Přehled nových technických norem - únor a březen 2017

Vydáno: 6 minut čtení

Text obsahuje stručné informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických normách se vztahem k problematice BOZP.

České technické normy vydané v únoru a v březnu 2017 (normy jsou řazeny podle třídícího znaku)

ČSN ISO 1996-1 (01 1621) Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí – Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení. Tato část ISO 1996 definuje základní veličiny použité pro popis hluku v komunálních prostředích a popisuje základní postupy hodnocení. Rovněž stanoví metody hodnocení hluku v životním prostředí a poskytuje návod na predikci potenciální společenské odezvy na obtěžování dlouhodobou expozicí různými druhy hluku v životním prostředí. Norma nestanovuje limity hluku v životním prostředí. Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 1996-1 (01 1621) ze srpna 2004.

ČSN EN ISO 16089 (20 0717) Obráběcí stroje – Bezpečnost – Stacionární brusky. Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a/nebo opatření ke snížení nebezpečí nebo omezení rizika v následujících skupinách stacionárních brusek, které jsou navrženy primárně k tvarovému broušení kovu. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 16089 (20 0717) z července 2016. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 16089:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z července 2016 převzala EN ISO 16089:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma jí přejímá překladem.

ČSN 33 2000-6 ed. 2 (33 2000) Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize. Tato část IEC 60364 stanoví požadavky pro výchozí a pravidelnou revizi elektrické instalace. Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-6:2016. Toto vydání je komplexní technickou revizí ČSN 33 2000-6:2007. Přehled hlavních změn je uveden v článku Informativní údaje z IEC 60364-6:2016. S účinností od 1. 6. 2019 se nahrazuje ČSN 33 2000-6 ze září 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN ISO 4254-10 (47 0601) Zemědělské stroje – Bezpečnost – Část 10: Rotační obraceče a shrnovače. Tato část ISO 4254 je určena k používání spolu s ISO 4254-1, stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování týkající se návrhu a výroby rotačních obracečů, rotačních shrnovačů a rotačních obracečů-shrnovačů, včetně rotačních bubnových shrnovačů, používaných pouze jednou osobou (obsluhou), majících jeden nebo několik poháněných rotorů, nesených, návěsných, přívěsných nebo samojízdných. Kromě toho specifikuje typy informací o bezpečných způsobech práce, včetně zbytkových rizik, které mají být poskytnuty výrobcem. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 4254-10 (47 0601) z června 2010.

ČSN EN ISO 18217 (49 6124) Bezpečnost dřevoobráběcích strojů – Olepovací stroje poháněné řetězem. Tato mezinárodní norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které jsou relevantní pro olepovací stroje boků poháněné řetězy s nakládáním a vykládáním a maximální výškou obrobku 100 mm. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 18217 (49 6124) z dubna 2016. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 18217:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z dubna 2016 převzala EN ISO 18217:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma jí přejímá překladem.

ČSN EN 458 (83 2111) Chrániče sluchu – Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu – Návod. Tato evropská norma je určena jako návod pro zaměstnavatele, dozorčí orgány a bezpečnostní poradce. Dále poskytuje tato norma informace každému, kdo potřebuje používat chrániče sluchu. Proti ČSN EN 458:2005 je norma doplněna o nové odkazy, byla upravena kapitola 3 a členění normy, téměř u všech článků došlo k doplnění textu a jeho úpravám. Norma byla rozšířena o kapitolu „Značky a zkratky“, byly doplněny informativní přílohy F „Zdokonalení účinnosti v praxi a speciální návod na používání“, G „Další pokyny ke kontrolním metodám nasazení zátkových chráničů“ a H „Typy hluku“, vypuštěna příloha ZA „Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 89/686/EEC“ a „Bibliografie“. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 458 (83 2111) ze září 2016. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 458:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 458 (83 2111) ze září 2016 převzala EN 458:2016 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN ISO 13849-1 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Obecné zásady pro konstrukci. Tato část ISO 13849 uvádí bezpečnostní požadavky a pokyny o zásadách návrhu a integrace bezpečnostních částí ovládacích systémů (SRP/CS), včetně návrhu software. Pro tyto části SRP/CS specifikuje norma charakteristiky, které zahrnují úroveň vlastností požadovanou k vykonávání bezpečnostních funkcí. Norma platí i pro SRP/CS pro vysoký požadavek a nepřetržitý režim, bez ohledu na druh používané technologie a energie (elektrické, hydraulické, pneumatické, mechanické, atd.) pro všechny druhy strojních zařízení. Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 13849-1:2006), které bylo technicky revidováno. Touto normou se nahrazují ČSN EN ISO 13849-1 (83 3205) z července 2016 a ČSN CR 954-100 (83 3205) z února 2000. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 13849-1:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z července 2016 převzala EN ISO 13849-1:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN ISO 14123-1 (83 3230) Bezpečnost strojních zařízení – Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením – Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení. Tato část ISO 14123 stanovuje zásady pro řízení rizika ohrožující zdraví nebezpečnými látkami vznikajícími u strojního zařízení. Tato část ISO 14123 není použitelná na látky, které ohrožují zdraví výbuchem, plamenem nebo radioaktivními vlastnostmi, nebo jejich chování při extrémních teplotách nebo tlacích. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 14123 -1 (83 3230) z května 2016.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN 16831 (47 2012) Zemědělské a lesnické stroje a traktory – Bezpečnost – Formát pro hlášení nehod.

ČSN EN 764-1+A1 (69 0004) Tlaková zařízení – Část 1: Slovník. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 764-1 (69 0004) z října 2015.

Související dokumenty

Související články

Přehled nových technických norem - prosinec 2016 a leden 2017
Přehled nových technických norem - duben a květen 2017
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2017
Přehled nových technických norem - srpen a září 2017
České technické normy, jejich závaznost a užitečnost
Přehled nových technických norem - prosinec 2016 a leden 2017
Zamyšlení nad současnou ČSN 26 9030
Přehled nových technických norem - duben a květen 2017
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2017
Přehled nových technických norem - srpen a září 2017
Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2017
Přehled nových technických norem - prosinec 2015 a leden 2016
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Nová pojetí systému managementu pohledem normy ISO 45001
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
Řízení změn v organizaci a jejich vliv na BOZP
Přehled nových českých technických norem červenec-říjen 2018
Leadership a pozitivní kultura BOZP podle normy ČSN ISO 45001
Přehled nových českých technických norem - listopad a prosinec 2018
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v roce 2018
Přehled nových technických norem - únor a březen 2016
Přehled nových technických norem - duben a květen 2016
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2016

Související otázky a odpovědi

Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Školení první pomoci
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Pes na pracovišti
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Krácení dovolené, pracovní úraz