444/2008 Sb. o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie

Schválený:
444/2008 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2008
o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie
Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 4c odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 274/2008 Sb.:
 
§ 1
Lékařské vyšetření
(1) Lékařským vyšetřením k posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele nebo strážníka se rozumí lékařská prohlídka, která se provádí
a) před vstupem do zaměstnání (dále jen „vstupní prohlídka“),
b) v průběhu zaměstnání (dále jen „periodická prohlídka“),
c) při ukončení zaměstnání (dále jen „výstupní prohlídka“),
d) v mimořádných případech (dále jen „mimořádná prohlídka“).
(2) V rámci lékařské prohlídky podle odstavce 1 písm. a) a b) lze využít výsledek předchozího odborného vyšetření za předpokladu, že bylo provedeno nejpozději 3 měsíce před zahájením vstupní nebo periodické prohlídky.
(3) Při lékařské prohlídce se zjišťuje zdravotní stav posuzované osoby včetně informací sdělených k jeho dosavadnímu vývoji. Při vstupní nebo periodické prohlídce se dále vychází z informací obsažených ve výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené lékařem, u něhož je uchazeč o zaměstnání strážníka, čekatel nebo strážník registrován, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, které musí být dostupné nejpozději v den provedení lékařské prohlídky. O předání informací žádá zaměstnavatel pro potřeby lékaře zdravotnického zařízení poskytujícího zaměstnancům zaměstnavatele závodní preventivní péči (dále jen „posuzující lékař“).
(4) V souvislosti s lékařskou prohlídkou je třeba sdělit údaje o pracovním zařazení posuzované osoby, druhu práce, režimu práce a zdravotních a bezpečnostních rizicích, za kterých je práce vykonávána, a o míře těchto rizik.
(5) Při posuzování zdravotní způsobilosti hodnotí posuzující lékař zjištěný zdravotní stav posuzované osoby ve vztahu k nárokům kladeným na činnost strážníka. Posuzující lékař vydá posuzované osobě lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, který vždy obsahuje údaje podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce.
 
§ 2
Vstupní prohlídka
(1) Při vstupní prohlídce se provede komplexní fyzikální vyšetření interního charakteru včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže a podpůrného a pohybového aparátu, orientační neurologické vyšetření, dále vyšetření elektrokardiografické, základní spirometrické, orientační chemické vyšetření moči a laboratorní vyšetření krevního obrazu a glykemie. Podle aktuálního zdravotního stavu a nároků kladených na konkrétní činnost, kterou má uchazeč o zaměstnání strážníka, čekatel nebo strážník vykonávat, lze provést další odborná vyšetření nezbytná pro posouzení jeho zdravotní způsobilosti.
(2) Vstupní prohlídka se provede před přijetím uchazeče o zaměstnání strážníka do pracovního poměru nebo před převedením čekatele nebo strážníka na jinou práci.
 
§ 3
Periodická prohlídka
(1) Při periodické prohlídce se provede komplexní fyzikální vyšetření interního charakteru včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže, podpůrného a pohybového aparátu, orientační neurologické vyšetření a orientační chemické vyšetření moči. Podle aktuálního zdravotního stavu a nároků kladených na konkrétní činnost, kterou strážník vykonává, lze provést další odborná vyšetření nezbytná pro posouzení jeho zdravotní způsobilosti.
(2) Periodická prohlídka se provede jednou za 3 roky ode dne provedení vstupní nebo poslední periodické prohlídky, pokud jiným právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví není stanoveno jinak.
 
§ 4
Mimořádná prohlídka
(1) Obsah mimořádné prohlídky stanoví podle aktuálně zjištěného zdravotního stavu čekatele nebo strážníka posuzující lékař.
(2) Mimořádná prohlídka se provede
a) na podnět čekatele nebo strážníka,
b) po zranění nebo onemocnění, které způsobilo dočasnou pracovní neschopnost čekatele nebo strážníka delší než 8 týdnů,
c) jestliže čekatel nebo strážník utrpí zranění spojené s bezvědomím, jiný těžký úraz nebo byl při výkonu zaměstnání čekatele nebo strážníka vystaven nebezpečným nebo zdraví škodlivým látkám,
d) na podnět ošetřujícího lékaře.
 
§ 5
Výstupní prohlídka
(1) Při výstupní prohlídce se provede komplexní fyzikální vyšetření interního charakteru včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže a podpůrného a pohybového aparátu a orientační neurologické vyšetření, popřípadě další nezbytná odborná vyšetření podle vyžádání posuzujícího lékaře.
(2) Výstupní prohlídka se provede před skončením pracovního poměru čekatele nebo strážníka. Jako doklad o provedení výstupní prohlídky se místo lékařského posudku vydá potvrzení o provedení výstupní prohlídky, které obsahuje identifikaci posuzované osoby, zaměstnavatele, zdravotnického zařízení a posuzujícího lékaře. Potvrzení o provedení výstupní prohlídky dále obsahuje údaje o pracovním zařazení posuzované osoby, druhu práce, režimu práce, zdravotních a bezpečnostních rizicích, za kterých je práce vykonávána, o míře těchto rizik, datum provedení výstupní prohlídky a datum vydání potvrzení o provedení výstupní prohlídky.
 
§ 6
Zdravotní způsobilost
Seznam tělesných a duševních vad, nemocí nebo stavů, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele nebo strážníka, je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce. Při posuzování zdravotní způsobilosti strážníka pro výkon druhu práce, pro který jsou jinými právními předpisy1) stanoveny zvláštní požadavky na zdravotní způsobilost, se dále postupuje podle těchto předpisů.
 
§ 7
Doba platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti
Platnost lékařského posudku o zdravotní způsobilosti končí nejpozději v den, kdy měla být provedena periodická prohlídka, v den, ke kterému byl stanoven termín provedení mimořádné prohlídky, nebo v den uvedený v lékařském posudku.
 
§ 8
Přechodné ustanovení
Periodická prohlídka čekatele nebo strážníka, který je ke dni 1. ledna 2009 v pracovním poměru k obci, musí být provedena nejpozději ve lhůtě do 31. prosince 2011.
 
§ 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.
Ministr:
MUDr. Mgr. Langer v. r.
 
Příloha 1
Vzor výpisu ze zdravotnické dokumentace
        

 
Příloha 2
Vzor lékařského posudku o zdravotní způsobilosti
        


 
Příloha 3
Tělesné a duševní vady, nemoci nebo stavy, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele nebo strážníka
I. Zdravotně způsobilá není osoba, u které byly zjištěny
1. organické duševní poruchy včetně poruch symptomatických,
2. závažné organicky a symptomaticky podmíněné poruchy osobnosti a chování,
3. poruchy duševní a poruchy chování způsobené požíváním psychoaktivních látek (vyjma ojedinělé nekomplikované akutní intoxikace),
a) nadměrné požívání alkoholu a zneužívání jiných psychoaktivních látek ovlivňujících bezprostředně (v pracovní době) a opakovaně (více než jednou) schopnost výkonu práce,
b) aktivní závislost na alkoholu nebo jiných návykových psychotropních látkách,
c) reziduální stavy a psychotické poruchy s pozdním začátkem vyvolané účinkem alkoholu nebo jiných návykových psychoaktivních látek (porucha osobnosti nebo chování, psychotické reminiscence, amnestický syndrom, demence),
4. trvající (chronické) nebo recidivující psychotické poruchy vnímání a myšlení, především schizofrenie, schizotypní porucha, porucha s bludy, schizoafektivní porucha, mentální retardace,
5. trvající nebo recidivující psychotické poruchy nálady, především periodická mánie s psychotickými příznaky, bipolární afektivní porucha s manickými nebo depresivními fázemi s psychotickými příznaky, periodická depresivní porucha s depresivními fázemi s psychotickými příznaky,
6. klinicky těžké (podmiňující pracovní neschopnost) neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem, somatoformní poruchy a behaviorální syndromy, především fobické úzkostné poruchy, obsedantně kompulzivní poruchy, reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení, dissociativní poruchy, somatoformní poruchy, jiné neurotické poruchy (neurastenie),
7. systémové atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu,
8. extrapyramidové a pohybové poruchy,
9. degenerativní nemoci nervové soustavy nezařazené výše,
10. epilepsie, epileptické syndromy, kataplexie,
11. těžká a prognosticky nepříznivá onemocnění oběhové soustavy,
12. těžká a prognosticky nepříznivá onemocnění dýchacích cest a plic,
13. těžká a prognosticky nepříznivá onemocnění svalové a kosterní soustavy, vylučující zatížení,
14. astma bronchiale nebo jiná těžká a prognosticky nepříznivá alergická onemocnění,
15. nekorigovatelné nebo závažné poruchy vidění, závažné poruchy zorného pole a prostorového vidění nebo těžší poruchy barvocitu znemožňující orientaci v prostoru a za ztížených podmínek, jednookost, snížení zrakové ostrosti pod 6/12 na každém oku zvlášť po korekci,
16. poruchy sluchu znemožňující orientaci v prostoru nebo komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 6 metrů
17. nemoci vnitřního ucha provázené poruchami rovnováhy.
II. Zdravotně způsobilá za předpokladu kladného závěru odborného vyšetření provedeného lékařem se specializací v příslušeném oboru je osoba, u které byly zjištěny
1. organická onemocnění s psychopatologickou symptomatologií,
2. poruchy duševní a poruchy chování způsobené požíváním psychoaktivních látek (vyjma ojedinělé nekomplikované akutní intoxikace) v anamnéze:
duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem alkoholu a jiných psychoaktivních látek, především závislost na alkoholu nebo jiných psychoaktivních látkách (zdravotní způsobilost k výkonu povolání je podmíněna bezpečným abstinenčním obdobím, tj. nezpochybněnou abstinencí v délce nejméně tří let),
3. afektivní poruchy (poruchy nálady),
4. závažné neurotické, stresové a somatoformní poruchy, úzkostné a fobické poruchy, poruchy přizpůsobení,
5. poruchy osobnosti a chování,
6. poruchy v oblasti struktury a dynamiky osobnosti,
7. demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy, 3.
8. epilepsie, epileptické syndromy, pokud byla nasazena antiepileptická léčba, po 10 letech od vysazení léčby,
9. závažná chronická onemocnění trávící soustavy,
10. nádorová onemocnění 5 let od zjištění,
11. závažná onemocnění krve,
12. závažná onemocnění kůže a podkožního vaziva,
13. onemocnění oběhové soustavy,
14. onemocnění dýchacích cest a plic,
15. závažná onemocnění svalové a kosterní soustavy,
16. závažná onemocnění endokrinní, výživy a přeměny látek,
17. závažná alergická onemocnění,
18. závažná onemocnění ledvin, močových cest,
19. závažná onemocnění jater,
20. poruchy vidění, zorného pole a prostorového vidění nebo poruchy barvocitu nebo jiné nemoci oka a očních adnex znemožňující orientaci v prostoru a za ztížených podmínek, snížení zrakové ostrosti vyžadující trvalou korekci,
21. nedoslýchavost, která omezuje orientaci v prostoru nebo komunikaci, ve sporných případech je nutné podrobné audiologické vyšetření,
22. jiná onemocnění ucha, která snižují bezpečný výkon práce strážníka, ve sporných případech je nutné podrobné vestibulární vyšetření,
23. další nemoci, které snižují bezpečný výkon práce strážníka.
1) Například vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice, ve znění vyhlášky č. 254/2007 Sb., vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění vyhlášky č. 253/2007 Sb.