284/2016 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice

Schválený:
284/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 5. září 2016,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 11 odst. 5, § 17 odst. 2, § 26 odst. 3, § 28, § 38 odst. 2 a 4, § 39 odst. 2 a § 52 odst. 3 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice):
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) vzor formátu rejstříku pyrotechnických výrobků, kterým oznámený subjekt udělil certifikát,
b) požadavky na bezpečnostní opatření k zajištění protipožárních opatření, označení, skladování a používání pyrotechnických výrobků, vymezení a zajištění ohroženého prostoru a podmínky při vystavování pyrotechnických výrobků,
c) obsah evidence skladovaných pyrotechnických výrobků,
d) požadavky na konstrukci stěn, přepážek, dveří a střešních konstrukcí, povrchovou úpravu vnitřních stěn, stropu a podlah, bezpečnostní vzdálenost a obložnost a požární zabezpečení skladu a ochranu před účinky vnějších vlivů,
e) rozsah a délku odborného školení, plán teoretické a praktické části odborného školení a zkušební řád,
f) obsah lékařských prohlídek, náležitosti lékařského posudku a podmínky pro posouzení zdravotní způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4,
g) nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4,
h) popis a obsah zkoušky detonační charakteristiky pyrotechnického výrobku.
 
§ 2
Rejstřík pyrotechnických výrobků
Vzor formátu rejstříku pyrotechnických výrobků, kterým oznámený subjekt udělil certifikát, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
 
§ 3
Bezpečnostní opatření při vystavování
(1) Při vystavování hospodářský subjekt zajistí přijetí bezpečnostních opatření, a to tak, aby pyrotechnické výrobky byly vystavovány a skladovány
a) v nejmenších baleních určených k prodeji nebo v původních obalech výrobce, které jsou opatřeny označením, že se jedná o výstavní vzorek,
b) takovým způsobem, aby byly dodrženy podmínky stanovené v návodu k použití nebo pokynech výrobce,
c) odděleně od hořlavých a hoření podporujících látek,
d) v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 40 °C, pokud není v návodu k použití nebo pokynech výrobce stanoveno jinak,
e) takovým způsobem, aby bylo zabráněno jejich samovolnému pádu, zamezeno jejich neúmyslné iniciaci nebo zážehu a bylo minimalizováno ohrožení života a zdraví osob nebo majetku, a
f) v množství a druhu, které odpovídají požárnímu zabezpečení výstavního prostoru a ohlášení hasičskému záchrannému sboru podle § 31 zákona o pyrotechnice.
(2) V prostoru, kde hospodářský subjekt vystavuje pyrotechnické výrobky, musí být umístěn k bezprostřednímu použití alespoň jeden přenosný hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností alespoň 13 A nebo přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností alespoň 21 A, nad rámec požadavků uvedených ve vyhlášce o požární prevenci1).
(3) Ohrožený prostor, ve kterém lze pyrotechnické výrobky používat při vystavování, se vymezí podle návodu k použití nebo pokynu výrobce pro daný pyrotechnický výrobek. V případě, že návod k použití nebo pokyn výrobce ohrožený prostor nevymezuje, vymezí se ohrožený prostor podle návodu pyrotechnického výrobku, který je funkčně nejblíže srovnatelný s pyrotechnickým výrobkem, který má být použit.
 
§ 4
Evidence skladovaných pyrotechnických výrobků
(1) Evidence skladovaných pyrotechnických výrobků obsahuje alespoň název, druh, kategorii, registrační číslo a sérii nebo šarži pyrotechnického výrobku a údaj o množství pyrotechnických výrobků ve skladu, příručním skladu a prodejní místnosti.
(2) V evidenci skladovaných pyrotechnických výrobků pro použití ve vozidlech lze údaje uvedené v odstavci 1, s výjimkou údaje o množství pyrotechnických výrobků ve skladu, příručním skladu a prodejní místnosti, nahradit katalogovými čísly náhradních dílů.
(3) U pyrotechnických výrobků, které nejsou označeny registračním číslem, se tento údaj do evidence skladovaných pyrotechnických výrobků neuvádí.
 
§ 5
Stavebně technické požadavky na sklad
Stavebně technické požadavky na sklad:
a) materiály použité pro výstavbu skladu chránily skladované pyrotechnické výrobky před nebezpečnými reakcemi na otřesy při kontaktu nebo tření s podlahami, stěnami, stropy nebo konstrukcemi těchto objektů,
b) materiály náchylné na rozbití vnitřním nebo vnějším přetlakem tvořící střešní konstrukci, stěny, přepážky a otvorové výplně netvořily při rozbití ostré střepiny,
c) vnější dveře se otevíraly vně a jejich otevření bylo zajištěno jednoduchým zatlačením zvnitřku a jednoduchou manipulací zvnějšku,
d) podlahy měly pevný, celistvý a rovný povrch a
e) zasklení otvorových výplní vystavená slunečnímu záření nevykazovala žádnou vadu nebo nerovnost povrchu, která by způsobila sbíhavost slunečních paprsků, a byla opatřena nátěrem, který omezuje průchod slunečního záření.
 
§ 6
Zabezpečení skladu a požadavky na skladování
(1) Požární zabezpečení skladu:
a) na všech dveřích vedoucích do skladových prostor se umisťují značky zakazující kouření a manipulaci s otevřeným ohněm,
b) do skladu mohou vstupovat pouze k tomu oprávněné osoby; neoprávněné osoby mohou vstupovat pouze v doprovodu oprávněných osob a musejí dbát jejich pokynů,
c) sklad se uzavírá s výjimkou doby, kdy je prováděno naskladňování nebo vyskladňování skladu; pokud se ve skladu nikdo nenachází, musí být sklad uzamčen,
d) při údržbě skladu, která může ohrozit skladované pyrotechnické výrobky, se musí tyto výrobky po dobu prací spočívajících v údržbě skladu přemístit do jiného skladu,
e) k čištění vnitřních stěn, stropů, podlah, dveří, regálů a dalšího vybavení se nepoužívají čisticí prostředky obsahující hořlavé látky,
f) ve skladu a jeho okolí lze do vzdálenosti odpovídající bezpečnostní vzdálenosti, nebo do vzdálenosti 30 metrů, pokud je bezpečnostní vzdálenost větší jak 30 metrů, provádět jen práce související s vlastním provozem skladu a jeho údržbou,
g) ve skladu lze umístit pouze mechanizaci určenou k manipulaci se skladovanými pyrotechnickými výrobky včetně mechanizace k manipulaci s jinými výrobky, pokud pro ně byl sklad povolen,
h) u hlavního vstupu na vnější straně se umisťuje informační tabule na nehořlavém podkladu, která obsahuje alespoň
1. číslo rozhodnutí, kterým bylo umožněno sklad používat,
2. maximální počet osob, které se ve skladu mohou pohybovat,
3. maximální množství čisté hmotnosti výbušných látek,
4. instrukce pro případ nouze.
(2) Požadavky na skladování:
a) ve skladu lze skladovat pyrotechnické výrobky zařazené do třídy nebezpečných věcí 1 a příslušných podtříd a skupin snášenlivosti v rozsahu odpovídajícím UN číslům pro pyrotechnické výrobky v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR),
b) pyrotechnické výrobky, které nesplňují požadavky písmene a), se skladují jako pyrotechnické výrobky zařazené do podtřídy 1.1 v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR),
c) společně lze skladovat pouze pyrotechnické výrobky zařazené do skupin snášenlivosti látek a předmětů v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), které jsou navzájem kompatibilní,
d) pyrotechnické výrobky zařazené do různých podtříd v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) se skladují odděleně tak, aby nedošlo k jejich záměně,
e) teplota a vlhkost se udržuje tak, aby byly dodrženy podmínky stanovené pro skladování pyrotechnických výrobků v souladu s návodem výrobce,
f) v případě skladování více typů pyrotechnických výrobků je rozhodující pyrotechnický výrobek s nejpřísnějšími podmínkami s tím, že současně nesmí být negativně ovlivněny skladovací podmínky ostatních pyrotechnických výrobků,
g) výrobky se ukládají tak, aby bylo zabráněno jejich samovolnému pádu, přičemž výška skladovaných výrobků se určuje s ohledem na konstrukci a technické parametry udávané výrobcem podle nosnosti spodních vrstev obalů, nosnosti regálu a nosnosti skladu,
h) obaly se ukládají tak, aby byl umožněn snadný přístup k údajům na přepravním obalu jednotlivých pyrotechnických výrobků,
i) poškozené pyrotechnické výrobky se skladují odděleně na místě určeném hospodářským subjektem a zřetelně označené.
(3) Splněním povinností podle odstavců 1 a 2 nejsou dotčeny povinnosti stanovené v jiném právním předpise2).
 
§ 7
Bezpečnostní vzdálenost
(1) Umístění skladu s pyrotechnickými výrobky zařazenými do podtřídy 1.1 v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) musí být v souladu s bezpečnostními vzdálenostmi. Způsob výpočtu bezpečnostní vzdálenosti je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(2) Způsob výpočtu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce se nepoužije v případě, že se ve skladu skladuje nejvýše 100 kg čisté hmotnosti výbušných látek obsažených v pyrotechnických výrobcích zařazených do podtřídy 1.1 v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).
(3) Bezpečnostní vzdálenost se nevztahuje na příjezdové komunikace a objekty a stavby sloužící k provozu skladu.
 
§ 8
Ochrana před vnějšími vlivy
V projektové dokumentaci skladu se stanoví způsob zajištění skladu pyrotechnických výrobků proti jejich odcizení nebo poškození, a to s ohledem na nebezpečí skladovaných pyrotechnických výrobků, které jejich odcizením nebo poškozením může vzniknout.
 
§ 9
Odborné školení pro získání osvědčení o odborné způsobilosti
(1) Odborné školení se uskutečňuje v rozsahu 40 výukových hodin k zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie F4 a T2 společně a 40 výukových hodin k zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2. Délka výukové hodiny je 45 minut. Plán teoretické a praktické části odborného školení je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(2) Zkušební řád je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.
 
§ 10
Obsah lékařských prohlídek
(1) Obsahem každé lékařské prohlídky pro posouzení zdravotní způsobilosti je základní vyšetření, které zahrnuje
a) rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu a dosud prodělaných nemocech, stavech nebo vadách (dále jen "nemoc") s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost k zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4,
b) komplexní fyzikální vyšetření, včetně orientačního vyšetření sluchu, zraku, kůže a orientačního neurologického vyšetření, s důrazem na zjištění nemocí, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4; nemoci, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4, jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.
(2) Základní vyšetření se rozšíří o další odborná vyšetření, jestliže taková vyšetření jsou indikována posuzujícím lékařem, pokud
a) je to zapotřebí k vyloučení nemocí uvedených v příloze č. 5 k této vyhlášce nebo jiných nemocí, které omezují nebo vylučují bezpečné zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4, nebo
b) posuzovaná osoba je v soustavné péči jiného lékaře nebo klinického psychologa pro nemoc uvedenou v příloze č. 5 k této vyhlášce nebo jinou nemoc, která vylučuje nebo omezuje bezpečné zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4, jestliže je tato skutečnost posuzujícímu lékaři známa.
(3) Další odborná vyšetření lze provést až po provedení základního vyšetření posuzujícím lékařem.
(4) V žádance o další odborné vyšetření se kromě náležitostí podle právního předpisu upravujícího náležitosti a obsah zdravotnické dokumentace3) uvede požadavek na zhodnocení zdravotní způsobilosti vyšetřované osoby k zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4 v rozsahu odbornosti zdravotnického pracovníka provádějícího odborné vyšetření.
(5) Posuzovanou osobu lze za zdravotně způsobilou nebo za zdravotně způsobilou s podmínkou uznat, pokud na základě lékařské prohlídky nebyla u této osoby zjištěna nemoc vylučující zdravotní způsobilost, nebo jiná nemoc, která vylučuje bezpečné zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4.
(6) Při zjištění nemocí, které podle přílohy č. 5 k této vyhlášce omezují zdravotní způsobilost, nebo podezření na ně, lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou pouze na základě kladného závěru odborného vyšetření.
 
§ 11
Náležitosti lékařského posudku
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vedle náležitostí podle právního předpisu upravujícího náležitosti a obsah zdravotnické dokumentace3) obsahuje informaci, že se jedná o posouzení zdravotní způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4.
 
§ 12
Popis a obsah zkoušky detonační charakteristiky
Popis a obsah zkoušky je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.
 
§ 13
Oznámení
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2015/1535/EU ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.
 
§ 14
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministr:
Ing. Mládek, CSc., v. r.
 
Příl.1
Vzor formátu rejstříku pyrotechnických výrobků, kterým oznámený subjekt udělil certifikát
I---------------I----------------------------I-----------I----------I------------I-------------I------------I
I Registrační I Datum vydání a případně  I Výrobce / I  Typ  I  Postup  I Oznámený  I Doplňující I
I   číslo   I datum skončení platnosti I dovozce I výrobku I posuzování I  subjekt  I informace I
I pyrotechnické I              I      I případně I shody pro I provádějící I      I
I ho výrobků  I certifikátu EU přezkoušení I      I dílčí  I  fázi  I posuzování I      I
I        I   typu (modul B),    I      I  typ  I  výroby  I shody pro I      I
I        I              I      I     I (modul)
*)
I fázi I I I I certifikátu shody (modul I I I I výroby
*)
I I I I G) nebo I I I I I I I I I I I I I I I I osvědčení o schválení I I I I I I I I systému jakosti (modul H) I I I I I I I---------------I----------------------------I-----------I----------I------------I-------------I------------I I I I I I I I I I---------------I----------------------------I-----------I----------I------------I-------------I------------I
Vysvětlivka
*) V případě posuzování shody podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o pyrotechnice musí být položka vždy vyplněna. V případě posuzování shody podle § 7 odst. 1 písm. b) a c) zákona o pyrotechnice se pouze uvede, zda se účastní jiný oznámený orgán.
 
Příl.2
Bezpečnostní vzdálenosti pro sklady pyrotechnických výrobků zařazených do podtřídy 1.1 v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
Bezpečnostní vzdálenost skladu, kterou je nejmenší přípustná vzdálenost mezi skladem a okolní zástavbou, pozemními komunikacemi a železnicemi, se vypočítá
- pro okolní zástavbu podle vzorce
 
E = 22 x NEC
1/3
- pro pozemní komunikace a železnice podle vzorce E = 15 x NEC
1/3
kde E je bezpečnostní vzdálenost v metrech, NEC je čistá hmotnost výbušných látek v kilogramech.
 
Příl.3
Plán odborného školení
Teoretická část
1. Základní pojmy
a) pyrotechnické výrobky,
b) zacházení s pyrotechnickými výrobky,
c) odborně způsobilá osoba,
d) místa použití pyrotechnických výrobků.
2. Právní předpisy pro používání pyrotechnických výrobků
a) pyrotechnické výrobky a jejich rozdělení
- zábavní pyrotechnika,
- divadelní pyrotechnika,
- ostatní pyrotechnické výrobky a pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech,
b) uvádění pyrotechnických výrobků na trh,
c) povinnosti výrobců, dovozců a distributorů při uvádění pyrotechnických výrobků na trh,
d) odborná způsobilost pro jednotlivé druhy pyrotechnických výrobků,
e) povinnosti odborně způsobilé osoby,
f) zacházení s pyrotechnickými výrobky - výzkum, vývoj, výroba, předvádění, používání, ničení a znehodnocování, skladování, nákup, prodej, dovoz, vývoz a přeprava pyrotechnických výrobků.
3. Výbušné látky a směsi výbušných látek používané v pyrotechnických výrobcích
a) charakteristika,
b) rozdělení,
c) složení a použití.
4. Způsoby iniciace pyrotechnických výrobků
a) plamenem,
b) elektrický roznět, jeho měření a výpočty,
c) bezdrátový roznět,
d) prostředky k iniciaci pyrotechnických výrobků.
5. Pyrotechnické výrobky
5.1 Zábavní pyrotechnika kategorie F4
a) charakteristika, rozdělení, technické požadavky,
b) konstrukce, použití, návody a bezpečná likvidace výrobku,
c) zacházení se zábavní pyrotechnikou,
d) způsoby a prostředky iniciace pyrotechnických výrobků,
e) ochrana proti nežádoucím účinkům na elektrický roznět.
5.2 Divadelní pyrotechnika kategorie T2
a) charakteristika, rozdělení,
b) konstrukce, použití na scénách a bezpečná likvidace výrobku,
c) zacházení s divadelní pyrotechnikou,
d) způsoby a prostředky iniciace pyrotechnických výrobků,
e) ochrana proti nežádoucím účinkům na elektrický roznět.
5.3 Ostatní pyrotechnické výrobky kategorie P2
a) charakteristika, rozdělení,
b) konstrukce, použití a bezpečná likvidace výrobku,
c) zacházení s ostatními pyrotechnickými výrobky,
d) způsoby a prostředky iniciace.
5.4 Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech
a) charakteristika, rozdělení,
b) konstrukce, použití ve vozidlech a bezpečná likvidace výrobku,
c) zacházení s pyrotechnickými výrobky pro použití ve vozidlech,
d) způsoby a prostředky iniciace.
6. Ochrana životního prostředí v souvislosti se zacházením s pyrotechnickými výrobky.
Praktická část
1. Použití pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 nebo F4.
2. Předvedení ničení nebo zneškodňování pyrotechnických výrobků.
 
Příl.4
Zkušební řád
Zkušební komise
1. Zkušební komisi sestavuje Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva ve spolupráci s Českým báňským úřadem. Zkušební komise je tříčlenná.
2. Zkušební komise je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Každý člen zkušební komise má při hlasování jeden hlas. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů zkušební komise. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Zkouška
1. Zkouška ověřuje získané odborné znalosti žadatele o získání osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými výrobky příslušné kategorie pyrotechnických výrobků.
2. Zkouška se skládá z 3 částí - z písemné, ústní a praktické. Ústní a praktická zkouška jsou zaměřeny na příslušnou kategorii pyrotechnického výrobku stanovenou podle žádosti žadatele o získání osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými výrobky.
3. Písemná část zkoušky je prováděna formou testu ze znalostí z celé problematiky, která je předmětem odborného školení. Písemnou část zkoušky vyhodnocuje zkušební komise tak, že každou správnou odpověď hodnotí jedním bodem. Pro získání hodnocení stupněm "prospěl" je třeba dosažení nejméně 80 procent z nejvýše možného počtu bodů. V opačném případě je hodnocení stupněm "neprospěl" a není možné přistoupit k ústní a praktické části zkoušky.
4. Ústní část zkoušky je zaměřena na
a) právní úpravu vztahující se na pyrotechnické výrobky,
b) charakteristiky, kategorie, konstrukce a technické požadavky na pyrotechnické výrobky,
c) výbušné látky a jejich směsi, které jsou obsaženy v pyrotechnických výrobcích,
d) zacházení s pyrotechnickými výrobky a technologie provedení ohňostroj né práce.
5. Praktická část se sestává ze samostatného úkolu, který obsahuje
a) popis pyrotechnického výrobku,
b) použití pyrotechnického výrobku,
c) způsoby iniciace pyrotechnického výrobku,
d) popis bezpečné likvidace výrobku.
6. Výsledky ústní a praktické části zkoušky se hodnotí stupněm "prospěl" - "neprospěl". O výsledcích každé z těchto částí zkoušky se usnáší zkušební komise hlasováním. Pokud žadatel neprospěje u ústní části zkoušky, nemůže přistoupit k praktické části zkoušky.
7. Pro úspěšné složení zkoušky je nutné získat hodnocení stupněm "prospěl" ve všech částech zkoušky.
8. S výsledkem zkoušky seznámí žadatele předseda zkušební komise, případně ho rovněž poučí o postupu při opakování zkoušky.
9. Zkoušku lze opakovat pouze jednou. Termín opravné zkoušky stanoví předseda zkušební komise.
10. Neuspěje-li žadatel ani u opakované zkoušky, musí absolvovat znovu odborné školení a následně pak zkoušku.
Protokol
1. O průběhu a výsledku zkoušky vyhotoví zkušební komise protokol (dále jen "protokol"), ve kterém uvede jména členů zkušební komise, datum a místo konání zkoušky. V protokolu se dále uvedou identifikační údaje žadatele odborného školení a výsledky jeho hodnocení.
2. Protokol podepisují všichni členové zkušební komise.
3. Protokol o úspěšném složení zkoušky je podkladem pro vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro osobu odborně způsobilou k zacházení s pyrotechnickými výrobky příslušné kategorie pyrotechnických výrobků.
4. Protokol se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu s tím, že jedno vyhotovení obdrží žadatel a druhé je určeno pro potřeby Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva a třetí pro Český báňský úřad jako podklad k vydání osvědčení o odborné způsobilost k zacházení s pyrotechnickými výrobky příslušné kategorie pyrotechnických výrobků.
 
Příl.5
Nemoci, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4
A. Nemoci, které vylučují zdravotní způsobilost k zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4
1. klinicky závažné poruchy pozornosti, paměti, intelektu, úsudku a orientace, a to
a) demence atroficko-degenerativního původu, sekundární demence, organický amnestický syndrom, chronické či recidivující organicky podmíněné poruchy vědomí,
b) organicky podmíněná porucha osobnosti nebo
c) klinicky závažné formy specifické poruchy osobnosti, a to paranoidní, schizoidní, disociální nebo emočně nestabilní poruchy osobnosti,
2. neléčené, recidivující nebo chronické psychotické poruchy, a to
a) schizofrenie,
b) schizoafektivní porucha,
c) porucha s bludy nebo
d) schizotypní porucha,
3. neléčené, recidivující nebo chronické poruchy nálady, a to
a) manická epizoda,
b) depresivní epizoda nebo
c) bipolární afektivní porucha,
4. poruchy osobnosti nebo poruchy chování vyvolané účinkem zneužívání alkoholu, psychoaktivních látek, léčiv nebo jejich kombinací, a to
a) neschopnost vzdát se požívání alkoholu nebo zneužívání psychoaktivních látek, léčiv nebo jejich kombinací ovlivňujících bezprostředně a opakovaně schopnost zacházet s pyrotechnickými výrobky,
b) aktivní závislost na alkoholu, psychoaktivních látkách, léčivech nebo na jejich kombinacích,
c) reziduální stavy nebo psychotické poruchy s pozdním začátkem vyvolané účinkem alkoholu, psychoaktivních látek, léčiv nebo jejich kombinací, a to poruchy osobnosti nebo chování, psychotické reminiscence, amnestický syndrom, demence,
5. mentální retardace,
6. systémové atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu,
7. extrapyramidové a pohybové poruchy,
8. degenerativní nemoci nervové soustavy nezařazené výše,
9. epilepsie a epileptické syndromy pokud je nasazena antiepileptická léčba,
10. záchvatové stavy s poruchou vědomí nebo hybnosti, například nekompenzovaná narkolepsie nebo kataplexie,
11. snížení zrakové ostrosti pod 6/12 na každém oku zvlášť po korekci,
12. poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 6 metrů,
13. nemoci vnitřního ucha provázené závažnými poruchami rovnováhy při stoji nebo chůzi,
14. závažná onemocnění srdce a cév významně omezující funkční zdatnost.
B. Nemoci, které omezují zdravotní způsobilost k zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4
1. symptomatické organické psychické poruchy nebo trvalé organické psychické poruchy klinické závažnosti, včetně postencefalitického nebo postkontuzního syndromu,
2. přechodné psychotické poruchy, a to
a) akutní psychotická porucha s příznaky schizofrenie nebo bez příznaků schizofrenie,
b) akutní schizoformní psychotická porucha nebo
c) indukovaná porucha s bludy,
3. poruchy nálady s uspokojivou remisí, a to
a) rekurentní depresivní porucha,
b) bipolární afektivní porucha,
c) dystymie nebo
d) cyklotymie,
4. závažné formy obsedantně-kompulzivní poruchy, fobické úzkostné poruchy nebo přetrvávající změna osobnosti po katastrofické zkušenosti,
a) klinicky závažné formy specifických poruch osobnosti, a to histriónská, anankastická nebo anxiózní porucha osobnosti,
b) poruchy osobnosti nebo poruchy chování vyvolané účinkem alkoholu, psychoaktivních látek, léčiv nebo jejich kombinací, především závislost na alkoholu nebo psychoaktivních látkách anebo léčivech nebo jejich kombinacích; za zdravotně způsobilého s omezením lze uznat posuzovanou osobu, pokud délka abstinenčního období trvá nepřetržitě nejméně 2 roky; délka abstinenčního období se potvrdí čestným prohlášením posuzované osoby a potvrzením lékaře provádějícího protialkoholní léčbu,
5. snížená úroveň intelektu,
6. nemoci nervové soustavy:
a) demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy,
b) onemocnění, která nesporně vylučují nebo omezují bezpečné zacházení s pyrotechnickými výrobky:
i) onemocnění nervů, nervových kořenů a pletení,
ii) polyneuropatie a jiné nemoci periferní nervové soustavy,
c) epilepsie, epileptické syndromy nebo stav po epileptickém záchvatu, pokud byla nasazena antiepileptická léčba, po 10 letech od vysazení léčby,
7. záchvatovité a kolapsové stavy v anamnéze,
8. závažná onemocnění srdce a cév omezující funkční zdatnost,
9. nemoci oka a očních adnex:
a) jiné nemoci oka a očních adnex, které nesporně omezují bezpečné zacházení s pyrotechnickými výrobky,
b) snížení zrakové ostrosti vyžadující korekci, přičemž jednookost se připouští, je-li na zbývajícím oku zraková ostrost 6/6 s korekcí,
c) závažné poruchy barvocitu,
d) změna rozsahu zorného pole,
10. nemoci ucha a bradavkového výběžku:
a) poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost větší než 6 m,
b) nemoci ucha provázené poruchami rovnováhy, které neomezují stoj nebo chůzi,
11. závažné nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně ovlivňující funkci pohybového aparátu nebo jemnou motoriku horních končetin,
12. nekompenzované a nestabilizované nemoci endokrinní a přeměny látek, jakož i další nemoci, které nesporně vylučují nebo omezují bezpečné zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4.
 
Příl.6
Popis a obsah zkoušky detonační charakteristiky
1. Zkouška je určena ke stanovení, zda definovanou sekundární výbušninu lze iniciovat předmětným výrobkem. Slouží tak k posouzení jeho detonačního nebo nedetonačního charakteru; dojde-li k iniciaci, má charakter detonační, nedojde-li k iniciaci, má charakter nedetonační.
2. Zkouška se provádí za běžných klimatických podmínek na trhací jámě.
3. Ke zkoušce se použije zkušební zařízení:
3.1 deska z ocele sloužící jako materiál pro prokázání detonace,
3.2 zkoušený vzorek výrobku zpravidla v počtu 3 jednotek,
3.3. tři zkušební náložky tvořené 75 g - 100 g trhaviny RDX/vosk (95/5), s průměrem 50 +- 1 m a hustotou od 1500 do 1600 +- 50 kg/m
3
. Detonační rychlost musí být vyšší než 7300 m/s. Konce těchto náložek tvoří rovnou plochu.
4. Zkouška spočívá v umístění vzorku výrobku na jednom konci zkušební náložky kontaktně aktivní část výrobku, přičemž známý nebo předpokládaný účinek zkoušeného výrobku se orientuje do středu zkušební náložky. Nelze-li tyto podmínky dodržet (zejména pro významné opracování nebo seříznutí), tak orientace, obecněji přesná poloha výrobku se zvolí tak, aby se nacházelo v těch a priori nejvýhodnějších podmínkách pro iniciaci zkušební náložky. Zkušební náložka se poté umístí na průkaznou ocelovou desku v předpokládaném směru postupu detonace.
5. Po odpálení zkoušeného vzorku výrobku se posoudí výsledek zkoušky (došlo-li či nedošlo-li k detonaci náložky) podle případných otisků zanechaných na svědečné desce. Zkouška se provede třikrát za stejných podmínek.
6. O průběhu a výsledku zkoušky se provede záznam do protokolu o zkoušce, který obsahuje zejména tyto údaje:
6.1 místo a datum předložení výrobku a místo provedení zkoušek,
6.2 popis a určení výrobku,
6.3 použitá měrná zařízení,
6.4 postup provedení zkoušky výrobku,
6.5 závěr, kde se výsledek zkoušky zaznamená takto:
6.5.1 "detonační charakteristik" pokud došlo u výrobku v průběhu ověřování alespoň k jedné detonaci náložky s trhavinou,
6.5.2 "nedetonační charakteristik" pokud nedošlo u výrobku v průběhu ověřování k detonaci náložky s trhavinou.
1) Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
3) Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty

Související články

Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu