Daňové aktuality

Vydáno: 5 minut čtení

Novela 1. 4. 2017 (tisk 873)

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona s dopady zejména do oblastí daní z příjmů, daně z přidané hodnoty a správy daní. Nejdůležitější změny týkající se fyzických osob a mezd jsou následující:

  • Za účelem podpory rodin s více nezaopatřenými dětmi se zvyšuje sleva na dítě (daňové zvýhodnění) na druhé dítě z 17 004 Kč na 19 404 Kč a na třetí i každé další dítě z 20 604 Kč na 24 204 Kč.
  • Zpřísňují se podmínky pro získání daňového bonusu – ten může být nově uplatněn pouze fyzickou osobou, která dosáhla příjmů ze závislé činnosti (zaměstnání) a/nebo příjmů ze samostatné činnosti (podnikání) alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy (mimo příjmů, které jsou osvobozené, zdaněné srážkovou daní nebo vyjmuty ze zdanění). Vypouští se tedy možnost, aby do limitu pro získání daňového bonusu byly započítány i příjmy z kapitálového majetku nebo nájmu, u kterých může snadněji docházet k jejich umělému navyšování pouze za účelem přiznání daňového bonusu.
  • Na příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2 500 Kč hrubého měsíčně u jednoho plátce) se bude nově aplikovat srážková daň (za předpokladu, že nedojde k podepsání prohlášení k dani). Pokud fyzická osoba vedle příjmů od svého hlavního zaměstnavatele měla dříve v témže měsíci i jiný typ zdanitelných příjmů ze závislé činnosti v zanedbatelné výši, byla nucena kvůli této skutečnosti podat daňové přiznání. To mohlo fyzické osoby demotivovat k výkonu těchto činností. Příjem ze závislé činnosti malého rozsahu tak bude mít obdobný daňový režim jako příjmy z dohody o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně u jednoho plátce a fyzické osobě bude možné (při splnění dalších podmínek) provést roční zúčtování (příjmy zdaněné českou srážkovou daní obecně nevstupují do základu daně v rámci daňového přiznání). Závěrem podotýkáme, že nový režim se vztahuje i například na odměny za výkon funkce či příjmy z dohody o provedení činnosti do 2 500 Kč.
  • dochází k rozšíření institutu daně stanovené paušální částkou.

Protože novela nabude účinnosti v průběhu roku 2017, vydala finanční správa sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti, že v průběhu roku 2017 se bude postupovat podle znění zákona o daních z příjmů účinného do nabytí účinnosti výše uvedené novely – tisku 873 (tj. případné změny se použijí až od zdaňovacího období 2018). V průběhu roku 2017 se případně promítnou pouze změny týkající se měsíční výše daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě a dále změny týkající se náležitostí potvrzení, které vydávají penzijní společnosti.

Jednotné kurzy za zdaňovací období 2016

Finanční správa stanovila prostřednictvím Pokynu GFŘ D-31 jednotné kurzy za zdaňovací období 2016 podle § 38 zákona o daních z příjmů. Tyto kurzy se použijí zejména u poplatníků, kteří obdrželi v roce 2016 příjmy v cizí měně, nevedou účetnictví a nepoužívají k přepočtu kursy devizového trhu uplatňované podle předpisů o účetnictví.

Doplacení pojistného na důchodové spoření (II. pilíř)

V souvislosti se zrušením II. pilíře v lednu loňského roku mají účastníci důchodového spoření možnost si individuálně pojistné na důchodové pojištění doplatit. Pokud této možnosti někdo hodlá využít, je nutné nejpozději do 30. 6. 2017 podat žádost o sdělení výše doplatku pojistného u místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Doplatek na důchodovém spoření je pak splatný až do 29. 12. 2017 (do toho data musí být částka připsána na účet instituce nebo složena v hotovostní pokladně). Výhodou doplacení pojistného je vyšší procentní výměra u starobního důchodu (1,5 % za každý celý rok doby pojištění oproti 1,2 % v případě nevyužití možnosti doplacení pojistného). Například muž, který v roce 2017 dosáhne důchodového věku, byl 3 roky účasten ve II. pilíři a pobíral za rozhodné období průměrně 35 000 Kč za měsíc, obdrží v případě doplacení pojistného na důchodu měsíčně o 164 Kč více.

Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Albánií

Počínaje 1. 2. 2017 vstupuje v platnost Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení, která stanovuje příslušnost k právním předpisům, tj. určuje, ve kterém státě bude výdělečně činná fyzická osoba podléhat pojistnému a kam jej bude také platit. Obecně je příslušný systém státu, kde fyzická osoba vykonává práci (zaměstnání, samostatnou výdělečnou činnost), avšak smlouva specifikuje i zvláštní případy (vyslání zaměstnanců i OSVČ, výjimky z obecného pravidla).

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Odchod do starobního důchodu
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská

Související články

Daňový bonus a pojetí čisté mzdy u srážek ze mzdy
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2018
Daňové aktuality
Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2019
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2020 a novinky pro rok 2021
Daňové aktuality
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2022
Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2021
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2021
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2017
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2018
Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020
Rodinná daňová politika v Česku je efektivní

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů

Související otázky a odpovědi

Student a zároveň OSVČ - povinnost platit důchodové pojištění
Student nad 26 let
Sleva na pojistném u dlužníka
Odpočet na studenta VŠ
Bonusy
Daňový bonus může být z DPP
Zálohy u licenčních poplatků
Kindergeld a daňové zvýhodnění
Pozdě oznámené narození dítěte zaměstnavateli v roce 2020 a roční zúčtování daně za rok 2019
Zdanění švýcarského příjmu
Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Doplňující otázka k - Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Úmrtí dítěte – daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na dítě - rozdělení mezi rodiče
Doložení ukončení studia na střední škole
Povolení k pobytu pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Daňové zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Narození dítěte a nárok na daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na děti u ukrajinských zaměstnanců