Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - dokončení

Vydáno: 21 minut čtení

Rozšířený a hlubší pohled na pracovní úrazovost

V úvodní části tohoto článku jsme uvedli dlouhodobý vývoj tuzemské pracovní úrazovosti, ze kterého lze již získat představu o dosahované úrovni bezpečnosti práce v daném období (1). Pro získání pohledu na úroveň bezpečnosti práce na nadnárodní úrovni bude účelné ještě představit pracovní úrazovost, která je vykazována v jednotlivých státech v rámci Evropské unie (EU). Evropská statistika pracovních úrazů umožňuje sledovat tuto úrazovost podle jednotné metodiky, kterou zpracoval Statistický úřad Evropské unie - Eurostat (2).

Vývoj celkové pracovní úrazovosti v členských státech EU za období let 2011 až 2015 je uveden v následujícím přehledu.

Členské státy EU Standardizovaná míra výskytu na 100 000 zaměstnaných osob
2011 2012 2013 2014 2015
EU (28) 1885,59 1717,15 1695,98 1666,75 1641,65
Belgie 2523,43 2197,26 2147,33 1724,37 1518,64
Bulharsko 84,62 84,87 79,69 82,45 82,81
Česko 977,43 941,35 971,31 905,62 952,89
Dánsko 2239,40 2177,93 2094,19 1983,09 1787,80
Estonsko 1076,15 1005,49 1095,39 1137,90 1204,43
Finsko 2481,01 2166,06 2229,81 2083,24 1963,86
Francie 4578,98 3047,86 3163,52 3385,73 3490,05
Chorvatsko 1012,35 1012,35 867,93 867,93 989,03
Irsko 955,01 809,57 1036,06 1071,99 923,97
Itálie 2004,66 1682,58 1711,77 1619,24 1515,68
Kypr 858,55 754,81 571,52 870,68 697,30
Litva 235,27 280,19 259,65 296,67 313,88
Lotyšsko 195,59 194,53 224,54 222,78 248,04
Lucembursko 2396,57 2324,07 2465,87 2286,82 2255,78
Maďarsko 531,08 534,44 487,18 549,03 569,20
Malta 1848,01 2008,73 1888,13 1863,74 1674,97
Německo 2402,82 2202,46 2178,41 2118,73 2091,33
Nizozemsko 2268,72 2663,44 2278,17 1393,57 1241,13
Polsko 580,90 607,22

Související dokumenty

Související články

Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce"
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - pokračování
Bezpečnost práce platí i pro malé firmy
Národní kolo soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP má své vítěze
Členění nebezpečí a rizik BOZP a ergonomie
Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - pokračování
Synergie hodnocení rizik a bezpečných pracovních postupů
HOP filozofie a porušování pravidel na pracovištích
Vyhodnocování rizik a vhodný nástroj pro malé podniky a mikropodniky
Předcházení opakování pracovních úrazů efektivním LFI systémem
Bezpečné provozování vnitropodnikové dopravy
Prevence a příčiny uklouznutí a zakopnutí na pracovištích
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce"
Výsledky průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2)
Pilíře bezpečnosti ve stavebnictví a ostatních odvětvích
Předcházení zdravotním rizikům u pracovníků úklidu
Znalostní systém prevence rizik v BOZP
Organizační faktor v prevenci rizik na pracovištích
Ochrana zaměstnanců před účinky obloukového výboje
Analýza a změna nebezpečného chování zaměstnanců
"Job Hazard Analysis" a bezpečné pracovní postupy

Související otázky a odpovědi

Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Skladování a nakládání s NCHL
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Pracovní postup
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Bezpečnostní listy na pracovišti
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Aktualizace směrnic BOZP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Práce ve ztíženém prostředí
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Stávka a její vliv na dovolenou
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
152/1969 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
110/1975 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
48/1982 Sb. , kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
41/1938 Sb. , jímž se vydávají všeobecné předpisy na ochranu života a zdraví pomocných dělníků
174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
352/2000 Sb. , kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů
192/2005 Sb. , kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů