Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - první část

Vydáno: 25 minut čtení

Způsob obsluhy skladovacích zařízení dnes tvoří, vedle úrovně jejich technického stavu, výrazný zdroj rezerv ve snaze o snižování pracovní úrazovosti a zvyšování celkové úrovně bezpečnosti práce při skladování.

Při pravidelném sledování našeho časopisu mají čtenáři již povědomí o tom, že skladování se řadí k technologiím se zvýšenou úrazovostí, což se týká také úrazovosti nejzávažnější. Tato skutečnost platí ale dlouhodobě. V dřívějších dobách – v období poddimenzované, ale i zastaralé skladovací technice, jakož i technologii skladování, a také při nedostatečných skladovacích kapacitách – byla tato skutečnost všeobecně přijímána. Ona ale platí i v současnosti, což je stále těžko pochopitelná skutečnost pro část vedoucích a zodpovědných zaměstnanců našich firem. Pro odbornou logistickou veřejnost, mající povědomí o současném provozu moderních vysoce mechanizovaných až automatizovaných skladů, je tato skutečnost většinou dokonce až nepřijatelná.

Ve vazbě na výše uvedené je nutno si ale uvědomit že i v současnosti, kdy jsou již v provozu až automatizované výškové skladové objekty, vyžadující jen minimální přímou obsluhu, jsou na druhé straně stále ještě provozovány sklady – nesklady, a to dokonce i z minulého období. Řada materiálů a předmětů je stále dokonce pouze ukládána (často jenom dočasně odkládána) také i ve výrobních a provozních prostorách, a to bez jakéhokoliv jištění. Vezmeme-li v úvahu také tyto skutečnosti, potom lze již lépe chápat, proč při skladování, v nejširším slova smyslu, je stále vykazována zvýšená úrazovost. Úroveň bezpečnosti příslušné techniky a technických zařízení, jakož i úroveň bezpečnosti jejich provozu a obsluhy, je vždy limitována úrovní nejméně bezpečného zařízení a nejméně bezpečné činnosti člověka.

Z dosud uvedeného vyplývá, že ke zlepšení popsaného stavu a zvýšení bezpečnosti práce při skladování, včetně skladování regálového, je zejména třeba:

  1. V maximálně možné míře nahrazovat zastaralé a nevyhovující způsoby skladování, spojené se značným rizikem, způsoby moderními za současného snižování podílu ručních manipulačních prací.
  2. Při navrhování nových, nejen regálových skladových objektů, jakož i při provádění rekonstrukcí a úprav stávajících způsobů skladování, důsledně vycházet z požadavků komentované řady evropských norem pro ocelové statické skladovací systémy, jakož i z norem navazujících a dalších souvisejících bezpečnostních předpisů, včetně nových poznatků vědy a techniky.
  3. Při budování nových, zejména výškových regálových skladových objektů a areálů důsledně dodržovat požadavky bezpečnostních předpisů – zejména respektovat stanovené tolerance a způsoby provedení jednotlivých zařízení, kotvení regálových konstrukcí, jakož i správnou orientaci výztuhy regálových rámů s ohledem na způsob obsluhy příslušných regálů.
  4. V rámci provozu skladových objektů zajistit odpovídající (požadovaný) technický stav používaných strojů a technického zařízení, jakož i bezpečný způsob jejich obsluhy a provozu.
Poznámka:

Způsob obsluhy skladovacích zařízení dnes tvoří, vedle úrovně jejich technického stavu, výrazný zdroj rezerv ve snaze o snižování pracovní úrazovosti a zvyšování celkové úrovně bezpečnosti práce při skladování. V této souvislosti lze uvést, že dne 26. června 2020 uveřejnil Super.cz informaci o havárii regálového skladu, jejíž prvotní příčinou byl mikrospánek řidiče vysokozdvižného vozíku, který vozíkem narazil do zaplněných regálů (1).

Pohled do minulosti

Platí zásada, že při sledování a studiu jakékoliv reality bychom měli vycházet z pohledu do její minulosti. V této souvislosti lze uvést, že první bezpečnostní požadavky a předpisy v oblasti skladování (mimo historických a dokonce až „předhistorických“ období), které začaly vznikat po celé řadě nežádoucích událostí, lze zahlédnout někde na rozhraní devatenáctého a dvacátého století. Přitom je zcela logické, že j

Související dokumenty

Související články

Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů I
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů II
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů III
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - třetí část
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - druhá část
Bezpečnostně technické požadavky pro pohyblivé regálové systémy
Zamyšlení nad současnou ČSN 26 9030
Bezpečnost strojů na skupinové a sekundární balení
Posouzení stability stohu v rámci stohového skladování a výpočet stability
Výpočty stability stohu
Odborné periodické prohlídky OOP proti pádu z výšky
Příběhy o přidělování a používání OOPP (1. díl)
Ochranné kryty a ochranná zařízení
Používání regálů a regálových systémů - požehnání nebo prokletí?
Příběhy o přidělování a používání OOPP (2. díl)
Příběhy o přidělování a používání OOPP (3. díl)
VTZ - Nová úprava problematiky
Několik postřehů k rekodifikaci elektro úpravy
Úskalí oznamovací povinnosti u havárií

Související otázky a odpovědi

Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Práce ve výškách
Praní pracovních oděvů
Stohování krabic
Skladování a nakládání s NCHL
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Smluvní pokuta za porušení BOZP

Související předpisy

48/1982 Sb. , kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
192/2005 Sb. , kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí