Starobní důchodci - zaměstnanci a podnikatelé ve zdravotním pojištění v roce 2024

Vydáno: 14 minut čtení

Zaměstnávání osob v důchodovém věku není v dnešní době jevem nijak mimořádným. Pokud totiž takový důchodce splňuje podmínky na něj kladené, kdy může zaměstnavatel využít jak fyzický, tak duševní potenciál včetně dlouholetých zkušeností, má tato forma zaměstnávání ve zdravotním pojištění některé přednosti. Nezanedbatelnou výhodou je z finančního hlediska skutečnost, že jak zaměstnavatel, tak OSVČ nemusejí dodržet při odvodu pojistného minimální vyměřovací základ.

Starobní důchodci – zaměstnanci a podnikatelé ve zdravotním pojištění v roce 2024
Ing.
Antonín
Daněk
Přiznání důchodu pojištěnci má ve zdravotním pojištění velký význam, protože přímo ovlivňuje platbu pojistného státem té zdravotní pojišťovně, u které je osoba pojištěna, a rovněž i výši vyměřovacího základu zaměstnance, resp. osoby samostatně výdělečně činné. To znamená, že tyto osoby jednak mají z titulu přiznání důchodu vyřešen ve zdravotním pojištění svůj pojistný vztah (přičemž v daném kalendářním měsíci postačí evidence v této „státní kategorii“ i jen po část tohoto měsíce), jednak nemusejí přispívat žádným platbami do tohoto systému. Jinak je tomu v případech, kdy jsou poživatelé důchodu zaměstnáni nebo podnikají jako OSVČ.
Takže pokud by byl poživatel starobního důchodu ještě zaměstnancem a osobou samostatně výdělečně činnou, pak by mohla zdravotní pojišťovna obdržet za tuto osobu každý měsíc až tři platby (od státu, od zaměstnavatele a zálohu na pojistné placenou OSVČ).
V dalším textu budeme analyzovat podmínky platné ve zdravotním pojištění pro poživatele starobního důchodu. V této souvislosti je zapotřebí poznamenat, že v podstatě identický postup by se uplatnil i tehdy, kdyby se jednalo o poživatele dalších důchodů, tedy invalidního (ve všech třech stupních), vdovského a vdoveckého. Sirotčí důchod je přiznán nezaopatřenému dítěti, což je ve zdravotním pojištění osoba, za kterou je plátcem pojistného stát.
Oznamovací povinnost
Rozhodne-li se zaměstna

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)

Související články

Studenti - brigádníci a zdravotní pojištění v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ u dohod o provedení práce
Výdělečná činnost poživatele důchodu a zdravotní pojištění
Formuláře pro zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatelé, zaměstnanci a postupy ve zdravotním pojištění
Kdy zaměstnavatel neplatí pojistné za zaměstnance
Podnikání a zaměstnávání ve zdravotním pojištění v roce 2016
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Zaměstnavatelé a neukončování "státních kategorií" ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - kdy se neplatí pojistné z důvodu neplaceného volna
Nejčastější pochybení zaměstnavatele při plnění povinností ve zdravotním pojištění
Zohlednění nedostatků v plnění povinností zaměstnavatele zdravotní pojišťovnou
Společenství vlastníků a zdravotní pojištění
Plátci pojistného a rozhodné období ve zdravotním pojištění
Odstupné a zdravotní pojištění
Pracovněprávní vztahy na dobu určitou a zdravotní pojištění
Zaměstnavatelé a důležitost minima ve zdravotním pojištění
Pojištěnci a porušení zákonných povinností ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - chyby zaměstnavatele a jejich řešení

Související otázky a odpovědi

Sociální výpomoc
Zdravotní pojištění u zaměstnankyně pečující o dítě do 7 let nedosahující minimální mzdy
Odvody pojištění u občana Slovenska
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Zdravotní pojištění - zaměstnání malého rozsahu starobního důchodce
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
OSVČ a Úřad práce
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Konkurenční doložka
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Částečná nezaměstnanost a superhrubá mzda
Náhrada nákladů za home office - odvody
Dohoda o pracovní činnosti a dočasná pracovní neschopnost (DPN)

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů