Kontext organizace podle ČSN ISO 45001:2018

Vydáno: 14 minut čtení

Kontext organizace je již poměrně známým prvkem nového pojetí systémových norem. V rámci náhrady normy ČSN OHSAS 18001 normou ČSN ISO 45001 se tento prvek promítá i do systému ma­nagementu BOZP (SM BOZP). A to zcela zásadně.

Úvod

Norma ČSN ISO 45001 „Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Požadavky s návodem k použití“ pojímá některé požadavky původní, a dnes již neplatné, normy ČSN OHSAS 18001 jinak. Některé z požadavků nebyly přeneseny vůbec (takových je minimum), jiné byly pozměněny a jsou chápány z jiného úhlu pohledu, a některé jsou zcela nové. Jedním z nových prvků je zabudování požadavku na definování kontextu organizace.

K zásadním změnám normy patří systémovost a preventivnost pojetí BOZP - výrazem je např. vyrušení pojmu preventivní opatření, jelikož celý systém řízení je položen (tak jako v českém právním pořádku) do prevence, tj. neustálém vyhledávání nebezpečí a rizik (trvalé hodnocení rizik) a přijímání vhodných korekčních opatření (pro pojem preventivní opatření tak nezbývá prostor). Důraz norma pokládá na komunikaci se všemi partnery - zainteresovanými stranami, včetně vlastních pracovníků organizace. Tento požadavek je promítnut takřka do všech kapitol normy. Vzájemná provázanost jednotlivých kapitol je dalším významným prvkem nového pojetí normy.

Některé širší souvislosti

Nová norma má jednotnou strukturu podle přílohy Annex SL (High Level Structure), a je tak plně kompatibilní s verzí ISO 9001:2015 a také ISO 14001:2015, což umožňuje jednodušší vzájemnou integraci těchto norem. Zde spočívá ale i riziko v nesprávném pojetí kontextu organizace z pohledu jednotlivých norem, hlavně tedy z pohledu ČSN EN ISO 9001:2015 a právě ČSN ISO 45001:2018.

Nová norma je nejen náhradou OHSAS 18001 v našem národním prostředí, ale jde o jednotný mezinárodní standard pro řízení BOZP. Standardy uplatňované v různých státech světa se tak sjednocují za účelem zlepšení situace v mezinárodním měřítku. Že je co zlepšovat lze demonstrovat i na statistice pracovní a smrtelné úrazovosti - viz obr. 1.

Zdůrazněme, že prevence vzniku úrazů je zcela zásadním problémem zaměstnavatelů. Z dat evropského statistického úřadu vyplývá, že 29,9% zaměstnanců opouští svoji práci pro zdravotní důvody [1]. Ztráty z pracovních úrazů a nemocí z povolání jsou v České re

Související dokumenty

Související články

Nástroje pro hodnocení rizik v mikro a malých podnicích
Zvažování rizik, kompetence a povědomí v systémovém řízení
Výsledky průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2)
Nové příležitosti a výzvy pro mikropodniky a malé podniky
Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků
Řízení BOZP v odvětví zdravotní a sociální péče
Inteligentní systémy pro monitorování BOZP
Členění nebezpečí a rizik BOZP a ergonomie
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 23. část - Pracovní úrazy a jejich odškodňování
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 8. část - Péče o technická zařízení a vybavení pracovišť - úvod
Oběhové hospodářství pro udržitelnou budoucnost
Bezpečnost práce u sezónních pracovníků v zemědělství
Alkohol na pracovišti
Bezpečnost práce a ochrana zdraví při dětské činnosti
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Ekonomický pohled na posunovač palet a představení kluzných podložek
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Recyklace elektroodpadu, příležitost nebo zdravotní riziko

Související otázky a odpovědi

Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Skladování a nakládání s NCHL
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Pracovní postup
Aktualizace směrnic BOZP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Ohrožení nemocí z povolání
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí