Novinky v BOZP 2020

Vydáno: 12 minut čtení

Zdá se, že rok 2020 se zapíše do dějin jako rok ve znamení pandemie koronaviru. Během nouzového stavu, který byl vyhlášen v souvislosti s touto pandemií od 12. března do 17. května 2020, i po jeho skončení se objevovala různá opatření a doporučení zaměstnavatelům k ochraně zdraví zaměstnanců a jako prevence vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. Kromě toho došlo k novelám následujících důležitých právních předpisů, které se významně dotýkají i oblasti BOZP.

Zákoník práce

Zásadní změny v oblasti pracovněprávních vztahů i BOZP nastaly po novele zákoníku práce – zákon č. 285/2020 Sb., který vyšel 26. června 2020 s účinností od 30. července 2020 a 1. ledna 2021. V kostce si nyní řekněme, jaké změny či novinky novela zákoníku práce přináší.

Změny s účinností od 30. července 2020

Nový § 51a souvisí s výpovědí, byla-li dána ze strany zaměstnance z důvodu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo z důvodu přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

V § 78 písm. e) se místo třísměnný pracovní režim práce uvádí vícesměnný pracovní režim práce.

Byl zrušen § 93a Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví.

V § 127 odst. 1 se upřesňuje vymezení rozsahu náhradního volna, na jehož poskytnutí se může zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnout místo platu za práci přesčas.

V § 104 se doplnilo, že osobní ochranné pracovní prostředky musí splňovat požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Související dokumenty

Související články

Zemědělství a lesnictví jedno z nejrizikovějších odvětví
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - první část
Vliv počasí z pohledu ergonomie na aktivitu a zdraví člověka
Svařování
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
Důležité aspekty 8. novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., s účinností od 20. 5. 2021
Sedmá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Kdy zaměstnavatel nehradí škodu za pracovní úraz
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Připravovaná právní úprava bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
Synergie hodnocení rizik a bezpečných pracovních postupů
Nebezpečí výbuchu při dopravě sypkých hmot se zaměřením na korečkové elevátory
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků s vlastním pohonem - motorových vozíků
Kontroly na alkohol a jiné návykové látky na pracovištích
Azbest a zdraví
Budoucnost BOZP v době čtvrté průmyslové revoluce
Bezpečnost strojů na skupinové a sekundární balení
Kdo může provádět kontroly hasicích přístrojů a hydrantů
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018

Související otázky a odpovědi

Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Pes na pracovišti
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Lékařská prohlídka zaměstnance
Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
285/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
205/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
41/2020 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů