Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP

Vydáno: 22 minut čtení

Dne 22. června 2022 se konal on-line seminář s názvem „Plnění legislativních požadavků ČR z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souvislosti se zaměstnáváním cizinců“. Jednalo se o velice zajímavou akci, kterou pořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí pod záštitou Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Jedním z příspěvků, které zde zazněl, se týkal požadavků na provádění školení zaměstnanců z řad Ukrajinských uprchlíků, kteří aktuálně vstupují na český pracovní trh. Jelikož jsem na tento svůj příspěvek obdržel řadu pozitivních ohlasů, rozhodl jsem se o něj podělit také s čtenáři časopisu Bezpečnost a hygiena práce.

Vymezení základních pojmů

Pro oblast profesního vzdělávání dospělých jsou důležité tři pojmy, a to profesní příprava, profesní rozvoj a výcvik. Profesní příprava zahrnuje vyučování a učení směřující k tomu, aby člověk lépe vykonával svoji profesi, pracovní pozici a roli, aby získal odborné kompetence k pracovním činnostem [3]. V kontextu k právním předpisům BOZP jde o školení. Ve smyslu § 230 zákoníku práce se jedná o průběžné doplňování, udržování a obnovování kvalifikace, kterým se nemění její podstata a která umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce. Podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností [10].

Pod pojmem profesní rozvoj se rozumí procesy zaměřené na získávání vědomostí, znalostí, dovedností, návyků a postojů, které mohou být požadovány z hlediska budování individuální pracovní kariéry člověka a z hlediska dosahování cílů podniku (organizace) a celé společnosti [3]. V kontextu k právním předpisům BOZP jde o odbornou přípravu. Ve smyslu § 231 zákoníku práce se jedná o zvyšování kvalifikace studiem nebo jinou formou přípravy vedoucí k dosažení vyššího stupně vzdělání.

Výcvik je specifický druh výuky umožňující osvojení motorických, senzomotorických či intelektuálních dovedností, žádoucích profesních návyků a vytváření adekvátních postojů k pracovním činnostem [3]. V kontextu k právním předpisům BOZP jde o zaučení či zácvik. Ve smyslu § 228 zákoníku práce se jedná o odborný rozvoj zaměstnance, který vstupuje do zaměstnání bez kvalifikace, spočívající v získání dovedností potřebných pro výkon dané práce.

Základní požadavky na školení o BOZP

Jak známo, povinnosti zaměstnavatele týkající se školení zaměstnanců o BOZP jsou rozesety v mnoha právních předpisech. Tím hlavním je nicméně zákoník práce [9], konkrétně pak § 102 odstavec 6 a § 103 odstavce 1, 2, 3 a 5. Každý bezpečák tato ustanovení zákoníku práce jistě dobře zná, a tak není nutné je zde znovu explicitně uvádět. Klíčové je si ale připomenout, že agenda školení o BOZP je plně v režii zaměstnavatele a zákoník práce jako takový stanoví jen dílčí požadavky, tedy řekněme jakési minimální standardy. Základní premisou je, že zaměstnanec musí být informován o právních a ostatních předpisech k zajišt

Související dokumenty

Související pracovní situace

Závislá činnost a SZDZ
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Trest vyhoštění cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Závislá činnost a SZDZ
Trest vyhoštění cizince

Související články

Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Judikatura NSS v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 3. část
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Inteligentní systémy pro monitorování BOZP
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Expozice karcinogenním látkám vznikajícím během pracovního procesu
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Řidiči referenti a jejich školení
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Několik poznámek k teplotě na pracovišti
Řízení BOZP v odvětví zdravotní a sociální péče
BOZP mladistvých zaměstnanců
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků se opětovně podceňuje
Elektromagnetická kompatibilita zdravotnických elektrických přístrojů
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Řízení BOZP a hodnocení rizik v odvětví vzdělávání
Přenášení břemen
Bezpečnost práce v dálkové silniční dopravě

Související otázky a odpovědi

Použití vlastního vozidla při služební cestě
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Pes na pracovišti
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Aktualizace směrnic BOZP
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby