Elektronická cigareta na pracovišti

Vydáno: 23 minut čtení

Elektronické cigarety jsou elektronické systémy (elektronické inhalátory), které napodobují funkci a v řadě případů též vzhled tabákových výrobků (cigaret, doutníků apod.) nebo tabákových potřeb (dýmek apod.). Zákoník práce výslovně stanoví povinnost zaměstnance „nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci“. Vztahuje se tento zákaz i na elektronické cigarety? Odpověď na tuto otázku bude předmětem následujících řádků.

Elektronická cigareta na pracovišti
JUDr.
Eva
Dandová
Právní východiska
Je známo, že zákoník práce ukládá zaměstnavatelům všeobecnou povinnost zajišťovat BOZP, akcentuje přitom odpovědnost zaměstnavatele za bezpečné a zdraví neohrožující podmínky výkonu práce a stanovuje, kdo konkrétně tuto povinnost musí plnit především svými vedoucími zaměstnanci na všech stupních řízení (v rozsahu práv a povinností spojených s příslušným stupněm řízení). Pro zajištění BOZP u zaměstnavatele je významné nejen znění právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, ale i systém vrcholového řízení v oblasti BOZP – tzv. management BOZP. Tomu odpovídají znění jednotlivých právních předpisů upravujících BOZP – ty většinou nestanoví konkrétní požadavky (omezují se spíše na parametry rámcové nebo minimální), ale předpokládají vyhodnocení konkrétních opatření v rámci stanovených parametrů. Zaměstnavatel tak musí vytvořit svůj vlastní systém zajištění BOZP (zajištění BOZP u zaměstnavatele musí být především jeho zájmem).
Proto také zákoník práce mimo jiné ukládá zaměstnavateli povinnost zajišťovat bezpečnost všech fyzických osob, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích (na pracovištích zaměstnavatele se mohou zdržovat s jeho vědomím další fyzické osoby, jako např. zaměstnanci dodavatelských či odběratelských organizací nebo zaměstnanci kontrolních orgánů).
To jsou tzv. základní zásady BOZP. Zákoník práce však jako primární povinnost zaměstnance z hlediska BOZP stanoví „nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele“. V poznámce pod čarou 35) se odkazuje na zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to proto, že za účinnosti zákona č. 379/2005 Sb. pojem „návyková látka“ definován.
Nyní platný zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, jde však dále a nově definuje, že návykovou látkou se rozumí alkohol, tabák, omamné a psychotropní látky a jiné látky s psychoaktivními účinky, jejichž užívání může vést nebo se podílet na vzniku a rozvoji duševních poruch a poruch chování.
Podle aktuálně platné 10. revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů se totiž p

Související dokumenty

Související předpisy

167/1998 Sb. o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
178/2001 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
262/2006 Sb., zákoník práce
371/2007 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému
40/2009 Sb. trestní zákoník
305/2009 Sb. , kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
463/2013 Sb. o seznamech návykových látek
65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
59/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Související články

Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Bezpečnost práce u řidičů městské a příměstské hromadné dopravy
Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Několik poznámek k teplotě na pracovišti
Rok 2023, aneb kam kráčíš, BOZP
BOZP mladistvých zaměstnanců
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků se opětovně podceňuje
Bezpečnost práce v dálkové silniční dopravě
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Ochrana zdraví a souladu rodinného a pracovního života
Klimatické změny a jejich vliv na BOZP v zemědělství a lesnictví
Nepřetržitý odpočinek a ochrana zdraví při práci
Jak se ochránit před pokutami při porušování bezpečnosti práce
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance

Související otázky a odpovědi

Kalkulace nákladů na praní OOPP
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Hasicí přístroj v budově
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Práce ve ztíženém prostředí
Bezpečnostní listy na pracovišti
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Zaměstnanec u lékaře
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
Umístění požární značky
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Pes na pracovišti
Skladování a nakládání s NCHL
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Praktická výuka u těhotných studentek
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace