Několik poznámek k teplotě na pracovišti

Vydáno: 15 minut čtení

Dne 26. září 2022 schválila vláda návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo zdravotnictví připravilo tuto novelu s ohledem na energetickou krizi vyvolanou válečným konfliktem Ruské federace na Ukrajině. V odůvodnění uvedlo, že je nutno všemi možnými a dostupnými prostředky minimalizovat (zbytnou) spotřebu energií, a to zejm. s ohledem na jejich rostoucí ceny, a že tudíž přijetí navrhovaných úprav je zcela zásadní; zároveň je nezbytné, aby nové nařízení vlády vešlo v účinnost bez zbytečného odkladu. Jeho účinnost je tedy stanovena dnem publikace předpisu ve Sbírce zákonů. Je tedy pouze otázkou dnů, kdy dojde k jeho publikaci ve Sbírce zákonů a nabude právní závaznosti pro zaměstnavatele.

V té souvislosti bude publikován ve Sbírce zákonů ještě další předpis s obdobným cílem, a to provést úpravu teploty pro ubytovací zařízení, zasedací místnost staveb pro shromažďování většího počtu osob, haly kulturních a sportovních zařízení, učebny, ústavy sociální péče, zdravotnická zařízení, výstaviště, stavby pro obchod a hygienických zařízení u pobytových místností, a to pro teplé či chladné období roku. Jedná se o vyhlášku č. 6/2003 Sb. stanovuje hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání, vysokých škol, škol v přírodě, staveb pro zotavovací akce, staveb zdravotnických zařízení léčebně preventivní péče, ústavů sociální péče, ubytovacích zařízení, staveb pro obchod a staveb pro shromažďování většího počtu osob. Vyhláška je prováděcím prování předpisem k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Vyhláška je zatím projednávána Legislativní radou vlády, nicméně nabude účinnosti též v nejbližších dnech, opět dnem publikace ve Sbírce zákonů.

Třetím předpisem, který bude řešit teplotu – též s odůvodněním, že se jedná o důsledek energetické krize vyvolané válečným konfliktem Ruské federace na Ukrajině – je vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška je též momentálně projednávána Legislativní radou vlády, nicméně nabude účinnosti také v nejbližších dnech, opět dnem publikace ve Sbírce zákonů.

Ve všech třech případech se jedná o hygienické parametry teploty na pracovišti, v sociálních zařízeních a ve školách.

K novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví (předkladatel novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.) uvádí v důvodové zprávě, že hlavním důvodem návrhu je revidovat právní rámec ve vztahu k požadavkům na minimální teplotu na pracovišti s ohledem na současnou situaci, kdy v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině dochází k omezování/přerušování dodávek zemního plynu, kdy se předpokládá další nárůst a přetrvávání energetické krize a že současné minimální teplotní požadavky (pro třídu práce I - práce vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou a pro třídu práce IIa - práce převážně vsedě spojená s lehkou manuální prací rukou) na pracovní prostředí jsou s ohledem na současnou situaci velmi komfortní.

Legislativním požadavkem bylo upravit minimální teplotu na pracovišti, resp. přípustnou hodnotu zátěže teplem, a to na nevenkovním pracovišti s neudržovanou teplotou přirozeně větraném, dále na pr

Související dokumenty

Související články

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP
BOZP mladistvých zaměstnanců
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků se opětovně podceňuje
Bezpečnost práce v dálkové silniční dopravě
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Bezpečnost práce u řidičů městské a příměstské hromadné dopravy
Elektronická cigareta na pracovišti
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
BOZP při práci ve výkopech
Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Digitální technologie, stres a muskuloskeletální poruchy
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 3. část

Související otázky a odpovědi

Kalkulace nákladů na praní OOPP
Externí vedoucí pracovník
Hasicí přístroj v budově
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Bezpečnostní listy na pracovišti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Zaměstnanec u lékaře
Délka pracovní doby
Skladování a nakládání s NCHL
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Pes na pracovišti
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace

Související komentovaná judikatura

Judikatura NSS v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - 2. část