Nové nařízení vlády v oblasti bezpečnostních značek

Vydáno: 18 minut čtení

Nové nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, ruší nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů a nařízení vlády č. 405/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb.

1. Úvod

Vzhledem ke změně směrnice Rady 92/58/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/27/EU, která uvedla směrnici 92/58/EHS do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP) a následně její plné transpozice do českého právního řádu, došlo k vydání nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, které bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů dne 13. 11. 2017 v částce 131/2017. Účinnost tohoto nového nařízení vlády je od 28. listopadu 2017.

2. Směrnice EU v oblasti bezpečnostních značek

Právní předpisy Evropské unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na rozdíl od dřívějšího pojetí národní úpravy, dávají zaměstnavateli po vyhledání a posouzení rizika možnost nalezení řešení, které je bezpečné a zároveň ekonomicky přijatelné. Zaměstnavatel tak na základě vyhodnocení rizik přijímá opatření, která mají za cíl rizika zcela eliminovat nebo minimalizovat na bezpečnou úroveň. Právě jedním z organizačních opatření k minimalizaci rizika je umístění bezpečnostních značek nebo zavedení signálů, které poskytují důležité informace z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví.

V Evropské unii jsou základními právními akty směrnice nebo nařízení EU. Směrnice Evropské unie jsou legislativním aktem EU, které členským státům určují, aby dosáhly konkrétního cíle, aniž by nařizovaly, jakými prostředky daného cíle dosáhnout. Směrnice EU jsou tak odlišné od nařízení EU, které nevyžadují přímou implementaci do právního řádu členského státu EU.

Směrnicí, která řeší oblast bezpečnostních značek v Evropské unii je směrnice Rady 92/58/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti. Tato směrnice je devátou samostatnou směrnicí ve smyslu č. 16 odst. 1 rámcové směrnice 89/391/EHS.

Směrnice 92/58/EHS hovoří o tom, že bezpečnostní nebo zdravotní značky musí být zavedeny tam, kde rizika nelze vyloučit nebo přiměřeně snížit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními, metodami nebo postupy organizace práce a že zaměstnavatelé přihlédnou ke všem hodnocením rizik provedeným v souladu s čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice 89/391/EHS.

Směrnice tím dává přednost snížení rizika na pracovištích prostřednictvím prostředků kolektivní ochrany a způsobů organizace práce a bezpečnostní značky považuje za další opatření ke snižování rizika poškození zdraví zaměstnance, a dále že umístění bezpečnostních značek se provádí na základě výsledků hodnocení rizik.

Směrnice rovněž uvádí, že aniž je dotčen článek 10 směrnice 89/391/EHS, jsou zaměstnanci nebo jejich zástupci informováni o všech opatřeních, která mají být přijata, pokud jde o bezpečnostní nebo zdravotní značky používané na pracovišti a dále, že aniž je dotčen článek 12 směrnice 89/391/EHS, musí zaměstnanci získat vhodné školení, zejména formou podrobných pokynů týkajících se bezpečnostních nebo zdravotních značek používaných na pracovišti.

Je patrné, že směrnice 92/58/EHS klade vysoký důraz právě na poskytování řádných informací zaměstnancům. Zaměstnanci musí dostatečně porozumět bezpečnostním značkám umístěným na pracovišti. V praxi jsou zaměstnanci často seznámeni s příslušnými bezpečnostními značkami a zavedenými signály pouze formálně. Zaměstnanci v mnohých případech tak neznají jejich skutečný význam.

Bezpečnostní značky informují zaměstnance již na základě jejich tvaru a barev. Směrnice definuje „zákazovou značku“, jako značku zakazující chování, které by mohlo vyvolat nebo způsobit nebezpečí, „výstražnou značku“, jako značku varující před rizikem nebo nebezpečím, „příkazovou značku“, jako značku předepisující určité chování, „značku nouzového úniku nebo první pomoci“, jako značku informující o nouzových východech, o prostředcích první pomoci nebo záchranných prostředcích a „informativní značku, jako značku poskytující jiné informace, než výše uvedené.

Směrnice 92/58/EHS v Příloze II, Minimální všeobecné požadavky na bezpečnostní tabulky, v bodě 1.3 uvádí, že používané piktogramy mohou být poněkud odlišné nebo podrobnější než vzory uvedené v bodě 3, za předpokladu, že jejich význam je stejný a že tento význam není žádným rozdílem nebo úpravou znejasněn. V nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, jsou tak bezpečnostní značky podrobnější než vzory uvedené ve směrnici 92/58/EHS.

Všeobecně, bezpečnostní značky a signály slouží ke sdělení informace o bezpečnosti a ochraně zdraví. Bezpečnostní značky, bezpečnostní značení a signály představují jeden ze způsobů sdělení určitého příkazu, zákazu, výstrahy nebo informace. Používání normalizovaných značek při práci by obecně mělo snížit rizika vyplývající z jazykových a kulturních rozdílů mezi zaměstnanci.

Bezpečnostní značky vyjadřují obecně srozumitelné bezpečnostní sdělení, které je vyjádřeno barvou, tvarem značky, grafickým symbolem a piktogramem. Bezpečnostní informace může být upřesněna slovním sdělením. Obecným grafickým znakem pro varování před nebezpečím je vykřičník, jinak grafický symbol specifikuje konkrétní nebezpečí. Počet a umístění značek nebo signálních zařízení záleží na rozsahu rizik nebo nebezpečí nebo na pásmu, které má být pokryto.

Vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů vychází tedy především z požadavků směrnice Rady 92/58/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti, novelizované směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/27/EU a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/92/ES o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených riziku výbušných prostředí (Přílohy III -Varovná značka pro místa, kde se mohou vyskytnout výbušná prostředí).

3. Bezpečnostní značky a právní úprava ČR

Směrnice Rady 92/58/EHS byla v roce 2014 novelizována směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/27/EU. Novelizace uvádí směrnici Rady 92/58/EHS do souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP). Vzhledem k nutnosti transpozice této novelizované směrnice do českého právního řádu, bylo vydáno nařízení vlády č. 375/2017 Sb., které zrušilo předchozí právní úpravu v této oblasti, tj. nařízení vlády č. 11/2002 Sb. a nařízení vlády č. 405/2004 Sb., kterým se nařízení vlády č. 11/2002 Sb. novelizovalo.

Původní nařízení vlády č. 11/2002 Sb. již nemohlo být novelizováno, jelikož bylo vydáno na základě již neplatného zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce (pozn. v roce 2006 vyšel nový zákoník práce, tj. zákon č. 262/2006 Sb. a zákon č. 309/2006 Sb., který v § 21 uvádí, že vláda vydá příslušná nařízení k provedení uvedených ustanovení a v § 23 se uvádí, že do vydání prováděcích právních předpisů se postupuje podle nařízení č. 11/2002 Sb.). Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. bylo tak prováděcím předpisem již zrušeného zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Tedy s ohledem na absenci platného zmocnění nebylo možné této změny dosáhnout novelizací a bylo nutné vydat nové nařízení vlády.

Směrnice Rady 92/58/EHS je uvedena do českého právního řádu zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, kde v § 6 se uvádí, že na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné. Vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů stanoví prováděcí právní předpis. Tímto prováděcím právním předpisem je nyní právě nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.

Cílem této právní úpravy je zajištění souladu s nařízením (EU) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP), a to především souladu bezpečnostního značení na pracovištích s označováním nebezpečných chemických látek a směsí podle nařízení CLP. Nařízení vlády bylo vydáno na základě zmocnění podle § 21 písm. a), k provedení § 6 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví.

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. se vztahuje pouze na zaměstnavatele ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a na osoby uvedené v § 12 zákona č. 309/2006 Sb. Značky uvedené v nařízení vlády č. 375/2017 Sb. je nutné považovat za značky, na kterých se dohodly členské státy ES, jako na základních značkách používaných jednotně všemi členskými státy. V národních úpravách lze používat i jiné značky. Toto nařízení vlády právě v § 7 odkazuje na normu ČSN EN ISO 7010, ČSN ISO 3864-1 a ČSN ISO 3864-4.

4. Změny vzhledem k předchozí platné právní úpravě

V § 3 odst. 1 až 5 nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, se zpřesňují požadavky na relativní velikost plochy jednotlivých bezpečnostních barev.

V § 3 odst. 1 se nově uvádí:

 • červený okraj a šikmý pruh zaujímají nejméně 35 % plochy značky,
 • červený šikmý pruh prochází středem značky přes piktogram a směřuje zleva seshora doprava dolů pod úhlem 45 stupňů od vodorovné roviny.

V § 3 odst. 2 se nově uvádí:

 • žlutá část zaujímá nejméně 50 % plochy značky.

V § 3 odst. 3 se nově uvádí:

 • modrá část zaujímá nejméně 50 % plochy značky.

V § 3 odst. 4 se nově uvádí:

 • zelená část zaujímá nejméně 50 % plochy značky.

V § 3 odst. 5 se nově uvádí:

 • červená část zaujímá nejméně 50 % plochy značky.

V § 3 odst. 7 se nad rámec směrnice Rady 92/58/EHS uvádí, že „Namísto žluté barvy lze použít fotoluminiscenčního materiálu žlutozelené barvy“. Důvodem pro použití fotoluminiscenčního materiálu žlutozelené barvy je zvýšení viditelnosti značky, čímž rovněž dochází i ke zlepšení bezpečnosti.

Značení nádob, potrubního vedení, místností, uzavřených prostorů, prostranství a skladů

Způsob značení výstrahy před nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (dosavadní úprava podle § 4 odst. 1 až 3 nařízení vlády č. 11/2002 Sb.), se mění tak, aby byla zajištěna návaznost na přímo použitelný předpis EU (nařízení CLP) a zapracovány požadavky čl. 1 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/27/EU.

Z uvedeného důvodu se do nařízení vlády č. 375/2017 Sb. rovněž doplňuje nový odstavec 4, kterým se zavádí výjimky z označování pro nádoby používané po velmi krátkou dobu nebo s často se měnícím obsahem, a to za předpokladu přijetí jiných vhodných opatření. Zpravidla se jedná o nádoby používané v laboratořích kvalifikovanými a náležitě vyškolenými zaměstnanci.

Všeobecné požadavky § 4

Nádoby používané při práci s chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými jako nebezpečné pro kteroukoli třídu fyzikální nebezpečnosti nebo nebezpečnosti pro zdraví, jakož i nádoby pro skladování takových nebezpečných látek a směsí a potrubní vedení, obsahující nebo přepravující tyto látky nebo směsi, musí být označeny příslušným výstražným symbolem nebezpečnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP). Výstražné symboly nebezpečnosti podle nařízení CLP (červeně orámovaný čtverec postavený na roh s černým piktogramem na bílém pozadí) lze nahradit výstražnými značkami (trojúhelník s černým piktogramem na žlutém pozadí s černým okrajem), pokud tyto značky obsahují shodný piktogram. Při přepravě na pracovišti může být u nádob označení doplněno nebo nahrazeno označením používaným podle předpisů o přepravě nebezpečných věcí (například podle ADR a RID).

Výše uvedené označení se nevztahuje na nádoby používané při práci po velmi krátkou dobu ani na nádoby, jejichž obsah se často mění, za předpokladu, že jsou přijata jiná vhodná opatření zaručující stejnou úroveň ochrany, zejména zajištění informací nebo školení.

Místnosti, uzavřené prostory nebo prostranství, kde jsou skladovány nebo dopravovány nebezpečné látky nebo směsi, musí být označeny výstražnými symboly nebezpečnosti podle nařízení CLP (červeně orámovaný čtverec postavený na roh s černým piktogramem na bílém pozadí), které lze nahradit výstražnými značkami (trojúhelník s černým piktogramem na žlutém pozadí s černým okrajem), pokud tyto značky obsahují shodný piktogram.

Místnosti, uzavřené prostory nebo prostranství musí být označeny příslušným výstražným symbolem nebezpečnosti nebo výstražnými značkami, pokud nepostačuje označení umístěné na jednotlivých obalech nebo nádobách, především s ohledem na jeho velikost a zřetelnost. Lze předpokládat, že v případě využití označení jednotlivých obalů nebo nádob je zaměstnanci musí „vidět“, tj. být upozorněni o příslušném nebezpečí spojené s danou chemickou látkou nebo směsí.

Sklady nebezpečných látek nebo směsí musí být označeny v blízkosti místa skladování nebo na dveřích skladu. V případě skladování většího počtu látek nebo směsí lze použít výstražné značky pro všeobecné nebezpečí (trojúhelník s černým piktogramem, vykřičník, na žlutém pozadí s černým okrajem).

Požadavky § 4 odst. 1 - stručné shrnutí

Nádoby používané při práci s chemickými látkami nebo směsmi, nádoby užívané pro skladování takových nebezpečných látek a potrubní vedení obsahující nebo přepravující tyto látky, musí být označeny příslušnými výstražnými symboly nebezpečnosti v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008. Výstražné symboly nebezpečnosti lze nahradit výstražnými značkami uvedenými v příloze tohoto nařízení, za předpokladu, že značky obsahují shodný piktogram.

Označení musí být umístěno na viditelném místě s kontrastním pořadím a podle potřeby i vzorcem nebo názvem chemické látky nebo směsi.

Při přepravě na pracovišti může být označení doplněno nebo nahrazeno označením podle předpisů o přepravě nebezpečných věcí, například podle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) nebo Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID).

Požadavky § 4 odst. 2 - stručné shrnutí

Výstražné symboly a značky nesmí být snadno odstranitelné (pevně přilepené nebo namalované) a připevněné na viditelné straně (stranách) nádoby nebo potrubního vedení. Jejich umístění je v blízkosti nebezpečných míst, jako jsou ventily a spoje a v účelných odstupech.

Požadavky § 4 odst. 3 - stručné shrnutí

Místnosti, uzavřené prostory nebo prostranství musí být označeny vhodnou značkou výstrahy nebo výstražným symbolem nebezpečnosti, pokud nepostačují označení na jednotlivých obalech nebo nádobách s ohledem na jejich velikost a zřetelnost.

Sklady podle dané situace musí být označeny v blízkosti místa skladování nebo na dveřích skladu. V případě skladování většího počtu látek nebo směsí lze použít výstražné značky pro všeobecné nebezpečí (trojúhelník s černým piktogramem, vykřičník, na žlutém pozadí s černým okrajem).

Požadavky § 4 odst. 4 (nový odstavec) - stručné shrnutí

Na nádoby používané při práci po velmi krátkou dobu a na nádoby jejichž obsah se často mění, se požadavky uvedené v § 4 odst. 1 nevztahují, za předpokladu, že jsou přijatá jiná vhodná opatření, která zaručí stejnou úroveň ochrany (příkladem mohou být nádoby používané v laboratořích).

Nový požadavek § 7

V § 7 nařízení vlády se nově uvádí, že „Bezpečnostní značky, jejichž vyobrazení a význam odpovídá požadavkům české technické normy na registrované bezpečnostní značky, lze používat jako bezpečnostní značky podle tohoto nařízení vlády, i když nejsou v příloze k tomuto nařízení vlády vyobrazeny.“ Je uveden odkaz na ČSN EN ISO 7010 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky.

Příloha nařízení vlády č. 375/2017 Sb.

V příloze nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, dochází k následujícím změnám.

Změny v příloze:

 • v bodu 4 přílohy, Značky výstrahy, je zrušena značka pro Nebezpečné nebo dráždivé látky, viz níže,

  Nebezpečné nebo dráždivé látky
  a u značky „Varování, výstraha, riziko, nebezpečí„ se mění její název a omezují se možnosti jejího užití, viz níže (důvodem pro změny tohoto bodu je implementace ustanovení čl. 1 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/27/EU),
  Varování, výstraha, riziko, všeobecné nebezpečí
  *) S vyjímkou případů označení skladů většího počtu nebezpečných látek nebo směsí podle § 4 odst. 3 nesmí být tato značka používána k varování před nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi.
 • v bodu 6 přílohy, Informativní značky pro označení únikové cesty a nouzového východu nebo místa první pomoci a zařízení pro přivolání první pomoci, byla z důvodu jednoznačnosti, doplněna značka pro Únikový východ (vpravo) a Nouzový východ/úniková cesta (šipka směřující vpravo), viz níže,
  Označení únikového a nouzového východu
 • v bodu 7 přílohy, Informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení a směr cesty, se značka Požární žebřík doplňuje symbolem plamene, a to z důvodu zajištění souladu s ČSN EN ISO 7010 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky.
  Požární žebřík

5. Závěr

Cílem úpravy Směrnice Rady 92/58/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti bylo sladění názvosloví a zejména bezpečnostního značení na pracovištích s označováním nebezpečných chemických látek a směsí podle nařízení (EU) č. 1272/2008 (nařízení CLP).

Jelikož předchozí právní úprava v oblasti bezpečnostních značek byla vydána na základě zmocnění již neplatného zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, muselo dojít k vydání nového nařízení vlády, tj. nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.

Použitá literatura

 1. Směrnice Rady 92/58/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti (konsolidované znění)
 2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/27/EU, kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES s cílem uvést je do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování, a balení látek a směsí
 3. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/92/ES o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených riziku výbušných prostředí
 4. Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

Související dokumenty

Související články

České technické normy, jejich závaznost a užitečnost
Aktuálně z právních předpisů BOZP
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Bezpečnostní značky, značení a signály
"Utajené" zpřísnění požární bezpečnosti
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
Několik poznámek k novele zákoníku práce
Novela zákona o inspekci práce
Sedmá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
České technické normy, jejich závaznost a užitečnost
Novelizace mezinárodní dohody pro přepravu nebezpečných věcí po silnici - ADR 2019
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Aktuálně z právních předpisů BOZP
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Důležité aspekty 8. novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Novelizace mezinárodních smluv pro přepravu nebezpečných věcí 2021
Postup legislativních prací při rekodifikaci vyhrazených technických zařízení
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., s účinností od 20. 5. 2021
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
Právo požární ochrany, 4. část - Povinnosti právnických a podnikajících osob dle zákona o požární ochraně, 1. část
Právo požární ochrany, 5. část - Povinnosti právnických a podnikajících osob dle zákona o požární ochraně, 2. část
Přehled nových technických norem - duben a květen 2017

Související předpisy

375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
11/2002 Sb. , kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů
405/2004 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
65/1965 Sb. Zákoník práce
262/2006 Sb. zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Související otázky a odpovědi

Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Aktualizace směrnic BOZP
Školení první pomoci
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Výpis ze zdravotní dokumentace
Atest biologického odpadu ze školní jídelny
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní postup
Hasicí přístroj v budově
Pracovní úraz
Práce přesčas
Praktická výuka u těhotných studentek
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Úraz na pracovišti