Svařování

Vydáno: 18 minut čtení

Svařování je činnost spojená s celou řadou nebezpečí, zvláště jedná-li se o přechodná svářečská pracoviště. Z tohoto důvodu se zde prolínají požadavky na zajištění bezpečnosti jak z oblasti požární ochrany, tak i z oblastí bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Stanovují je především stále platná vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (§ 110 až § 117), vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách a ČSN 05 0601:1993 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka.

Uvedenou normu doplňují další technické normy, především ČSN 05 0610:1993 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov a ČSN 05 0630:1993 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zvaranie kovov. Jak prozrazují názvy, jedná se o technické normy ve slovenské mutaci. Přesto se však jedná o platné české technické normy, jež byly připraveny k vydání na konci česko-slovenské federace a po rozdělení Česko-Slovenska byly de-iure vydány jako české technické normy (jsou jakousi vzpomínkou na společné soužití).

Opomenout však nelze i jiné předpisy, které se svařování dotýkají okrajově, např. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nebo nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Nutné je uvědomit si, že za zajištění bezpečných podmínek pro provedení svařování, jakož i po jeho ukončení, pokud není pracoviště předáno, je odpovědný zaměstnavatel, u kterého se svařování provádí, a to i v případě, že jej provádí externí firma (svářeč je před zahájením práce povinen zkontrolovat, zda jsou odstraněny hořlavé látky, zda je zamezeno vz

Související dokumenty

Související články

Svářeči a předcházení ohrožení jejich zdraví
Karta BOZP pro profesi: Svářeč kovů
Bezpečné používání žebříků na pracovištích
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - V. Pád ocelové konstrukce na zaměstnance
Změny a nové požadavky u zdvihacích zařízení ve vazbě na nový zákon o VTZ a související nařízení vlády
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Nové nařízení vlády k ochranným pracovním prostředkům
Bezpečné používání žebříků na pracovištích
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - třetí část
Bezpečnostně technické požadavky pro pohyblivé regálové systémy
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů III
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - první část
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - druhá část
Bezpečnost práce a pracovní úrazovost při provozu dopravníků
Připravovaná právní úprava bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
Bezpečnost strojů na přebalování paletových jednotek
Bezpečnost strojů na skupinové a sekundární balení
Kdo může provádět kontroly hasicích přístrojů a hydrantů
Bezpečnost balicích stojů a bezpečnost jejich provozu
Odborné periodické prohlídky OOP proti pádu z výšky
Příběhy o přidělování a používání OOPP (1. díl)

Související otázky a odpovědi

Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Práce ve výškách
Stohování krabic
Praní pracovních oděvů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Pes na pracovišti
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba

Související předpisy

48/1982 Sb. , kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
87/2000 Sb. , kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
133/1985 Sb. o požární ochraně