Přehled nových českých technických norem - listopad a prosinec 2018

Vydáno: 7 minut čtení

Text obsahuje stručné informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických normách se vztahem k problematice BOZP.

České technické normy vydané v listopadu a prosinci 2018 (normy jsou řazeny podle třídícího znaku)

Vychází řada norem Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů (27 4003), konkrétně části:

  • ČSN EN 81-21 Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách,
  • ČSN EN 81-28 Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů (vyhlášením),
  • ČSN EN 81-70 Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace (vyhlášením),
  • ČSN EN 81-71 Výtahy odolné vandalům (vyhlášením).

Dále řada norem Dřevozpracující stroje - Bezpečnost (49 6070), části:

  • ČSN EN ISO 19085-1 Společné požadavky,
  • ČSN EN ISO 19085-4 Svislé kotoučové pily na řezání formátů (vyhlášením),
  • ČSN EN ISO 19085-5 Formátovací kotoučové pily.

ČSN ISO 31000 (01 0351) Management rizik - Směrnice. Tento dokument je určen pro použití osobami, které vytváří a chrání hodnoty v organizacích pomocí řízení rizik, rozhodováním, nastavováním a dosahováním cílů a zlepšováním výkonnosti. Hlavní změny ve srovnání s předchozím vydáním jsou následující: revize zásad managementu rizik, které jsou klíčovými kritérii pro jeho úspěch; zviditelnění významu vedení ze strany vrcholového vedení a integrování managementu rizik, počínaje správou organizace; větší důraz na soustavně se opakující povahu managementu rizik, která upozorňuje na to, že nové zkušenosti, znalosti a analýzy mohou vést ke změně prvků procesů, činností i opatření (pro řízení) v každém stádiu procesu; zefektivnění obsahu s větším zaměřením na udržování modelu otevřených systémů tak, aby vyhovoval různým potřebám a kontextům. Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 31000 (01 0351) z října 2010.

ČSN EN 287-6 (05 0711) Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 6: Litina. Tento dokument specifikuje hlavní požadavky, hranice, podmínky kontroly a požadavky přijetí, stejně jako související kontrolní dokumenty svářečů pro svařování litinových zkušebních kusů a součástí. Do normy byla doplněna informativní národní příloha NA, která obsahuje příklad osvědčení o kvalifikační zkoušce svářeče v anglickém, francouzském a německém jazyce. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 287-6 (05 0711) z listopadu 2018. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 287-6:2018 do soustavy norem ČSN. ZatímcoČSN EN 287-6 z listopadu 2018 převzala EN 287-6:2018 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN ISO 15618-1 (05 0720) Zkoušky svářečů pod vodou - Část 1: Hyperbarické svařování za mokra. Tato část ISO 15618 určuje základní požadavky, rozsahy oprávnění, podmínky zkoušky, požadavky pro schválení a certifikaci pro provedení kvalifikační zkoušky svářečů-potápěčů. Tato část ISO 15618 se používá pro svařování ocelí v mokrém hyperbarickém prostředí. Doporučený formát certifikátu je v Příloze A. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15618-1 (05 0720) z dubna 2017. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 15618-1:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco EN ISO 15618-1 z dubna 2017 převzala EN ISO 15618-1:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN ISO 16093 (20 0723) Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pily na studený kov. Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi pil, jejich primární zamýšlené použití je pro řezání studeného kovu (železného a neželezného) nebo materiálu částečně ze studeného kovu a za podmínek zneužití, které výrobce může rozumně předpokládat. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 16093:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma ze září 2017 převzala EN ISO 16093:2017 schválením k přímému po­užívání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN IEC/TS 60479-2 (33 2010) Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 2: Zvláštní hlediska. Tato část IEC 60479 popisuje účinky střídavého proudu sinusového průběhu o kmitočtu nad 100 Hz na lidské tělo, kterým tento proud protéká. Touto normou se nahrazuje ČSN IEC/TS 60479-2 (33 2010) z ledna 2014.

ČSN 73 8101 Lešení - Společná ustanovení. Tato norma stanovuje požadavky pro navrhování, provádění, zkoušení, používání, prohlídky a údržbu lešení. Normu lze použít též pro konstrukce jiného účelu, sestavené z lešenářských prvků, popř. dílců (prozatímní mosty, lávky, přechody, přístřešky apod.). Touto normou se nahrazuje ČSN 73 8101 z dubna 2005.

ČSN EN 14058 (83 2766)Ochranné oděvy - Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí. Tato evropská norma určuje požadavky a zkušební metody na provedení oděvů pro ochranu proti účinkům chladného prostředí nad -5 °C (viz příloha C). Tyto účinky zahrnují nejen nízkou teplotu vzduchu, ale také vlhkost a rychlost proudění vzduchu. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14058:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 14058 z června 2018 převzala EN 14058:2017 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením - není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN ISO 14918 (03 8750) Žárové stříkání - Zkoušení způsobilosti pracovníků provádějících žárové stříkání. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 14918 (03 8750) ze srpna 1999.

ČSN EN 50496 ed. 2 (36 7919) Určení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím a hodnocení rizika na vysílacím stanovišti. Tato evropská norma uvádí metody pro posouzení shody s požadavky směrnice 2013/35/EU na stanovišti, kde je v provozu jeden nebo více vysílačů. S účinností od 25. 12. 2020 se nahrazuje ČSN EN 50496 (36 7919) ze září 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN 14593-1 (83 2261) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch s plicní automatikou - Část 1: Přístroje s obličejovou maskou - Požadavky, zkoušení a značení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14593-1 (83 2261) z prosince 2005.

ČSN EN 14594 (83 2263) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch se stálým průtokem - Požadavky, zkoušení a značení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14594 (83 2263) z prosince 2005.

ČSN EN 14325 (83 2733) Ochranné oděvy proti chemikáliím - Metody zkoušení a klasifikace účinnosti pro materiály, švy, spoje a sestavy protichemických ochranných oděvů. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14325 (83 2733) z října 2004.

ČSN EN ISO 18640-1 (83 2805) Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 1: Měření spojeného přenosu tepla a vlhkosti pomocí figuríny pro pocení.

ČSN EN ISO 18640-2 (83 2805) Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 2: Stanovení fyziologického tepelného zatížení způsobeného hasičským ochranným oděvem.

ČSN EN ISO 9241-11 (83 3582) Ergonomie interakce člověk-systém - Část 11: Využití: Definice a koncepty. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 9241-11 (83 3582) z května 1999.

ČSN EN 689 (83 3631) Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 689 (83 3631) z března 1997.

Související dokumenty

Související články

Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
Přehled nových českých technických norem červenec-říjen 2018
Přehled nových technických norem - srpen a září 2017
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Nová pojetí systému managementu pohledem normy ISO 45001
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
Řízení změn v organizaci a jejich vliv na BOZP
Přehled nových českých technických norem červenec-říjen 2018
Leadership a pozitivní kultura BOZP podle normy ČSN ISO 45001
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v roce 2018
Přehled nových technických norem - prosinec 2016 a leden 2017
Přehled nových technických norem - únor a březen 2017
Zamyšlení nad současnou ČSN 26 9030
Přehled nových technických norem - duben a květen 2017
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2017
Přehled nových technických norem - srpen a září 2017
Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2017
Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2016
Přehled nových technických norem - prosinec 2015 a leden 2016
Přehled nových technických norem - únor a březen 2016
Přehled nových technických norem - duben a květen 2016
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2016

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Školení první pomoci
Aktualizace směrnic BOZP
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Stávka a její vliv na dovolenou
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Krácení dovolené, pracovní úraz
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Šetření nemocí z povolání