Zaměstnávání cizinců

Vydáno: 21 minut čtení

Zaměstnávání cizinců je aktuálním tématem. Zaměstnávání těchto zaměstnanců s sebou přináší zvýšené nároky na administrativu. Právní úprava zaměstnávání cizinců v ČR by měla na jedné straně chránit domácí trh práce, na druhé straně ale také umožnit cizincům práci ve specifických oborech, v kterých je třeba odborníků, nebo i v těch oborech, kde je obtížné zaměstnat občany ČR.

Zaměstnávání cizinců
JUDr.
Jana
Strachoňová Drexlerová
Kdo je cizinec
Právní úprava zaměstnávání cizince se řídí především zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „zákon o zaměstnanosti“). Dle tohoto zákona se cizincem rozumí fyzická osoba, která není státním občanem ČR, občanem EU ani jeho rodinným příslušníkem. Z uvedeného je zřejmé, že český právní řád rozděluje zaměstnance ze zahraničí do dvou skupin v závislosti na míře omezení přístupu k zaměstnání na území ČR:
1.
První skupinu tvoří rodinní příslušníci občana ČR, občané EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska a jejich rodinní příslušníci. Do této skupiny rovněž spadají cizinci s uděleným trvalým pobytem, mezinárodní a dočasnou ochranou. Tyto osoby mají stejné právní postavení v pracovněprávních vztazích jako občané ČR.
2.
Druhou skupinu tvoří cizinci ze třetích států a osoby bez státní příslušnosti. Možnost těchto osob účastnit se pracovněprávních vztahů je do značné míry omezena, a to zejména požadavky na získání platného povolení k zaměstnání a platného povolení k pobytu. Bez splnění těchto podmínek nemůže být cizinec dle zákona o zaměstnanosti legálně zaměstnán.
Práva a povinnosti cizinců se dále liší podle jejich pobytového statusu. Cizinci, kteří mají na území ČR trvalý pobyt, mají z hlediska zaměstnávání stejné právní postavení jako občané ČR, což znamená, že nejsou při výběru zaměstnání omezováni s výjimkou některých povolání, pro jejichž výkon se podle právních předpisů platných na území ČR vyžaduje státní občanství (např. státní služba). Stejně se pohlíží na cizince, kterým byl udělen azyl nebo doplňková ochrana dle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.
Ustanovení § 89 zákona o zaměstnanosti stanoví podmínku, že cizinec může být přijat do zaměstnání a zaměstnán jen tehdy, má-li platné povolení k zaměstnání a platné oprávnění k pobytu na území ČR nebo je-li držitelem zaměstnanecké karty, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modré karty.
Zaměstnávání občanů EU
Občané členských států EU a jejich rodinní příslušníci nejsou z hlediska

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Související články

Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí
Povolení k zaměstnání a řádně ohlášené volné pracovní místo
Zaměstnávání občanů Ukrajiny ve světle schválených změn
Ověřování dokladů totožnosti při zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnávání občanů EU
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Zaměstnávání cizinců v České republice
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Zaměstnávání občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků

Související otázky a odpovědi

Cizinci - prodloužení pracovního poměru
Zaměstnání cizince na DPP
Příspěvek zaměstnavatele na ubytování cizinců
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání cizince
Zaměstnání cizince v ČR
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Roční zúčtování
Fiktivní pojištění - EU
Cizinci a odvody
Superhrubá mzda u zaměstnance z Německa, formulář A1
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Ubytování zahraničních zaměstnanců v podnikové ubytovně
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Doplňující otázka k - Oznamovací povinnost při zaměstnání slovenské pracovnice na DPP
Zaměstnanec - Bulhar - nerezident
Pracovní smlouva vs. pracovní vízum
Daňové zvýhodnění na dítě cizinců

Související předpisy

325/1999 Sb. o azylu
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
262/2006 Sb., zákoník práce
64/2009 Sb. o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
65/2022 Sb. o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
66/2022 Sb. o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
74/2023 Sb. o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2022 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů