Zaměstnanecké akcie z pohledu daně z příjmů fyzických osob

Vydáno: 15 minut čtení

Příjmy ze závislé činnosti se podle § 6 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP") rozumějí příjmy bez ohledu na to, zda je na ně právní nárok či nikoli, zda je od zaměstnavatele dostává zaměstnanec nebo jiná osoba a zda jsou vypláceny nebo připisovány k dobru anebo spočívají v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance nebo v jeho prospěch.

Příjmem se rozumí rovněž částka, o kterou je úhrada zaměstnance zaměstnavateli za poskytnuté plnění (např. věc, službu nebo nabytí práva) nižší, než je cena určená podle zákona upravujícího oceňování majetku nebo cena, kterou účtuje jiným osobám. V ustanovení § 6 odst. 1 písmeno d) ZDP je za příjem ze závislé činnosti prohlášen i příjem plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem činnosti, ze které plynou zaměstnanci příjmy ze závislé činnosti, bez ohledu na to, zda plynou od plátce, u kterého poplatník vykonává činnost, nebo od plátce, u kterého poplatník tuto činnost nevykonává.

Poskytnutí akcií za zvýhodněnou cenu nebo bezúplatně je u zaměstnance zdanitelným příjmem plynoucím v souvislosti s výkonem závislé činnosti (tento příjem není od daně osvobozen). Pro účely zdanění se takové plnění ocení v souladu s § 6 odst. 3 ZDP podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, tj. cenou obvyklou. V případě poskytnutí akcií bezúplatně se jedná o příjem ve výši ceny obvyklé, a pokud byla akcie poskytnuta úplatně, pak příjmem je rozdíl mezi cenou obvyklou a zvýhodněnou nižší cenou, za kterou byla akcie zaměstnanci poskytnuta (viz část 2).

Příjem z držení akcií (dividenda) není příjmem v souvislosti se závislou činností a takové plnění je příjmem podle § 8 ZDP. Příjmy z prodeje (úplatného převodu) akcií v majetku zaměstnance jsou zdaňovány jako ostatní příjem podle § 10 ZDP.

1. Odměňování zaměstnanců prostřednictvím opcí na nákup cenných papírů

Pokud zaměstnavatel, popř. mateřská společnost zaměstnavatele (česká či zahraniční), poskytne zaměstnanci opční právo na nákup cenného papíru (např. veřejně obchodovatelných akcií zaměstnavatele či jeho mateřské společnosti) za garantovanou cenu po uplynutí určité stanovené doby, je nutné pro

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ

Související články

Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
Daňové aktuality

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
32/1994 Sb. o Smlouvě mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a majetku
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
280/2009 Sb. daňový řád

Související otázky a odpovědi

Zrušení životní pojistky - k jakému okamžiku dodanit
Finanční dar 2 500 Kč pro Ukrajinu nebo zemi EU
Následné provize ze zprostředkování pojištění
Osvobození příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů horníků
Příjem z příležitostné činnosti
Úrok z hypotečního úvěru
Používání automobilu pronajatého společnosti k osobním účelům
Krácení cestovních náhrad
Základ daně z příjmů ze závislé činnosti pro potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2022 - různé mzdové systémy
Osvobození od daně z příjmů v prodeje nemovité věci
Úrok ze zápůjčky - zdanění
Daň z příjmu - prodej nemovité věci
Výdaje v daňové evidenci u § 9
Nově vymezené jednotky v domě
Odpočet úroků hypotečního úvěru na bytový dům
Příjem z budoucího prodeje nemovitosti
Zdanění příjmů z pronájmu bytu
Výplata pojistného plnění
Zdanění provize
Osvobozený příjem - uspokojení bytové potřeby