Evidenční listy důchodového pojištění za rok 2023 a 2024 - vzorové příklady

Vydáno: 30 minut čtení

Také v letošním roce připomínáme zaměstnavatelům povinnost vyhotovit a předložit evidenční list důchodového pojištění (dále jen „ELDP“), která vyplývá z ustanovení § 38 odst. 4 a § 39 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. , o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, (dále jen „zákon č. 582/1991 Sb. “). ELDP je základním dokladem, jímž se pro účely důchodového pojištění prokazuje získaná doba důchodového pojištění, výše dosaženého vyměřovacího základu a dob vyloučených, tj. dob, které se pro účely zjištění průměrného výdělku vylučují.

Evidenční listy důchodového pojištění za rok 2023 a 2024 – vzorové příklady
Mgr.
Ivana
Madarová
Náležitosti ELDP
ELDP vede zaměstnavatel vždy za jednotlivý kalendářní rok, případně jeho část, došlo-li k zahájení výdělečné činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění nebo k jejímu ukončení v průběhu kalendářního roku pro každou osobu účastnou důchodového pojištění. Do ELDP zapisuje údaje za každý kalendářní rok po účetní závěrce (závěrce mzdových listů), nejpozději však
do 30. 4. následujícího kalendářního roku
, a v případě skončení účasti na důchodovém pojištění před 31. 12. daného kalendářního roku do 1 měsíce po konečném vyúčtování příjmů, nejpozději do 31. 1. následujícího kalendářního roku.
Současně je zaměstnavatel povinen vyhotovit dva stejnopisy ELDP. Jeden stejnopis je povinen předložit občanovi k podpisu a založit do své evidence a druhý stejnopis, který opatří podpisem pověřeného zaměstnance nebo jiného oprávněného zástupce a svým razítkem, je povinen vydat občanovi, a to nejpozději v den, kdy předkládá evidenční list příslušnému orgánu sociálního zabezpečení. Stejnopis ELDP může zaměstnavatel vést i elektronicky v případě, že jeho vedení, distribuce a zajištění podpisu (ověření stejnopisu zaměstnancem) bude v zásadě identický s postupem platným pro jeho papírovou formu.
Za takový postup lze označit situaci, kdy:
*
zaměstnanec prokazatelně obdrží v elektronické podobě stejnopis ELDP opatřený všemi předepsanými náležitostmi s možností jeho tisku,
*
při elektronické distribuci stejnopisu ELDP bude použit vhodný a bezpečný technický prostředek (nástroj), kterým bude zaručena neměnnost stejnopisu ELDP a ochrana osobních údajů,
*
systém zaměstnavatele bude
generovat
upozornění o možnosti zaměstnance požádat mzdovou účtárnu o vydání originálního stejnopisu.
Pokud jde o zajištění podpisu zaměstnance na stejnopisu ELDP, který si zaměstnavatel ponechává ve své evidenci po zákonem stanovenou dobu, lze připustit alternativu v podobě elektronického záznamu v systému o převzetí stejnopisu ELDP (jeho zobrazení a vytištění), jestliže bude takový záznam nesporně a jasně prokazovat výše uvedené (
de facto
bude prokazovat, že zaměstnanec stejnopis obdržel).
V souvislosti s přijetím některých zákonů došlo od 1. 1. 2023 ke změnám, které mají vliv na hodnocení dob důchodového pojištění, vyloučených dob a vykazování těchto údajů do evidenčních listů důchodového pojištění.
Přehled nejdůležitějších novel právních předpisů v agendě ELDP účinných od 1. 1. 2023 je níže seřazen chronologicky.
Od 1. 1. 2023 vyhlásilo MPSV sdělením č. 320/2022 Sb.
, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, podle § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jen „zákon č. 187/2006 Sb.“), rozhodnou částku pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění ve výši
4 000 Kč
. Maximálním vyměřovacím základem zaměstnance pro placení pojistného je částka ve výši 48násobku průměrné mzdy.
Pro rok 2023 je maximálním vyměřovacím základem částka 1 935 552 Kč
(48 x 40 324, viz nařízení vlády č. 290/2022 Sb.).
Pro rok 2024 je maximálním vyměřovacím základem částka 2 110 416 Kč (48 x 43 967, viz nařízení vlády č. 286/2023 Sb.).
Od 1. 1. 2023 s účinností zákona č. 455/2022 Sb.
, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen „zákon č. 155/1995 Sb.“), a některé další zákony,
byl do § 37 zákona č. 582/1991 Sb. doplněn odstavec 4
, který ukládá zaměstnavatelům povinnost ve vztahu k vykazování doby pojištění zdravotnických záchranářů a členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku. Zaměstnavatelé jsou především povinni průběžně vystavovat na předepsaném tiskopisu
„Potvrzení o počtu směn v zaměstnání zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku“
a předkládat je spolu s ELDP orgánům sociálního zabezpečení. Stejně jako u ELDP mají zaměstnavatelé povinnost vyhotovit stejnopis tohoto potvrzení a předat jej zaměstnanci spolu se stejnopisem ELDP. Dále jsou podle nového § 37a zákona č. 582/1991 Sb. povinni vystavit na předepsaných tiskopisech potvrzení o počtu směn odpracovaných při výkonu těchto zaměstnání v období
od 1. 1. 1993 do 31. 12. 2022
, toto potvrzení
do 31. 12. 2024
předložit příslušnému orgánu sociálního zabezpečení a zároveň předložit stejnopis tohoto potvrzení zaměstnanci. Tuto povinnost mají i bývalí zaměstnavatelé, avšak s tím

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Odchod do starobního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Daňové aktuality
Odpovědnost za přeplatky v důchodovém pojištění
Takzvaná hornická novela zákona o důchodovém pojištění
Daňové aktuality
Náhradní doby důchodového pojištění
Změna pravidel zvýšení důchodů
Ukončení důchodového spoření
Vyplňování ELDP za rok 2015
Daňové aktuality
Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2017
Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2021
Daňové aktuality
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za r. 2016
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2022
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2019
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2020 a novinky pro rok 2021
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS

Související otázky a odpovědi

Zálohy u licenčních poplatků
Vyplnění evidenčního listu
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Přehled na SP - OSVČ za rok 2020
Vyplnění ELDP
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
Hornický důchod
Neplacené volno po část dne
Zálohy na důchodové pojištěné OSVČ - vedlejší
Forma předání ELDP zaměstnanci
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Sociální pojištění OSVČ
Doplacení dobrovolného důchodového pojištění za dobu evidence na úřadu práce + zápočet vyloučené doby
Vyloučené doby pro ELDP
Souběh zaměstnání u jednoho zaměstnavatele
Opravný přehled na sociální pojištění
Počítání přestupného roku při zápočtu praxe
Neplacené volno a dopad na sociální pojištění
Žádost o prominutí penále na OSSZ

Související předpisy

582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
586/1992 Sb. o daních z příjmů
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce
290/2022 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023
320/2022 Sb. , kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
455/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
286/2023 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2024, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2024 a částky zvýšení za vychované dítě pro rok 2024 a o zvýšení důchodů v roce 2024