205/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
205/2020 Sb.
ZÁKON
ze dne 21. dubna 2020,
kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl.I
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 115/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se za slova "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí" vkládají slova " , ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1010".
2. Poznámka pod čarou č. 62 zní:
"62) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 ze dne 21. dubna 2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 321/2011 ze dne 1. dubna 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011, pokud jde o omezení používání bisfenolu A v plastových kojeneckých láhvích.
Nařízení Komise (EU) č. 284/2011 ze dne 22. března 2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong.
Nařízení Komise (ES) č. 282/2008 ze dne 27. března 2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006.
Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 ze dne 22. prosince 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami.
Nařízení Komise (ES) č. 1895/2005 ze dne 18. listopadu 2005 o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách).".
3. V § 3 odst. 3 větě poslední se slova "a jde o stavbu, v níž je teplá voda dodávána veřejnosti" zrušují a slova "podle § 4 odst. 5" se nahrazují slovy "podle § 4 odst. 4".
4. V § 4 odst. 4 větě páté se slova "stavbu, v níž se voda dodává veřejnosti" nahrazují slovy "veřejný objekt podle § 3 odst. 2 písm. d)".
5. V § 6a odst. 3 písm. d) se za slovo "odpadů" vkládají slova " , mnohobuněčných organismů".
6. V § 6a odst. 6 se za slova "ukazatelů jakosti vody v přírodním koupališti," vkládají slova "pravidla sledování a způsob hodnocení mnohobuněčných organismů v přírodním koupališti,".
7. V § 7 odst. 1 větě druhé se za slova "odbornému vzdělávání" vkládají slova "dětí a mladistvých".
8. V § 7a větách první a druhé se slova " , žáků a studentů" nahrazují slovy "ve věku do ukončení povinné školní docházky".
9. Nadpis § 8 zní: "Škola v přírodě a zotavovací akce".
10. V § 8 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Zotavovací akce se může skládat z více běhů. Pro účely účasti na zotavovací akci se za dítě ve věku do 15 let považuje i dítě, které v kalendářním roce, kdy je zotavovací akce pořádána, dovrší věk 15 let. Školou v přírodě se pro účely tohoto zákona rozumí zotavovací pobyt bez přerušení vzdělávání dětí mateřské školy nebo žáků základní školy, který organizuje mateřská nebo základní škola.".
11. V § 8 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo "osoba" vkládají slova "nebo škola, která vysílá děti na školu v přírodě na dobu delší než 5 dnů," a za slova "zotavovací akce" se vkládají slova "nebo školy v přírodě".
12. V § 8 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova " , a to s uvedením adresy nebo názvu katastrálního území a zeměpisných souřadnic".
13. V § 8 odst. 3 písmeno b) zní:
"b) počet zúčastněných dětí; jedná-li se o zotavovací akci, počet dětí zúčastněných v každém běhu s uvedením data jeho zahájení a ukončení,".
14. V § 8 odst. 3 písm. c) se slovo "a" nahrazuje čárkou.
15. V § 8 odst. 3 písmeno d) zní:
"d) způsob zajištění stravování účastníků a".
16. V § 8 odst. 3 se na konci odstavce doplňuje písmeno e), které zní:
"e) jméno a příjmení odpovědné osoby přítomné na škole v přírodě nebo zotavovací akci, a to pro každý běh zotavovací akce, a telefonní číslo na ni.".
17. V § 8 odst. 4 větě první se za slovo "osoba" vkládají slova "nebo škola, která vysílá děti na školu v přírodě na dobu delší než 5 dnů,".
18. V § 9 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova "v přírodě" vkládají slova "na dobu delší než 5 dnů".
19. V § 9 odst. 1 písm. a) se slova "a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci" zrušují.
20. V § 9 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.".
21. V § 9 odst. 3 větě první se za slova v přírodě" vkládají slova "na dobu delší než 5 dnů".
22. V § 9 odst. 3 se za větu první vkládá věta "Nemá-li dítě registrujícího poskytovatele, vydává posudek poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.".
23. V § 9 odst. 3 větě třetí se slovo "Tento" nahrazuje slovy "V případě zotavovací akce tento".
24. V § 9 odst. 3 větě třetí se slovo "trvalou" zrušuje.
25. V § 9 se odstavec 4 zrušuje.
26. V § 10 odst. 2 se za větu první vkládá věta "Nemá-li osoba registrujícího poskytovatele, vydává posudek poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.".
27. V § 11 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova "v přírodě" vkládají slova "na dobu delší než 5 dnů".
28. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova "oboru všeobecné lékařství nebo" nahrazují slovy "studijního programu v oblasti vzdělávání Všeobecné lékařství a".
29. Na konci nadpisu § 12 se doplňují slova "a škola v přírodě na kratší dobu".
30. V § 12 se za slova "§ 8 odst. 1" vkládají slova "věta první" a na konci ustanovení se doplňuje věta "Škola, která vysílá děti na školu v přírodě na dobu 5 dnů nebo kratší, musí zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení a zásobování akce pitnou vodou v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem pro zotavovací akce.".
31. V § 13 odst. 1 větě první se za slovo "vzdělávání," vkládají slova "provozoven živností podle § 7 odst. 1, staveb, v nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině92)," a slova "pro shromažďování většího počtu osob" se nahrazují slovy "staveb se shromažďovacím prostorem93)".
Poznámky pod čarou č. 92 a 93 znějí:
"92) Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
93) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.".
32. V § 19 odst. 1 se slova "uvádění potravin do oběhu18)," nahrazují slovy "zpracování potravin18), uvádění potravin na trh18),".
Poznámka pod čarou č. 18 zní:
"18) Čl. 3 body 2, 8 a 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, v platném znění.".
33. V § 19 odst. 2 větě první se slova "nebo při uvádění potravin do oběhu18)" nahrazují slovy " , zpracování potravin18) nebo při uvádění potravin na trh18)".
34. V § 21 odst. 3 větě první se za slova "rekondiční služby" vkládá slovo " , solárium".
35. V § 21a větě třetí se slova "a teplotu vnitřního vzduchu" zrušují a slova "v ubytovacích jednotkách" se nahrazují slovy "ve stavbách ubytovacích zařízení".
36. V § 23 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 94 zní:
"(1) Stravovací službou je činnost provozovatele potravinářského podniku88), která souvisí s jakoukoli fází výroby, přípravy, skladování, distribuce a uvedení pokrmů na trh za účelem jejich podávání v rámci zařízení společného stravování94).
94) Čl. 2 odst. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, v platném znění.".
37. V § 24 odst. 1 písm. b) se za slovo "předpisem" vkládají slova "a přímo použitelnými předpisy Evropské unie" a slova "do oběhu" se nahrazují slovy "na trh".
38. V § 24 odst. 1 písmeno e) zní:
"e) v případě, že požadavky nebo podmínky skladování podle písmene a) nejsou stanoveny, dodržovat požadavky a podmínky skladování stanovené provozovatelem potravinářského podniku, který látku, surovinu, polotovar nebo potravinu vyrobil.".
Poznámka pod čarou č. 27 se zrušuje.
39. V § 26 odstavec 4 zní:
"(4) Hygienické požadavky uvedené v odstavcích 1 až 3 se nevztahují na předměty běžného užívání uvedené v § 25 písm. c) nabízené jako použité.".
40. V § 26 se doplňují odstavce 5 až 7, které včetně poznámek pod čarou č. 95 a 96 znějí:
"(5) Výrobce a dovozce materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami je povinen písemně oznámit zahájení, změnu nebo ukončení výroby nebo dovozu materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami do 7 dnů ode dne, kdy tyto skutečnosti nastaly, příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Podnikající fyzická osoba v oznámení uvede jméno a příjmení nebo obchodní firmu, sídlo a adresu provozovny, zda vyrábí nebo dováží materiály nebo předměty určené pro styk s potravinami, identifikační číslo nebo registrační číslo u zahraniční osoby. Právnická osoba v oznámení uvede obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, adresu provozovny, zda vyrábí nebo dováží materiály nebo předměty určené pro styk s potravinami, identifikační číslo nebo registrační číslo u zahraniční osoby.
(6) Povinnost stanovená v odstavci 5 se obdobně vztahuje na provozovatele potravinářského podniku95) používajícího ve svém potravinářském podniku96) materiály nebo předměty určené pro styk s potravinami, které vyrobil nebo dovezl.
(7) Na provozovatele potravinářského podniku používajícího ve svém potravinářském podniku materiály nebo předměty určené pro styk s potravinami, které vyrobil, se vztahují obdobně požadavky stanovené v odstavci 1 písm. a) a b). Na provozovatele potravinářského podniku používajícího ve svém potravinářském podniku materiály nebo předměty určené pro styk s potravinami, které dovezl, se vztahují obdobně požadavky stanovené v odstavci 1 písm. a) a b) a v odstavci 2.
95) Čl. 3 bod 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, v platném znění.
96) Čl. 3 bod 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, v platném znění.".
41. V § 30 odst. 1 větě první se slova "jiné zařízení nebo pozemek" zrušují.
42. V § 30 odst. 3 větě třetí se slova "zařízení pro výchovu a vzdělávání" nahrazují slovy "pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání".
43. V § 37 odst. 3 závěrečná část ustanovení zní:
"a připojí k žádosti protokoly o měření nebo vyšetření faktorů pracovních podmínek podle § 38 odst. 1 nebo protokol o odborném hodnocení podle § 38 odst. 2, pokud bylo toto hodnocení provedeno.".
44. V § 37 odstavec 4 zní:
"(4) Zaměstnavatel je povinen neprodleně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví práce, které zařadil do druhé kategorie, a předložit údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) až d), f) a g) a dále protokoly o měření nebo vyšetření rizikových faktorů pracovních podmínek provedeném podle § 38 odst. 1 nebo protokol o odborném hodnocení podle § 38 odst. 2, pokud bylo toto hodnocení provedeno.".
45. V § 38 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 97 znějí:
"(2) Pro rizikové faktory fyzická zátěž nebo pracovní poloha97) může zaměstnavatel zařadit práce do druhé kategorie též na základě odborného hodnocení provedeného držitelem autorizace k vyšetření v oboru fyziologie práce podle § 83a odst. 1 písm. i). Protokol o odborném hodnocení musí obsahovat údaje o charakteru práce, místu výkonu práce, době výkonu práce, směnnosti, informace o manipulovaném materiálu, režimu práce, přestávkách na jídlo a oddech v průběhu konání práce, používaném nářadí, pohlaví zaměstnanců a jejich rotaci na jednotlivých pracovních pozicích a fotodokumentaci vztahující se k pracovnímu prostředí, pokud byla pořízena. Věta první se nevztahuje na vyřazení práce z rizikových prací pro rizikové faktory fyzická zátěž nebo pracovní poloha.
(3) V případě, že se pro rizikový faktor fyzická zátěž nebo pracovní poloha vyskytne u zaměstnavatele nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, je zaměstnavatel povinen do 6 měsíců ode dne uznání nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví pro práci, při níž vznikla nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, protokol o měření uvedeného rizikového faktoru provedeném podle odstavce 1.
97) Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů.".
46. V § 39 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větami "Poskytovatel pracovnělékařských služeb je povinen sdělit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví na jeho žádost výsledky biologických expozičních testů. Poskytovatel pracovnělékařských služeb je povinen dodržet mlčenlivost o výsledcích testů jednotlivých zaměstnanců.".
47. Za § 40 se vkládá nový § 40a, který zní:
 
"§ 40a
(1) Povinnosti podle § 37 až 39 plní v případě dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k uživateli podle zákona o zaměstnanosti tento uživatel. Uživatel uvedený ve větě první současně s uzavřením dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele uzavřené podle zákoníku práce předá agentuře práce pro účely zajištění pracovnělékařských služeb agenturou práce informace o kategorii práce dočasně přiděleného zaměstnance a zařazení práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů. Pokud není práce dosud do kategorie zařazena, sdělí mu výsledky hodnocení rizik podle zvláštního právního předpisu, a není-li hodnocení rizik dosud provedeno, pak údaje o rizikových faktorech pracovních podmínek ve vztahu k práci, k níž má být zaměstnanec agentury práce dočasně přidělen, a dále míru předpokládané expozice rizikovým faktorům pracovních podmínek zhodnocené po projednání s poskytovatelem pracovnělékařských služeb.
(2) Po skončení dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele uvedeného v odstavci 1 větě první uživatel předá agentuře práce evidenci podle § 40. Agentura práce je povinna tuto evidenci uchovávat po dobu stanovenou v § 40.".
48. V § 41 odst. 1 se za slova "dojde ke změně" vkládají slova "ohlášených údajů nebo změně".
49. V § 44a odst. 2 se slova "standardními větami označujícími specifickou rizikovost a nebezpečnost a standardními pokyny pro bezpečné zacházení podle chemického zákona35a) a přímo použitelných předpisů Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích78)" nahrazují slovy "standardními větami o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění (dále jen "nařízení (ES) č. 1272/2008")".
50. V § 44a odstavce 3 až 5 znějí:
"(3) Nikdo nesmí nabízet, darovat, prodávat ani jinak dodat, přenechat nebo obstarat jiným osobám, než jsou osoby právnické nebo podnikající fyzické osoby, nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008.
(4) Nikdo nesmí nabízet, darovat, prodávat ani jinak dodat, přenechat nebo obstarat pro fyzickou osobu mladší 18 let nebo osobu, jejíž svéprávnost byla soudem omezena, nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi, které mají přiřazenu třídu nebo třídy a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 3 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle nařízení (ES) č. 1272/2008, nebo chemické látky nebo chemické směsi, které mají přiřazenu třídu a kategorie nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou H314 podle nařízení (ES) č. 1272/2008.
(5) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmějí prodávat v prodejních automatech a do přinesených nádob nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi, které mají přiřazenu třídu nebo třídy a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1, 2 nebo 3 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1, nebo nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314 podle nařízení (ES) č. 1272/2008.".
51. V § 44a odst. 6 se věta první nahrazuje větou "Právnické osoby a podnikající fyzické osoby smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, které mají přiřazenu třídu nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008, jen tehdy, jestliže nakládání s nimi mají zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou podle § 44b odst. 1, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak20).".
52. V § 44a odstavec 7 zní:
"(7) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny skladovat nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi, které mají přiřazenu třídu nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008, v prostorách, které jsou uzamykatelné a zabezpečené proti vloupání a vstupu nepovolaných osob. Při skladování musí být vyloučena záměna a vzájemné škodlivé působení uskladněných chemických látek a chemických směsí a zabráněno jejich pronikání do životního prostředí a ohrožení zdraví fyzických osob.".
53. V § 44a se odstavec 8 zrušuje.
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.
54. V § 44a odst. 8 se věta první nahrazuje větou "Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, které mají přiřazenu třídu nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008, jsou povinny vést evidenci těchto chemických látek a chemických směsí." a ve větě druhé se slova "a jméno a příjmení osoby (název nebo firmu), které" nahrazují slovy " , jméno a příjmení osoby a označení útvaru subjektu, pro který".
55. V § 44b odstavec 1 zní:
"(1) Za fyzické osoby odborně způsobilé pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, které mají přiřazenu třídu nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008, se považují
a) absolventi vysokých škol, kteří získali vysokoškolské vzdělání
1. v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Všeobecné lékařství a zubní lékařství, Farmacie nebo v oblasti vzdělávání Veterinární lékařství, veterinární hygiena nebo v oblasti vzdělávání Zdravotnické obory se zaměřením na přípravu odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,
2. v oblasti vzdělávání Chemie nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,
3. v oblasti vzdělávání Učitelství se zaměřením na chemii nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,
4. a mají osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání se zaměřením na toxikologii35f), nebo
5. v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí se zaměřením na rostlinolékařství a ochranu rostlin, obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání, nebo absolvovali program celoživotního vzdělávání se zaměřením na rostlinolékařství a ochranu rostlin35g),
b) fyzické osoby, které mají jiné vzdělání, než je uvedeno v písmeni a), a které se úspěšně podrobily zkoušce odborné způsobilosti a mají osvědčení podle odstavce 4 o odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, které mají přiřazenu třídu nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008.".
56. V § 44b odst. 2 větě první se slova "klasifikovanými jako vysoce toxické (dále jen "zkušební místo")" nahrazují slovy " , které mají přiřazenu třídu nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008,".
57. V § 44b odst. 4 větě první se slova "klasifikovanými jako vysoce toxické" nahrazují slovy " , které mají přiřazenu třídu nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008".
58. V § 46 odst. 2 větě druhé se slovo "trvalá" zrušuje.
59. V § 46 odst. 2 větě poslední se za slova "poskytovatel zdravotních služeb" vkládají slova "uvedený v § 47a".
60. V § 47a odst. 2 se za slovo "oborech" vkládají slova "infekční lékařství,".
61. V § 47a odst. 4 větě první se slova "nebo infekční lékařství" nahrazují slovy " , infekční lékařství, všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost po absolvování certifikovaného kurzu očkování".
62. V § 50 se slova "nebo v případě právnické osoby též jinou činnost" zrušují, za slova "do 3 let věku" se vkládají slova "nebo výchova dětí nad 3 roky věku v předškolních zařízeních98)", slovo "trvalou" se zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta "Doklad o provedení pravidelného očkování nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, vydá poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost na žádost zákonného zástupce dítěte, pěstouna nebo fyzické osoby, které bylo dítě soudem svěřeno do osobní péče80).".
Poznámka pod čarou č. 98 zní:
"98) Příloha č. 2 a příloha č. 4 bod 72 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.".
63. V § 51 odst. 1 písm. b) se slovo "trvalou" zrušuje.
64. V § 58 odstavec 3 zní:
"(3) Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, při které se používají nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi, které mají přiřazenu třídu nebo třídy a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1, 2 nebo 3 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle nařízení (ES) č. 1272/2008, může provádět fyzická osoba, která
a) dovršila věk 18 let,
b) absolvovala odborný kurs pro práci s těmito látkami a směsmi, nebo jinak získala odborné znalosti a praktické dovednosti v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem37c) a
c) má platné osvědčení o odborné způsobilosti.".
65. V § 61 odst. 3 se věta první nahrazuje větou "Pokud osoba oprávněná provozovat speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci hodlá provádět speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, které mají přiřazenu třídu nebo třídy a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1, 2 nebo 3 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle nařízení (ES) č. 1272/2008, je povinna písemně oznámit tuto skutečnost orgánu ochrany veřejného zdraví a obecnímu úřadu příslušným podle místa provádění činnosti, a to nejpozději 48 hodin před započetím této činnosti.".
66. V § 62a větě první se text "odst. 2" zrušuje.
67. V § 67 odst. 12 větě první se slova "odstavce 9" nahrazují slovy "odstavce 11".
68. V § 69 odst. 1 písmeno e) zní:
"e) příkaz k provedení ohniskové dezinfekce, dezinsekce a deratizace na celém zasaženém území; ohniskovou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci provede zdravotní ústav (§ 86 odst. 1), stanoví-li tak rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví; v takovém případě jsou fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby povinny vytvořit podmínky pro provedení ohniskové dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace stanovené rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a strpět provedení ohniskové dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace v termínu stanoveném tímto rozhodnutím; náklady na tuto ohniskovou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci provedenou zdravotním ústavem jsou hrazeny ze státního rozpočtu,".
69. V § 77 odst. 2 větě první se slovo "železničních" zrušuje.
70. V § 77 odstavec 4 zní:
"(4) Žadatel o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo společného souhlasu ke stavbě podle odstavce 3 do území zatíženého zdrojem hluku předloží příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví pro účely vydání stanoviska podle odstavce 1 protokol o měření hluku provedeném podle § 32a nebo hlukovou studii a návrh opatření k ochraně před hlukem, jde-li o území zatížené hlukem nad stanovené hygienické limity. Stejnou povinnost má žadatel, který hodlá předložit stavebnímu úřadu návrh veřejnoprávní smlouvy, žadatel o změnu v užívání stavby podle odstavce 3 a žadatel o vydání společného povolení ke stavbě podle odstavce 3.".
71. V § 77 odst. 5 se za slovo "nemůže" vkládají slova "stavebník nebo jiný budoucí uživatel".
72. V § 80 odst. 1 se písmeno x) s textem "přijímá žádosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie na úseku materiálů a předmětů pro styk s potravinami o povolení nové látky dosud neuvedené na seznamu látek, jejichž užití při výrobě materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami je povoleno, jakož i žádosti o změnu povolení vydaných podle tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie," označuje jako písmeno w).
73. V § 80 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Analytické metody kontroly složení kosmetických přípravků stanoví prováděcí právní předpis.".
74. V § 80 odst. 8 se věta druhá nahrazuje větou "Hlavním hygienikem České republiky může být jmenován pouze lékař se získanou specializovanou způsobilostí a jmenuje jej vláda; na jeho výběr, jmenování a odvolání se přiměřeně použijí ustanovení zákona o státní službě.".
75. V § 80 se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámek pod čarou č. 99 a 100 zní:
"(9) Ministerstvo zdravotnictví
a) je dotčeným orgánem při posuzování účinných látek a přípravků na ochranu rostlin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh99),
b) předkládá Evropské komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin víceletý národní program pro rezidua pesticidů podle článku 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005100),
c) koordinuje spolupráci orgánů ochrany veřejného zdraví a provádění činností vyplývajících z požadavku čl. 4 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o úředních kontrolách a jiné úřední činnosti prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového práva v oblasti materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami.
99) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
100) Článek 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS.".
76. V § 81 odst. 2 a § 81c písm. c) se slova "jednoho roku" nahrazují slovy "2 let".
77. V § 82 odst. 2 písmeno o) zní:
"o) vykonávat státní zdravotní dozor nad plněním povinnosti zaměstnavatele zajistit pracovnělékařské služby a povinnosti poskytovatele pracovnělékařských služeb provádět pracovnělékařské prohlídky uložené zvláštním právním předpisem61)".
78. V § 82 odst. 2 písm. w) se slova "a h)" nahrazují slovy "a i)".
79. V § 82 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno z), které včetně poznámky pod čarou č. 101 zní:
"z) podílet se na vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků, uskutečňovaném v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, spolupracovat s vysokou školou uskutečňující akreditovaný studijní program v oblasti vzdělávání Všeobecné lékařství a zubní lékařství a Zdravotnické obory101).
101) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
80. V § 83 odst. 1 větě poslední se slova "Ústřední vojenský zdravotní ústav" nahrazují slovy "Vojenský zdravotní ústav".
81. V § 84 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "Při výkonu státního zdravotního dozoru orgány" nahrazují slovem "Orgány".
82. V § 84 odst. 1 písm. a) se slovo "dozírají" nahrazuje slovy "při výkonu státního zdravotního dozoru dozírají na to".
83. V § 84 odst. 1 písm. u) se slova "do oběhu48)" nahrazují slovy "na trh48)".
84. V § 86 odst. 1 se věta první nahrazuje větou "K vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek, výrobků, k vyšetřování biologického materiálu a k provádění biologických expozičních testů pro účely výkonu státního zdravotního dozoru a dále ke sledování ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva, monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek, přípravě podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik a pro činnost orgánu ochrany veřejného zdraví jako složky integrovaného záchranného systému, k podílení se na provádění místních programů ochrany a podpory zdraví, na vzdělávání lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků a výuce studentů v akreditovaném studijním programu v oblasti vzdělávání Všeobecné lékařství a zubní lékařství a Zdravotnické obory, jakož i k výchově k podpoře a ochraně veřejného zdraví a k poskytování poradenských služeb a dalších služeb na úseku ochrany veřejného zdraví se zřizují zdravotní ústavy se sídlem v Ústí nad Labem a v Ostravě.".
85. V § 86 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Zdravotní ústavy též provádějí činnosti podle jiných právních předpisů.".
86. V § 86 odst. 2 se věta první nahrazuje větou "K přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, k monitorování a výzkumu vztahů životních podmínek a zdraví, k mezinárodní spolupráci, ke kontrole kvality poskytovaných služeb v ochraně veřejného zdraví, k podílení se na vzdělávání lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků a výuce studentů v akreditovaném studijním programu v oblasti vzdělávání Všeobecné lékařství a zubní lékařství a Zdravotnické obory a pro zdravotní výchovu obyvatelstva se zřizuje Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze.".
87. V části první hlavě V dílu 1 se za oddíl 3 vkládá nový oddíl 4, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 102 a 103 zní:
"Oddíl 4
Úřední laboratoř a národní referenční laboratoř
 
§ 87
(1) Ministerstvo zdravotnictví v oboru své působnosti určuje úřední laboratoř k činnostem podle článku 37 a zrušuje její určení podle článku 39 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, a dále určuje národní referenční laboratoř v oblasti úředních kontrol a epidemiologické bdělosti102).
(2) Úřední laboratoří může být určen zdravotní ústav. Úřední laboratoř musí splňovat požadavky stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.
(3) Národní referenční laboratoří může být určen zdravotní ústav nebo Státní zdravotní ústav, případně jiná právnická osoba ustavená Ministerstvem zdravotnictví nebo organizační složka státu zřízená Ministerstvem zdravotnictví. Národní referenční laboratoř musí splňovat požadavky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625103).
(4) Seznam úředních laboratoří a seznam národních referenčních laboratoří uveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a na svých internetových stránkách.
102) Například rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 2013 o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 2119/98/ES. Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) č. 2018/945 o přenosných nemocích a souvisejících zvláštních zdravotních problémech, které musí být podchyceny epidemiologickým dozorem, a o příslušných definicích případů.
103) Čl. 100 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.".
Dosavadní oddíl 4 se označuje jako oddíl 5.
88. V § 88 odst. 2 se slova "a jakostí vod" nahrazují slovy " , jakostí vod nebo prodejem výrobků nebo pokrmů komunikačními prostředky na dálku".
89. V § 88 se doplňují odstavce 9 a 10, které znějí:
"(9) V rámci výkonu státního zdravotního dozoru orgány ochrany veřejného zdraví v rozsahu jejich působnosti jsou zaměstnanci pověření ke kontrole v případě kontroly prodeje výrobků nebo pokrmů komunikačními prostředky na dálku oprávněni při odebírání vzorku kontrolním nákupem u kontrolované osoby využívat zastírání totožnosti. Po obdržení vzorku orgány ochrany veřejného zdraví informují kontrolovanou osobu o zahájení kontroly z moci úřední85).
(10) V případě kontroly prodeje na dálku se vzorek pro druhé odborné stanovisko neposkytuje. Tím není dotčeno právo na druhé odborné stanovisko, které opravňuje provozovatele požádat o dokumentární přezkum podle čl. 35 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.".
90. V § 88a odst. 1 písm. d) se slova "nemocničních nákaz" nahrazují slovy "infekcí spojených se zdravotní péčí".
91. V § 88a odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).
92. V § 88a odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova "nebo ohrožení nemocí z povolání".
93. V § 88a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 104 zní:
"(2) Pouze zaměstnanci s odbornou způsobilostí k výkonu povolání lékaře104) mohou plnit úkoly orgánů ochrany veřejného zdraví, uvedených v § 78 odst. 1 písm. a) až c),
a) při provádění lékařských činností v ochraně a podpoře veřejného zdraví,
b) při vzdělávání lékařů,
c) jejichž předmětem jsou odborné lékařské konzultace s poskytovateli zdravotních služeb.
104) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
94. V § 92a se vkládají nové odstavce 12 a 13, které včetně poznámky pod čarou č. 86 znějí:
"(12) Výrobce a dovozce materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami a provozovatel potravinářského podniku uvedený v § 26 odst. 6 se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 26 odst. 5 nepodá oznámení o zahájení, změně nebo ukončení výroby nebo dovozu materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami.
(13) Provozovatel potravinářského podniku uvedený v § 26 odst. 6 se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní povinnost uloženou rozhodnutím vydaným na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího výkon úřední kontroly86),
b) v rozporu s § 26 odst. 7 nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie na úseku materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami87)
1. používá výrobek, který není bezpečný, nebo nedodrží správnou výrobní praxi,
2. nesplní povinnost zkoušet nebo hodnotit dodržení stanovených požadavků na složení nebo vlastnosti výrobku, nebo
3. nevede dokumentaci o zkoušce nebo hodnocení dodržení stanoveného požadavku na složení nebo vlastnosti výrobku, nebo ji nevede ve stanoveném rozsahu, nebo
c) nesplní jinou povinnost podle přímo použitelných předpisů Evropské unie na úseku materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami87), než která je uvedena v písmeni b).
86) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, v platném znění.".
Dosavadní odstavec 12 se označuje jako odstavec 14.
95. V § 92a odst. 14 písm. a) se slova "nebo odstavce 10 písm. c)" nahrazují slovy " , odstavce 10 písm. c) nebo odstavce 13 písm. b) bodu 1 nebo 2".
96. V § 92a odst. 14 písm. b) se slova "nebo 11" nahrazují slovy " , odstavce 11 nebo odstavce 13 písm. a) nebo c)".
97. V § 92a odst. 14 písm. c) se slova "nebo odstavce 10 písm. b)" nahrazují slovy " , odstavce 10 písm. b) nebo odstavce 12".
98. V § 92a odst. 14 písm. d) se slova "nebo odstavce 7 písm. c)" nahrazují slovy " , odstavce 7 písm. c) nebo odstavce 13 písm. b) bodu 3".
99. V § 92b odst. 1 se na konci písmene f) doplňuje slovo "nebo".
100. V § 92b odst. 1 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmena h) a i) se zrušují.
101. V § 92b odst. 2 písm. c) se text "§ 4 odst. 5" nahrazuje textem "§ 4 odst. 4".
102. V § 92b odst. 5 úvodní části ustanovení se text "§ 4 odst. 5" nahrazuje textem "§ 4 odst. 4".
103. V § 92b odst. 8 písmeno e) zní:
"e) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo g) nebo odstavce 2 písm. c).".
104. V § 92d odst. 2 se za text "odst." vkládají slova "2 nebo".
105. V § 92d odst. 3 úvodní části ustanovení se za slova "v přírodě" vkládají slova "na dobu delší než 5 dnů".
106. V § 92d odst. 3 písm. b) se slova "§ 9 odst. 1 nebo 3" nahrazují slovy "§ 9 odst. 1, 2 nebo 3".
107. V § 92d odst. 6 se slovo "Fyzická" nahrazuje slovy "Škola vysílající děti na školu v přírodě na dobu 5 dnů nebo kratší, fyzická".
108. V § 92d odst. 7 se slova " , žáků a studentů" nahrazují slovy "ve věku do ukončení povinné školní docházky".
109. V § 92f odst. 2 se za slova "rekondiční služby" vkládá slovo " , solária".
110. V § 92f odst. 4 písm. a) se na konci textu bodu 10 doplňují slova "nebo o ukončení provozu stravovací služby".
111. V § 92f odst. 4 písm. e) se slova "nebo b)" nahrazují slovy " , b) nebo e)".
112. V § 92f odst. 6 písm. c) se slova "nebo 9" nahrazují slovy " , 9 nebo 10".
113. V § 92f odst. 6 písm. f) se slova "nebo 10" zrušují.
114. V § 92g odst. 1 a 2 se slova "jiné zařízení nebo pozemek," zrušují.
115. V § 92h odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova "nebo povinnost podle § 38 odst. 2 nebo 3".
116. V § 92h odst. 4 písm. i) se za slova "zaměstnanci osobní ochranný pracovní prostředek" vkládají slova " , mycí, čisticí a dezinfekční prostředky nebo ochranné nápoje".
117. V § 92h odst. 7 se na konci písmene e) slovo "nebo" zrušuje.
118. V § 92h se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:
"g) nezajistí pro zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání pracovnělékařské služby, nebo
h) nevede dokumentaci o pracovnělékařských službách podle vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.".
119. V § 92h odst. 8 písmeno b) zní:
"b) neprovede pracovnělékařskou prohlídku v rozsahu stanoveném vyhláškou o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče nebo jinými právními předpisy.".
120. V § 92h odst. 9 písmeno d) zní:
"d) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g), odstavce 4 písm. w) nebo odstavce 7 písm. g) nebo h),".
121. V § 92h odst. 9 písm. e) se za slova "odstavec 4 písm. c), d)," vkládá text "i) ," a slova "nebo odstavce 7 písm. f)" se nahrazují slovy " , odstavce 7 písm. f) nebo odstavce 8 písm. b)".
122. V § 92i odst. 2 písm. e) se za slova "podle § 44a odst." vkládají slova "7 nebo".
123. V § 92i odst. 2 písm. f) se slova "odst. 9" nahrazují slovy "odst. 8".
124. V § 92k odstavec 3 zní:
"(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) neprovede opatření podle § 80 odst. 1 písm. h) nebo y) nebo § 82 odst. 2 písm. l), nebo
b) nevytvoří podmínky pro provedení ohniskové dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace stanovené rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nebo nestrpí provedení ohniskové dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace v termínu stanoveném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.".
125. V § 92k odst. 4 se slova "přijme dítě, které se nepodrobilo stanovenému pravidelnému očkování nebo nemá stanovený doklad" nahrazují slovy "přijetím umožňuje dítěti, které se nepodrobilo stanovenému pravidelnému očkování nebo nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, docházku do zařízení".
126. V § 92k odst. 5 se slovo "trvalá" zrušuje.
127. V § 92k odst. 6 písm. b) se slovo "trvalá" zrušuje.
128. V § 94 odst. 2 se slova "§ 31 odst. 1 a 3" nahrazují textem "§ 31 odst. 1".
129. V § 94a odst. 2 se text "§ 82a písm. d)" nahrazuje textem "§ 82a odst. 1 písm. d)".
130. Poznámka pod čarou č. 73 zní:
"73) Článek 79 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.".
131. V § 108 odst. 1 se slova "§ 62 odst. 1, 2 a odst. 3 písm. a) a b)" nahrazují slovy "§ 62 odst. 1 a 2, § 62 odst. 3 písm. a) a b)" a slova "§ 80 odst. 1 písm. s) a odst. 3, § 82a odst. 2 písm. d) a odst. 5" se nahrazují slovy "§ 80 odst. 1 písm. s), § 80 odst. 4, § 82a odst. 2 písm. d), § 82a odst. 5".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Výrobce a dovozce materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami a provozovatel potravinářského podniku uvedený v § 26 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, kteří zahájili výrobu nebo dovoz materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinni učinit oznámení podle § 26 odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Osoba provozující solárium v den nabytí účinnosti tohoto zákona předloží návrh provozního řádu podle § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví ke schválení nejpozději do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví vydá osobám, které předložily návrh provozního řádu podle věty první, rozhodnutí o tomto návrhu ve lhůtě do 9 měsíců ode dne jeho předložení.
3. Oznámení podaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle § 37 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o specifických zdravotních službách
Čl.III
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 47/2013 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 54 odstavec 4 zní:
"(4) Posuzování zdravotní způsobilosti a pracovnělékařské prohlídky, s výjimkou vstupní lékařské prohlídky, pro práce, které dosud nejsou zařazeny do kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví, nebo pro práce, které jsou nebo budou vykonávány ve zkušebním provozu podle jiného právního předpisu, který nepřekročí 1 rok, zaměstnavatel zajišťuje u poskytovatele podle odstavce 2 písm. a), se kterým uzavřel písemnou smlouvu, nebo podle odstavce 2 písm. b), a to na základě výsledků hodnocení rizik podle jiného právního předpisu. Vstupní lékařskou prohlídku zaměstnavatel zajišťuje na základě údajů o předpokládaném pracovním zařazení osoby ucházející se o zaměstnání a dále údajů o druhu práce, režimu práce, o rizikových faktorech pracovních podmínek ve vztahu ke konkrétní práci a míře předpokládané expozice rizikovým faktorům pracovních podmínek zhodnocené zaměstnavatelem po projednání s poskytovatelem pracovnělékařských služeb.".
2. V § 54 odst. 5 úvodní části ustanovení se za slovo "uživateli," vkládají slova "se kterým uzavřela dohodu podle zákoníku práce o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele, a to".
3. V § 54 odst. 5 písm. c) se slova "na základě podmínek stanovených v písemné dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele uzavřené podle zákoníku práce" zrušují.
4. V § 57 odst. 1 písmeno c) zní:
"c) provádět v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem podle § 60 a jinými právními předpisy
1. pracovnělékařské prohlídky,
2. pravidelný dohled na pracovištích zaměstnavatele a nad pracemi vykonávanými zaměstnanci; je-li zaměstnavatelem agentura práce, pravidelný dohled provádí na pracovištích uživatele,".
5. V § 57 odst. 1 písm. i) se za slovo "stanovených" vkládají slova "jinými právními předpisy27) nebo".
Poznámka pod čarou č. 27 zní:
"27) Například nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nebo vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů.".
6. V § 90 odst. 4 písm. c) se na konci textu bodu 1 doplňují slova "pro stanovení hodnot biologických expozičních testů".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl.IV
V § 23 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 378/2015 Sb., se slova "§ 10 odst. 1 a 3" nahrazují textem "§ 10".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o státní službě
Čl.V
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 335/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 35/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 178/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 61 odst. 1 písm. g) se slovo "nebo" zrušuje.
2. V § 61 odst. 1 se na konci textu písmene h) tečka nahrazuje slovem "nebo" a doplňuje se písmeno i), které zní:
"i) z důvodu, že přestal splňovat požadavek stanovený pro služební místo jiným právním předpisem.".
 
ČÁST PÁTÁ
Změna lázeňského zákona
Čl.VI
Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 35 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).
2. V § 39 odst. 2 se slova "Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů při výkonu činností" nahrazují slovy "zdravotního ústavu určeného podle § 40 odst. 3 při výkonu činností Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů".
3. V § 40 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 29 zní:
"(3) Činnosti Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů podle tohoto zákona vykonává zdravotní ústav29) určený Ministerstvem zdravotnictví.
29) § 86 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
Čl.VII
Přechodná ustanovení
1. Referenční laboratoř přírodních léčivých zdrojů zřízená podle § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 164/2001 Sb., ve znění účinném přede dne nabytí účinnosti tohoto zákona, (dále jen "Referenční laboratoř") se zrušuje ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů, které má Referenční laboratoř ke dni svého zrušení, přecházejí na zdravotní ústav, který je její nástupnickou organizací. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dále přecházejí na zdravotní ústav veškeré závazky, které měla Referenční laboratoř ke dni svého zrušení, jakož i příslušnost hospodařit s veškerým majetkem České republiky, s nímž byla Referenční laboratoř příslušná hospodařit.
3. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů těch zaměstnanců, jejichž pracovní poměr k Referenční laboratoři skončil přede dnem zrušení Referenční laboratoře anebo tímto dnem, vypořádá nástupnická organizace uvedená v bodu 2.
4. Pokud byla Referenční laboratoř účastníkem právních vztahů vzniklých do dne jejího zrušení včetně a účastníkem soudních, správních a jiných řízení zahájených do dne jejího zrušení včetně a tyto vztahy a řízení dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pokračují nebo se tímto dnem anebo po tomto dni obnoví, je účastníkem uvedených právních vztahů a řízení nástupnická organizace uvedená v bodu 2.
5. Do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona pořídí nástupnická organizace uvedená v bodu 2 protokol obsahující soupis majetku České republiky včetně práv, soupis závazků a soupis práv a povinností z pracovněprávních vztahů, které tato nástupnická organizace převzala po zrušené Referenční laboratoři. Nemovitosti, které se evidují v katastru nemovitostí, musí být v protokolu označeny údaji nezbytnými pro zápis do katastru nemovitostí.
6. Návrh na zápis změny příslušnosti hospodařit s nemovitostmi, u nichž dochází k přechodu příslušnosti hospodařit na nástupnickou organizaci uvedenou v bodu 2, do katastru nemovitostí podá tato nástupnická organizace u příslušného katastrálního úřadu do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro tento účel je protokol podle bodu 5 listinou osvědčující příslušnost této nástupnické organizace k hospodaření s uvedenými nemovitostmi.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl.VIII
V § 30 odst. 2 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona č. 290/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se na konci textu bodu 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 8, který zní:
"8. proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B, je-li očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku, a skupiny A, C, W, Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou v druhém roce života.".
 
ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
Čl.IX
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení
a) čl. I bodu 31, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021,
b) čl. I bodu 74, které nabývá účinnosti dnem uplynutí jednoho roku ode dne vyhlášení tohoto zákona, a
c) čl. I bodu 87, které nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Související dokumenty

Související články

Novinky v BOZP 2020