Daňové aktuality

Vydáno: 5 minut čtení

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018

Poplatníci, kteří jsou povinni dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob, musí na svůj místně příslušný finanční úřad učinit podání daňového přiznání za rok 2017 do pondělí 3. 4. 2018. V případě, že do uvedené lhůty uloží poplatník na finanční úřad plnou moc na daňového poradce, popř. daňově poradenskou společnost, je mu lhůta pro podání daňového přiznání prostřednictvím zplnomocněné osoby prodloužena na pondělí 2. 7. 2018.

Poplatník je obecně povinen podat daňové přiznání v případech, kdy:

  1. roční zdanitelné příjmy přesáhly 15 000 Kč;
  2. poplatník vykazuje daňovou ztrátu;
  3. souběžně vykonával činnost pro více zaměstnavatelů (a nejednalo se o příjmy podléhající zvláštní sazbě daně);
  4. kromě příjmů ze závislé činnosti dále obdržel jiné zdanitelné příjmy přesahující částku 6 000 Kč (například z podnikání, z pronájmu, z kapitálového majetku aj.);
  5. daňová povinnost poplatníka podléhá solidárnímu zvýšení daně;
  6. byl poplatníkovi neoprávněně vyplacen daňový bonus či mu vznikla dlužná částka na dani, kterou nezavinil plátce daně;
  7. došlo k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiného plnění, které nezakládá zánik smlouvy, nebo došlo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy soukromého životního pojištění

a v některých dalších případech.

Poplatníci, kteří jsou povinni podat daňové přiznání a mají pouze příjmy ze závislé činnosti, mohou pro svá podání využít zjednodušeného dvoustránkové formuláře přiznání k dani z příjmů fyzických osob (25 5405/D MFin 5405/D vzor č. 2). Ve všech ostatních případech musí poplatníci využít standardního „plného“ daňového formuláře (25 5405 MFin 5405 vzor č. 24).

Do lhůty pro podání daňového přiznání jsou taktéž poplatníci, kteří v roce 2017 obdrželi od daně z příjmů osvobozené plnění přesahující částku 5 mil. Kč, povinni podat oznámení o osvobozených příjmech v souladu s ust. § 38v ZDP. Tyto osvobozené příjmy mohou poplatníkům plynout například z prodeje nemovitého/movitého majetku, kdy došlo ke splnění časového testu pro osvobození, stejně tak i při prodeji cenných papírů, kde byl dodržen časový test, nebo taktéž např. z dědictví aj.

Nový pokyn č. GFŘ-D-36 ke stanovení jednotných kurzů

Generální finanční ředitelství vydalo pokyn D-36 k přepočtu měn pro poplatníky, kteří nevedou účetnictví a na základě § 38 odst. 1 ZDP budou pro svá daňová přiznání využívat k přepočtu měn jednotných kurzů. Součástí pokynu je tedy tabulka stanovených jednotných kurzů měn uváděných v kurzovním lístku ČNB. Zároveň pokyn specifikuje způsob, kterým se přepočítávají měny v kurzovním lístku neuvedené. Pro ty se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou, případně pokyn odkazuje pro tyto případy i na služby znalců se specializací na devizovou problematiku.

Nález Ústavního soudu ve věci evidence tržeb

Dne 16. ledna 2018 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů nález Ústavního soudu, týkající se zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. V návaznosti na rozhodnutí Ústavního soudu tak dojde k odložení, nikoli však zrušení, tzv. 3. a 4. fáze spuštění povinné evidence tržeb pro vybrané okruhy poplatníků. Poplatníci, kteří spadají do 3. a 4. fáze, nebudou muset zahájit evidenci tržeb k 1. březnu, resp. 1. červnu 2018. Přesný termín jejich povinné evidence tržeb se odvine od novely zákona o evidenci tržeb.

Dále počínaje 1. březnem 2018 se evidence tržeb nebude vztahovat na platby kartou, a to jak prostřednictvím platebních terminálů, tak na online platby přes internet. Poplatníci, kteří takovéto platby již začali evidovat, si mohou vybrat, zdali v této činnosti budou dobrovolně pokračovat, či zda tuto evidenci zruší.

Taktéž s účinností od 1. března 2018 nemusí být na účtence uváděno daňové identifikační číslo (DIČ). Nicméně povinnost zasílat údaj o DIČ datovou zprávou do systému Finanční správy i nadále zůstává v platnosti. Zde je nutno podotknout, že povinnost uvádět DIČ pro plátce daně z přidané hodnoty na daňových dokladech dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, i nadále trvá.

Ústavní soud zároveň konstatoval, že výjimky ze zákona nelze činit prostřednictvím nařízení vlády, ale musí být ukotveny v zákoně. Veškeré změny v zákoně o evidenci tržeb nyní budou muset probíhat prostřednictvím standardního legislativního procesu.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Daňové aktuality
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Roční zúčtování daně 2015
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Daňové aktuality
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Daňové aktuality
Zaměstnanecké akcie z pohledu daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Daňové aktuality
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku

Související otázky a odpovědi

Úrok ze zápůjčky - zdanění
Daň z příjmu - prodej nemovité věci
Výdaje v daňové evidenci u § 9
Odpočet úroků hypotečního úvěru na bytový dům
Příjem z budoucího prodeje nemovitosti
Výplata pojistného plnění
Osvobozený příjem - uspokojení bytové potřeby
Úroky z úvěru při vlastnictví ideální 1/2 rodinného domu
Nepeněžní příjem z pronájmu rodinného domu
Skutečné náklady u příjmů z pronájmu
Odpočet úroků od základu daně
Dědictví po druhovi
Prodej části pronajímaného domu a DPFO
Daň z příjmů FO - příjmy z prodeje cenných papírů
Kurz u úroku z půjčky ze zahraničí
Dodanění životního pojištění
Postoupení pohledávky, nepodnikatel
Odpočet na podporu výzkumu a vývoje u fyzické osoby v následujícím roce
Oznámení o osvobozeném příjmu
Kolektivní pojištění odpovědnosti z výkonu povolání