Přehled nových technických norem - prosinec 2016 a leden 2017

Vydáno: 7 minut čtení

Text obsahuje stručné informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických normách se vztahem k problematice BOZP.

České technické normy vydané v prosinci 2016 a lednu 2017 (normy jsou řazeny podle třídícího znaku):

ČSN EN 61882 (01 0693) Studie nebezpečí a provozuschopnosti (studie HAZOP) – Pokyn k použití.
V této mezinárodní normě je uveden pokyn pro studie HAZOP systémů s využíváním vodicích slov. Je zde poskytnut návod k používání této techniky a postup studie HAZOP, včetně definice, přípravy, pracovních porad HAZOP, výsledné dokumentace a dalšího postupu. V normě jsou rovněž uvedeny příklady dokumentace, i soubor příkladů zahrnujících různé aplikace, které ilustrují zkoumání pomocí studie HAZOP. Toto vydání obsahuje vzhledem k předchozí verzi ujasnění terminologie a sladění s pojmy a definicemi uvedenými v normě ISO 31000:2009 a Pokynu ISO 73:2009 a doplnění vylepšené případové studie procedury HAZOP. Touto normou se nahrazuje ČSN IEC 61882 (01 0693) z října 2002.

ČSN EN ISO 3691-2 (26 8812) Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 2: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením. Tato část ISO 3691 uvádí bezpečnostní požadavky a prostředky pro jejich ověřování pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením a vozíky s proměnným vyložením pro manipulaci s kontejnery a jejich stohování podle ISO 5053-1, vybavené vidlicemi nebo integrovanými manipulačními zařízeními pro normální průmyslové funkce. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 3961-2 (26 8812) ze srpna 2016. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 3691-2:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma ze srpna 2016 převzala EN ISO 3691-2:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. Do této normy je zapracována oprava EN ISO 3691-2:2016/AC z 2. 11. 2016.

ČSN EN 81-73 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 73: Funkce výtahů při požáru. Tato evropská norma stanoví zvláštní opatření a bezpečnostní pravidla popisující funkci výtahů při požáru v budově na základě ovládacího signálu/signálů pro řídicí systém výtahu/výtahů. Tato norma platí pro všechny nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů se všemi druhy pohonů. Tato norma se však může použít jako podklad pro zvýšení bezpečnosti existujících výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů. EN 81-73:2016 je úplnou revizí, která zohledňuje vývoj od doby publikace EN 81-73:2005 a zkušenosti získané používáním této normy. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 81-73 (27 4003) ze srpna 2016. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 8173:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma ze srpna 2016 převzala EN 81-73:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN ISO 18878 (27 5005) Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Školení obsluhy. Tato mezinárodní norma je jednou z řady norem zpracovaných ISO/TC 214 zabývající se normalizací terminologie a všeobecnými principy školení obsluh zdvihacích pracovních plošin používaných ke zdvihání a polohování personálu (a souvisících pracovních nástrojů a materiálu) do pracovní polohy, kde je prováděn pracovní úkon. Předpokládá se, že místní instituce použijí tuto mezinárodní normu k vytvoření podrobných požadavků na školení obsluhy odpovídající místním podmínkám.

ČSN EN ISO 4254-11 (47 0601) Zemědělské stroje – Bezpečnost – Část 11: Sběrací lisy. Tato část ISO 4254 je určena k používání spolu s ISO 4254-1, stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování týkající se návrhu a výroby samojízdných a přívěsných sběracích lisů, včetně kombinace sběracích lisů s obalovači, nezávisle na tvaru nebo velikosti vytvářených balíků. Popisuje metody pro vyloučení nebo snížení nebezpečí vyplývajících z předpokládaného používání a z důvodně předvídatelného nesprávného použití těchto strojů jednou osobou (obsluhou) během normálního provozu a servisu. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 4254-11 (47 0601) z dubna 2011.

ČSN EN 943-1 (83 2726) Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů – Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných). Tato evropská norma stanoví minimální požadavky, zkušební metody, značení a informace poskytované výrobcem pro ventilované a neventilované plynotěsné protichemické ochranné oděvy. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 943-1:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 943-1 (83 2726) z února 2016 převzala EN 943-1:2015 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem. Hlavní změny proti předchozímu vydání evropské normy jsou uvedeny v příloze E. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 943-1 (83 2726) z února 2016.

ČSN EN ISO 14120 (83 3302) Bezpečnost strojních zařízení – Ochranné kryty – Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů. Tato mezinárodní norma specifikuje obecné požadavky pro návrh, konstrukci a výběr ochranných krytů určených k ochraně osob před mechanickými nebezpečími. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 14120:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z května 2016 převzala EN ISO 14120:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 14120:2002), které bylo technicky revidováno. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 14120 (83 3302) z května 2016.

ČSN EN ISO 13850 (83 3311) Bezpečnost strojních zařízení – Funkce nouzového zastavení – Zásady pro konstrukci. Tato mezinárodní norma specifikuje funkční požadavky a konstrukční zásady pro funkci nouzového zastavení u strojních zařízení, nezávisle na druhu použité energie. Norma se nezabývá takovými funkcemi jako je reverzace nebo omezení pohybu, odklonění emisí (např. záření, kapaliny), krytí, brzdění nebo odpojení, které mohou být částí funkce nouzového zastavení. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 13850:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z května 2016 převzala EN ISO 13850:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 13850 (83 3311) z května 2016.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad:

ČSN EN ISO 15012-4 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu – Část 4: Obecné požadavky.

Byla vydána řada norem ČSN EN ISO 14122-1 až 4 (83 3280) Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením, části:

1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi

2: Pracovní plošiny a lávky

3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí

4: Pevné žebříky

Tato řada norem nahrazuje části ČSN EN ISO 14122-1 až 4 (83 3280) z dubna 2002, resp. srpna 2005.

ČSN EN ISO 9241-920 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka – Část 920: Směrnice pro dotykové a vizuální interakce.

ČSN EN ISO 24504 (83 3588) Ergonomie – Přístupný návrh – Úrovně hladiny hluku mluvených inzerátů pro produkty a veřejné systémy adres.

Související dokumenty

Související články

Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2016
Přehled nových technických norem - únor a březen 2017
Přehled nových technických norem - duben a květen 2017
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2017
České technické normy, jejich závaznost a užitečnost
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Nová pojetí systému managementu pohledem normy ISO 45001
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
Řízení změn v organizaci a jejich vliv na BOZP
Přehled nových českých technických norem červenec-říjen 2018
Leadership a pozitivní kultura BOZP podle normy ČSN ISO 45001
Přehled nových českých technických norem - listopad a prosinec 2018
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v roce 2018
Zamyšlení nad současnou ČSN 26 9030
Přehled nových technických norem - srpen a září 2017
Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2017
Přehled nových technických norem - prosinec 2015 a leden 2016
Přehled nových technických norem - únor a březen 2016
Přehled nových technických norem - duben a květen 2016
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2016

Související otázky a odpovědi

Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Školení první pomoci
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Krácení dovolené, pracovní úraz
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Náhrada za pracovní úraz
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy