Platnost slovenských revizí

Plné znění otázky

Je možné akceptovat u slovenského dodavatele, který působí na staveništi v ČR a provádí zde pracovní činnosti za pomoci svých zařízení, platnost slovenských odborných prohlídek u používaných zařízení. Např. používá na staveništi v ČR ruční elektrická zařízení, která byla protokolárně revidována podle STN 33 1600, vázací prostředky, které byly protokolárně revidovány v souladu s STN 270144 a STN 270150. 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Svoz zaměstnanců do zaměstnání
Evidence odpracované směny
Dohoda o mlčenlivosti, konkurenční doložka
Povinné školení řidičů
OSVČ a bezpečnost práce
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Profesní způsobilost řidiče
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Osvědčení a oprávnění při opravách elektrických zařízení
Odborná způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Pracovní smlouva odborný zástupce
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Externí vedoucí pracovník
Ohrožení nemocí z povolání
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek

Související články

Nový kompetenční rámec profesionála v oblasti BOZP
Odborná způsobilost pro pracovní potápění
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 1. část
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 2. část
Soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP na pracovišti a PROFESIONÁL BOZP pokračují
Rozsah odpovědnosti zhotovitele za BOZP
Školení řidičů motorových vozidel
Koordinátor BOZP jako odborně způsobilá osoba
Druhý ročník soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI má svého vítěze
Zajímavý průzkum o výkonu činnosti odborně způsobilých osob
Rok 2023, aneb kam kráčíš, BOZP
Změny a nové požadavky u zdvihacích zařízení ve vazbě na nový zákon o VTZ a související nařízení vlády
Problematika školitelů obsluh manipulačních vozíků s vlastním pohonem z úhlu pohledu soudních znalců
Jaké je (bude) nové vedení Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Profesní kvalifikace - cesta pro zvyšování odbornosti pracovníků a snižování nezaměstnanosti
Soutěž PROFESIONÁL BOZP - 4. ročník má svého vítěze
Soudní znalectví v oboru bezpečnosti práce a požární ochrany, 6. část
Otestujte si své znalosti ke zkoušce v prevenci rizik
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2021