Přehled nových technických norem - duben a květen 2017

Vydáno: 3 minuty čtení

Text obsahuje stručné informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických normách se vztahem k problematice BOZP.

České technické normy vydané v dubnu a květnu 2017 normy jsou řazeny podle třídícího znaku

ČSN EN 60974-4 ed. 3 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování – Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení. Tato část IEC 60974 stanovuje postupy pro pravidelné kontroly a kontroly po opravě pro zajištění elektrické bezpečnosti zdrojů svařovacího proudu. Tyto zkušební postupy jsou také vhodné pro údržbu. Tato norma platí pro zdroje na obloukové svařování a procesy s ním spojené konstruované v souladu s IEC 60974-1 nebo IEC 60974-6. Oproti předchozímu vydání obsahuje norma významné technické změny. S účinností od 25. 8. 2019 se nahrazuje ČSN EN 60974-4 ed. 2 (05 2205) z června 2013, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN ISO 11111-1 (81 0702) Textilní stroje – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Společné požadavky. Tato část ISO 11111 specifikuje bezpečnostní požadavky pro často se vyskytující společná nebezpečí textilních strojů a nebezpečí určitých prvků strojů jsou zahrnuta v ISO 11111-2 až ISO 11111-7. Tato řada norem je doplněna normami typu C ISO 9902 (všechny části), pokud jde o měření emisí hluku a ISO 23771, pokud jde o opatření na snížení emisí hluku. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11111-1 (81 0702) z listopadu 2016. Proti normě ČSN EN ISO 11111-1 z listopadu 2016 byly provedeny formální změny normy EN ISO 11111-1 z června 2016, které se v této normě zobrazují.

Byla vydána řada norem ČSN EN ISO 14122-1 až 4 (83 3280) Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením, části:

  1. Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi
  2. Pracovní plošiny a lávky
  3. Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí
  4. Pevné žebříky

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 14122-1:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z prosince 2016 převzala EN ISO 14122-1:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Řada ISO 14122 jako celek je použitelná jak pro pevně umístěné, tak pro pohyblivé strojní zařízení, kde jsou nezbytné pevné prostředky přístupu. Není použitelná pro poháněné prostředky přístupu, jako jsou výtahy, eskalátory nebo jiná zařízení speciálně navržená pro zdvihání osob mezi dvěma úrovněmi.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN 1570-2 (27 011) Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly – Část 2: Zdvihací stoly obsluhující více než dvě pevná stanoviště v budově, pro zdvihání zboží s vertikální pojezdovou rychlostí nepřekračující 0,15 m/s.

ČSN EN 61058 -2- 6 (35 4107) Spínače pro spotřebitele – Část 2-6: Zvláštní požadavky pro spínače používané v elektromechanickém ručním nářadí a zahradní technice.

ČSN EN 16763 (763304) Služby pro požárně bezpečnostní systémy a zabezpečovací systémy.

ČSN EN ISO 6385 (83 3510) Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 6385 (83 3510) ze září 2004.

Související dokumenty

Související články

Přehled nových technických norem - únor a březen 2017
Přehled nových technických norem - srpen a září 2017
Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2017
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
České technické normy, jejich závaznost a užitečnost
Důležité aspekty 8. novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Novelizace mezinárodních smluv pro přepravu nebezpečných věcí 2021
Postup legislativních prací při rekodifikaci vyhrazených technických zařízení
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., s účinností od 20. 5. 2021
Nová pojetí systému managementu pohledem normy ISO 45001
Řízení změn v organizaci a jejich vliv na BOZP
Přehled nových českých technických norem červenec-říjen 2018
Leadership a pozitivní kultura BOZP podle normy ČSN ISO 45001
Přehled nových českých technických norem - listopad a prosinec 2018
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v roce 2018
Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2016
Nové nařízení vlády v oblasti bezpečnostních značek
Přehled nových technických norem - prosinec 2015 a leden 2016
Přehled nových technických norem - únor a březen 2016
Přehled nových technických norem - duben a květen 2016
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2016

Související otázky a odpovědi

Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Školení první pomoci
Bezpečnostní listy na pracovišti
Aktualizace směrnic BOZP
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Šetření nemocí z povolání
Zaměstnávání žáka
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Praní pracovních oděvů
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka