Přehled nových technických norem - srpen a září 2017

Vydáno: 8 minut čtení

Text obsahuje stručné informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických normách se vztahem k problematice BOZP.

České technické normy vydané v srpnu a září 2017 (normy jsou řazeny podle třídícího znaku)

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. Tato norma stanovuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v laboratořích chemických, biochemických, fyzikálně-chemických, fyzikálních, potravinářských a ve zkušebnách, ve kterých se nakládá s chemickými látkami, a v místnostech, které slouží jako potřebné zázemí, nebo kde se nachází příslušenství potřebné pro provádění souvisících prací (např. váhovny, fotolaboratoře, příruční sklady, umývárny laboratorního nádobí). Tato norma se vztahuje také na školní laboratoře a jejich zázemí (např. příruční sklady). Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou: zařazení nové kapitoly o školních laboratořích, rozšíření terminologie a doplnění nové informativní přílohy C Vzor pro vypracování karty BOZP. Touto normou se nahrazuje ČSN 01 8003 z října 2002.

ČSN EN ISO 3691-3 (26 8812) Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 3: Další požadavky pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy a vozíky speciálně navržené pro jízdu se zdviženými břemeny. Tato část ISO 3691 uvádí bezpečnostní požadavky a prostředky pro jejich ověřování, doplňující ty z ISO 3691-1, pro manipulační vozíky s vertikálním nenaklápěcím stožárem. Regionální požadavky navíc k ustanovením této části ISO jsou v ISO/TS 3691-7 a ISO/TS 3691-8. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 3691-3 (26 8809) z července 2017. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 3691-3:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z května 2017 převzala EN ISO 3691-3:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN 1570-2 (27 5011) Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly –Část 2: Zdvihací stoly obsluhující více než dvě pevná nakládací místa budovy pro zdvihání zboží s vertikální pojezdovou rychlostí nepřekračující 0,15 m/s. Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky použitelné pro zdvihací stoly představující následující charakteristiky: – sloužící pro více než dvě pevná nakládací místa konstrukce; – schopné míjet nakládací místa; – navržené výhradně pro zdvihání a spouštění zboží a ne osob; – přístupné osobám pouze ve fázích nakládání/vykládání; – s rychlostí pojezdu ne větší než 0,15 m/s; – trvale instalované. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1570-2 (27 5011) z května 2017. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1570-2:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z května 2017 převzala EN 15702:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN 50436-3 (30 5120) Protialkoholová blokovací zařízení – Zkušební metody a požadavky na vlastnosti – Část 3: Pokyny pro správní orgány, osoby s rozhodovací pravomocí, odběratele a uživatele. Účelem této evropské normy je poskytnout praktické pokyny pro volbu, instalaci, používání a údržbu protialkoholových blokovacích zařízení. Jsou zaměřeny na všechny, kdo se zajímají o protialkoholová blokovací zařízení, a na společnosti, které prodávají a instalují protialkoholová blokovací zařízení, odběratele a uživatele pro komerční, odborné nebo soukromé používání. Tato evropská norma podává informace o protialkoholovém blokovacím zařízení a o tom, jak má být používáno.

ČSN EN 609-1 (47 0197) Zemědělské a lesnické stroje – Bezpečnost štípačů polen – Část 1: Klínové štípače. Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro provedení a konstrukci vodorovných a svislých klínových štípačů, konstruovaných pro štípání polen na palivové dřevo, bez ohledu na druh použitého zdroje energie. Nové vydání této normy se přibližuje k novému specifickému přístupu, který hodnotí nebezpečí výslovně podle typu stroje. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 609-1+A2 (47 0197) z dubna 2010.

ČSN EN 131-2+A2 (49 3830) Žebříky – Část 2: Požadavky, zkoušení, značení. Tato evropská norma specifikuje obecné konstrukční charakteristiky, požadavky a metody zkoušení přenosných žebříků. S účinností od 31. 12. 2017 se nahrazuje ČSN EN 131-2+A1 (49 3830) z prosince 2012, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 16665 (49 3831) ze srpna 2015.

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. V porovnání s původní normou dochází k rozdělení kapitol normy na požadavky na návrh a požadavky na provedení. Původní příloha C o skleněném zábradlí a skleněných zábradelních výplních se přesunula do hlavní části normy. Jsou doplněny požadavky na provedení zábradlí z různých materiálů. Nově jsou rozpracovány požadavky na zábradlí před otvíravým oknem s nízkým parapetem. Touto normou se nahrazuje ČSN 74 3305 z ledna 2008.

ČSN EN ISO 374-1 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům – Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika. Tato část ISO 374 určuje požadavky na ochranné rukavice, které mají chránit uživatele před nebezpečnými chemikáliemi, a definuje termíny, které mají být použity. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 374-1 (83 2310) z června 2017. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 374-1:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 374-1 z června 2017 převzala EN ISO 3741:2016 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN 388 (83 2350) Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům. Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení a dodávané informace pro ochranné rukavice proti mechanickým rizikům způsobeným oděrem, řezem čepelí, trháním, propíchnutím a případně nárazem. Norma je určena k používání ve spojení s EN 420. Zkušební metody vyvinuté v této normě mohou být použitelné také pro chrániče paží. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 388 (83 2350) z června 2017. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 388:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 388 z června 2017 převzala EN 388:2016 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN 527-2 (91 1105) Kancelářský nábytek – Pracovní stoly – Část 2: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost. Tato evropská norma určuje požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost pracovních stolů a desek, určených pro kancelářské činnosti prováděné vsedě, vestoje nebo při střídání pozic stání a sezení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 527-2 (91 1105) ze srpna 2005.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN ISO 16093 (20 0723) Obráběcí a tvářecí stroje – Bezpečnost – Pily na studený kov. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13898+A1 (20 0723) z října 2009.

ČSN EN 12574-3 (26 9382) Stacionární kontejnery na odpad – Část 3: Bezpečnostní a zdravotní požadavky. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12574-3 (26 9382) z května 2006.

ČSN EN 13796-1 až ČSN EN 13796-3 (27 3021) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Vozy. Touto normou se nahrazují části ČSN EN 13796-1 až 3 (27 3021) z ledna 2006.

ČSN EN ISO 15005 (30 0611) Silniční vozidla – Ergonomická hlediska informačních a řídicích systémů – Principy managementu dialogu a postupy posuzování shody. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15005 (30 0611) z května 2003.

ČSN EN ISO 15008 (30 0614) Silniční vozidla – Ergonomická hlediska inteligentních dopravních systémů – Specifikace a postupy pro posouzení shody vizuální prezentace informací ve vozidle. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15008 (30 0614) ze září 2009.

ČSN EN ISO 10256-1 (83 2163) Ochranné prostředky pro lední hokej – Část 1: Obecné požadavky.

ČSN EN 1496 (83 2670) Prostředky ochrany osob proti pádu – Záchranná zdvihací zařízení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1496 (83 2670) z července 2007.

ČSN EN ISO 15025 (83 2750) Ochranné oděvy – Ochrana proti teplu a ohni – Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15025 (83 2750) z června 2003.

ČSN EN ISO 9241-112 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka – Část 112: Principy pro prezentaci informace.

ČSN EN ISO 9241-392 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka – Část 392: Ergonomická doporučení pro redukci vizuální zátěže od stereoskopických obrazů.

ČSN EN ISO 20685-2 (83 3589) Ergonomie – 3-D skenovací metody pro mezinárodně slučitelné antropometrické databáze – Část 2: Vyhodnocení protokolu povrchu tvaru a opakovatelnost relativní polohy orientačního bodu.

Související dokumenty

Související články

Přehled nových českých technických norem - listopad a prosinec 2018
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v roce 2018
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2017
České technické normy, jejich závaznost a užitečnost
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Nová pojetí systému managementu pohledem normy ISO 45001
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
Řízení změn v organizaci a jejich vliv na BOZP
Přehled nových českých technických norem červenec-říjen 2018
Leadership a pozitivní kultura BOZP podle normy ČSN ISO 45001
Přehled nových technických norem - prosinec 2016 a leden 2017
Přehled nových technických norem - únor a březen 2017
Zamyšlení nad současnou ČSN 26 9030
Přehled nových technických norem - duben a květen 2017
Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2017
Přehled nových technických norem - prosinec 2015 a leden 2016
Přehled nových technických norem - únor a březen 2016
Přehled nových technických norem - duben a květen 2016
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2016

Související otázky a odpovědi

Školení první pomoci
Bezpečnostní listy na pracovišti
Aktualizace směrnic BOZP
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Šetření nemocí z povolání
Zaměstnávání žáka
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Praní pracovních oděvů
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA