Národní kolo soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP má své vítěze

Vydáno: 8 minut čtení

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Celoevropská kampaň Zdravé pracoviště 2018-2019 na téma „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“, která probíhá pod záštitou Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA, dále jen Agentura), je decentralizovaná a má vnitrostátním orgánům, společnostem, organizacím, manažerům, zaměstnancům a jejich zástupcům a ostatním zúčastněným subjektům pomoci, aby spolupracovali na zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví (dále jen BOZP) na pracovišti. Kampaň podporuje širokou škálu činností na národní i evropské úrovni. Zvláště vítaná je zde účast menších podniků. Kampaně Zdravé pracoviště jsou největší svého druhu na světě a představují významné prvky motivující ke změně a zlepšování v oblasti BOZP.

Cíle kampaně Zdravé pracoviště 2018-2019:

  • zvýšit povědomí o důležitosti a významu kontroly nad nebezpečnými látkami na evropských pracovišt

Související dokumenty

Související články

Nebezpečné látky pod kontrolou. Evropská kampaň 2018-2019
Výsledky průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2)
Udušení nebo otrava zaměstnanců vlivem vzniku nebezpečné atmosféry
Výtvarná soutěž pro mladé je zahájena
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - dokončení
Členění nebezpečí a rizik BOZP a ergonomie
Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
HOP filozofie a porušování pravidel na pracovištích
Vyhodnocování rizik a vhodný nástroj pro malé podniky a mikropodniky
Předcházení opakování pracovních úrazů efektivním LFI systémem
Bezpečné provozování vnitropodnikové dopravy
Prevence a příčiny uklouznutí a zakopnutí na pracovištích
Výsledky průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2)
Pilíře bezpečnosti ve stavebnictví a ostatních odvětvích
Předcházení zdravotním rizikům u pracovníků úklidu
Znalostní systém prevence rizik v BOZP
Organizační faktor v prevenci rizik na pracovištích
Ochrana zaměstnanců před účinky obloukového výboje
Důsledky zanedbávání prevence rizik
"Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku"
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 8. část - Péče o technická zařízení a vybavení pracovišť - úvod
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP

Související otázky a odpovědi

Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Pracovní postup
Pes na pracovišti
Bezpečnostní listy na pracovišti
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Aktualizace směrnic BOZP
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Stávka a její vliv na dovolenou
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Krácení dovolené, pracovní úraz

Související předpisy

306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)