Nové příležitosti a výzvy pro mikropodniky a malé podniky

Vydáno: 27 minut čtení

Mikropodniky a malé podniky tvoří téměř 99 % podniků v Evropské unii a zaměstnávají téměř 50 % pracovníků v EU. Značná část mikropodniků a malých podniků používá z důvodu přežití na trhu strategie snižování nákladů. Slabé ekonomické postavení mnoha mikropodniků a malých podniků, omezené znalosti, povědomí a kompetence jejich vlastníků-manažerů v oblasti BOZP, mohou ovlivňovat způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na jejich pracovištích. Mnoho pracovníků, kteří jsou v těchto podnicích zaměstnaní, s největší pravděpodobností čelí horším pracovním podmínkám, nižší kvalitě pracovních míst a poměrně větším rizikům pro zdraví, bezpečnost a pohodu při práci. [1]

1. Příležitosti a výzvy pro mikropodniky a malé podniky

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v mikro a malých podnicích může být často opomíjena, jelikož tento typ organizací, na rozdíl od velkých společností, většinou nemá dostatečné personální a finanční zdroje vyčleněné pro tuto oblast.

Doporučení Komise 2003/361/ES definuje mikropodniky a malé podniky následovně:

  • mikropodnik méně než 10 zaměstnanců a jeho roční obrat nebo bilanční suma nepřesahují 2 miliony EUR,
  • malý podnik méně než 50 zaměstnanců a jeho roční obrat nebo bilanční suma nepřesahují 10 milionů EUR.

Strategický rámec EU pro BOZP

Strategický rámec pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2021–2027, vypracovaný Evropskou komisí, zaujímá tripartitní přístup, zahrnuje orgány EU, členské státy, sociální partnery a další zúčastněné strany a zaměřuje se na tři hlavní priority:

  • předvídání a řízení změn v souvislosti se zelenou, digitální a demografickou transformací,
  • zlepšování prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání a naplňování cíle nulového počtu úmrtí v souvislosti s výkonem práce,
  • zvýšení připravenosti na současnou zdravotní krizi i budoucí zdravotní krize. [2]

K podpoře malých a středních podniků je zapotřebí cílených a aktualizovaných pokynů, jakož i zvyšování povědomí a digitálních nástrojů se zvláštním zaměřením na tyto podniky, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany pracovníků a udržitelná řešení, a to vše při zachování konkurenceschopnosti. [2]

Evropská komise v tomto strategickém rámci vyzývá členské státy EU, aby poskytovaly lepší pokyny a školení v oblasti posuzování rizik a preventivních opatření, a to zejména pro mikropodniky, malé a střední podniky [2].

Rovněž i SMEunited (sdružení řemesel a malých a středních podniků v Evropě) zdůrazňuje, že „Nový strategický rámec EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2021–2027“ bude pro malé a střední podniky výzvou. Předvídání a řízení změn s cílem vyrovnat se s riziky spojenými s digitalizací práce, zlepšování prevence nemocí z povolání a úrazů a zvyšování připravenosti na případné budoucí zdravotní krize kladou nové požadavky na malé a střední podniky. [3]

BOZP v mikro a malých podnicích v EU (pohled z pracoviště)

Zpráva Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (2018) uvádí výsledky studie o porozumění a zkušenostech s bezpečností a ochranou zdraví při práci u 162 mikro a malých podniků, vybrané z řady ekonomických sektorů v devíti členských státech EU (Belgii, Dánsku, Estonsku, Francii, Německu, Itálii, Rumunsku, Švédsku a Spojeném království). Dále jsou uvedena některá zajímavá zjištění vyplývající z této studie.

Povědomí o rizicích a porozumění a kompetence a znalosti BOZP

Dotazovaní, tj. pracovníci i vlastníci-manažeři, obecně cítí, že existuje jen omezený prostor pro zlepšení pracovního prostředí. Tak tomu bylo i v případě mnoha samotných pracovních procesů, z nichž mnohé byly fyzicky namáhavé.

Například na otázku ohledně namáhavých pracovních činností řekl rumunský dělník:

  • Jsme na to zvyklí. (RO, dělník, 5-9 zaměstnanců)

To odráželo typický přístup, zejména mezi pracovníky, kteří byli dotazováni: „člověk by si neměl stěžovat na těžkosti“. Například v Dánsku, na farmě z

Související dokumenty

Související články

Bezpečnost práce u sezónních pracovníků v zemědělství
Oběhové hospodářství pro udržitelnou budoucnost
Problémy při zajištění bezpečnosti strojních zařízení
Digitalizace a dynamické hodnocení rizik jako vize budoucnosti
Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků
Řízení BOZP v odvětví zdravotní a sociální péče
Členění nebezpečí a rizik BOZP a ergonomie
Nová rizika a výzvy v oblasti BOZP
Inteligentní systémy pro monitorování BOZP
Řízení BOZP a hodnocení rizik v odvětví vzdělávání
Kontext organizace podle ČSN ISO 45001:2018
Vyhodnocování rizik a vhodný nástroj pro malé podniky a mikropodniky
Alkohol na pracovišti
Bezpečnost práce a ochrana zdraví při dětské činnosti
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Ekonomický pohled na posunovač palet a představení kluzných podložek
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP

Související otázky a odpovědi

Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Pes na pracovišti
Skladování a nakládání s NCHL
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Aktualizace směrnic BOZP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Pracovní postup
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Povinné školení řidičů