Bezpečnost práce u řidičů městské a příměstské hromadné dopravy

Vydáno: 11 minut čtení

Třetí článek ze série navazuje na své předchůdce a zabývá se problematikou povinných přestávek u řidičů segmentu regionální dopravy. Obecně byly základní principy popsány již minule, souhrnně jak pro osobní, tak nákladní dopravu, dnes bude pozornost zaměřena výhradně na osobní dopravu vzhledem k jejím specifikům a také vzhledem k větší zodpovědnosti při převážení cestujících.

Bezpečnost práce u řidičů městské a příměstské hromadné dopravy
Ing.
Michal
Mervart
Ph.D.
Pro upřesnění je vhodné v počátku definovat příslušné pojmy, aby bylo zjevné, kterých řidičů se následující text týká. Městská hromadná doprava je segment veřejné dopravy, který probíhá na území měst, případně nejbližším souvisejícím okolí, z legislativního hlediska je podstatné, že jde o dopravu zcela v odpovědnosti měst, která ji objednávají a financují. V případě, že město samo takovou dopravu neobjednává a je obsluhováno pouze projíždějícími linkami, nejedná se o MHD v pravém slova smyslu. Příměstská doprava je pak spíše obecný pojem popisující dopravu v širším souvisejícím okolí příslušného jádrového města, tento segment je v gesci jak města samého, tak příslušného kraje, event. i dalších obsluhovaných obcí.
Základní normy pro MHD a příměstskou dopravu
Základními normami, které upravují problematiku MHD a příměstské dopravy, jsou rovněž zákoník prác

Související dokumenty

Související předpisy

266/1994 Sb. o dráhách
262/2006 Sb., zákoník práce
589/2006 Sb. , kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

Související články

Bezpečnost práce v dálkové silniční dopravě
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Elektronická cigareta na pracovišti
Bezpečnost a ochrana zdraví v oblasti terciární sféry
Benchmarking, měření a monitorování výkonnosti BOZP
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Rozhodnutí o zákazu dle zákona o inspekci práce
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Několik poznámek k teplotě na pracovišti
Bezpečnost práce v silniční dopravě mimo segment dálkové dopravy
BOZP mladistvých zaměstnanců
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků se opětovně podceňuje
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj

Související otázky a odpovědi

Kalkulace nákladů na praní OOPP
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Hasicí přístroj v budově
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Práce ve ztíženém prostředí
Bezpečnostní listy na pracovišti
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Práce přesčas
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Zaměstnanec u lékaře
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
Umístění požární značky
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Povinné školení řidičů