Informační a znalostní zdroje pro oblast BOZP

Vydáno: 15 minut čtení

Cílem tohoto článku je představit a připomenout čtenářům informační a znalostní systémy, které vytváří a provozuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Většina z níže uvedených systémů vznikla v rámci výzkumné činnosti a následně se rozvíjela a inovovala podle aktuálních trendů v oblasti ICT a potřeb uživatelů.

Úvod

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (dále jen „VÚBP“), je stěžejní veřejnou výzkumnou institucí, která se prioritně zabývá výzkumem, ověřováním a aplikací metod a prostředků prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví osob, životní prostředí anebo majetek. Pro veřejný i soukromý sektor dále realizuje odborné činnosti, co se týče vzdělávání, osvěty, analýz a prognóz v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), zkušebnictví a certifikace, prevence závažných havárií, rizik a ergonomie. VÚBP je tvůrcem a provozovatelem celé řady informačních a znalostních systémů, jejichž přehled a stručnou charakteristiku představuje tento článek. Uvedené informační a znalostní systémy společně tvoří zdrojovou základnu BOZP.

Oborový portál BOZPinfo.cz

Oborový portál BOZPinfo (www.bozpinfo.cz) je národní informační zdroj věnovaný problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměřením na podnikovou sféru, státní správu a samosprávu, odbornou veřejnost a na další uživatele, především z řad malých a středních podniků. Hlavním cílem BOZPinfo je poskytovat uživateli komplexní informace a přehled informačních zdrojů z oblasti BOZP dostupných na internetu. Základnu informačních zdrojů oborového portálu BOZPinfo tvoří především instituce v rámci resortu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a resortu Ministerstva zdravotnictví ČR včetně sociálních partnerů a jiných subjektů nebo profesních sdružení v ČR a na Slovensku.

Oborový portál BOZPinfo je úzce propojený s rubrikami webových stránek národního informačního centra České republiky (Český Focal Point pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci - http://www.ceskyfocalpoint.cz, jejichž provoz zajišťuje MPSV ČR na základě požadavků Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (European Agency for Safety and Health at Work).

BOZPinfo nabízí možnost:

 • pravidelného týdenního informování formou e-mailového zpravodajství (newsletteru) o novinkách na webu BOZPinfo pro registrované uživatele,
 • poskytování aktualit formou kanálu RSS kanálu (Really Simple Syndication); jde o vytvoření kanálu s novinkami a změnami na portálu BOZPinfo a umožňuje uživateli, aby na svém PC obdržel informace o novinkách na jeho stránkách, aniž by je musel navštívit nebo o novinkách obdržet email.

Úvodní strana BOZPinfo

Na úvodní straně BOZPinfo jsou umístěny nově publikované články v rubrikách a zpravodajství z oblasti BOZP. Naleznete zde také odkazy na programy a kampaně na podporu BOZP v ČR a další. Součástí úvodní stránky je také „Téma BOZPinfo“, což je článek zaměřený na konkrétní problematiku související s BOZP v ČR nebo ve světě. V pravé části hlavičky portálu má uživatel k dispozici odkaz na Encyklopedii BOZP.

Rady pro Vás

Rubrika je zaměřena na poskytování praktických návodů, např. odpovědí odborníků na dotazy čtenářů, popis orgánů a organizací státní správy, institucí a profesí zajišťujících dozor nebo poskytujících služby v oblasti BOZP, informace pro zaměstnavatele i zaměstnance z oblasti BOZP, formuláře z BOZP ke stažení včetně pokynů k jejich vyplnění aj. Pro založení prostoru pro vlastní dotazy a rady můžete využít i sekci Poradna, sloužící k výměně praktických zkušeností.

Právní předpisy

Rubrika poskytuje zpravodajství o aktualitách v právní úpravě České republiky a EU z oblasti BOZP a dále normativní dokumenty vztahující se k této oblasti. Za každý rok jsou zpracovávány výběry dokumentů z Úředního věstníku EU (směrnice, rozhodnutí a nařízení, stanoviska a knihy). Právní a normativní dokumenty jsou zpřístupňovány díky SAFE - digitálnímu archivu BOZP.

Věda a výzkum

Rubrika obsahuje přehled projektů a výzkumných záměrů zabývajících se řešením problematiky BOZP, jejichž tvůrcem je VÚBP. Uživatelé zde dále naleznou přehled o současném stavu vědy a výzkumu včetně dosažených výsledků díky Informačnímu systému podpůrných a výzkumných projektů a Článkům k výzkumu, které jsou rovněž dostupné prostřednictvím SAFE - digitálního archivu BOZP.

Knihovna BOZP

Rubrika obsahuje tematicky členěné odborné články z původní tvorby nebo přebírané z periodik a jiných webů z oblasti BOZP, informace o novinkách v BOZP a elektronické verze publikací vydávaných například VÚBP, Státním zdravotním ústavem a jinými institucemi. Uživatel portálu zde také nalezne recenze českých a zahraničních publikací, periodik a dalších relevantních webových stránek z oblasti BOZP, rozhovory a monitoring měsíčních přírůstků odborné literatury, tzv. OKO, dále pak službu Current Contents, což jsou aktuální obsahy odborných zahraničních časopisů, které se zaměřují na BOZP a ergonomii. V rámci rubriky je také vstup do podrubriky Téma BOZPinfo.

Kalendář akcí

Rubrika obsahuje pravidelně aktualizovaný přehled akcí z oblasti BOZP ve formě kalendáře. Poskytuje také možnost pro pořadatele akce si samostatně, po zaregistrování na našem serveru, vložit do kalendáře informace o konané akci. Tato služba je zpoplatněná. Zveřejnění akce na stránkách BOZPinfo schvaluje šéfredaktor rubriky.

Pracovní místa

Zde je prostor pro nabídky či poptávky po zaměstnání v oblasti BOZP, požární ochraně či podobných oborech.

Katalog OZO

Jedná se o databázi odborně způsobilých osob v prevenci rizik. Databáze může sloužit jako nástroj pro podniky a firmy, kteří shání služby OZO k zajišťování úkolů v prevenci rizik, k činnostem koordinátora BOZP na staveništi, v požární ochraně nebo technika požární ochrany. Pokud chcete i Vy mít záznam o svém osvědčení OZO, stačí se zaregistrovat a po přihlášení v nabídce Osvědčení můžete zadat informace o svém osvědčení.

Portál BOPZPinfo je také vstupním bodem do dalších systémů, které VÚBP provozuje, a to do Encyklopedie BOZP, SAFE - digitálního archivu a Znalostního systému prevence rizik v BOZP.

Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA)

Součástí portálu BOZPinfo je také elektronický odborný recenzovaný Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA, Journal of Safety Research and Applications) pro oblast vědy, výzkumu, vývoje, aplikací a technologií v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a souvisejících oborech. Slouží především jako nástroj pro transfer odborných poznatků, znalostí a informací a také pro komunikaci mezi odborníky v ČR i zahraničí. Je prostorem pro snadnější a rychlejší publikování článků nejen odborníků z resortu MPSV, ale i vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR a další odborné veřejnosti. JOSRA je koncipována jako čtvrtletník, někdy vycházející jako dvojčísla. Oblíbeným formátem jsou i tematická čísla, která se věnují konkrétní problematice a čtenáři tak poskytnou komplexnější pohled na dané téma. Dosud byla vydána tematická čísla k prevenci závažných havárií, kvalitě pracovního života a průmyslu 4.0.

Každé číslo je tvořeno recenzovanými a nerecenzovanými příspěvky. Recenzované články jsou původní práce, které nebyly publikované v jiném periodiku a které prochází recenzním řízením u dvou nezávislých odborníků. Nerecenzovaná část pak slouží ke sdílení informací a poznatků z konferencí, seminářů, informují o připravovaných projektech či kampaních apod.

Rádi bychom rozšířili řady autorů, takže v případě zájmu o publikování kontaktujte redakci prostřednictvím emailové adresy josra@vubp-praha.cz.

Encyklopedie BOZP

Encyklopedie BOZP (dále jen „EBOZP“, ebozp.vubp.cz/wiki) je internetovou encyklopedií, která slouží jako nástroj pro orientaci v terminologii oboru bezpečnost a ochrana zdraví při práci a souvisejících oblastech. Zároveň slouží také jako překladový slovník. Encyklopedie BOZP je užitečným nástrojem pro organizace, odborníky a studenty, kteří se problematikou BOZP zabývají nebo se do jejich činnosti tato oblast prolíná. Rozsáhlý obsah oboru BOZP je nově rozčleněn do 7 tematických skupin, tzv. portálů:

 • Lidé;
 • Stroje, technická zařízení a nářadí;
 • Materiály, látky, energie;
 • Pracovní a životní prostředí;
 • Management a řízení BOZP;
 • Sociální aspekty, společnost;
 • Mimořádné události a nežádoucí situace.

Každé encyklopedické heslo, v podobě článku, má následující strukturu:

 • výklad pojmu, příp. ilustrativní obrázky;
 • jazykové ekvivalenty (angličtina, němčina, francouzština);
 • kategorizace pojmů (heslo lze zařadit do více kategorií);
 • kontext pojmu - definování hierarchických vazeb (nadřazené termíny, podřazené termíny), asociovaných vazeb (příbuzné a myšlenkově blízké pojmy) a vztah ekvivalence (synonymní a homonymní výrazy);
 • provázání s externími zdroji informací (knihovní katalogy, SAFE - digitální archiv BOZP, vyhledávač Google, národní i světová verze Wikipedie atp.).

Vzhledem k provázanosti BOZP s dalšími obory je žádoucí uvádět u některých pojmů více definic, abychom uživateli poskytli komplexní, a mnohdy kontroverzní pohled na dané heslo. Tento princip je potřebný i z hlediska komunikace mezi odborníky, státní správou, tvůrci legislativy či osobami odborně způsobilými v prevenci rizik. Pokud je u pojmu uvedeno více definic, dbáme o důsledné citování použitého zdroje. V ideálním případě se heslo skládá z obecného výkladu termínu a je doplněno definicemi či výklady, specifickými pro konkrétní obor. Tento model je uplatnitelný především u termínů, pro něž neexistuje shoda ani mezi odbornou veřejností.

V současnosti pracujeme na nové struktuře systému hesel a grafické stránce, která bude pro uživatele přehlednější a uživatelsky přívětivější. Naší největší snahou je zaktualizovat a revidovat hotová hesla a rozčlenit je do nově navržených tematických portálů, vytvářet hesla nová, reagující na aktuální témata v oblasti BOZP, a především zajistit tvorbu encyklopedie po personální a finanční stránce.

Vaše podněty a připomínky můžete zasílat na e-mailovou adresu wiki@vubp-praha.cz.

SAFE - digitální archiv BOZP

SAFE - digitální archiv BOZP(http://ebozp.vubp.cz/safe) je průběžně budovaným úložištěm monografií, periodik, časopiseckých článků, norem, právních předpisů ČR a EU, výzkumných zpráv, studentských prací a dalších dokumentů soustředěných v oborové knihovně BOZP. Koncovým uživatelům z okruhu odborné i laické veřejnosti nabízí metadatové (bibliografické) záznamy o jmenovaných dokumentech. Plné texty dokumentů najdete u českých i evropských právních předpisů a článků k výzkumu. Máte-li zájem o plné texty dalších typů dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz nebo na telefonním čísle +420 221 015 836. Vstup do digitálního archivu najdete na stránkách portálu BOZPinfo, ve Znalostním systému prevence rizik v BOZP a institucionálních stránkách VÚBP.

Znalostní systém prevence rizik v BOZP

Znalostní systém prevence rizik v BOZP(dále jen „ZSBOZP“, https://zsbozp.vubp.cz) je nejnovějším ze systémů provozovaných VÚBP. Jedná se o nástroj, který slouží ke sdílení znalostí a informací týkajících se prevence rizik v BOZP. ZSBOZP je výstupem projektu TB03MPSV007 „Rozvoj znalostních systémů BOZP jako významného nástroje pro prevenci rizik“, který řešil VÚBP za finanční podpory Technologické agentury ČR (program BETA). ZSBOZP je realizován v open-sourcovém prostředí redakčního systému Joomla! Je provázán s dalšími systémy zdrojové základny BOZP, a to Encyklopedií BOZP, SAFE - digitálním archivem BOZP a oborovým portálem BOZPinfo.

Obsah systému tvoří ve dvou uživatelských úrovních následující témata:

Úroveň pro státní správu

 • Ocenění v oblasti BOZP - ocenění v soutěžích a programech;
 • Pracovní úrazovost - statistiky pracovní úrazovosti v ČR;
 • Nemoci z povolání - statistické přehledy a analýzy nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání hlášených do Národního zdravotního registru nemocí z povolání;
 • Studie a analýzy v BOZP - inspirativní tuzemské a zahraniční materiály analyzující různé aspekty BOZP;
 • Národní politika BOZP - strategické cíle, koncepce a materiály v oblasti BOZP v politice České republiky, národní politiky, národní akční programy apod.;
 • Evropské strategie BOZP - rámcové strategie EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a další evropské materiály;
 • Encyklopedie BOZP;
 • SAFE - digitální archiv BOZP.

Úroveň pro odbornou veřejnost

 • BOZP obecně - povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, zákonné povinnosti účastníků právních vztahů v oblasti BOZP, osoby zajišťující BOZP na pracovišti, školení BOZP;
 • Řízení BOZP - řízení BOZP na podnikové úrovni, systémy řízení BOZP;
 • Prevence rizik - rizika a nebezpečí, osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, osobní ochranné pracovní prostředky, bezpečnostní značení, mimořádné události;
 • Ochrana zdraví - nemoci z povolání, pracovní úrazy, hygiena práce, kategorizace prací, pracovnělékařská péče;
 • Pracovní podmínky - pracovní doba, specifické skupiny zaměstnanců (mladí pracovníci, starší pracovníci, ženy, zdravotně postižení pracovníci, cizinci), agenturní zaměstnávání;
 • Pracovní prostředí - rizikové faktory, průmyslová odvětví, ergonomie, průmysl 4.0;
 • Bezpečnost technických zařízení - bezpečnost strojů a zařízení, vyhrazená technická zařízení, nářadí;
 • Inspekce práce - kompetence orgánů, poznatky z kontrol;
 • Požární ochrana - dokumentace a školení v PO, státní požární dozor.

Dále v ZSBOZP naleznete užitečné informace typu:

 • Právní předpisy ČR a EU - zde jsou k dispozici právní předpisy, které se vztahují k problematice BOZP; uživatel se po rozkliknutí dostane do digitálního archivu SAFE, kde si může dle různých parametrů vyhledávat;
 • Kalendář akcí - přehled konaných akcí typu konference, semináře, výstavy, veletrhy apod.;
 • Publikace ke stažení - publikace a materiály vydané VÚBP, nebo publikace volně dostupné na internetu;
 • Terminologie- abecední přehled odborných termínů se stručnou definicí;
 • Formuláře - aktivní elektronické formuláře použitelné v oblasti BOZP (hlášení úrazů, nemocí z povolání apod.);
 • Otestujte své znalosti - testy umožňují uživateli otestovat úroveň znalostí v konkrétní oblasti;
 • Adresář - přehled institucí se stručnou charakteristikou, kontaktními údaji a odkazem na webové stránky;
 • Dokumentace - uživatelská příručka pro návštěvníky stránek ZS BOZP;
 • Často kladené dotazy - odpovědi na různé dotazy týkající se BOZP;
 • Přehled nových norem -pravidelně aktualizované seznamy nově vydaných norem.

Součástí ZSBOZP je samostatná aplikace pro práci se statistickými daty k pracovní úrazovosti. Uživatelé z řad obou úrovní systému tedy mohou využít těchto statistických dat k vytváření jednoduchých dotazů podle stanovených kritérií, typu jaká je pracovní úrazovost v daném kraji a v konkrétním odvětví.

Podrobně jsme o vzniku, tvorbě a struktuře znalostního systému psali v samostatném článku v loňském čísle časopisu BHP č. 3/2017. Vaše podněty a připomínky můžete zasílat na e-mailovou adresu zsbozp@vubp.cz.

Odborná knihovna VÚBP, v. v. i.

Rádi bychom zmínili také odbornou knihovnu VÚBP (http://vubp.cz/knihovna/), která se od svého vzniku specializovala na oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP). K této prioritně sledované oblasti se postupem času připojily i další oblasti příbuzné nebo související s BOZP, jako např. ergonomie, kultura práce, kultura bezpečnosti, kvalita života, požární ochrana, prevence závažných havárií aj., nebo ty, které přinesly změny na úseku inspekce práce (např. pracovněprávní vztahy, pracovní podmínky, agenturní zaměstnávání apod.). Knihovní fond je tvořen tištěnými, elektronickými nebo digitalizovanými dokumenty (knihy, periodika, normy, výzkumné zprávy, multimédia). Ve fondu knihovny je možné vyhledávat přes online katalog systému Clavius. Vedle klasických výpůjčních služeb poskytujeme také reprografické, bibliografické a rešeršní služby a ve studovně máme přístup k námi provozovaným či licenčním informačnímu a znalostním zdrojům (od letošního roku poskytujeme vstup do multidisciplinární databáze EBSCO).

Závěr

Cílem všem našich informačních a znalostních systémů je poskytnout koncovým uživatelům komplexní informační a znalostní základnu pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s ní související obory. Snažíme se reagovat na nové informační trendy, zkvalitňovat nejen obsahovou, ale i vizuální a uživatelskou stránku našich systémů a vytvářet tak nástroje, které poskytnout uživatelům odpovědi na celou škálu jejich odborných dotazů.

Související dokumenty

Související články

Školení založené na kompetencích
Řidiči referenti a jejich školení
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 3. část
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Homeworking, trend dnešní doby?
Řidiči referenti a jejich školení
Školení založené na kompetencích
Koncept bezpečnostních pracovních karet
Bezpečnost práce strážníků obecní policie
Vůdcovství, komunikace, konzultace a účast zaměstnanců v systémovém řízení BOZP
Mladí lidé a BOZP
Stanoviska AKV k problematice BOZP
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Bezpečnost práce platí i pro malé firmy

Související komentovaná judikatura

Obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu na zdraví zaměstnance

Související otázky a odpovědi

Práce ve ztíženém prostředí
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Umístění požární značky
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
Zaměstnanec u lékaře
Bezpečnostní listy na pracovišti
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti