Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj

Vydáno: 16 minut čtení

V praxi jsou nejčastějším předmětem zájmů zaměstnavatelů i zaměstnanců příplatky. Příplatků je však celá řada. Zákoník práce pro podnikatelskou sféru upravuje příplatek za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, příplatek za noční práci, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí a příplatek za práci v sobotu a neděli

Nepodnikatelská sféra, tedy zaměstnavatelé vyjmenovaní v ustanovení § 109 odst. 3 ZP (stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů, nebo školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona), poskytuje zaměstnancům více příplatků, konkrétně příplatek za vedení, příplatek za noční práci, příplatek za práci v sobotu a v neděli, příplatek za práci přesčas, příplatek za práci ve ztíženém prostředí, příplatek za rozdělenou směnu, osobní příplatek, příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah, specializační příplatek pedagogického pracovníka a příplatek za práci ve svátek.

V našem dnešním článku se však zaměříme pouze na jedny příplatky, a to na příplatky za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Nyní platný zákoník práce používá namísto pojmu „zdraví škodlivé pracovní prostředí“ pojem „ztížené pracovní prostředí“, nicméně v personalistice se běžně užívá první z uvedených pojmů.

Ztížené pracovní prostředí

Pokud zaměstnanec koná práci ve ztíženém pracovním prostředí, má právo na mzdovou/platovou kompenzaci. Ztížené pracovní prostředí vymezuje § 6 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí jednotně pro všechny zaměstnavatele, tj. pro zaměstnavatele odměňující mzdou i platem.

Za ztížené pracovní prostředí se považuje takové prostředí, ve kterém je zaměstnanec vystaven mimořádným obtížím vyplývajícím jeden z účinků ztěžujících vlivů, jednak z opatření směřujících ke snížení nebo odstranění těchto účinků. Jedná se např. o povinno

Související dokumenty

Související pracovní situace

Souběh příplatků
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související články

Bezpečnost práce v dálkové silniční dopravě
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Několik poznámek k teplotě na pracovišti
Elektronická cigareta na pracovišti
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Rok 2023, aneb kam kráčíš, BOZP
BOZP mladistvých zaměstnanců
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků se opětovně podceňuje
Expozice karcinogenním látkám vznikajícím během pracovního procesu
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Bezpečnost práce u řidičů městské a příměstské hromadné dopravy
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj
Není to jen prach, je to oxid křemičitý
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce

Související otázky a odpovědi

Délka pracovní doby
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Práce ve ztíženém prostředí
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Zaměstnanec u lékaře
Bezpečnostní listy na pracovišti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Umístění požární značky
Pes na pracovišti
Skladování a nakládání s NCHL
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
432/2003 Sb. , kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
178/2001 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje
263/2016 Sb. atomový zákon
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě