Přehled nových technických norem - 1. Q 2018

Vydáno: 5 minut čtení

Text obsahuje stručné informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických normách se vztahem k problematice BOZP.

České technické normy vydané v prvním čtvrtletí 2018 (normy jsou řazeny podle třídícího znaku)

ČSN EN ISO 23125 (20 0701) Obráběcí stroje - Bezpečnost - Soustruhy.Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a/nebo opatření pro vyloučení nebezpečí nebo omezení rizik ve čtyřech skupinách soustruhů a soustružnických centrech, která jsou určena primárně pro tvarování kovu obráběním. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 23125 (20 0701) ze srpna 2015. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 23125:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma ze srpna 2015 převzala EN ISO 23125:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN 27 4011 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů. Tato norma byla přepracována tak, aby zcela respektovala ustanovení revidované ČSN EN 81-80, která řeší problematiku odstraňování zjištěných významných nebezpečí a provozních rizik dříve instalovaných výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů a ČSN EN 81-21+A1, která řeší problematiku konstrukcí nových výtahů instalovaných v existujících (stávajících) budovách, kdy vnitřní uspořádání těchto budov neumožňuje zcela splnit konstrukční požadavky uvedené v harmonizovaných konstrukčních ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50. Touto normou se nahrazuje ČSN 27 4011 z června 2004.

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Tato část HD 60364 se zabývá ochranou před úrazem elektrickým proudem v elektrických instalacích. Je založena na EN 61140, která je základní normou bezpečnosti, jež se uplatňuje na ochranu osob a hospodářských zvířat. EN 61140 je určena k tomu, aby určila základní principy a požadavky, které jsou společné pro elektrické instalace a zařízení, nebo které jsou potřebné pro koordinaci těchto požadavků. V porovnání s předchozím vydáním byly mimo jiné vypuštěny národní přílohy, které obsahovaly pasáže z jiných norem. Převzaté informace byly při revizi norem, z nichž bylo čerpáno, obtížně udržovatelné v aktuálním stavu. Podrobnosti pro správné používání této normy budou rozpracovány v připravované TNI. S účinností od 7. 7. 2020 se nahrazuje ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 ze srpna 2007, která do uvedeného data platí společně s touto normou.

ČSN EN 50647 (36 7927) Základní norma pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím ze zařízení a instalací pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie. Tato evropská norma uvádí obecný postup pro posouzení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím (EMF) na pracovištích spojených s výrobou, přenosem a distribucí elektrické energie a k prokázání shody s nejvyššími přípustnými hodnotami a referenčními hodnotami, které jsou stanoveny ve směrnici Rady a Evropského parlamentu „EMF“ 2013/35/ES. Má úlohu specifické normy pro pracoviště. Zohledňuje nezávazné praktické pokyny pro zavedení směrnice o elektromagnetických polích a stanovuje postupy posuzování a kritéria shody vztahující se na energetický průmysl.

ČSN EN 15695-1 (47 0414) Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače - Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami - Část 1: Klasifikace kabiny, požadavky a zkušební postupy. Tato evropská norma platí pro kabiny zemědělských a lesnických traktorů a samojízdných postřikovačů. Jejím účelem je omezit vystavení obsluhy (řidiče) nebezpečným látkám při aplikaci přípravků na ochranu rostlin (PPP) a tekutých hnojiv. Tato evropská norma stanovuje různé kategorie kabin zemědělských a lesnických traktorů a samojízdných postřikovačů a příslušné požadavky a zkušební postupy za účelem omezení vystavení obsluhy (řidiče) nebezpečným látkám, když je uvnitř kabiny. Norma také stanovuje informace, které mají být poskytnuty výrobcem traktoru nebo samojízdného postřikovače. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15695-1 (47 0414) z června 2010.

ČSN EN ISO 14123-2 (83 3230) Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 2: Metodologie návodu postupů ověřování. Tato část ISO 14123 ustanovuje metodologii, která vede k volbě kritických faktorů vztahujících se k emisím nebezpečných látek za účelem specifikovat vhodného postupy ověření. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 14123-2:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z července 2016 převzala EN ISO 14123-2:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Související dokumenty

Související články

Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2017
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
Přehled nových českých technických norem červenec-říjen 2018
Přehled nových českých technických norem - listopad a prosinec 2018
České technické normy, jejich závaznost a užitečnost
Přehled nových technických norem - duben a květen 2017
Novelizace mezinárodních smluv pro přepravu nebezpečných věcí 2021
Postup legislativních prací při rekodifikaci vyhrazených technických zařízení
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., s účinností od 20. 5. 2021
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Nová pojetí systému managementu pohledem normy ISO 45001
Řízení změn v organizaci a jejich vliv na BOZP
Leadership a pozitivní kultura BOZP podle normy ČSN ISO 45001
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v roce 2018
Právo požární ochrany, 4. část - Povinnosti právnických a podnikajících osob dle zákona o požární ochraně, 1. část
Přehled nových technických norem - prosinec 2016 a leden 2017
Přehled nových technických norem - únor a březen 2017
Zamyšlení nad současnou ČSN 26 9030
Důležité aspekty 8. novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Přehled nových technických norem - srpen a září 2017

Související otázky a odpovědi

Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Školení první pomoci
Bezpečnostní listy na pracovišti
Aktualizace směrnic BOZP
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Šetření nemocí z povolání
Zaměstnávání žáka
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Praní pracovních oděvů
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka