Možnost doplacení pojistného na důchodové pojištění bývalých účastníků důchodového spoření

Vydáno: 10 minut čtení

Dne 1. 1. 2016 nabyl účinnosti zákon o ukončení důchodového spoření. Tento zákon mimo jiné také upravuje možnost účastníků důchodového spoření doplatit si v roce 2017 pojistné na důchodové pojištění, a tím v budoucnu získat vyšší procentní výměru starobního důchodu.

Vzhledem k tomu, že účastníkům důchodového spoření stát přispíval na pojistné na důchodové spoření tím, že odváděli pojistné na důchodové pojištění v sazbě o 3 % nižší než ostatní poplatníci pojistného, bude jim za dobu účasti na důchodovém spoření náležet nižší procentní výměra, než kdyby se účastníky důchodového spoření nestali. Účastníci důchodového spoření platili o 3 % méně z vyměřovacího základu na pojistné na důchodové pojištění do 31. 12. 2015. Tyto prostředky byly vyvedeny z průběžného systému důchodového pojištění na důchodové spoření společně s dalšími 2 % z vyměřovacího základu ve prospěch účastníka. Účastník důchodového spoření byl tedy povinen platit pojistné na důchodové spoření ve výši 5 % ze stejného vyměřovacího základu, ze kterého platil pojistné na důchodové pojištění ve výši 3,5 % namísto základní sazby 6,5 %.

Jaký vliv má účast na důchodovém spoření na starobní důchod

Pojištěnci se za každý celý rok doby důchodového pojištění započítává pro výpočet procentní výměry starobního důchodu 1,5 % výpočtového základu, zatímco za každý celý rok doby účasti na důchodovém spoření se započítává pouze 1,2 % výpočtového základu. Jestliže si účastník důchodového spoření bude chtít zajistit vyšší procentní výměru důchodu, poskytuje mu zákon možnost si pojistné na důchodové pojištění doplatit.

Pojištěncům, kterým bude přiznán starobní důchod od data spadajícího do období let 2016 a 2017 ve snížené procentní výměře (1,2 % výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění, která se kryje s dobou účasti na důchodovém spoření), bude možné po doplacení „vyvedeného“ pojistného starobní důchod na základě jejich žádosti přepočítat.

U starobních důchodů přiznávaných až po doplacení pojistného bude procentní výměra stanovena již ve výši 1,5 % výpočtového základu za každý získaný rok doby pojištění (tzn. bez žádosti). Nebude-li pojistné doplaceno, bude procentní výměra starobního důchodu stanovena ve snížené výši (tzn. 1,2 % výpočtového základu).

Doplacení vyvedeného pojistného

Vzhledem k tomu, že údaje nezbytné pro stanovení výše doplatku pojistného na důchodové pojištění konkrétního žadatele (např. zaměstnance) může okresní správě sociálního zabezpečení sdělit pouze jeho místně příslušný správce daně z příjmů, není možné oznámit výši tohoto doplatku dříve, než budou vypořádány všechny prostředky účastníků důchodového spoření. Z toho důvodu nebylo možné sdělit výši doplatku pojistného přede dnem 1. 1. 2017.

Podání žádosti o sdělení doplatku

Účastník důchodového spoření, který bude chtít zaplatit doplatek pojistného na důchodové pojištění, je povinen ve lhůtě do 30. 6. 2017 na předepsaném tiskopisu vydaném Českou správou sociálního zabezpečení požádat okresní správu sociálního zabezpečení, v jejímž územním obvodu má trvalý pobyt, o sdělení výše tohoto doplatku. Účastník důchodového spoření si může doplatit jen celou dobu účasti na důchodovém spoření. Nelze si tedy doplatit jen určitou část.

Účastník důchodového spoření ve své žádosti o sdělení doplatku uvede svůj status (případně statusy) v době účasti na důchodovém spoření, tzn. zda byl zaměstnancem, osobou samostatně výdělečně činnou (dále jen „OSVČ“), osobou dobrovolně účastnou důchodového pojištění, vojákem z povolání, nebo příslušníkem bezpečnostních sborů. Účastník důchodového spoření, který byl zaměstnancem, uvede v žádosti o sdělení doplatku všechny své zaměstnavatele za dobu účasti na důchodovém spoření, včetně jejich identifikačních údajů a údajů o nástupu do zaměstnání a skončení doby zaměstnání.

Jestliže nemá žádost o sdělení doplatku všechny předepsané náležitosti nebo pokud trpí jinými vadami, pomůže okresní správa sociálního zabezpečení žadateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.

Výše doplatku

Výše doplatku pojistného na důchodové pojištění bude u zaměstnance odpovídat 3 % z úhrnu vyměřovacích základů, tj. 60 % pojistného na důchodové spoření. Pokud zaměstnavatel odvedl pojistné na důchodové spoření v nižší částce, než byl povinen odvést, stanoví se výše doplatku pojistného na důchodové pojištění z tohoto odvedeného pojistného. To znamená, že zaměstnanec nebude doplácet pojistné, které dluží jeho zaměstnavatel.

U OSVČ bude činit doplatek 3 % z úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní roky, v nichž aspoň po část roku byla účastna důchodového spoření, a v této době trval výkon samostatné výdělečné činnosti, ze které mělo být zaplaceno pojistné na důchodové pojištění.

U osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění činí doplatek 3 % z úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění za kalendářní měsíce, v nichž trvala účast na důchodovém spoření, jestliže z těchto vyměřovacích základů bylo zaplaceno pojistné na důchodové pojištění.

Povinností okresní správy sociálního zabezpečení je písemně sdělit účastníkovi důchodového spoření výši doplatku, lhůtu a způsob zaplacení tohoto doplatku, a to do 90 dnů ode dne obdržení žádosti účastníka důchodového spoření o sdělení výše doplatku. Ve sdělení bude také uvedeno číslo bankovního účtu, na který má být úhrada doplatku realizována, a další potřebné údaje pro identifikaci platby (např. variabilní symbol a specifický symbol). Sdělení o výši doplatku bude účastníkovi důchodového spoření doručeno do vlastních rukou.

Pokud účastník důchodového spoření nebude souhlasit s výší doplatku, může do 30 dnů ode dne obdržení tohoto sdělení písemně požádat okresní správu sociálního zabezpečení o vydání rozhodnutí o výši doplatku. V této žádosti je účastník důchodového spoření povinen uvést důvody svého nesouhlasu. Rozhodnutí o výši doplatku je okresní správa sociálního zabezpečení povinna vydat nejpozději do 60 dnů ode dne doručení žádosti účastníka o vydání rozhodnutí.

Doplatek je možné zaplatit nejpozději do 29. 12. 2017. Za den platby pojistného se přitom považuje den, kdy byla platba připsána na účet okresní správy sociálního zabezpečení nebo byla složena v hotovosti do pokladny okresní správy sociálního zabezpečení. Pokud by účastník důchodového spoření uhradil doplatek až po uplynutí lhůty, tj. po 29. 12. 2017, nebo pokud byl v této lhůtě zaplacen v nižší částce, bude se zaplacená částka považovat za přeplatek. Takový přeplatek je okresní správa sociálního zabezpečení povinna vrátit do jednoho měsíce ode dne, kdy tento přeplatek zjistila, a za předpokladu, že není jiného splatného závazku vůči okresní nebo České správě sociálního zabezpečení. Lhůta pro vrácení přeplatku, který vznikl v důsledku toho, že doplatek byl ve lhůtě zaplacen v nižší částce, počíná běžet nejdříve dnem 30. 12. 2017.

Informovanost účastníka důchodového spoření

Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna neprodleně písemně informovat účastníka o všech důležitých skutečnostech. Do 90 dnů ode dne přijetí žádosti účastníkovi oznámí výši doplatku, lhůtu a způsob zaplacení. Dále zašle účastníkovi důchodového spoření dopis s informacemi o zaplacení doplatku a popíše důsledky, které tento úkon bude mít. Pokud účastník zaplatil doplatek v zákonném termínu a ve správné (plné) výši, sdělí mu, že nebude v jeho případě přihlíženo k době účasti na důchodovém spoření a procentní výměra starobního důchodu tak bude stanovena v sazbě 1,5 % za každý celý rok doby důchodového pojištění, a nikoli v sazbě 1,2 %. Pokud by byl doplatek uhrazen v nižší částce, upozorní na nutnost doplatit i zbývající část, aby na něj mohlo být pohlíženo, jako by účastníkem důchodového spoření nikdy nebyl. Jestliže byl doplatek uhrazen po splatnosti nebo ve vyšší částce, upozorní na vzniklý přeplatek.

Shrnutí postupu účastníků důchodového spoření pro zajištění „nekráceného“ důchodu

Za každý rok důchodového pojištění se započítává pro stanovení procentní výměry důchodu účastníkům II. pilíře pouze 1,2 % na rozdíl od standardních 1,5 %. Tím je zohledněno převedení pojistného 3 % ze mzdy na osobní účet v systému důchodového spoření. Účastníci důchodového spoření mohou tuto situaci vyrovnat doplatkem a pak budou mít starobní důchod stejný, jako kdyby účastníky důchodového spoření nikdy nebyli. Doplatek proběhne takto:

  • Pojistné na důchodové spoření činilo 5 % z vyměřovacího základu, z toho pojistné odpovídající 3 procentním bodům je pojistné, o které byl účastníkovi snížen odvod pojistného na důchodové pojištění, tj. do průběžného státního důchodového systému. Toto pojistné bude účastník doplácet na důchodové pojištění, pokud se tak rozhodne. Doplatek pojistného musí být uhrazen za celou dobu důchodového pojištění. Jestliže účast na důchodovém pojištění trvala například dva roky, nelze si doplatit pojistné pouze za jeden rok;
  • Pojistné doplácí účastník důchodového spoření dobrovolně na základě žádosti o sdělení výše doplatku. Žádost podá u okresní správy sociálního zabezpečení v místě svého trvalého pobytu nejpozději do 30. 6. 2017;
  • Nejpozději do 90 dnů obdrží žadatel od okresní správy sociálního zabezpečení písemné sdělení o výši doplatku, lhůtách pro zaplacení a způsobu zaplacení doplatku;
  • Doplatek musí být účastníkem důchodového spoření uhrazen do 29. 12. 2017. Okresní správa sociálního zabezpečení následně potvrdí účastníkovi, kdy byl doplatek zaplacen, v jaké výši a také že bude mít standardně stanovenou sazbu pro výpočet procentní výměry důchodu. V případě více plateb je bude okresní správa sociálního zabezpečení sčítat. Při zaplacení vyšší částky vrátí účastníkovi důchodového spoření rozdíl. Při zaplacení nižší částky vrátí celou zaplacenou částku účastníkovi důchodového spoření a oznámí mu, že při stanovení procentní výměry důchodu bude přihlíženo k jeho účasti na důchodovém spoření;
  • U okresní správy sociálního zabezpečení budou hradit doplatek pojistného i osoby, jejichž důchodové pojištění provádí jiný orgán než Česká správa sociálního zabezpečení (například vojáci, policisté, hasiči, příslušníci vězeňské služby). Česká správa sociálního zabezpečení bude následně příslušné orgány (např. Ministerstvo vnitra) informovat o doplacení pojistného.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odchod do invalidního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Odchod do starobního důchodu
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené

Související články

Nárůst průměrné mzdy a jeho dopady pro zaměstnavatele a pojištěnce v oblasti důchodového pojištění
Ukončení důchodového spoření
Náhradní doby důchodového pojištění
Takzvaná hornická novela zákona o důchodovém pojištění
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2022
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2019
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Vyplňování ELDP za rok 2015
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Odpovědnost za přeplatky v důchodovém pojištění
Daňové aktuality
Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2021
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2020 a novinky pro rok 2021
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za r. 2016
Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2017

Související otázky a odpovědi

Zálohy na důchodové pojištěné OSVČ - vedlejší
Sociální pojištění OSVČ
Neplacené volno a dopad na sociální pojištění
Forma předání ELDP zaměstnanci
Počítání přestupného roku při zápočtu praxe
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Souběh zaměstnání u jednoho zaměstnavatele
Opravný přehled na sociální pojištění
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Neplacené volno po část dne
Doplacení dobrovolného důchodového pojištění za dobu evidence na úřadu práce + zápočet vyloučené doby
Vyloučené doby pro ELDP
Vyplnění evidenčního listu
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Přehled na SP - OSVČ za rok 2020
Hornický důchod
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
Zálohy u licenčních poplatků
Vyplnění ELDP
Žádost o prominutí penále na OSSZ