Odvod zdravotního pojištění u jednatelů s. r. o.

Vydáno: 5 minut čtení

Změna v posuzování členů statutárních orgánů právnické osoby ve vztahu ke zdravotnímu pojištění platí již od roku 2008. Pokud takovému členu plynou příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP, je považován pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance.

K dalšímu zpřesnění došlo k 1. 1. 2014 v souvislosti s účinností zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že i jednoosobový orgán má svého člena, a proto každý jednatel je vždy členem statutárního orgánu právnické osoby.

V souladu s § 59 zákona č. 90/2012 Sb. však může být funkce člena statutárního orgánu vykonávána bezplatně. Z výše uvedeného pak vyplývá několik situací, které mohou přicházet v úvahu v souvislosti s výkonem funkce jednatele.

1. Smlouva o výkonu funkce jednatele je bezúplatná.

Pokud je funkce vykonávána bezplatně, pak nevzniká účast na zdravotním pojištění a zaměstnavatel (společnost s ručením omezeným) neřeší odvod pojistného a sám pojištěnec je povinen odvádět zdravotní pojištění příslušné zdravotní pojišťovně.

Ačkoliv je výkon funkce bezplatný, může v praxi nastat situace, kdy valná hromada schválí mimořádnou odměnu jednateli s. r. o. Bez ohledu na její výši je nutné odvést zdravotní pojištění, a to s respektováním minimálního vyměřovacího základu. Současně je nutné jednatele přihlásit k účasti na zdravotním pojištění, a to od prvního dne kalendářního měsíce, do kterého mu bude odměna zúčtována. Přihlášen ke zdravotnímu pojištění zůstává pak po celou dobu výkonu funkce jednatele, z čehož vyplývá povinnost zaměstnavatele měsíčně odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, pokud se nejedná o pojištěnce státu či o osobu, která má jiného plátce, kde se odvádí alespoň z minima, či o OSVČ platící zálohy na zdravotní pojištění alespoň ve výši minima pro OSVČ.

2. Smlouva o výkonu funkce je úplatná.

2a) Odměna je přiznávána pravidelně měsíčně. Jednatel je účasten zdravotního pojištění dnem výkonu funkce a za den ukončení zaměstnání se považuje den ukončení výkonu funkce. Zdravotní pojištění se odvádí z přiznané odměny s respektováním minimálního vyměřovacího základu. I zde platí, že k minimálnímu vyměřovacímu základu se nepřihlíží, pokud se jedná o pojištěnce státu, či pojištěnec má jiného zaměstnavatele, kde se odvádí pojistné alespoň z minimální mzdy, nebo se jedná o OSVČ s placením záloh pro OSVČ hlavní.

2b) Odměna je ve smlouvě sjednána, avšak jen jako jednoroční nebo čtvrtletní atp.Jednatel je účasten zdravotního pojištění dnem výkonu funkce a za den ukončení zaměstnání se považuje den ukončení výkonu funkce. V měsících, kdy není zúčtována žádná odměna, je nutné odvést zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu. V měsících zúčtování odměny se odvede pojistné z dosaženého vyměřovacího základu s respektováním alespoň minimálního vyměřovacího základu. I zde platí, že k minimálnímu vyměřovacímu základu se nepřihlíží, pokud se jedná o pojištěnce státu, či pojištěnec má jiného zaměstnavatele, kde se odvádí pojistné alespoň z minimální mzdy, nebo se jedná o OSVČ s placením záloh pro OSVČ hlavní.

Obdobně je nutné řešit odvod zdravotního pojištění u všech členů orgánů právnické osoby s výjimkou člena orgánu družstva, kde platí nadále odlišný postup - viz níže.

Člen orgánu družstva

Jedná-li se o člena družstva, pak účast na zdravotním pojištění vzniká v případě, že zúčtovaná měsíční odměna je alespoň ve výši rozhodného příjmu, který zakládá účast na nemocenském pojištění. V současné době se jedná o příjem alespoň ve výši 2 500 Kč měsíčně. Je-li odměna nižší než rozhodný příjem, zdravotní pojištění se neodvádí.

Pokud je člen orgánu družstva současně členem družstva, pak pro něho platí výše uvedený postup. Není-li však člen orgánu družstva členem družstva (od 1. 1. 2014 nemusí být), je nutné odvést zdravotní pojištění z dosaženého příjmu s respektováním minimálního vyměřovacího základu, nejedná-li se o pojištěnce státu nebo není-li doloženo potvrzení od druhého zaměstnavatele, kde je zajištěn odvod alespoň z minima, nebo je doloženo prohlášení, že osoba je OSVČ hlavní a platí zálohy alespoň ve výši minima.

Související dokumenty

Související články

Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Otázka souběhu funkcí
Opět aktuální souběh funkcí
Výkon funkce a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Neplacené volno ve zdravotním pojištění
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Průkazy zdravotních pojišťoven a rozsah nároků pojištěnce

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Ošetřovné
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby

Související otázky a odpovědi

Odstupné člena orgánu - odvod pojistného
Odměna jednatele za výkon funkce
Odměna jednatele
Konkurenční doložka
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Zdravotní pojištění
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Stravenkový paušál a DPP
Zaměstnání malého rozsahu
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Odstupné
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Pracovněprávní úprava postavení jednatele jako likvidátora společnosti
Neplatné rozvázání pracovního poměru a odvod zdravotní pojišťovně