Svařování

Vydáno: 18 minut čtení

Svařování je činnost spojená s celou řadou nebezpečí, zvláště jedná-li se o přechodná svářečská pracoviště. Z tohoto důvodu se zde prolínají požadavky na zajištění bezpečnosti jak z oblasti požární ochrany, tak i z oblastí bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Stanovují je především stále platná vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (§ 110 až § 117), vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách a ČSN 05 0601:1993 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka.

Uvedenou normu doplňují další technické normy, především ČSN 05 0610:1993 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov a ČSN 05 0630:1993 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zvaranie kovov. Jak prozrazují názvy, jedná se o technické normy ve slovenské mutaci. Přesto se však jedná o platné české technické normy, jež byly připraveny k vydání na konci česko-slovenské federace a po rozdělení Česko-Slovenska byly de-iure vydány jako české technické normy (jsou jakousi vzpomínkou na společné soužití).

Opomenout však nelze i jiné předpisy, které se svařování dotýkají okrajově, např. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nebo nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Nutné je uvědomit si, že za zajištění bezpečných podmínek pro provedení svařování, jakož i po jeho ukončení, pokud není pracoviště předáno, je odpovědný zaměstnavatel, u kterého se svařování provádí, a to i v případě, že jej provádí externí firma (svářeč je před zahájením práce povinen zkontrolovat, zda jsou odstraněny hořlavé látky, zda je zamezeno vz

Související dokumenty

Související články

Svářeči a předcházení ohrožení jejich zdraví
Karta BOZP pro profesi: Svářeč kovů
Bezpečné používání žebříků na pracovištích
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - V. Pád ocelové konstrukce na zaměstnance
Změny a nové požadavky u zdvihacích zařízení ve vazbě na nový zákon o VTZ a související nařízení vlády
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Nové nařízení vlády k ochranným pracovním prostředkům
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky
Bezpečné používání žebříků na pracovištích
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - třetí část
Bezpečnostně technické požadavky pro pohyblivé regálové systémy
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů III
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - první část
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - druhá část
Bezpečnost práce a pracovní úrazovost při provozu dopravníků
Připravovaná právní úprava bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
Ochranné kryty a ochranná zařízení
Používání regálů a regálových systémů - požehnání nebo prokletí?
Příběhy o přidělování a používání OOPP (2. díl)
Příběhy o přidělování a používání OOPP (3. díl)
VTZ - Nová úprava problematiky
Několik postřehů k rekodifikaci elektro úpravy

Související předpisy

48/1982 Sb. , kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
87/2000 Sb. , kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
133/1985 Sb. o požární ochraně

Související otázky a odpovědi

Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Práce ve výškách
Stohování krabic
Praní pracovních oděvů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Externí vedoucí pracovník
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Praktická výuka u těhotných studentek
Pes na pracovišti
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba