České technické normy, jejich závaznost a užitečnost

Vydáno: 25 minut čtení

Článek se věnuje problematice českých technických norem a jejich závaznosti v kontextu právní úpravy a potenciálních změn připravovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Úvodem

Jak konstatuje ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických požadavcích na výrobky“), česká technická norma je dokument schválený Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pro opakované nebo stálé použití vytvořený podle tohoto zákona a označený písmenným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu. Taková česká technická norma není obecně závazná, avšak existují případy, kdy se může závaznou stát, jak bude také níže rozebráno.

Význam českých technických norem pro praxi je nedozírný. Právní předpisy nepojmou vše, co by odborníci při výkonu jednotlivých činností potřebovali, konkrétní velmi specifické postupy mohou být v právních předpisech užitečné jen málokdy. Právní předpisy mají obecnou platnost. Když důvodová zpráva k ustanovení § 4 hovoří o jejich nezbytnosti existence, zdůrazňuje, že jinak by byly právní předpisy České republiky neúčelně zatěžovány množstvím detailních právních požadavků na výrobky, které brzdí technický pokrok ve výrobě, a současně zde vytváří prostředí, díky němuž mohou být do právního řádu České republiky přejímány ty evropské technické předpisy, které jsou na tomto principu založeny.

Byly by-li právní předpisy České republiky příliš kazuistické, hrozilo by, že třeba i nezáměrně nebude předpis pamatovat na jednotlivost, která je v praxi běžná. Docházelo by tak k velkým aplikačním potížím, kdy by dozajista hrozil i postup protizákonný jen aby mohla být některá důležitá v praxi neopomenutelná činnost realizována. Tak lze velmi jednoduše popsat význam norem. Jedná se o „kuchařku“ pro praxi. Normotvůrci její obsah a účel popisují tak, že poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech. Důvodová zpráva k ustanovení § 4 zákona o technických požadavcích na výrobky uvádí, že smyslem nezávazných norem je podávat informaci o obecně uznávaných technických řešeních, jejichž dodržení je i nezbytnou podmínkou pro uplatnění českých výrobků na zahraničních trzích.

Ústavní soud zmíněné dále ve své rozhodovací praxi upřesnil a rozvinul, když konstatoval, že „České technické normy jsou zvláštním druhem norem, ve kterých jsou upraveny velice specifické požadavky: obsahují technický popis parametrů výrobků, konstrukcí, materiálů i složitějších celků z těchto částí tvořených. Technické normy obsahují informace o obecně uznávaných technických řešeních, základní zákonné požadavky bezpečnosti konstrukční, materiálové, protipožární, hygienické či ochrany zdraví a životního prostřední. Technické normy pokrývají téměř všechny oblasti lidské činnosti“ (Pl. ÚS 40/08).

S rychle se měnícími poměry moderní vědy, techniky a celkově též společenského a hospo

Související dokumenty

Související články

Přehled nových českých technických norem - listopad a prosinec 2018
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v roce 2018
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2017
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
Přehled nových technických norem - duben a květen 2017
Důležité aspekty 8. novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Novelizace mezinárodních smluv pro přepravu nebezpečných věcí 2021
Postup legislativních prací při rekodifikaci vyhrazených technických zařízení
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., s účinností od 20. 5. 2021
Několik poznámek k novele zákoníku práce
Novela zákona o inspekci práce
Sedmá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Nová pojetí systému managementu pohledem normy ISO 45001
Řízení změn v organizaci a jejich vliv na BOZP
Přehled nových českých technických norem červenec-říjen 2018
Přehled nových českých technických norem - listopad a prosinec 2018
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v roce 2018
Právo požární ochrany, 4. část - Povinnosti právnických a podnikajících osob dle zákona o požární ochraně, 1. část
Přehled nových technických norem - prosinec 2016 a leden 2017
Přehled nových technických norem - únor a březen 2017

Související předpisy

121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
251/2005 Sb. o inspekci práce
97/1997 Sb. o vypuštění článku 6 odst. 1 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, vyhlášené pod č. 2/1981 Sb.
22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
415/2003 Sb. , kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi
116/2002 Sb. o způsobu označování vratných zálohovaných obalů
23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
298/2016 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Související judikáty

K návrhu na zrušení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (241/2009 Sb.)
Pokyny k zajištění BOZP
Bezpečnost práce

Související otázky a odpovědi

Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Školení první pomoci
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Praní pracovních oděvů
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Pracovní úraz a daňový náklad
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz