Přehled nových technických norem - červen a červenec 2017

Vydáno: 3 minuty čtení

Text obsahuje stručné informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických normách se vztahem k problematice BOZP.

České technické normy vydané v červnu a červenci 2017 (normy jsou řazeny podle třídícího znaku)

ČSN EN 50527-1 ed. 2 (36 7922) Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 1: Obecně. Tato evropská norma uvádí postup pro hodnocení rizika vystavení zaměstnanců s jedním nebo více aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím na pracovišti. Popisuje, jak se má provádět obecné hodnocení rizika a jak určovat, zda je nezbytné provádět podrobné hodnocení rizika. Oproti předchozí normě byly do textu zapracovány požadavky směrnice 2013/35/ES o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Byla zrušena kapitola 2 Vztah k dalším normám. S účinností od 4. 7. 2019 se nahrazuje ČSN EN 50527-1 (36 7922) z února 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN 50527-2-1 ed. 2 (36 7922) Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-1: Specifické hodnocení zaměstnanců s kardiostimulátory. Tato evropská norma uvádí postup při specifickém hodnocení, které je požadováno v EN 50527-1:2016, příloha A pro zaměstnance s implantovanými kardiostimulátory. Do textu normy byly zapracovány požadavky směrnice 2013/35/ES o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. S účinností od 4. 7. 2019 se nahrazuje ČSN EN 50527-2-1 (36 7922) z dubna 2012, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením - není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN 378-3 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 378-3+A1 (14 0647) z prosince 2012. Norma bude přeložena.

ČSN EN ISO 3691-3 (26 8809) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Dodatečné požadavky na vozíky se zdviženým stanovištěm obsluhy a vozíky navržené k pojezdu se zdviženým břemenem. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1726-2 (26 8809) z listopadu 2001. Norma bude přeložena.

ČSN EN 1909 (27 3012) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Obnovení provozu a evakuace. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1909 (27 3012) z května 2005. Norma bude přeložena.

ČSN EN 4179 (31 0430) Letectví a kosmonautika - Kvalifikace a certifikace pracovníků pro nedestruktivní zkoušení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 4179 (31 0430) z května 2010.

ČSN EN 16704-1 (73 6335) Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 1: Rizika na železnici a společné principy ochrany na pevných a mobilních pracovištích. Norma bude přeložena.

ČSN EN ISO 374-1 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 374-1 (83 2310) z května 2004. Norma bude přeložena.

ČSN EN ISO 374-5 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů.

ČSN EN 388 (83 2350) Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 388 (83 2350) z června 2004. Norma bude přeložena.

ČSN EN ISO 9151 (83 2748) Oděvy na ochranu proti teplu a plameni - Stanovení prostupu tepla při vystavení účinku plamene. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 367 (83 2748) z května 1995.

ČSN EN 15051-2+A1 (83 3620) Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 2: Metoda rotačního bubnu. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15051-2 (83 3620) z května 2014.

Související dokumenty

Související články

Přehled nových českých technických norem - listopad a prosinec 2018
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v roce 2018
Přehled nových technických norem - srpen a září 2017
České technické normy, jejich závaznost a užitečnost
Přehled nových technických norem - prosinec 2016 a leden 2017
Přehled nových technických norem - únor a březen 2017
Zamyšlení nad současnou ČSN 26 9030
Přehled nových technických norem - duben a květen 2017
Přehled nových technických norem - srpen a září 2017
Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2017
Přehled nových technických norem - prosinec 2015 a leden 2016
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Nová pojetí systému managementu pohledem normy ISO 45001
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
Řízení změn v organizaci a jejich vliv na BOZP
Přehled nových českých technických norem červenec-říjen 2018
Leadership a pozitivní kultura BOZP podle normy ČSN ISO 45001
Přehled nových českých technických norem - listopad a prosinec 2018
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v roce 2018
Přehled nových technických norem - únor a březen 2016
Přehled nových technických norem - duben a květen 2016
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2016

Související otázky a odpovědi

Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Školení první pomoci
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Pes na pracovišti
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Krácení dovolené, pracovní úraz