Bc. Hana Jedlanová

  • Článek
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání lze při splnění zákonných podmínek odečíst od základu daně. Tyto odpočty jsou bohužel často prováděny v rozporu se zákonnými podmínkami. Zkušenosti z praxe finančních úřadů ukazují, že devět z deseti případů uplatnění této úhrady je provedeno neoprávněně. Jedná se tak o jednu z nejčastějších chyb při uplatnění nezdanitelných částí základu daně.
Vydáno: 25. 05. 2020
  • Článek
Za účelem zmírnění zvýšených dopadů mimořádné události související se šířením viru SARS-CoV-2 na daňové subjekty, byla přijata řada opatření, která slouží k eliminaci negativních důsledků spojených s daňovou zátěží mimo jiné i plátců daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
Vydáno: 25. 05. 2020
  • Článek
Příjmy ze závislé činnosti se podle § 6 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP") rozumějí příjmy bez ohledu na to, zda je na ně právní nárok či nikoli, zda je od zaměstnavatele dostává zaměstnanec nebo jiná osoba a zda jsou vypláceny nebo připisovány k dobru anebo spočívají v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance nebo v jeho prospěch.
Vydáno: 22. 02. 2019
  • Článek
Za rok 2018 mohou zaměstnanci na základě novely č. 170/2017 Sb., zákona o daních z příjmů, konkrétně jeho § 38k, požádat o provedení ročního zúčtování na novém tiskopise „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění MFin 25 5457/B vzor č. 1“ (dále jen žádost).
Vydáno: 20. 12. 2018
  • Článek
Daňové zvýhodnění je jeden ze způsobů, jakým si může poplatník snížit svoji daňovou povinnost (snížit vypočtenou daň) a v některých případech získat nemalou částku zpátky do rodinného rozpočtu. Podmínek, za kterých lze uplatnit nárok na daňové zvýhodnění, není málo a navíc se neustále mění. Cílem tohoto článku je proto seznámit poplatníky se základními podmínkami, za kterých lze uplatnit daňové zvýhodnění podle § 35c a § 35d zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZDP“), včetně změn pro rok 2017 (a nastínění změn od roku 2018) a to nejen formou citace zákonů, ale také formou praktických příkladů.
Vydáno: 23. 06. 2017
  • Článek
Roční zúčtování za rok 2016 přináší řadu otázek. Upozorňujeme proto na novinky v soustavné přípravě na budoucí povolání a na časté chyby ve školkovném. Také vysvětlíme, jak na doplacení příjmů při neplatné výpovědi či na uplatnění daňového zvýhodnění v komplikovaných případech.
Vydáno: 24. 02. 2017
  • Článek
V minulém čísle jsme se věnovali slevě na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení. K tématu se krátce vrátíme, ale především si připomeneme další podstatné změny, které nás při zpracování ročního zúčtování záloh čekají.
Vydáno: 20. 01. 2017
  • Článek
Již od ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2014 je možné po uplynutí zdaňovacího období od vypočtené daně uplatnit slevu ve výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení (dříve „zařízení péče o děti předškolního věku“), pro kterou se ujala zkratka „školkovné“.
Vydáno: 21. 12. 2016
  • Článek
V tomto příspěvku podrobně vysvětlíme, jak se uplatní daňové zvýhodnění, rozhodne-li se je poplatník uplatnit po skončení roku jinak než v jeho průběhu.
Vydáno: 26. 02. 2016