Daňové aktuality

Vydáno: 6 minut čtení

Upozornění Finanční správy na nejčastější chyby v podaných přiznáních

Finanční správa vydala upozornění na nejčastější chyby prováděné v rámci podaného přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Mezi ty patří zejména chybné uplatnění slev na dani na nezaopatřenou manželku/manžela (v rámci daňových šetření bylo v důsledku této chyby doměřeno za poslední rok a půl celkem 14 mil. korun), dále se jedná o duplicitní uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované děti, nepřiznání některých příjmů, jako např. z titulu nabytí akcií ze zaměstnaneckých akciových programů, služby poskytované jedním uživatelem druhému (P2P služby), tj. půjčky, ubytování v domácnostech prostřednictvím webové stránky či mobilní aplikace (se zaměřením na tyto chyby správa daní připravuje kontrolní akce).

Pokud by se některá z výše uvedených chyb poplatníků týkala, je vhodným řešením podání dodatečného přiznání k dani z příjmů fyzických osob, kde případně vznikne navíc kromě dlužné daně povinnost uhradit úrok z prodlení z titulu nezaplacení daně v zákonném termínu. Avšak kdyby došlo k doměření ze strany správce daně, vznikla by povinnost navíc kromě úroku z prodlení uhradit také penále ve výši 20 % z doměřené daně.

Nové vzory tiskopisů

Na webových stránkách Finanční správy je k dispozici nový vzor tiskopisu 25 5457 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – vzor č. 25 (dále pouze jako „Prohlášení“), který obsahuje změny týkající se zjednodušení při uplatnění daňového zvýhodnění a doplnění identifikačních údajů u daňového nerezidenta České republiky. Prohlášení se vydává pro účely zdaňovacího období 2017, ale i v tomto období mohou plátci využívat předcházející vzory tiskopisu za předpokladu, že obsahují veškeré náležitosti specifikované v § 38k zákona o daních z příjmů. Pokud však zaměstnanec uplatňuje u zaměstnavatele daňové zvýhodnění na vyživované dítě/děti, lze použít pouze tiskopisy vzor č. 24 a 25.

Zveřejněn byl také tiskopis 25 5405 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – vzor č. 23, který je možné uplatnit za zdaňovací období roku 2016. Poplatníci mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky mohou též využít dvoustránkové přiznání (tiskopis 25 5405/D – vzor č. 1). Dále došlo ke zveřejnění nového tiskopisu 25 5460/1 – vzor č. 21 – Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů ze závislé činnosti (vč. souvisejících pokynů), tiskopisu 25 5466/1 – vzor č. 15 Pokyny k vyplnění Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob, tiskopisu 25 5490/1 – vzor č. 16 Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2016 (povinná příloha tiskopisu „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“), tiskopisu 25 5554 – vzor č. 2 Oznámení plátce daně o nevybrání dlužné částky na dani nebo neoprávněně vyplacené částce na daňovém bonusu za zdaňovací období. Ostatní tiskopisy určené pro plátce daně ze závislé činnosti zůstaly beze změny.

Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

Počínaje od zdaňovacího období 2017 Finanční správa spouští novou službu spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu. Tato služba v podstatě nahrazuje zasílání složenek pro placení daně prostřednictvím pošty, a proto je určena poplatníkům, kteří nemají zřízenu službu placení této daně prostřednictvím SIPO, a právnickým osobám, které nemají zřízenu datovou schránku.

Služba mimo zasílání informací k zaplacení daně z nemovitých věcí před termínem splatnosti zahrnuje i zaslání vyrozumění o nedoplatku na dani, pokud by daň z nemovitých věcí nebyla uhrazena v zákonem daném termínu. Přihlášení k této službě je možné prostřednictvím tiskopisu s názvem „Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí“, který je nutné podat na místně příslušný finanční úřad (případně na každý finanční úřad zvlášť, pokud se jedná o poplatníka u více finančních úřadů). V žádosti se jednoznačně určí jedna e-mailová adresa, na kterou budou údaje k placení daně z nemovitých věcí zasílány (není umožněno zasílání údajů na více e-mailových adres). Žádost musí být poplatníkem podána správci daně nejpozději 15. března zdaňovacího období.

Na závěr upozorňujeme, že povinnost zasílat daňovému subjektu údaje k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu či složenek není zákonnou povinností správce daně. Pokud by byly údaje zaslány až po splatnosti daně či vůbec, nevyvazuje to daňový subjekt z povinnosti daň uhradit v zákonem stanoveném termínu.

K dočasné pracovní neschopnosti za období 1. 1. až 30. 9. 2016

Za období 1. 1. až 30. 9. 2016 bylo podle statistik České správy sociálního zabezpečení nejvíce neschopenek vypsaných ve Středočeském kraji. Naopak nejméně případů dočasné pracovní neschopnosti bylo v Karlovarském kraji. Podle údajů trvala léčba nejdéle ve Zlínském kraji (průměrně 52 dní) a nejméně v Praze (34 dní).

Od ledna do září 2016 pověření pracovníci Okresních správ sociálního zabezpečení zkontrolovali celkem 118 419 osob na neschopence (kontrola tak připadla přibližně na každého desátého). Uděleno bylo 2 594 postihů za nedodržování lékařem stanoveného „režimu léčby“. Z toho bylo přistoupeno k nejvíce postihům v Plzeňském kraji (391) a nejméně byli jedinci postihováni v Jihočeském kraji (54).

Je tedy zapotřebí mít na vědomí, že Česká správa sociálního zabezpečení může osoby v dočasné pracovní neschopnosti kontrolovat v podstatě kdykoliv během nemoci (tj. i v pozdních hodinách). Dále je důležité, aby byl řádně označen byt, kde se má nemocný zdržovat, a aby byly dodrženy stanovené hodiny vycházek.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Daňové aktuality
Roční zúčtování daně 2015
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
Daňové aktuality
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Daňové aktuality
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Přiznání k dani z příjmů nebo roční zúčtování daně
Úroky z úvěru při vlastnictví ideální 1/2 rodinného domu
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
Odpočet úroků z hypotéky
Roční zúčtování daňových záloh za rok 2022 - maximální výše příjmů
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Dvakrát podepsané prohlášení poplatníka
Odpočet úroků z úvěru - změna vlastníka v průběhu roku
Povinnost podat daňové přiznání k DPFO
Dodanění předčasně ukončeného životního pojištění zaměstnance
Živnost - ruční práce, háčkování a zdanění
Pozdě podané přiznání k DPFO
Nárok na daňový bonus při dlouhodobé nemocenské
Daň z příjmů za pronájem pozemků
Daňové přiznání elektronicky
Příloha č. 1 přiznání daně z příjmů
Placení záloh u daně z příjmů u OSVČ
Povinnost podat daňové přiznání
Úmrtí OSVČ - sleva na dani

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů