Nařízení vlády o nových parametrech důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2019

Pro každý jednotlivý kalendářní rok se na základě pravidel stanovených v zákoně o důchodovém pojištění mění hodnoty základních parametrů používaných v důchodovém pojištění, a to výše všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto základu. Tyto základní parametry pro rok 2019, které mají širší význam pro celou oblast sociálního pojištění, stanovilo nařízení vlády č. 213/2018 Sb., které upravilo též zvýšení vyplácených důchodů.

Stanovení nových parametrů pro rok 2019

Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2019 stanovilo nařízení vlády č. 213/2018 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019.

Podle tohoto nařízení

  • výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 činí částku 30 156 Kč,
  • výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 má hodnotu 1,0843.

Toto nařízení stanovilo dále novou výši redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu; pro rok 2019 výše

  • první redukční hranice činí 14 388 Kč,
  • druhé redukční hranice činí 130 796 Kč.

Toto nařízení vlády stanovilo též novou výši základní výměry důchodu, a to již se zřetelem na novelu zákona o důchodovém pojištění provedenou zákonem č. 191/2018 Sb. Na základě této novely základní výměra důchodu od roku 2019 činí 10 % průměrné mzdy místo dosavadních 9 % průměrné mzdy. To znamená, že základní výměra důchodu činí v roce 2019 částku 3 270 Kč měsíčně.

Zvýšení vyplácených důchodů

Podle nařízení vlády č. 213/2018 Sb. se zvyšují starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody přiznané před 1. lednem 2019 tak, že

  • základní výměra důchodu se zvyšuje o 570 Kč měsíčně (základní výměra u vyplácených důchodů tak činí 3 270 Kč),
  • procentní výměra důchodu se zvyšuje o 3,4 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

Toto zvýšení důchodů je nominálně historicky nejvyšší a zejména vzhledem k tomuto zvýšení bude třeba volit optimální datum přiznání starobního důchodu, pokud se pojištěnec rozhoduje, zda odejít do starobního důchodu ještě v roce 2018, nebo až v roce 2019. Při odchodu do starobního důchodu v roce 2018, popřípadě v předchozích letech (důchod se zpětně doplácí až 5 let) bude k důchodu náležet od splátky důchodu splatné v lednu 2019 zvýšení podle nařízení vlády č. 213/2018 Sb., avšak použijí se nižší parametry pro výpočet procentní výměry důchodu, tj. nižší redukční hranice a nižší koeficienty nárůstu všeobecného vyměřovacího základu, jimiž se násobí úhrn ročních výdělků. Při odchodu do starobního důchodu v roce 2019 nebude sice k vypočtenému důchodu náležet zvýšení podle nařízení vlády č. 213/2018 Sb., avšak procentní výměra důchodu bude stanovena podle vyšších parametrů. Odpověď na otázku, co bude pro pojištěnce výhodnější, spočívá v matematickém propočtu jednotlivých variant; k tomuto propočtu lze využít tzv. důchodovou kalkulačku na webových stránkách MPSV.

Pro úplnost je třeba ještě uvést, že v lednu 2019 budou vyplácené důchody (jejich procentní výměra) zvýšeny na základě zákona č. 191/2018 Sb. bez žádosti ještě těm důchodcům, kteří dosáhli věku 85 let před 1. lednem 2019, a to o 1 000 Kč měsíčně; toto zvýšení bude náležet k procentní výměře důchodu zvýšeného podle nařízení vlády č. 213/2018 Sb. Zvýšení o 1 000 Kč jinak bude podle nového ustanovení § 67a zákona o důchodovém pojištění náležet od splátky důchodu splatné v kalendářním měsíci, v němž poživatel důchodu dosáhl věku 85 let, a to rovněž bez žádosti.

Vedle vyplácených důchodů se v lednu 2019 zvyšují na základě nařízení vlády č. 212/2018 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019, i příplatky k důchodu náležející podle zvláštních předpisů osobám rehabilitovaným a účastníkům odboje; tyto příplatky se zvyšují o 3,4 %, a to také bez žádosti.

Právní předpisy citované v článku (předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

  • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
  • nařízení vlády č. 213/2018 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019
  • nařízení vlády č. 212/2018 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019

Související články

Prozkoumejte téma