55r  |  54r  |  53r  |
| 1941   |  61r   |  58r  | 56r+8m | 55r+4m |  54r  |  53r  |
| 1942   | 61r+2m  | 58r+4m |  57r  | 55r+8m | 54r+4m |  53r  |
| 1943   | 61r+4m  | 58r+8m | 57r+4m |  56r  | 54r+8m | 53r+4m |
| 1944   | 61r+6m  |  59r  | 57r+8m | 56r+4m |  55r  | 53r+8m |
| 1945   | 61r+8m  | 59r+4m |  58r  | 56r+8m | 55r+4m |  54r  |
| 1946   | 61r+10m | 59r+8m | 58r+4m |  57r  | 55r+8m | 54r+4m |
| 1947   |  62r   |  60r  | 58r+8m | 57r+4m |  56r  | 54r+8m |
| 1948   | 62r+2m  | 60r+4m |  59r  | 57r+8m | 56r+4m |  55r  |
| 1949   | 62r+4m  | 60r+8m | 59r+4m |  58r  | 56r+8m | 55r+4m |
| 1950   | 62r+6m  |  61r  | 59r+8m | 58r+4m |  57r  | 55r+8m |
| 1951   | 62r+8m  | 61r+4m |  60r  | 58r+8m | 57r+4m |  56r  |
| 1952   | 62r+10m  | 61r+8m | 60r+4m |  59r  | 57r+8m | 56r+4m |
| 1953   |  63r   |  62r  | 60r+8m | 59r+4m |  58r  | 56r+8m |
| 1954   | 63r+2m  | 62r+4m |  61r  | 59r+8m | 58r+4m |  57r  |
| 1955   | 63r+4m  | 62r+8m | 61r+4m |  60r  | 58r+8m | 57r+4m |
| 1956   | 63r+6m  | 63r+2m | 61r+8m | 60r+4m |  59r  | 57r+8m |
| 1957   | 63r+8m  | 63r+8m | 62r+2m | 60r+8m | 59r+4m |  58r  |
| 1958   | 63r+10m  | 63r+10m | 62r+8m | 61r+2m | 59r+8m | 58r+4m |
| 1959   |  64r   |  64r  | 63r+2m | 61r+8m | 60r+2m | 58r+8m |
| 1960   | 64r+2m  | 64r+2m | 63r+8m | 62r+2m | 60r+8m | 59r+2m |
| 1961   | 64r+4m  | 64r+4m | 64r+2m | 62r+8m | 61r+2m | 59r+8m |
| 1962   | 64r+6m  | 64r+6m | 64r+6m | 63r+2m | 61r+8m | 60r+2m |
| 1963   | 64r+8m  | 64r+8m | 64r+8m | 63r+8m | 62r+2m | 60r+8m |
| 1964   | 64r+10m  | 64r+10m | 64r+10m | 64r+2m | 62r+8m | 61r+2m |
| 1965   |  65r   |  65r  |  65r  | 64r+8m | 63r+2m | 61r+8m |
| 1966   | 65r+2m  | 65r+2m | 65r+2m | 65r+2m | 63r+8m | 62r+2m |
| 1967   | 65r+4m  | 65r+4m | 65r+4m | 65r+4m | 64r+2m | 62r+8m |
| 1968   | 65r+6m  | 65r+6m | 65r+6m | 65r+6m | 64r+8m | 63r+2m |
| 1969   | 65r+8m  | 65r+8m | 65r+8m | 65r+8m | 65r+2m | 63r+8m |
| 1970   | 65r+10m  | 65r+10m | 65r+10m | 65r+10m | 65r+8m | 64r+2m |
| 1971   |  66r   |  66r  |  66r  |  66r  |  66r  | 64r+8m |
| 1972   | 66r+2m  | 66r+2m | 66r+2m | 66r+2m | 66r+2m | 65r+2m |
| 1973   | 66r+4m  | 66r+4m | 66r+4m | 66r+4m | 66r+4m | 65r+8m |
| 1974   | 66r+6m  | 66r+6m | 66r+6m | 66r+6m | 66r+6m | 66r+2m |
| 1975   | 66r+8m  | 66r+8m | 66r+8m | 66r+8m | 66r+8m | 66r+8m |
| 1976   | 66r+10m  | 66r+10m | 66r+10m | 66r+10m | 66r+10m | 66r+10m |
| 1977   |  67r   |  67r  |  67r  |  67r  |  67r  |  67r  |
+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+

Vysvětlivky: 
„r" znamená rok
„m" znamená kalendářní měsíc".
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Výše důchodů, na které vznikl nárok před 30. zářím 2011 a které se přiznávají ode dne, který spadá do období po 29. září 2011, se stanoví podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Vznikl-li nárok na vdovský nebo vdovecký důchod před 1. lednem 2012, vznikne nárok na tento důchod po 31. prosinci 2011 znovu, splní-li se podmínky nároku na tento důchod ve lhůtě stanovené zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Vznikl-li nárok na částečný invalidní důchod před 1. lednem 2010 a při kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2011 je zjištěna invalidita druhého stupně, náleží invalidní důchod v dosavadní výši, a je-li zjištěna invalidita třetího stupně, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu nejvýše koeficientu 2. Vznikl-li nárok na částečný invalidní důchod před 1. lednem 2010 a v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2011 došlo ke změně stupně invalidity z prvního stupně na druhý nebo třetí stupeň invalidity, popřípadě na druhý stupeň invalidity a poté z druhého stupně na třetí stupeň invalidity nebo na třetí stupeň invalidity a poté z třetího stupně na druhý stupeň invalidity, a po 31. prosinci 2011 dojde ke změně stupně invalidity
a) ze druhého stupně na první stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 0,6667,
b) ze třetího stupně na druhý stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 0,3333,
c) ze třetího stupně na první stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 0,2222,
d) ze druhého stupně na třetí stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 1,3333.
4. Dojde-li při první kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2011 ke snížení stupně invalidity a má-li se snížit výše invalidního důchodu až od třinácté splátky tohoto důchodu, avšak výplata tohoto důchodu byla zastavena pro nedostavení se pojištěnce ke kontrolní lékařské prohlídce nebo nepodrobení se vyšetření zdravotního stavu anebo nepředložení nálezů ošetřujících lékařů nebo nesdělení údajů o dosaženém vzdělání, zkušenostech a znalostech a o předchozích výdělečných činnostech, počítá se tato třináctá splátka důchodu ode dne, ve kterém kontrolní lékařská prohlídka měla být uskutečněna, nebo ode dne, kterým uplynula lhůta, v níž se měl pojištěnec podrobit vyšetření zdravotního stavu, pokud se pojištěnec tomuto vyšetření nepodrobil.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. III
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 83b odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Jestliže se občan v řízení o důchod z důchodového pojištění podmíněný dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nepodrobil vyšetření zdravotního stavu anebo pro účely posouzení poklesu pracovní schopnosti nepředložil nálezy ošetřujících lékařů, které má, nebo nesdělil údaje o dosaženém vzdělání, zkušenostech a znalostech a o předchozích výdělečných činnostech, ačkoliv byl k tomuto vyšetření, předložení nebo sdělení vyzván, může být řízení přerušeno až do doby, kdy se občan tomuto vyšetření podrobí nebo kdy předloží tyto nálezy nebo sdělí požadované údaje, pokud byl občan ve výzvě na tento následek upozorněn.“.
2. V § 88 odst. 1 a § 88a odst. 1 až 4 se slova „orgánu sociálního zabezpečení“ nahrazují slovy „orgánů sociálního zabezpečení uvedených v § 3 odst. 3 písm. b) a d) až f)“.
3. V § 88 se na konci odstavce 6 doplňují slova „nebo o odvolání“.
4. V § 88a odst. 4 se za slovo „odvolání“ vkládají slova „ani rozklad“.
5. § 108 se zrušuje.
6. V § 120 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945
Čl. IV
V § 2 odst. 8 zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 108/2009 Sb., se věta čtvrtá nahrazuje větou „Ministerstvo práce a sociálních věcí zvýší vyhláškou příplatek stejným způsobem a ve stejných termínech, jako se zvyšuje procentní výměra důchodů podle zákona upravujícího důchodové pojištění2).“.
Poznámka pod čarou č. 2 zní:
2„) § 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 220/2011 Sb.“.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu
Čl. V
V § 8 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
„(2) Ministerstvo práce a sociálních věcí zvýší vyhláškou příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální1), a to stejným způsobem a ve stejných termínech, jako se zvyšuje procentní výměra důchodů podle zákona upravujícího důchodové pojištění.
1) Nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění pozdějších předpisů.“.
 
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 30. září 2011, s výjimkou ustanovení
a) čl. I bodu 3, pokud jde o § 15 odst. 4, a bodů 5 až 7, 31 a 34 až 36, čl. IV a čl. V, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení,
b) čl. I bodů 1, 2, 13, 15 až 17, 19 až 23 a 26, čl. II bodů 2 až 4 a čl. III bodu 6, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012.
Němcová v. r.
Nečas v. r.

Související dokumenty

Související články

Změna pravidel zvýšení důchodů