41/2020 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
41/2020 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. ledna 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb. a zákona č. 366/2019 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., nařízení vlády č. 93/2012 Sb., nařízení vlády č. 9/2013 Sb., nařízení vlády č. 32/2016 Sb. a nařízení vlády č. 246/2018 Sb., se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatném řádku doplňují věty
"Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2398 ze dne 12. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/130 ze dne 16. ledna 2019, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci.".
2. V § 18 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 28 zní:
"(2) Jestliže z výsledků hodnocení vyplyne, že používání chemických látek uvedených v § 16 odst. 1 písm. a) nelze z technických důvodů nahradit chemickou látkou nebo postupem podle odstavce 1, musí zaměstnavatel zajistit, aby jejich používání nebo výroba byly prováděny, pokud je to technicky uskutečnitelné, v technologicky uzavřeném systému. Není-li zavedení uzavřeného systému technicky uskutečnitelné, musí být expozice zaměstnance snížena na co nejnižší technicky dosažitelnou úroveň a práce prováděna pouze v kontrolovaném pásmu28). Zřízení kontrolovaného pásma se nevyžaduje u prací, které jsou vykonávány krátkodobě, to je méně než 4 hodiny za směnu. Zřízení kontrolovaného pásma se dále nevyžaduje u prací ve venkovním prostředí v případě expozice emisním výfukovým plynům ze vznětových motorů anebo při používání ropných uhlovodíků, pokud jsou ropné uhlovodíky používány k pohonu spalovacích motorů.
28) § 7 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb.".
3. V § 21 odst. 6 písm. j) se slova "rozsahu závodní preventivní péče" nahrazují slovy "pracovnělékařských službách poskytovaných v rozsahu daném poskytovatelem pracovnělékařských služeb".
4. V § 25 odstavec 9 zní:
"(9) Pro rizikové faktory, jimiž jsou fyzická zátěž nebo pracovní poloha, může zaměstnavatel zařadit práce do druhé kategorie na základě odborného hodnocení provedeného držitelem autorizace k vyšetření v oboru fyziologie práce podle § 83a odst. 1 písm. i) zákona o ochraně veřejného zdraví9). Odborné hodnocení musí obsahovat údaje o charakteru práce, místu výkonu práce, době výkonu práce, směnnosti, informace o manipulovaném materiálu, režimu práce a odpočinku v průběhu konání práce, používaném nářadí, pohlaví zaměstnanců a jejich rotaci na jednotlivých pracovních pozicích a fotodokumentaci vztahující se k pracovnímu prostředí, pokud byla pořízena. Věta první se nepoužije, jde-li o vyřazení práce z rizikových prací pro rizikové faktory fyzická zátěž nebo pracovní poloha. Jestliže se pro rizikový faktor fyzická zátěž nebo pracovní poloha vyskytne na pracovišti nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, zaměstnavatel v době 6 měsíců ode dne uznání nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání provede měření uvedeného rizikového faktoru podle zákona o ochraně veřejného zdraví9). Měření a hodnocení lokální svalové zátěže je upraveno v příloze č. 5 části B k tomuto nařízení.".
5. V příloze č. 2 k tomuto nařízení část A včetně nadpisu zní:
  
"ČÁST A
Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace
I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I
I   I      Chemická látka        I Číslo CAS I PEL I NPK-P  I Poznámky I Přepočet I
I   I                    I       I-------I----------I     I na ppm I
I   I                    I       I   mg.m
-3
I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 1 I acetaldehyd I 75-07-0 I 50 I 100 I I 0,546 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 2 I acetanhydrid I 108-24-7 I 4 I 20 I I I 0,236 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 3 I aceton I 67-64-1 I 800 I 1500 I I 0,414 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 4 I acetonitril I 75-05-8 I 70 I 100 I D I 0,586 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 5 I akrolein I viz 2-propenal I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 6 I akrylaldehyd I viz 2-propenal I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 7 I akrylamid I 79-06-1 I 0,1 I I D, I, K, I I I I I I I I M, S, P I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 8 I akrylonitril I viz 2-propennitril I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 9 I allylalkohol I viz 2-propenol I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 10 I allylglycidylether I 106-92-3 I 25 I 50 I D, I, S I 0,211 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 11 I allylchlorid I viz 3-chlor-1-propen I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 12 I 1-allyloxy-2,3-epoxypropan I viz allylglycidylether I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 13 I aminobenzen I viz anilin I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 14 I 2-aminoethanol I 141-43-5 I 2,5 I 7,5 I I I 0,394 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 15 I 2-aminopyridin I 504-29-0 I 2 I 4 I D, I I 0,256 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 16 I amitrol (ISO) I 61-82-5 I 0,2 I 0,4 I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 17 I amoniak bezvodý I 7664-41-7 I 14 I 36 I I I 1,412 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 18 I amylacetát I viz pentylacetát I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 19 I amylalkohol I viz pentanol I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 20 I anhydrid kyseliny octové I viz acetanhydrid I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 21 I anilin I 62-53-3 I 5 I 10 I B, D, I, I 0,258 I I I I I I I P, S I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 22 I antimon I 7440-36-0 I 0,5 I 1,5 I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 23 I antimonu sloučeniny, jako Sb I I 0,5 I 1,5 I I I I I I (s výjimkou oxidu antimonitého) I I I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 24 I arsan I viz arsenovodík I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 25 I arsen I 7440-38-2 I 0,1 I 0,4 I B I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 26 I arsenu sloučeniny, jako As I I 0,1 I 0,4 I B I I I I (s výjimkou arsenovodíku) I I I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 27 I arsenovodík I 7784-42-1 I 0,1 I 0,2 I B I 0,309 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 28 I azoimid I viz azidovodík I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 29 I azidovodík (páry) I 7782-79-8 I 0,2 I 0,3 I I 0,559 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 30 I azid sodný I 26628-22-8 I 0,1 I 0,3 I D, I I 0,370 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 31 I aziridin I viz ethylenimin I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 32 I barya sloučeniny rozpustné, jako Ba I I 0,5 I 2,5 I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 33 I benzen I 71-43-2 I 3 I 10 I B, D, I, I 0,308 I I I I I I I K, M, P I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 34 I benzíny I I 400 I 1000 I K, M I I I I (technická směs uhlovodíků) I I I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 35 I benzo(a)pyren I 50-32-8 I 0,005 I 0,025 I D, K, M, I 0,095 I I I I I I I T, P, S I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 36 I p-benzochinon I 106-51-4 I 0,4 I 0,8 I I I 0,223 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 37 I 1,4-benzochinon I viz p-benzochinon I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 38 I benzoylperoxid I 94-36-0 I 5 I 10 I I, S I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 39 I benzylalkohol I 100-51-6 I 40 I 80 I I 0,222 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 40 I benzylchlorid I viz alfa-chlortoluen I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 41 I berylium I 7440-41-7 I 0,001 I 0,002 I I, S, P I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 42 I berylia sloučeniny, jako Be I I 0,001 I 0,002 I I, K, S, I I I I I I I I P I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 43 I bifenyl I 92-52-4 I 1 I 3 I D, I I 0,156 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 44 I 1,1'-biphenyl I viz bifenyl I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 45 I bis(2-ethylhexyl)ester 1,2- I viz di-(2-ethylhexyl)ftalát I I I benzendikarboxylové kyseliny I I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 46 I bisfenol A I viz 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 47 I bis(2-chlorethyl)ether I 111-44-4 I 30 I 60 I D I 0,168 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 48 I 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan I 80-05-7 I 2 I 5 I I, S, T, I I I I (prach, aerosol) I I I I V I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 49 I brom I 7726-95-6 I 0,7 I 1,4 I I I 0,151 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 50 I bromethan I 74-96-4 I 20 I 40 I D, I I 0,221 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 51 I bromethylen I 593-60-2 I 4,4 I 8,8 I K I 0,225 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 52 I 2-brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan I 151-67-7 I 15 I 30 I I 0,122 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 53 I brommethan I 74-83-9 I 20 I 40 I D, I I 0,253 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 54 I bromovodík I 10035-10-6 I 1 I 6 I I I 0,297 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 55 I bromtrifluormethan I viz trifluorbrommethan I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 56 I 1,3-butadien I 106-99-0 I 2,2 I 4 I D, K, M I 0,445 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 57 I buta-1,3-dien I viz 1,3-butadien I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 58 I butandion I 431-03-8 I 0,07 I 0,36 I I 0,279 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 59 I butanol (všechny isomery) I I 300 I 600 I I I 0,325 I I I 1-butanol I 71-36-3 I I I I I I I 2-butanol I 78-92-2 I I I I I I I isobutyl-alkohol (2-methylpropanol) I 78-83-1 I I I I I I I terc-butylalkohol(2-methyl-2-propanol) I 75-65-0 I I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 60 I 2-butanon I 78-93-3 I 600 I 900 I I I 0,334 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 61 I butanthiol I 109-79-5 I 1,5 I 3 I I 0,267 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 62 I 2-butenal I 4170-30-3 I 1 I 4 I D, I I 0,343 I I I (E)-2-butenal I 123-73-9 I I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 63 I 2-butoxyethanol I 111-76-2 I 100 I 200 I D, I, B I 0,204 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 64 I 2-butoxyethanolacetát I viz 2-butoxyethylacetát I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 65 I 2-(2-butoxyethoxy) ethanol I 112-34-5 I 70 I 100 I I I 0,148 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 66 I 2-butoxyethylacetát I 112-07-2 I 130 I 300 I D, B I 0,150 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 67 I 1-butoxy-2-propano I 5131-66-8 I 270 I 550 I D, I I 0,182 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 68 I butylacetát (všechny isomery) I I 950 I 1200 I I 0,207 I I I n-butyl-acetát I 123-86-4 I I I I I I I isobutyl-acetát I 110-19-0 I I I I I I I terc-butyl-acetát I 540-88-5 I I I I I I I sek-butyl-acetát I 105-46-4 I I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 69 I butylakrylát I 141-32-2 I 10 I 20 I I, S I 0,188 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 70 I butylalkohol I viz butanol I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 71 I butylcellosolv I viz 2-butoxyethanol I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 72 I butylcellosolvacetát I viz 2-butoxyethylacetát I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 73 I butyldiglykol I viz 2-(2-butoxyethoxy)ethanol I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 74 I butylester 2-propenové kyseliny I viz butylakrylát I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 75 I butylmerkaptan I viz butanthiol I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 76 I terc-butylmethylether I 1634-04-4 I 100 I 200 I I I 0,273 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 77 I n-butylmethylketon I viz 2-hexanon I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 78 I iso-butylmethylketon I viz 4-methyl-2-pentanon I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 79 I butyl 2-propenoát I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 80 I but-2-yn-1,4-diol I 110-65-6 I 0,5 I 1 I D, I, S I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 81 I celosolvacetát I viz 2-ethoxyethylacetát I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 82 I cínu anorganické sloučeniny, jako Sn I I 2 I 4 I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 83 I cínu organické sloučeniny, jako Sn I I 0,1 I 0,2 I D, I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 84 I cyklohexan I 110-82-7 I 700 I 2000 I I I 0,286 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 85 I cyklohexanamin I viz cyklohexylamin I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 86 I cyklohexanol I 108-93-0 I 200 I 400 I D, I I 0,240 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 87 I cyklohexanon I 108-94-1 I 40 I 80 I D, B I 0,245 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 88 I cyklohexen I 110-83-8 I 1000 I 1300 I I 0,293 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 89 I cyklohexylamin I 108-91-8 I 20 I 40 I I I 0,243 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 90 I dekahydronaftalen I 91-17-8 I 50 I 100 I I 0,174 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 91 I desfluran I 57041-67-5 I 15 I 30 I I, T I 0,143 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 92 I diacetonalkohol I 123-42-2 I 200 I 300 I I I 0,207 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 93 I diacetyl I viz butandion I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 94 I 4,4'-diamino-difenylmethan I 101-77-9 I 0,1 I 0,2 I D, K, S I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 95 I 1,2-diaminoethan I 107-15-3 I 25 I 50 I I, S I 0,400 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 96 I diazomethan I 334-88-3 I 0,3 I 0,6 I K I 0,572 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 97 I dibenzoylperoxid I viz benzoylperoxid I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 98 I diboran I 19287-45-7 I 0,1 I 0,2 I I 0,869 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 99 I dibromdifluormethan I 75-61-6 I 800 I 1300 I I 0,115 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 100 I 1,2-dibromethan I 106-93-4 I 1 I 2 I D, I, K I 0,128 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 101 I dibutylester 1,2-benzen-dikarboxylové I viz dibutylftalát I I I kyseliny I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 102 I dibutylftalát I 84-74-2 I 5 I 10 I D, T I 0,086 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 103 I dicyklopentadien I 77-73-6 I 3 I 6 I I I 0,182 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 104 I diethanolamin I 111-42-2 I 5 I 10 I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 105 I diethylamin I 109-89-7 I 15 I 30 I I I 0,329 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 106 I 2-(diethylamino)ethanol I 100-37-8 I 50 I 100 I D, I I 0,205 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 107 I diethylenglykol monomethylether I viz 2-(2-methoxyethoxy)ethanol I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 108 I diethylentriamin I 111-40-0 I 4 I 8 I I, S I 0,233 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 109 I N,N-diethylethanamin I viz triethylamin I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 110 I diethylether I 60-29-7 I 300 I 600 I I 0,325 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 111 I di-(2-ethylhexyl) ftalát I 117-81-7 I 5 I 10 I T I 0,062 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 112 I difenylamin I 122-39-4 I 10 I 20 I D I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 113 I difenylether I 101-84-8 I 5 I 10 I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 114 I difenylmethan-4,4'-diisokyanát I 101-68-8 I 0,05 I 0,1 I I, S I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 115 I difenyloxid I viz difenylether I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 116 I difluormethan I 75-10-5 I 2000 I 5000 I I 0,463 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 118 I 1,3-dihydroxybenzen I 108-46-3 I 45 I 90 I D, I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 119 I 1,4-dihydroxybenzen I 123-31-9 I 2 I 4 I D, I, S I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 120 I 1,2-dichlorbenzen I 95-50-1 I 12 I 60 I D, I I 0,164 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 121 I 1,4-dichlorbenzen I 106-46-7 I 12 I 60 I D, I I 0,164 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 122 I 2,2'-dichlordiethylether I viz bis(2-chlorethyl)ether I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 123 I dichlordifluormethan I 75-71-8 I 3000 I 5000 I I 0,199 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 124 I 1,1-dichlorethan I 75-34-3 I 400 I 800 I D, I I 0,243 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 125 I 1,2-dichlorethan I 107-06-2 I 8 I 16 I D, I, K I 0,243 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 126 I 1,1-dichlorethen I 75-35-4 I 8 I 16 I I 0,248 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 127 I 1,2-dichlorethen I 540-59-0 I 800 I 1600 I I 0,248 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 128 I 1,1-dichlorethylen I viz 1,1-dichlorethen I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 129 I 1,2-dichlorethylen I viz 1,2-dichlorethen I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 131 I dichlorfluonnethan I 75-43-4 I 40 I 80 I I 0,234 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 132 I dichlormethan I 75-09-2 I 200 I 500 I D I 0,283 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 133 I 1,2-dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan I 76-14-2 I 3000 I 5000 I I 0,141 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 134 I diisokyanatohexan I hexamethylen-1,6-diisokyanát I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 135 I 2,4-diisokyanáttoluen I toluylen-2,4-diisokyanát I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 136 I 2,6-diisokyanáttoluen I toluylen-2,6-diisokyanát I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 137 I diisononylftalát I 28553-12-0 I 3 I 10 I I 0,057 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 138 I N,N-dimethylacetamid I 127-19-5 I 30 I 60 I D, T I 0,276 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 139 I dimethylamin I 124-40-3 I 4 I 9 I I I 0,534 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 140 I N,N-dimethylanilin I 121-69-7 I 25 I 50 I D I 0,199 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 141 I N,N-dimethylbenzenamin I viz N,N-dimethylanilin I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 142 I N,N-dimethylcyklohexylamin I 98-94-2 I 5 I 10 I D, I I 0,189 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 143 I dimethylether I 115-10-6 I 1000 I 2000 I I 0,522 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 144 I dimethylethylamin I 598-56-1 I 10 I 20 I I I 0,329 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 145 I N,N-dimethylformamid I 68-12-2 I 15 I 30 I B, D, I, I 0,329 I I I I I I I T I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 146 I 1,1-dimethylhydrazin I 57-14-7 I 0,025 I 0,05 I D, I, K I 0,400 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 147 I 1,2-dimethylhydrazin I 540-73-8 I 0,025 I 0,05 I D, K I 0,400 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 148 I dimethylisopropylamin I 996-35-0 I 10 I 20 I I I 0,276 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 149 I 2,2-dimethylpropan I 463-82-1 I 3000 I 4500
(3)
I I 0,333 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 150 I dimethylsulfát I 77-78-1 I 0,1 I 0,2 I D, I, K, I 0,191 I I I I I I I S I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 151 I N,N-dimethyl-p-toluidin I 99-97-8 I 5 I 10 I I 0,178 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 152 I dinitrobenzen (směs isomerů) I 25154-54-5 I 1 I 2 I D I 0,143 I I I 1,4-dinitrobenzen I 100-25-4 I I I I I I I 1,3-dinitrobenzen I 99-65-3 I I I I I I I 1,2-dinitrobenzen I 528-29-0 I I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 153 I dinitroglykol I viz ethylenglykoldinitrát I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 154 I dinitrochlorbenzen I viz 1-chlor-2,4-dinitrobenzen I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 155 I 4,6-dinitro-o-kresol I 534-52-1 I 0,2 I 0,4 I D, I,S I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 156 I dinitrotoluen (směs isomerů) I 25321-14-6 I 0,75 I 1,5 I D, K I 0,132 I I I 2,3-dinitrotoluen I 602-01-7 I I I I I I I 2,4-dinitrotoluen I 121-14-2 I I I I I I I 2,5-dinitrotoluen I 619-15-8 I I I I I I I 2,6-dinitrotoluen I 606-20-2 I I I I I I I 3,4-dinitrotoluen I 610-39-9 I I I I I I I 3,5-dinitrotoluen I 618-85-9 I I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 157 I 1,4-dioxan I 123-91-1 I 70 I 140 I D, I I 0,273 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 158 I enfluran I 13838-16-9 I 15 I 30 I I I 0,130 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 159 I epichlorhydrin I viz 1-chlor-2,3-epoxypropan I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 160 I 1,2-epoxypropan I viz propylenoxid I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 161 I ethanal I viz acetaldehyd I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 162 I 1,2-ethandiamin I viz 1,2-diaminoethan I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 163 I ethanamin I viz ethylamin I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 164 I ethan-1,2-diol I viz ethylenglykol I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 165 I 1,2-ethandioldinitrát I viz ethylenglykoldinitrát I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 166 I ethanol I 64-17-5 I 1000 I 3000 I I 0,522 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 167 I ethanolamin I viz 2-aminoethanol I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 168 I ethenon I viz keten I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 169 I ethenylbenzen I viz styren I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 170 I ethenylester kyseliny octové I viz vinylacetát I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 171 I 2-ethoxyethanol I 110-80-5 I 8 I 16 I D, T, B I 0,267 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 172 I 2-ethoxyethylacetát I 111-15-9 I 11 I 22 I D, T, B I 0,182 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 173 I 1-ethoxy-2-propanol I 1569-02-4 I 270 I 550 I I 0,231 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 174 I ethylacetát I 141-78-6 I 700 I 900 I I I 0,273 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 175 I ethylakrylát I 140-88-5 I 20 I 40 I I, S I 0,240 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 176 I ethylalkohol I viz ethanol I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 177 I ethylamin I 75-04-7 I 9 I 20 I I I 0,534 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 178 I ethylbenzen I 100-41-4 I 200 I 500 I D, B I 0,227 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 179 I ethylbromid I viz bromethan I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 180 I ethylcelosolv I viz 2-ethoxyethanol I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 181 I ethylendiamin I viz 1,2-diaminoethan I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 182 I ethylendibromid I viz 1,2-dibromethan I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 183 I ethylendichlorid I viz 1,2-dichlorethan I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 184 I ethylendinitrát I viz ethylenglykoldinitrát I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 185 I ethylenglykol I 107-21-1 I 50 I 100 I D I 0,388 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 186 I ethylenglykoldinitrát I 628-96-6 I 0,5 I 1 I D I 0,158 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 187 I ethylenglykolmonobutylether I viz 2-butoxyethanol I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 188 I ethylenglykolmonobutyletheracetát I viz 2-butoxyethylacetát I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 189 I ethylenglykolmonoethylether I viz 2-ethoxyethanol I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 190 I ethylenglykolmonoethyletheracetát I viz 2-ethoxyethylacetát I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 191 I ethylenglykolmonomethylether I viz 2-methoxyethanol I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 192 I ethylenglykolmonomethyletheracetát I viz 2-methoxyethylacetát I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 193 I ethylenchlorhydrin I viz 2-chlorethanol I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 194 I ethylenimin I 151-56-4 I 1 I 2 I D, I, K, I 0,559 I I I I I I I M I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 195 I ethylenoxid I 75-21-8 I 1 I 3 I B, D, I, I 0,546 I I I I I I I K, M I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 196 I ethylester kyseliny 2-propenové I viz ethylakrylát I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 197 I N-ethylethanamin I viz diethylamin I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 198 I ethylether I viz diethylether I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 199 I ethyl-3-ethoxypropionát I 763-69-9 I 150 I 500 I I 0,165 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 200 I ethylformiát I 109-94-4 I 300 I 450 I I I 0,325 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 201 I 2-ethylhexanol I 104-76-7 I 5,4 I 11 I I I 0,185 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 202 I ethylchlorid I viz chlorethan I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 203 I ethyl-2-kyanakrylát I 7085-85-0 I 1 I 2 I I I 0,192 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 204 I ethyl-2-kyanprop-2-enoát I viz ethyl-2-kyanakrylát I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 205 I ethyl-2-propenoat I viz ethylakrylát I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 206 I fenol I 108-95-2 I 7,5 I 15 I D, I, B I 0,256 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 207 I N-fenylbenzenamin I viz difenylamin I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 208 I fenylethylen I viz styren I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 209 I fenylhydrazin I 100-63-0 I 1 I 2 I D, I, K, I 0,222 I I I I I I I S, P I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 210 I 2-fenylpropen I 98-83-9 I 250 I 500 I I I 0,204 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 211 I fluor I 7782-41-4 I 1,5 I 3 I I I 0,633 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 212 I fluoridy anorganické, jako F I I 2,5 I 5 I I, B I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 213 I fluorovodík I 7664-39-3 I 1,5 I 2,5 I I I 1,203 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 214 I formaldehyd I 50-00-0 I 0,5 I 1 I I, K, S I 0,801 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 215 I fosfan I viz fosforovodík I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 216 I fosfin I viz fosforovodík I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 217 I fosfor (bílý, žlutý) I 12185-10-3 I 0,1 I 0,3 I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 218 I fosforovodík I 7803-51-2 I 0,1 I 0,2 I I I 0,708 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 219 I fosforoxychlorid I viz oxychlorid fosforečný I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 220 I fosforpentachlorid I viz chlorid fosforečný I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 221 I fosfortrichlorid I viz chlorid fosforitý I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 222 I fosgen I viz karbonylchlorid I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 223 I freon 11 I viz trichlorfluormethan I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 224 I freon 12 I viz dichlordifluormethan I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 225 I freon 12B2 I viz dibromdifluormethan I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 226 I freon 13 I viz chlortrifluormethan I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 227 I freon 13B1 I viz trifluorbrommethan I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 228 I freon 21 I viz dichlorfluormethan I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 229 I freon 114 I viz 1,2-dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 230 I ftalanhydrid I 85-44-9 I 5 I 10 I I, S I 0,162 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 231 I 2,5-furandion I viz maleinanhydrid I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 232 I 2-furankarboxaldehyd I viz furfural I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 233 I 2-furanmethanol I viz 2-furylmethanol I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 234 I furfural I 98-01-1 I 10 I 20 I B, D, I I 0,250 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 235 I furfurylalkohol I viz 2-furylmethanol I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 236 I furylmethanal I viz furfural I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 237 I 2-furylmethanol I 98-00-0 I 20 I 40 I D, I I 0,245 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 238 I glutaraldehyd I viz 1,5-pentandial I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 239 I glycerol, mlha I 56-81-5 I 10 I 15 I I 0,261 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 240 I glyceroltrinitrát I 55-63-0 I 0,095 I 0,19 I D I 0,106 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 241 I halothan I viz 2-brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 242 I n-heptan I 142-82-5 I 1000 I 2000 I I I 0,240 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 243 I heptan (směs isomerů) I 426260-76-6 I 1000 I 2000 I I I 0,240 I I I 2,4-dimethylpentan I 108-08-7 I I I I I I I 2,2,3-trimethylbutan I 464-06-2 I I I I I I I 3,3-dimethylpentan I 562-49-2 I I I I I I I 2,3-dimethylpentan I 565-59-3 I I I I I I I 3-methylhexan I 589-34-4 I I I I I I I 2,2-dimethylpentan I 590-35-2 I I I I I I I 2-methylhexan I 591-76-4 I I I I I I I 3-ethylpentan I 617-78-7 I I I I I I I isoheptan I 31394-54-4 I I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 244 I 2-heptanon I 110-43-0 I 150 I 300 I D I 0,211 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 245 I 3-heptanon I 106-35-4 I 95 I 300 I I I 0,211 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 246 I hexachlorbenzen I 118-74-1 I 0,02 I 0,1 I D, K I 0,084 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 247 I hexachlor-1,3-butadien I 87-68-3 I 0,25 I 0,5 I D, I I 0,092 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 248 I hexachlorethan I 67-72-1 I 10 I 20 I D, I I 0,102 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 249 I hexachlornaftalen I 1335-87-1 I 0,2 I 0,6 I D I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 250 I hexamethylen-1,6-diisokyanát I 822-06-0 I 0,035 I 0,07 I I, S I 0,143 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 251 I n-hexan I 110-54-3 I 70 I 200 I I, D I 0,279 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 252 I hexan isomery (s výjimkou n-hexanu) I 107-83-5 I 1000 I 2000 I I I 0,279 I I I 2-methylpentan I I I I I I I I 3-methylpentan I 96-14-0 I I I I I I I 2,2-dimethylbutan I 75-83-2 I I I I I I I 2,3-dimethylbutan I 79-29-8 I I I I I I I isohexan; směs isomerů hexanu I 73513-42-5 I I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 253 I 2-hexanon I 591-78-6 I 20 I 40 I D I 0,240 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 254 I hexogen I 121-82-4 I 0,5 I 1,5 I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 255 I hydrazin I 302-01-2 I 0,013 I 0,025 I D, I, K, I 0,751 I I I I I I I S I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 256 I hydrid lithný I 7580-67-8 I 0,01 I 0,02 I I, V I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 257 I hydrochinon I viz 1,4-dihydroxybenzen I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 258 I hydroxid draselný I 1310-58-3 I 1 I 2 I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 259 I hydroxid sodný I 1310-73-2 I 1 I 2 I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 260 I hydroxid vápenatý I 1305-62-0 I 1 I 4 I I, R I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 261 I 2-hydroxymethylfurfural I viz 2-furylmethanol I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 262 I chlor I 7782-50-5 I 0,5 I 1,5 I I I 0,307 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 263 I chloracetaldehyd I 107-20-0 I 1 I 3 I I I 0,214 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 264 I chlorbenzen I 108-90-7 I 25 I 70 I I 0,272 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 265 I 2-chlor-1,3-butadien I 126-99-8 I 10 I 20 I D, I, K I 0,278 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 266 I chlordifluormethan I 75-45-6 I 3600 I - I I 0,119 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 267 I 1-chlor-2,4-dinitrobenzen I 97-00-7 I 0,5 I 1 I D, I, P, I 0,260 I I I I I I I S I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 268 I 1-chlor-2,3-epoxypropan I 106-89-8 I 1 I 2 I D, I, K, I 0,373 I I I I I I I S I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 269 I chlorethan I 75-00-3 I 260 I 540 I I 0,299 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 270 I 2-chlorethanol I 107-07-3 I 1 I 3 I D I 0,307 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 271 I chlorethen I viz vinylchlorid I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 272 I chlorid amonný (dýmy) I 12125-02-9 I 5 I 10 I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 273 I chlorid fosforečný I 10026-13-8 I 1 I 2 I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 274 I chlorid fosforitý I 7719-12-2 I 1 I 3 I I I 0,175 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 275 I chlorid vápenatý I 10043-52-4 I 2 I 4 I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 276 I chlorid zinečnatý I 7646-85-7 I 1 I 2 I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 277 I chlormethan I 74-87-3 I 100 I 200 I D, P I 0,477 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 278 I chlormethoxymethan I viz chlormethylmethylether I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 279 I chlormethylbenzen I viz alfa-chlortoluen I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 280 I chlormethylmethylether I 107-30-2 I 0,003 I 0,006 I D, K I 0,299 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 281 I 1-chlor-4-nitrobenzen I 100-00-5 I 1 I 2 I D, P I 0,153 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 282 I chloroform I viz trichlormethan I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 283 I chloropren I viz 2-chlor-1,3-butadien I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 284 I chlorované bifenyly I viz polychlorované bifenyly I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 285 I chlorovodík I 7647-01-0 I 8 I 15 I I I 0,660 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 286 I 3-chlor-1-propen I 107-05-1 I 3 I 6 I I I 0,314 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 287 I alfa-chlortoluen I 100-44-7 I 5 I 10 I I, K I 0,190 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 288 I chlortrifluormethan I 75-72-9 I 4000 I 6000 I I 0,230 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 289 I chrom a nerozpustné sloučeniny chromu I I 0,5 I 1,5 I I, V I I I I (II, III) jako Cr I I I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 290 I chromu (VI) sloučeniny, jako Cr I I 0,01 I 0,1 I I, S, P I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 291 I 2,2-iminobis(ethanol) I viz diethanolamin I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 292 I 1,3-isobenzofurandion I viz ftalanhydrid I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 293 I isofluran I 26675-46-7 I 15 I 30 I I 0,130 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 294 I isopentan I viz pentan a isopentan I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 295 I isopentylacetát I viz pentylacetáty I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 296 I isophoron I 78-59-1 I 5 I 10 I I I 0,174 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I I isopropanol I viz 2-propanol I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I I 2-isopropoxyethanol I 109-59-1 I 50 I 100 I I I 0,231 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I I 2-isopropoxyethylacetát I 19234-20-9 I 65 I 130 I I, P I 0,165 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I I isopropylacetát I 108-21-4 I 800 I 1000 I I I 0,236 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I I isopropylamin I 75-31-0 I 10 I 20 I I I 0,407 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 297 I izopropylalkohol I viz 2-propanol I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 298 I isopropylbenzen I viz kumen I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 299 I isopropylglykol I viz 2-isopropoxyethanol I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 300 I jod I 7553-56-2 I 0,1 I 1 I I I 0,095 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 301 I jodmethan I 74-88-4 I 2 I 8 I D, I I 0,170 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 302 I kadmium a jeho sloučeniny, jako Cd I I 0,05 I 0,1 I B, D, K, I I I I I I I I P, V I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 303 I kalafuna - prach, dým I 8050-09-7 I 1 I I S, V I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 304 I epsilon-kaprolaktam (prach) I 105-60-2 I 1 I 3 I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 305 I epsilon-kaprolaktam (páry) I 105-60-2 I 10 I 40 I I I 0,213 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 306 I karbonitril I viz kyanamid I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 307 I karbonylchlorid I 75-44-5 I 0,08 I 0,4 I I I 0,243 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 308 I keten I 463-51-4 I 1 I 2 I I I 0,572 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 309 I kobalt a jeho sloučeniny, jako Co I - I 0,05 I 0,1 I S, V I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 310 I kresol (směs isomerů a isomery) I 1319-77-3 I 20 I 40 I D, I I 0,223 I I I o-kresol I 95-48-7 I I I I I I I m-kresol I 108-39-4 I I I I I I I p-kresol I 106-44-5 I I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 311 I krotonaldehyd I viz 2-butenal I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 312 I kumen I 98-82-8 I 100 I 250 I D I 0,200 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 313 I kyanamid I 420-04-2 I 1 I 5 I D, I, S I 0,572 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 314 I kyanidy, jako CN
-
I 57-12-5 I 1 I 5 I D I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 315 I kyanovodík jako CN
-
I 74-90-8 I 1 I 5 I D I 0,890 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 316 I kyselina akrylová I 79-10-7 I 29 I 59
(6)
I I 0,334 I I I I I I (1 min) I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 317 I kyselina dusičná I 7697-37-2 I 1 I 2,5 I I I 0,382 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 318 I kyselina ethanová I viz kyselina octová I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 319 I kyselina ethandiová I viz kyselina šťavelová I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 320 I kyselina fosforečná I 7664-38-2 I 1 I 2 I I I 0,246 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 321 I kyselina chloristá I 7601-90-3 I 1 I 2 I I I 0,240 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 322 I kyselina methanová I viz kyselina mravenčí I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 323 I kyselina mravenčí I 64-18-6 I 9 I 18 I I I 0,523 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 324 I kyselina octová I 64-19-7 I 25 I 50 I I I 0,401 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 325 I kyselina peroxyoctová I 79-21-0 I 0,6 I 1,2 I I I 0,316 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 326 I kyselina pikrová I 88-89-1 I 0,1 I 0,5 I D, I, S I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 327 I kyselina propanová I viz kyselina propionová I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 328 I kyselina propionová I 79-09-4 I 30 I 60 I I I 0,325 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 329 I kyselina sírová (mlha koncentrované I 7664-93-9 I 0,05 I - I I I I I I kyseliny)
(1)
,
(2)
I I I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 330 I kyselina sírová, jako SO
3
(1)
,
(2)
I 7664-93-9 I 1 I 2 I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 331 I kyselina šťavelová I 144-62-7 I 1 I 5 I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 332 I maleinanhydrid I 108-31-6 I 1 I 2 I I, S I 0,245 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 333 I mangan a jeho anorganické sloučeniny, I I 0,2 I 0,4 I V I I I I jako Mn I I 0,05 I 0,1 I R I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 334 I měď (prach) I 7440-50-8 I 1 I 2 I V I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 335 I měď (dýmy) I 7440-50-8 I 0,1 I 0,2 I R I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 336 I mesitylen I viz 1,3,5-trimethylbenzen I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 337 I methanal I viz formaldehyd I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 338 I methanamin I viz methylamin I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 339 I methanol I 67-56-1 I 250 I 1000 I D, B I 0,751 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 340 I 3-methoxy-n-butylacetát I 4435-53-4 I 100 I 200 I I 0,165 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 341 I 2-methoxyethanol I 109-86-4 I 3 I 6 I D, T I 0,316 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 342 I 2-(2-methoxyethoxy)ethanol I 111-77-3 I 50 I 100 I D I 0,200 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 343 I 2-methoxyethylacetát I 110-49-6 I 5 I 10 I D, T I 0,204 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 344 I 3-methoxy-3-methylbutanol I 56539-66-3 I 100 I 200 I I I 0,204 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 345 I 2-methoxy-1-methylethylacetát I 108-65-6 I 270 I 550 I D, I I 0,182 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 346 I 2-methoxy-2-methylpropan I viz terc-butylmethylether I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 347 I 1-methoxy-2-propanol I 107-98-2 I 270 I 550 I D I 0,267 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 348 I 2-methoxy-1-propylacetát I 70657-70-4 I 270 I 550 I D, T I 0,182 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 349 I (2-methoxymethylethoxy)-propanol I 34590-94-8 I 270 I 550 I D I 0,162 I I I (směs isomerů) I 20324-32-7 I I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 350 I methylacetát I 79-20-9 I 600 I 800 I I I 0,325 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 351 I methylakrylát I 96-33-3 I 18 I 36 I I, S I 0,279 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 352 I methylalkohol I viz methanol I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 353 I methylamin I 74-89-5 I 10 I 20 I I I 0,775 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 354 I 4-methylanilin I viz p-toluidin I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 355 I N-methylanilin I 100-61-8 I 2 I 4 I D I 0,225 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 356 I methylbenzen I viz toluen I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 357 I N-methylbenzenamin I viz N-methylanilin I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 358 I methylbromid I viz brommethan I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 359 I 3-methyl-1-butanol I viz pentanol I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 360 I 1-methylbutylacetát I viz pentylacetát I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 361 I methylcelosolv I viz 2-methoxyethanol I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 362 I methylcelosolvacetát I viz 2-methoxyethylacetát I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 363 I methylcyklohexan I 108-87-2 I 1500 I 2000 I I I 0,245 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 364 I I 25639-42-3 I 200 I 400 I I 0,211 I I I methylcyklohexanol, směs isomerů I 590-67-0 I I I I I I I 1-methylcyklohexanol I 583-59-5 I I I I I I I 2-methylcyklohexanol, směs isomerů I 7443-52-9 I I I I I I I 3-methylcyklohexanol, směs isomerů I 591-23-1 I I I I I I I 4-methylcyklohexanol, směs isomerů I 589-91-3 I I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 365 I 2-methylcyklohexanon I 583-60-8 I 150 I 300 I D I 0,215 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 366 I methyldinitrobenzen I viz dinitrotoluen I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 367 I 2-methyl-4,6-dinitrofenol I viz 4,6-dinitro-o-kresol I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 368 I 1,1'-methylenbis(4-isokyanatobenzen) I viz difenylmethan-4,4'-diisokyanát I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 369 I 4,4'-methylendianilin I viz 4,4'-diamino-difenylmethan I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 370 I methylenchlorid I viz dichlormethan I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 371 I methylester 2-methyl-2-propenové I viz methylmetakrylát I I I kyseliny I I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 372 I methylethylketon I viz 2-butanon I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 373 I methylformiát I 107-31-3 I 125 I 250 I D I 0,401 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 374 I 5-methyl-3-heptanon I 541-85-5 I 50 I 100 I I I 0,188 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 375 I 5-methyl-2-hexanon I 110-12-3 I 95 I 200 I I 0,211 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 376 I methylhydrazin I 60-34-4 I 0,02 I 0,04 I I, K, S I 0,522 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 377 I methylchlorid I viz chlormethan I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 378 I methylisokyanát I 624-83-9 I 0,025 I 0,05 I D, I, S I 0,422 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 379 I methyljodid I viz jodmethan I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 380 I methylkyanid I viz acetonitril I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 381 I methylmetakrylát I 80-62-6 I 50 I 150 I I, S I 0,240 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 382 I N-methylmethanamin I viz dimethylamin I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 383 I 4-methyl-2-pentanon I 108-10-1 I 80 I 200 I D, I I 0,240 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 384 I 1-methyl-2-pyrrolidinon I 872-50-4 I 40 I 80 I D, I, T I 0,243 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 385 I minerální oleje I viz oleje minerální I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 386 I molybden I 7439-98-7 I 5 I 25 I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 387 I molybdenu sloučeniny, jako Mo I I 5 I 25 I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 388 I monochlormethylmethyleter I viz chlormethylmethylether I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 389 I morfolin I 110-91-8 I 35 I 70 I I I 0,276 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 390 I nafta solventní I I 200 I 1000 I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 391 I naftalen I 91-20-3 I 50 I 100 I I 0,188 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 392 I neopentan I viz 2,2-dimethylpropan I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 393 I nikl I 7440-02-0 I 0,5 I 1 I B, S, V I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 394 I niklu sloučeniny, jako Ni (s výjimkou I I 0,05 I 0,25 I B, S, V I I I I nikltetrakarbonylu) I I I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 395 I nikltetrakarbonyl I 13463-39-3 I 0,01 I 0,02 I D, I, T I 0,141 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 396 I nikotin I 54-11-5 I 0,5 I 2,5 I D I 0,148 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 397 I nitrobenzen I 98-95-3 I 1 I 2 I B, D, P, I 0,195 I I I I I I I T I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 398 I nitroethan I 79-24-3 I 62 I 312 I D I 0,321 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 399 I nitroglycerin I viz glyceroltrinitrát I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 400 I nitroglykol I viz ethylenglykoldinitrát I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 401 I p-nitrochlorbenzen I viz 1-chlor-4-nitrobenzen I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 402 I 2-nitropropan I 79-46-9 I 18 I I K I 0,270 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 403 I nitrotoluen I 1321-12-6 I 10 I 20 I D, K, M I 0,175 I I I směs isomerů a isomery I 88-72-2 I I I I I I I 2-nitrotoluen I 99-08-1 I I I I I I I 3-nitrotoluen I 99-99-0 I I I I I I I 4-nitrotoluen I I I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 404 I oleje minerální (aerosol) I I 5 I 10 I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 405 I olovo I 7439-92-1 I 0,05 I 0,2 I B, T
(4)
I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 406 I olova sloučeniny, jako Pb (kromě I I 0,05 I 0,2 I B, T
(4)
I I I I alkylsloučenin) I I I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 407 I 1,1'-oxybis(benzen) I viz difenylether I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 408 I 1,1-oxybis(ethan) I viz diethylether I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 409 I oxalonitril I 460-19-5 I 2 I 6 I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 410 I oxid antimonitý, jako Sb I 1309-64-4 I 0,1 I 0,2 I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 411 I oxid dusičitý I 10102-44-0 I 0,96 I 1,91 I I I 0,523 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 412 I oxid dusnatý I 10102-43-9 I 2,5 I 5 I I I 0,802 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 413 I oxid dusný I 10024-97-2 I 180 I 360 I I 0,547 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 414 I oxid fosforečný I 1314-56-3 I 1 I 2 I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 415 I oxid hořečnatý I 1309-48-4 I 5 I 10 I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 416 I oxid osmičelý, jako Os I 20816-12-0 I 0,002 I 0,004 I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 417 I oxid sírový I 7446-11-9 I 1 I 2 I I I 0,301 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 418 I oxid siřičitý I 7446-09-5 I 1,5 I 3 I I I 0,376 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 419 I oxid uhelnatý I 630-08-0 I 23 I 117 I B, P, T I 0,859 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 420 I oxid uhličitý I 124-38-9 I 9000 I 45000 I I 0,547 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 421 I oxid vanadičný (prach, dýmy) I 1314-62-1 I 0,05 I 0,1 I I, P I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 422 I oxid vápenatý I 1305-78-8 I 1 I 4 I I, R I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 423 I oxid zinečnatý, jako Zn I 1314-13-2 I 2 I 5 I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 424 I oxiran I viz ethylenoxid I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 425 I 1,1'-oxybis(2-chloroethan) I viz bis(2-chlorethyl)ether I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 426 I oxychlorid fosforečný I 10025-87-3 I 0,5 I 1 I I, P I 0,157 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 427 I ozon I 10028-15-6 I 0,1 I 0,2 I I 0,501 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 428 I pentafluorethan I 354-33-6 I 5000 I - I I 0,200 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 429 I pentachlorfenol I 87-86-5 I 0,5 I 1,5 I B, D, I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 430 I pentakarbonyl železa, jako Fe I 13463-40-6 I 0,2 I 0,5 I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 431 I pentan a I 109-66-0 I 3000 I 4500
(3)
I I 0,333 I I I isopentan I 78-78-4 I I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 432 I 1,5-pentandial I 111-30-8 I 0,2 I 0,4 I I, S I 0,240 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 433 I pentanol I 30899-19-5 I 300 I 600 I I I 0,273 I I I všechny isomery a směsi isomerů I 94624-12-1 I I I I I I I 1-pentanol I 71-41-0 I I I I I I I 2-pentanol I 6032-29-7 I I I I I I I 3-pentanol I 584-02-1 I I I I I I I 2-methyl-1-butanol I 137-32-6 I I I I I I I 3-methyl-1-butanol I 123-51-3 I I I I I I I 3-methyl-2-butanol I 598-75-4 I I I I I I I 2-methyl-2-butanol I 75-85-4 I I I I I I I 2,2-dimethyl-1-propanol I 75-84-3 I I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 434 I pentylacetát všechny isomery a směsi I I 270 I 540 I I 0,185 I I I isomerů I I I I I I I I 2(nebo 3)-methylbutyl-acetát I 84145-37-9 I I I I I I I 1-pentylacetát I 628-63-7 I I I I I I I isopentylacetát I 123-92-2 I I I I I I I 2-methylbutylacetát I 624-41-9 I I I I I I I 3-pentylacetát I 620-11-1 I I I I I I I pentylacetát, terc. I 625-16-1 I I I I I I I 1-methylbutylacetát I 626-38-0 I I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 435 I pentylester kyseliny octové I viz pentylacetát I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 436 I perchlorethylen I viz tetrachlorethylen I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 437 I peroxid vodíku I 7722-84-1 I 1 I 2 I I I 0,707 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 438 I piperazin I 110-85-0 I 0,1 I 0,3 I I, S I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 439 I platina (kov) a nerozpustné sloučeniny I 7440-06-4 I 0,5 I 1 I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 440 I platiny rozpustné sloučeniny (jako Pt) I I 0,001 I 0,002 I I, S I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 441 I polychlorované bifenyly (technické) I 1336-36-3 I 0,5 I 1 I B, D I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 442 I 2-propanamin I viz isopropylamin I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 443 I propan-butan (LPG) I 68476-85-7 I 1800 I 4000
(3)
I K, M I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 444 I n-propanol I 71-23-8 I 500 I 1000 I I I 0,400 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 445 I 1-propanol I viz n-propanol I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 446 I 2-propanol I 67-63-0 I 500 I 1000 I I I 0,400 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 447 I 2-propanon I viz aceton I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 448 I 1,2,3-propantrioltrinitrát I viz glyceroltrinitrát I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 449 I 2-propenal I 107-02-8 I 0,05 I 0,12 I I I 0,429 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 450 I 2-propen-1-ol I 107-18-6 I 4 I 10 I D, I I 0,414 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 451 I 2-propennitril I 107-13-1 I 2 I 6 I D, I, K, I 0,453 I I I I I I I S I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 452 I beta-propiolakton I 57-57-8 I 1 I 2 I I, K I 0,334 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 453 I n-propylacetát I 109-60-4 I 800 I 1000 I I I 0,236 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 454 I n-propylalkohol I viz n-propanol I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 455 I propylenoxid I 75-56-9 I 2,4 I 5 I D, I, K, I 0,414 I I I I I I I M I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 456 I pseudokumen I viz 1,2,4-trimethylbenzen I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 457 I pyrethrum (vyčištěné od I 8003-34-7 I 1 I 2 I D, I, S I I I I senzibilizujících laktonů) I I I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 458 I pyridin I 110-86-1 I 5 I 10 I D I 0,304 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 459 I resorcin I viz 1,3-dihydroxybenzen I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 460 I rtuť I 7439-97-6 I 0,02 I 0,15 I B, D, T I 0,120 I I I I I I I
(5)
I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 461 I rtuti (dvojmocné) anorganické I I 0,02 I 0,15 I B, D, T I I I I sloučeniny, včetně oxidu rtuťnatého a I I I I
(5)
I I I I chloridu rtuťnatého jako Hg I I I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 462 I rtuti alkyl-sloučeniny, jako Hg I I 0,01 I 0,03 I B, D, T I I I I I I I I
(5)
I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 463 I selan I viz selenovodík I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 464 I selen I 7782-49-2 I 0,1 I 0,2 I D I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 465 I selenu sloučeniny, jako Se (kromě I I 0,1 I 0,2 I I I I I selenovodíku) I I I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 466 I selenovodík I 7783-07-5 I 0,07 I 0,17 I P, I I 0,297 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 467 I sevofluran I 28523-86-6 I 15 I 30 I I 0,120 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 468 I sirník fosforečný I viz sulfid fosforečný I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 469 I sirouhlík I 75-15-0 I 10 I 20 I B, D, I I 0,316 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 470 I sirovodík I 7783-06-4 I 7 I 14 I I 0,706 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 471 I solventní nafta I viz nafta solventní I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 472 I stříbro I 7440-22-4 I 0,1 I 0,3 I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 473 I stříbra rozpustné sloučeniny, jako Ag I I 0,01 I 0,03 I V I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 474 I styren I 100-42-5 I 100 I 400 I B, I, P I 0,231 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 475 I sulfan I viz sirovodík I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 476 I sulfid fosforečný I 1314-80-3 I 1 I 2 I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 477 I sulfotep (ISO) I 3689-24-5 I 0,1 I 0,2 I D I 0,075 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 478 I tellur a jeho sloučeniny, jako Te I 13494-80-9 I 0,1 I 0,5 I V I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 479 I terfenyl, hydrogenovaný I 61788-32-7 I 19 I 48 I I 0,101 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 480 I terpentýn - páry I 8006-64-2 I 300 I 800 I I, S I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 481 I tetraethylester kyseliny křemičité I viz tetraethylsilikát I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 482 I tetraethylolovo, jako Pb I 78-00-2 I 0,05 I 0,1 I B, D, T I I I I I I I I
(4)
I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 483 I tetraethylsilikát I 78-10-4 I 44 I 200 I I I 0,115 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 484 I tetraethoxysilan I viz tetraethylsilikát I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 485 I O,O,O',O'-tetraethyl-dithiopyrofosfát I viz sulfotep (ISO) I I-----I----------------------------------------I I I 486 I O,O,O',O'-tetraethyldifosforodithiolát I I I-----I----------------------------------------I------------------------------------------------------I I 487 I tetrafosfor I viz fosfor (bílý, žlutý) I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 488 I tetrahydrofuran I 109-99-9 I 150 I 300 I D, I I 0,334 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 489 I tetrahydro-1,4-oxazin I viz morfolin I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 490 I tetrachlorethen I 127-18-4 I 138 I 275 I D I 0,145 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 491 I tetrachlorethylen I viz tetrachlorethen I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 492 I tetrachlormethan I 56-23-5 I 6,4 I 32 I D, P I 0,159 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 493 I tetrakarbonyl niklu I viz nikltetrakarbonyl I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 494 I tetramethylolovo, jako Pb I 75-74-1 I 0,05 I 0,1 I B, D, T I I I I I I I I
(4)
I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 495 I thallium I 7440-28-0 I 0,1 I 0,5 I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 496 I thallia sloučeniny rozpustné, jako Tl I I 0,1 I 0,5 I D I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 497 I toluen I 108-88-3 I 192 I 384 I B, D, I I 0,261 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 498 I m-toluidin I 108-44-1 I 5 I 10 I D, I I 0,225 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 499 I o-toluidin I 95-53-4 I 0,5 I 0,1 I D, I, K I 0,225 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 500 I p-toluidin I 106-49-0 I 5 I 10 I D, I, S I 0,225 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 501 I 2,4-toluylendiisokyanát I 584-84-9 I 0,05 I 0,1 I I, S I 0,138 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 502 I 2,6-toluylendiisokyanát I 91-08-7 I 0,05 I 0,1 I I, S I 0,138 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 503 I triethanolamin I 102-71-6 I 5 I 10 I D, I I 0,161 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 504 I triethylamin I 121-44-8 I 8 I 12 I D, I I 0,238 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 505 I trifluorbrommethan I 75-63-8 I 4000 I 6000 I I 0,162 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 506 I 1,2,4-trichlorbenzen I 120-82-1 I 15 I 35 I D, I I 0,133 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 507 I 1,1,1-trichlorethan I 71-55-6 I 500 I 1000 I I 0,180 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 508 I 1,1,2-trichlorethan I 79-00-5 I 50 I 100 I D I 0,180 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 509 I trichlorethen I 79-01-6 I 55 I 164 I B, D, I, I 0,183 I I I I I I I K I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 510 I trichlorethylen I viz trichlorethen I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 511 I trichlorfluormethan I 75-69-4 I 3000 I 4500 I I 0,175 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 512 I trichlorid-oxid fosforečný I viz oxychlorid fosforečný I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 513 I trichlormethan I 67-66-3 I 10 I 20 I D, I I 0,202 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 514 I trimethylamin I 75-50-3 I 10 I 20 I I I 0,407 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 515 I 1,2,3-trimethylbenzen I 526-73-8 I 100 I 250 I I I 0,200 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 516 I 1,2,4-trimethylbenzen I 95-63-6 I 100 I 250 I I I 0,200 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 517 I 1,3,5-trimethylbenzen I 108-67-8 I 100 I 250 I I I 0,200 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 518 I 2,4,6-trinitrofenol I viz kyselina pikrová I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 519 I 2,4,6-trinitrotoluen I 118-96-7 I 0,3 I 0,5 I D I 0,106 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 520 I uhličitany a hydrogenuhličitany sodný I I 5 I 10 I I, V I I I I a draselný I I I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 521 I vanad (prach) a anorganické sloučeniny I 7440-62-2 I 0,05 I 0,15 I V I I I I jako V I I I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 522 I vinylacetát I 108-05-4 I 18 I 36 I I 0,279 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 523 I vinylbenzen I viz styren I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 524 I vinylchlorid monomer I 75-01-4 I 2,6 I 5 I K I 0,385 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 525 I vinylidenchlorid I viz 1,1-dichlorethen I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 526 I xylen technická směs isomerů a všechny I 1330-20-7 I 200 I 400 I B, D, I I 0,227 I I I isomery I I I I I I I I o-xylen I 95-47-6 I I I I I I I p-xylen I 106-42-3 I I I I I I I m-xylen I 108-38-3 I I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 527 I 2,4-xylidin I 95-68-1 I 5 I 10 I D, P I 0,199 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 528 I xylidin (směs isomerů) I 1300-73-8 I 10 I 20 I D I 0,199 I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 529 I směsi polycyklických aromatických I I I I D I I I I uhlovodíků, především ty, které I I I I I I I I obsahují benzo[a]pyren I I I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I I 530 I minerální oleje, které byly předtím I I I I D I I I I použity ve spalovacích motorech k I I I I I I I I lubrikaci a chlazení pohybujících se I I I I I I I I částí v motoru I I I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I Vysvětlivky k tabulce: PEL - přípustný expoziční limit. NPK-P - nejvyšší přípustná koncentrace. Číslo CAS - registrační číslo používané v Chemical Abstracts Service.
(1)
- Při výběru vhodné metody kontroly expozice by se mělo přihlédnout k možným omezením a interferencím, k nimž může dojít za přítomnosti jiných sloučenin síry.
(2)
- Mlha je definována jako thorakální frakce.
(3)
- Je brán zřetel na fyzikálně-chemické vlastnosti (například výbušnost).
(4)
- Pro hodnocení expozice u olova je rozhodující výsledek vyšetření plumbémie.
(5)
- při kontrole expozice rtuti a anorganických sloučenin dvojmocné rtuti se přihlíží k příslušným biologickým expozičním testům, které doplňují směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti.
(6)
- Limitní hodnota krátkodobé expozice ve vztahu k referenčnímu období. Vysvětlivky ke sloupci "Poznámky" v tabulce: B - u látky je zaveden biologický expoziční test (BET) v moči nebo krvi. D - při expozici se významně uplatňuje pronikání faktoru kůží. I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůži. K - karcinogen kategorie 1A a 1B (s větou H350, H350i). M - mutagen v zárodečných buňkách kategorie 1A a 1B (s větou H340). P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky (s větou H372, H373). R - respirabilní frakce aerosolu. S - látka má senzibilizujicí účinek (s větou H317, H334). T - toxický pro reprodukci kategorie 1A a 1B (s větou H360 včetně příslušných kódů). V - vdechovatelná frakce aerosolu. Vysvětlivka ke sloupci "Přepočet na ppm" v tabulce: Přepočet z údaje o hmotnostní koncentraci v mg.m
-3
na údaj o objemové koncentraci v ppm (parts per million - počet objemových jednotek plynu v miliónu objemových jednotek vzduchu) platí za podmínky teploty 20°C a tlaku 101,3 kPa.
Pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity:
1. výroba auraminu,
2. práce spojené s expozicí polycyklickým aromatickým uhlovodíkům přítomným v uhelných sazích, dehtu nebo smole,
3. práce spojené s expozicí prachům, dýmům nebo kapalným aerosolům vznikajícím při pražení nebo elektrolytické rafinaci kuproniklových rud,
4. silně kyselé procesy při výrobě isopropanolu,
5. práce spojená s expozicí prachu tvrdých dřev, při kterých jsou překračovány přípustné limity,
6. práce zahrnující expozici respirabilnímu prachu krystalického oxidu křemičitého vznikajícího během pracovního procesu,
7. zpracování nebo opracování výrobků nebo směsí obsahujících azbest, jestliže při těchto pracech expozice azbestu převyšuje hodnotu 0,1 respirabilní vlákno/cm
3
,
8. práce zahrnující expozici minerálním olejům, které byly předtím použity ve spalovacích motorech k lubrikaci a chlazení pohybujících se částí v motoru, prostřednictvím kožní absorpce,
9. práce zahrnující expozici emisím výlukových plynů ze vznětových motorů,
10. práce s cytostatiky, výroba a některé práce zejména s imunosupresivy, antibiotiky nebo hormony, jsou-li zařazeny do kategorie třetí nebo čtvrté vyhodnocené jako rizikové z hlediska možných pozdních účinků na zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví,
11. koksárenské nebo koksochemické zpracování černého uhlí nebo přímé zpracování černouhelného dehtu nebo smoly, vysokotlaké nebo nízkotlaké zplyňování uhlí včetně jeho meziproduktů, zpracování primárních meziproduktů nebo vedlejších produktů, například chlazení nebo čištění surového plynu, zpracování fenolových vod, hnědouhelného dehtu nebo expedice vedlejších produktů.".
6. V příloze č. 2 k tomuto nařízení části A řádek 290 tabulky zní:
"
I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I
I 290 I chromu (VI) sloučeniny, jako Cr    I       I 0,005 I  0,01  I B, I, K, I     I
I   I                    I       I    I     I M, P, S, I     I
I   I                    I       I    I     I  V   I     I
I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I
                                                  .".
7. V příloze č. 2 k tomuto nařízení části A se doplňuje řádek 531 tabulky, který zní:
"
I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I
I 531 I emise výfukových plynů ze vznětových  I       I 0,05 I     I     I     I
I   I motorů, s výjimkou odvětví hlubinné  I       I 
(7)
I I I I I I těžby a výstavby tunelů I I I I I I I-----I----------------------------------------I-------------I-------I----------I----------I----------I .".
8. V příloze č. 2 k tomuto nařízení části A se do vysvětlivek k tabulce doplňuje vysvětlivka č. 7, která zní:
"
(7)
- Měřeno jako elementární uhlík.".
9. V příloze č. 2 k tomuto nařízení části A řádku 531 tabulky ve sloupci "Chemická látka" se slova "s výjimkou odvětví hlubinné těžby a výstavby tunelů" zrušují.
10. V příloze č. 3 k tomuto nařízení část A včetně nadpisu zní:
  
"ČÁST A
Seznamy prachů a jejich přípustné expoziční limity
1. Přípustný expoziční limit pro celkovou koncentraci (vdechovatelnou frakci) prachu se označuje PEL
c
a pro respirabilní frakci prachu PEL
r
. Vdechovatelnou frakcí prachu se rozumí soubor částic polétavého prachu, které mohou být vdechnuty nosem nebo ústy. Respirabilní frakcí se rozumí hmotnostní frakce vdechnutých částic, které pronikají do té části dýchacích cest, kde není řasinkový epitel, a do plicních sklípků podle české technické normy ČSN EN 1540 Expozice pracoviště - Terminologie.
2. Přípustný expoziční limit směsi prachů (PEL
s
) s různými přípustnými expozičními limity se stanoví výpočtem z přípustného expozičního limitu jednotlivých prachů podle vzorce:


kde
PEL
s
je PEL směsi,
PEL
1
až PEL
n
je přípustný expoziční limit jednotlivých látek 1 až n,
% x
1
až % x
n
je hmotnostní podíl jednotlivých látek 1 až n v procentech.
3. Pokud nelze hmotnostní podíl jednotlivých složek v polétavém prachu spolehlivě určit, stanoví se přípustný expoziční limit podle hodnoty platné pro látku s nejnižším přípustným expozičním limitem.
V případě, že nelze hmotnostní podíl jednotlivých složek v poletavém prachu spolehlivě určit, stanoví se PELs podle hodnoty platné pro látku s nejnižším přípustným expozičním limitem.
4. Pokud je v prachu obsažena fibrogenní složka, musí se stanovit vždy jeho respirabilní frakce a koncentrace fibrogenní složky. Jestliže respirabilní frakce obsahuje více než 1 % fibrogenní složky, nesmí její PEL
r
překračovat hodnoty uvedené v tabulce č 1. Za dodržení přípustného expozičního limitu se pokládá stav, kdy jsou dodrženy jak PEL
r
pro fibrogenní složku, tak i PEL
c
pro daný druh prachu.
5. Pokud prach obsahuje méně než 1 % krystalického SiO
2
a neobsahuje azbest, považuje se za prach s převážně nespecifickým účinkem.
6. Pro prach s převážně nespecifickým účinkem platí PEL
c
= 10 mg.m
-3
.
7. Přípustný expoziční limit nepřihlíží k možným senzibilizujícím účinkům a případnému obsahu mikroorganismů v prachu.
Tabulka č. 1 - Prachy s převážně fibrogenním účinkem 
a)
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I I Látka I PEL pro respirabilní frakci I PEL pro I I I (PEL
r
, mg.m
-3
) I celkovou I I I I koncentraci I I I I (PELc, mg.m
-3
) I I I-----------------------------I----------------I I I Fr = 100 %
b)
I I I-----------------------------I-----------------------------I----------------I I křemen I 0,1
e)
I - I I-----------------------------I-----------------------------I----------------I I kristobalit I 0,1 I - I I-----------------------------I-----------------------------I----------------I I tridymit I 0,1 I - I I-----------------------------I-----------------------------I----------------I I gama-oxid hlinitý I 0,1 I - I I-----------------------------I--------------I--------------I----------------I I I Fr <= 5 % I Fr > 5 % I I I-----------------------------I--------------I--------------I----------------I I dinas I 2,0 I 10: Fr I 10 I I-----------------------------I--------------I--------------I----------------I I grafit I 2,0 I 10: Fr I 10 I I-----------------------------I--------------I--------------I----------------I I prach černouhelných dolů
c)
I 2,0 I 10: Fr I 10 I I-----------------------------I--------------I--------------I----------------I I koks I 2,0 I 10: Fr I 10 I I-----------------------------I--------------I--------------I----------------I I slída I 2,0 I 10: Fr I 10 I I-----------------------------I--------------I--------------I----------------I I mastek
d)
I 2,0 I 10: Fr I 10 I I-----------------------------I--------------I--------------I----------------I I ostatní křemičitany I 2,0 I 10: Fr I 10 I I (s výjimkou azbestu) I I I I I-----------------------------I--------------I--------------I----------------I I šamot I 2,0 I 10: Fr I 10 I I-----------------------------I--------------I--------------I----------------I I horninové prachy I 2,0 I 10: Fr I 10 I I-----------------------------I--------------I--------------I----------------I I slévárenský prach I 2,0 I 10: Fr I 10 I I-----------------------------I--------------I--------------I----------------I Vysvětlivky k tabulce č. 1:
a)
Za fibrogenní se považuje prach, který obsahuje více než 1 % fibrogenní složky.
b)
Fr je obsah fibrogenní složky v respirabilní frakci v procentech. Fibrogenní složka je křemen, kristobalit, tridymit nebo gama-oxid hlinitý.
c)
Při stanovení nižšího přípustného expozičního limitu se postupuje podle zvláštního právního předpisu.
d)
Za přítomnosti početní koncentrace respirabilních vláken (tzv. WHO vláken o rozměrech délky větší než 5 µm, průměru menším než 3 µm a poměru délky k průměru větším než 3 : 1) v pracovním ovzduší, musí být dodržen přípustný expoziční limit pro azbest.
c)
U chemické látky nelze vyloučit karcinogenní účinky. Tabulka č. 2 - Prachy s možným fibrogenním účinkem I-----I------------------------------------------------------I---------------I I I Chemická látka I PEL
c
(mg.m
-3
) I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 1 I amorfní SiO
2
I 4,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 2 I svářečské dýmy
a)
I 5,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 3 I svařování nebo plazmové řezání nebo podobné pracovní I 0,025 I I I postupy, při kterých vzniká dým s obsahem chromu I I I I (VI) I I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 4 I bentonit I 6,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I Vysvětlivka k tabulce č. 2:
a)
Platí pro pevné částice. Složení svářečských dýmů závisí na řadě činitelů zejména na svařovaném materiálu, materiálu, jímž se svařuje, svařovacím proudu. Tyto okolnosti musí být brány v úvahu při hodnocení expozice svářečským dýmem. Tabulka č. 3 - Prachy s převážně nespecifickým účinkem I------------------------------------------------------------I---------------I I Chemická látka I PEL
c
(mg.m
-3
) I I------------------------------------------------------------I---------------I I baryt I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I cement I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I čedič tavený I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I dolomit I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I železo a jeho slitiny
a)
I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I hliník a jeho oxidy (s výjimkou gama Al
2
O
3
) I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I hnědé uhlí a lignit I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I magnezit I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I ocelárenská struska I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I ledek amonný I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I oxidy železa I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I popílek I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I prach z umělého brusiva (karborundum, elektrit) I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I půdní prachy I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I sádra I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I saze komínové I 2,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I siderit I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I škvára I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I vápenec, mramor I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I vysokopecní struska I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I amorfní uhlík (Carbon Black) I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I Vysvětlivka k tabulce č. 3
a)
Pokud slitiny železa obsahují vyšší podíl kovů, pro které jsou stanoveny přípustným expozičním limitem, posuzuje se prašnost i podle přípustného expozičního limitu těchto kovů. Za dodržení přípustného expozičního limitu se považuje stav, kdy je dodržen jak PEL
c
pro slitinu železa, tak i přípustný expoziční limit pro jednotlivé kovy, rozhodující je přitom limit, jehož přípustný expoziční limit je nejnižší. Slitiny jiných kovů, než železa se posuzují po stránce prašnosti podle přípustného expozičního limitu jednotlivých kovů přítomných ve slitině, rozhodující je přitom ta složka slitiny, jejíž přípustný expoziční limit je nejnižší. Tabulka č. 4 - Prachy s převážně dráždivým účinkem I-----I------------------------------------------------------I---------------I I I Chemická látka I PEL
c
(mg.m
-3
) I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 1 I textilní prachy I I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 2 I bavlna I 2,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 3 I len I 2,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 4 I konopí I 2,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 5 I hedvábí I 2,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 6 I syntetická vlákna textilní I 4,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 7 I sisal I 6,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 8 I juta I 6,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 9 I živočišné prachy I I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 10 I peří I 4,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 11 I vlna I 6,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 12 I srst I 6,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 13 I ostatní živočišné prachy I 6,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 14 I rostlinné prachy I I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 15 I mouka I 4,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 16 I tabák I 4,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 17 I čaj I 4,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 18 I káva zelená I 2,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 19 I koření I 2,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 20 I prach obilní I 6,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 21 I prach z I I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 22 I - toxických a výrazně senzibilizujících (exotických) I 1,0 I I I dřevin
a)
I I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 23 I - tvrdých (karcinogenních a senzibilizujících) I 3,0 I I I dřevin
b)
I I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 24 I - ostatních (nesenzibilizujících a nekarcinogenních) I 5,0 I I I dřevin I I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 25 I ostatní rostlinné prachy I 6,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 26 I jiné prachy s dráždivým účinkem I I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 27 I prach dusičnanu sodného I 6,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 28 I prach z chromu I 0,5 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 29 I prach fenolformaldehydových pryskyřic I 5,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 30 I prach PVC I 5,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 31 I prach z broušení pneumatik I 3,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 32 I prach epoxidových pryskyřic I 2,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 33 I prach papíru I 6,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 34 I prach polyakrylátových pryskyřic I 5,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 35 I prach polyesterových pryskyřic I 5,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 36 I prach polyethylenu I 5,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 37 I prach polypropylenu I 5,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 38 I prach polymerních materiálů I 5,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 39 I prach polystyrenu I 5,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 40 I prach siřičitanu vápenatého I 5,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 41 I prach sklolaminátů I 5,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 42 I prach škrobu I 4,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 43 I kyselina citrónová I 4,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 44 I prach dřevotřískových a MDF desek I 5,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I I 45 I prach z laminátových/laminovaných OSB desek I 5,0 I I-----I------------------------------------------------------I---------------I Tabulka č. 5 - Minerální vláknité prachy I--------------------------------------I-------------------------------------I I Chemická látka I PEL I I I-------------------------------------I I I početní koncentrace I I I (počet respirabilních vláken / cm
3
) I I--------------------------------------I-------------------------------------I I azbestová vlákna všech azbestů I 0,1 I I--------------------------------------I-------------------------------------I I žáruvzdorná keramická vlákna
a)
I 0,3 I I--------------------------------------I-------------------------------------I I umělá minerální vlákna I 1,0 I I (například čedičová, skleněná, I I I strusková) I I I--------------------------------------I-------------------------------------I I I hmotnostní koncentrace (mg.m
-3
) I I--------------------------------------I-------------------------------------I I umělá minerální vlákna
b)
I 4 I I (vlákna všech rozměrů) I I I--------------------------------------I-------------------------------------I Vysvětlivka k tabulce č. 5:
a)
Splňují-li kritéria pro klasifikaci podle § 16 odst. 1 písm. a).
b)
Pro umělá minerální vlákna musí být dodrženy současně přípustné hodnoty početní i hmotnostní koncentrace.".
11. V příloze č. 3 k tomuto nařízení části A tabulce č. 2 řádku 3 sloupci "PELc (mg.m
-3
)" se číslo "0,025" nahrazuje číslem "0,005".
12. V příloze č. 3 k tomuto nařízení části A tabulce č. 4 řádku 23 sloupci "PELc (mg.m
-3
)" se číslo "3,0" nahrazuje číslem "2,0".
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení
a) čl. I bodu 6, které nabývá účinnosti dnem 18. ledna 2025,
b) čl. I bodů 7 a 8, která nabývají účinnosti dnem 21. února 2023,
c) čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 21. února 2026,
d) čl. I bodu 11, které nabývá účinnosti dnem 17. ledna 2025, a
e) čl. I bodu 12, které nabývá účinnosti dnem 18. ledna 2023.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.