Synergie hodnocení rizik a bezpečných pracovních postupů

Vydáno: 30 minut čtení

Bezpečný pracovní postup je nedílnou součástí procesu řízení rizik, neboť popisuje nebezpečí, rizika a související preventivní opatření, která mají být použita k zajištění toho, aby byl úkol/činnost prováděn tak, aby se snížilo riziko zranění zaměstnance. Bezpečný pracovní postup musí vycházet a být koncipován na základě hodnocení rizik na daném pracovišti.

1. Úvod

Bezpečný pracovní postup je zvláštní postup určený k omezení možnosti zranění v průběhu plnění přiděleného úkolu. V angličtině je používán název „Safe Working Procedure“ (SWP) nebo „Safe Operating Procedure“ (SOP). Bezpečné pracovní postupy poskytují informace, které pomohou zaměstnancům bezpečně plnit úkoly. Tyto postupy mohou také pomoci při školení a orientaci nových zaměstnanců v nebezpečích, které jsou spojeny s jejich prací.

2. Příčiny pracovních úrazů podle ESAW v ČR (s pracovní neschopností nad 3 dny)

Podíváme-li se na příčiny všech pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny v České republice, tak nejčastější příčinou pracovních úrazů je „špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko. Na druhém místě jsou to „nedostatky osobních předpokladů k řádnému pracovnímu výkonu, tj. chybějící tělesné předpoklady, smyslové nedostatky, nepříznivé osobní vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy, a třetí pomyslnou příčku v příčinách pracovních úrazů zaujímá „používání nebezpečných postupů nebo způsobu práce včetně jednání bez oprávnění, proti zákazu, prodlévání v ohroženém prostoru“.

V případě závažných a smrtelných pracovních úrazů dochází k výměně v pořadí, kdy na druhém místě je „používání nebezpečných postupů nebo způsobu práce včetně jednání bez oprávnění, proti zákazu, prodlévání v ohroženém prostoru“ a na třetím místě „nedostatky osobních předpokladů k řádnému pracovnímu výkonu“.

Příčina pracovního úrazu dle ESAW Počet úrazů
Celkem Z toho závažných Z toho smrtelných
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
14 33603 35201 35566 899 886 723 63 54 52
12 3883 4560 4522 90 74 63 2 4 4
8 859 1090 1023 80 99 99 19 16 13
POZNÁMKA:

14 - Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko; 12 - Nedostatky osobních předpokladů k řádnému pracovnímu výkonu (chybějící tělesné předpoklady, smyslové nedostatky, nepříznivé osobní vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy); 8 - Používání nebezpečných postupů nebo způsobu práce včetně jednání bez oprávnění, proti zákazu, prodlévání v ohroženém prostoru

Při šetření pracovních úrazů je důležité najít její kořenovou příčinu. Nehledat viníka, ale skutečnou příčinu pracovního úrazu. Jakým způsobem byl proveden výběr, školení a výcvik zaměstnance, když konstatujeme, že nemá dostatečné předpoklady pro danou práci? Proč zaměstnanec používal nebezpečné postupy, jak byl s těmito postupy seznámen, jsou tyto postupy srozumitelné, jak je prováděn dozor nad dodržováním těchto postupů, jaká je kultura BOZP v organizaci, atd?

V § 103 odst. 1. písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, se uvádí, že zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.

V případě nedostatků osobních předpokladů a používání nebezpečných postupů by možná zpracování přehledných bezpečných pracovních postupů formou jednoduchých karet na formátu A4 napomohlo zlepšení stavu v počtu pracovních úrazů, kte

Související dokumenty

Související články

Nástroje pro hodnocení rizik v mikro a malých podnicích
Kontext organizace podle ČSN ISO 45001:2018
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - pokračování
"Job Hazard Analysis" a bezpečné pracovní postupy
Motivační faktory a bariéry pro hodnocení rizik a řešení otázek BOZP
Zamyšlení nad pojmem "Bezpečnost při práci"
Zvažování rizik, kompetence a povědomí v systémovém řízení
Nástroje pro hodnocení rizik v mikro a malých podnicích
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - pokračování
Hodnocení rizik u osamoceně pracujícího zaměstnance
Elektromagnetická kompatibilita zdravotnických elektrických přístrojů
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce"
Respirátor, nejlepší přítel člověka?
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Vedení dokumentace o vyhledávání a vyhodnocování rizik
Zamyšlení nad možností použití "posunovače palet"
Budoucnost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Evropě, konference ETUI
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Nová rizika a výzvy v oblasti BOZP
Zemědělství a lesnictví jedno z nejrizikovějších odvětví
Kontext organizace podle ČSN ISO 45001:2018

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Související otázky a odpovědi

Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Pracovní postup
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Aktualizace směrnic BOZP
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve ztíženém prostředí
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
OSVČ a bezpečnost práce
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník