Vybrané pracovněprávní vztahy a zdravotní pojištění v roce 2022 v příkladech

Vydáno: 15 minut čtení

Ve zdravotním pojištění je z hlediska placení pojistného a plnění oznamovací povinnosti rozhodující, zda zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem „klasickou“ pracovní smlouvu, nebo zda bude zaměstnanec pracovat na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. V čem spatřujeme odlišnosti mezi těmito pracovněprávními vztahy a jaké podmínky platí pro zaměstnavatele ve zdravotním pojištění při plnění oznamovací povinnosti a placení pojistného?

Pracovní smlouva

Podstatnou odlišností pracovní smlouvy od dohod je ve zdravotním pojištění skutečnost, že s ohledem na výši zúčtovaného hrubého příjmu zaměstnavatel nepřihlíží u pracovní smlouvy k rozhodným částkám „započitatelného příjmu“ 3 500 Kč (u dohody o pracovní činnosti), resp. 10 000 Kč, která naopak významně ovlivňuje placení pojistného u dohod o provedení práce. V případě pracovní smlouvy se pojistné odvádí z jakékoli výše zúčtovaného příjmu. Příjem na základě pracovní smlouvy je zdaňovaný podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a vždy se považuje z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnání, neboť zaměstnanci plynou příjmy ze závislé činnosti. Pojistné by se odvádělo ze skutečné výše zúčtovaného příjmu (tedy i nižšího než minimum 16 200 Kč) za předpokladu, že tento zaměstnanec:

  • má současně příjmy z jiného zaměstnání, ve kterém je odváděno pojistné nejméně z částky minimálního vyměřovacího základu 16 200 Kč, případně je v součtu příjmů této částky dosaženo, nebo
  • je současně OSVČ a platí od ledna 2022 měsíční zálohy nejméně v částce 2 627 Kč, anebo
  • patří po celý kalendářní měsíc mezi zaměstnance, na které se nevztahuje povinnost odvodu pojistného alespoň z minima ve smyslu ustanovení § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (například u osob, za které je plátcem pojistného stát).

Jestliže není splněna žádná z těchto podmínek, provádí zaměstnavatel při příjmu nižším než 16 200 Kč dopočet a doplatek pojistného do minimálního vyměřovacího základu při zaměstnání trvajícím celý kalendářní měsíc.

Z obec

Související dokumenty

Související pracovní situace

Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Korekce vyměřovacího základu zaměstnance ve zdravotním pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v roce 2022
Smrt v podmínkách zdravotního pojištění
Dohoda o pracovní činnosti a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Dohody ve zdravotním pojištění - příklady
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Platby státu a odpočty od 1. 1.2020 ve zdravotním pojištění
Postavení fyzických osob a závislá práce v kontextu zdravotního pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Ochranná lhůta v souvislostech zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Zdravotní pojištění - více příjmů zaměstnance a minimální vyměřovací základ
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Zaměstnání při studiu a zdravotní pojištění
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Přelom let a postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění s příklady
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění - jak předejít placení pokut a penále
"Státní kategorie" zdravotního pojištění v číslech a souvislostech
Zaměstnavatelé a rozhodné období kalendářního měsíce ve zdravotním pojištění

Související vzory

Vzor: Mzdový předpis
Vzor: Pracovní smlouva
Vzor: Dohoda o změně pracovní smlouvy

Související otázky a odpovědi

DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Příjem na základě pracovní smlouvy
Odvody zdravotního pojištění při více pracovních poměrech
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Konkurenční doložka
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Odměny členů orgánů právnických osob